• Uchazeči
  • Přezkumné řízení ve věci přijetí ke studiu

Přezkumné řízení ve věci přijetí ke studiu

Uchazeč, který obdrží rozhodnutí děkana fakulty o nepřijetí ke studiu a má proti takovému rozhodnutí (či jemu předcházejícímu postupu fakulty v přijímacím řízení) námitky, může podat žádost o jeho přezkoumání (dále jen „žádost“).


Žádost podává uchazeč sám nebo prostřednictvím svého zástupce. Je-li uchazeč zastupován na základě plné moci, musí být tato písemná. Kromě základních náležitostí, kterými je


  • jméno a příjmení uchazeče,

  • datum narození uchazeče,

  • adresa, na kterou má být rozhodnutí zasláno,

  • označení napadaného rozhodnutí,


je uchazeč povinen v žádosti uvést i konkrétní údaj o tom, co má být přezkoumáno a konkrétní důvody nesouhlasu s rozhodnutím děkana o jeho nepřijetí.


Žádost je třeba zaslat na adresu fakulty, jejíž děkan vydal rozhodnutí o nepřijetí.


Lhůta pro podání žádosti je 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí děkana. (Zmeškání této lhůty může v případech hodných zvláštního zřetele prominout rektor, na základě žádosti uchazeče adresované děkanovi fakulty.  Žádost o prominutí zmeškání lhůty musí být podána do 15 dnů ode dne uplynutí původní třicetidenní lhůty a musí obsahovat závažné důvody, v důsledku kterých uchazeč původní lhůtu zmeškal).


Průběh a výsledky přezkumného řízení mohou uchazeči sledovat ve studijním informačním systému.


Děkan může žádosti vyhovět v těch případech, kdy zjistí, že jeho původním rozhodnutím byly porušeny právní předpisy, vnitřní předpisy univerzity, vnitřní předpisy fakulty či zveřejněné podmínky přijímacího řízení, pokud jejich porušení ovlivnilo správnost výroku rozhodnutí.


V ostatních případech rozhoduje o žádosti rektor, a to tak, že


  • žádost zamítne a rozhodnutí děkana potvrdí, nebo tak,

  • že rozhodnutí děkana změní tak, že se uchazeč ke studiu přijímá.


Rozhodnutí uchazeč obdrží zpravidla do 10 dnů po dni konání přezkumné komise. Datum jednání přezkumné komise lze nalézt zde (odkaz). V případech žádostí náročnějších na posouzení může být tato lhůta přiměřeně prodloužena.


Rozhodnutí rektora je konečné a nelze proti němu podat opravný prostředek.


Poslední změna: 12. listopad 2014 16:12 
print
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám