Studenti se speciálními potřebami

Univerzita Karlova se v souladu s cíli programu Erasmus+ snaží zprostředkovat zahraniční zkušenost v podobě studijního pobytu nebo praktické stáže co nejširšímu spektru studentů. Z tohoto důvodu kromě tradiční podpory v podobě stipendií zprostředkovává zajištění další finanční podpory studentům s hendikepem a studentům ze socio-ekonomicky znevýhodněného prostředí.Níže najdete informace o možnostech navýšení Vaší finanční podpory programu Erasmus+ tak, abyste snadněji zvládli svůj zahraniční pobyt.


Studenti ze socio-ekonomicky znevýhodněného prostředí

O navýšení účelového stipendia programu Erasmus+ z důvodu socio-ekonomického znevýhodnění mohou žádat studenti, kteří se účastní studijního pobytu (nikoliv praktické stáže) v zahraničí a mají v rozhodném období nárok na přídavek na dítě (dle právního předpisu), jestliže příjem v rodině zjišťovaný pro účely přídavku na dítě nepřevyšuje součin částky životního minima rodiny a koeficientu 1,5. Jsou to tedy studenti, kterým vznikl nárok na i/ dávku státní sociální podpory nebo ii/ přídavek na dítě nebo iii/ pobírají sociální stipendium na Univerzitě Karlově za podmínek stanovených §91 odst. 3, zákona o vysokých školách. Definice oprávněné osoby, která může žádat vyplývá ze zákona o vysokých školách. Rozhodným obdobím se rozumí poslední ukončený kalendářní rok.


Student, který nepobírá přídavky na dítě od českého státu, může rovněž požádat o navýšení účelového stipendia, pokud doloží, že pobírá dávky za obdobných podmínek v zemi svého původu.

O navýšení účelového stipendia programu Erasmus+ může student požádat kdykoliv od přiznání účelového stipendia Rozhodnutím děkana do konce akademického roku, ve kterém student uskuteční zahraniční studijní pobyt.

Navýšení stipendia bylo rozhodnutím Národní agentury (DZS MŠMT ČR) stanoveno na 200,-/měsíc (t.j. 30 dnů pobytu). Částka navýšeného stipendia bude studentovi vyplacena po podpisu Účastnické smlouvy programu Erasmus+ nebo Dodatku k této Smlouvě.


Vyplněný formulář Žádosti o navýšení účelového stipendia programu Erasmus+ spolu s přílohami

je možné doručit na adresu

Evropská kancelář

Odbor pro zahraniční vztahy

Rektorát Univerzity Karlovy v Praze

Ovocný trh 3

116 36 Praha 1


nebo naskenovaný ve formátu .pdf e-mailem na (potvrzení o doručení bude zasláno opět e-mailovou zprávou)


Studenti se zdravotním znevýhodněním

Speciální stipendium programu Erasmus+ je určeno studentům na pokrytí zvýšených výdajů v zahraničí, které vyplývají z jejich zdravotního znevýhodnění.Při vyplňování předběžné kalkulace do žádosti u položky doprava, stravování a ubytování je třeba věnovat pozornost stanovení rozdílu mezi cenou za běžné náklady a cenou za zvýšené náklady z důvodu příslušného handicapu. Pouze tento cenový rozdíl (ne celá částka za nadstandardní službu) pak tvoří oprávněný požadavek studenta v rámci žádosti o speciální stipendium Erasmus+.


Přidělené speciální stipendium je po návratu ze studijního pobytu nebo praktické stáže Erasmus+ nutné vyúčtovat! Předkládají se faktury udávající skutečně vynaložené náklady, uvádějící název a adresu subjektu, který fakturu vystavil, částku a měnu i datum vystavení faktury.


Žádosti studenti podávají prostřednictvím Evropské kanceláře RUK, Ovocný trh 3–5, Praha 1, 116 36, kancelář číslo 112 – 113 nebo e-mailem: erasmus@ruk.cuni.cz

Žádost se předkládá na formuláři, ve kterém student uvede podrobnou kalkulaci požadovaného stipendia.


Stránka DZS s formulářem žádosti


K žádosti je nutné doložit:


•lékařskou zprávu;


•kopii průkazu ZTP (pokud ho student vlastní);


•dokumenty programu Erasmus+: podepsanou účastnickou smlouvu na studijní pobyt / praktickou stáž (Learning agreement for studies/traineeship)


•akceptační dopis, ve kterém přijímající instituce potvrzuje přijetí ke studijnímu pobytu / praktické stáži a kde je uvedeno, že je srozuměna s Vaším zdravotním stavem.


Termín pro podávání žádostí:


  • do 15. 7. 2016 pro pobyty v zimním semestru 2016/2017 nebo na celý akademický rok 2016/2017

  • do 1. 12. 2016 pro pobyty v letním semestru 2016/2017K předloženému formuláři, je třeba přiložit kalkulaci nákladů, odůvodnění, lékařskou zprávu, případně kopii průkazu ZTP a dokumenty programu Erasmus+ vztahující se k mobilitě. Žádosti, které student k žádosti přikládá (viz článek VI. PŘÍLOHY), slouží koordinátorovi k posouzení přiměřenosti žádosti. Tyto přílohy zůstávají na univerzitě a Domu zahraniční spolupráce se zasílají pouze na vyžádání.


Žádost je tvořena ze dvou částí, přičemž 1. část  vyplňuje a podepisuje institucionální koordinátor a 2. část vyplňuje a podepisuje student. Student má povinnost přiznané speciální stipendium nad rámec běžného stipendia Erasmus vyúčtovat Univerzitě Karlově po návratu ze zahraničí a nevyužité prostředky bude povinen vrátit. K názvu přijímající instituce je třeba vyplnit i zemi (článek III.1). Institucionální koordinátor programu Erasmus posuzuje přiměřenost studentských žádostí a dává požadavek na grant (nově článek III.4 Rozpočet). Univerzita Karlova vystavuje doporučení k žádosti o speciální stipendium a má zároveň možnost upravit formulář v části B, kterou vyplňuje student – k stávajícím otázkám může přidat další otázky nebo si vyžádat od studenta další dokumenty jako přílohu.


V případě dotazů se obraťte na institucionálního koordinátora programu.


Více informací se dozvíte přímo na stránkách Národní agentury (v ČR tuto evropskou instituci reprezentuje Dům zahraniční spolupráce) nebo na DZS.


Se žádostí o další informace se prosím obracejte na institucionálního koordinátora programu Erasmus+Poslední změna: 15. červen 2016 10:00 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám