Analýzy

Analýzy


Univerzita Karlova si zpracovává příležitostné i opakující se analýzy, které se týkají různých oblastí její činnosti a slouží jako podklady pro rozhodování o jejím dalším rozvoji. Tato sekce obsahuje výstupy z vybraných analýz.Doktorandi 2014: výsledky Univerzity Karlovy

Analýza vyhodnocuje výsledky Univerzity Karlovy v šetření Doktorandi 2014, které se v garanci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy uskutečnilo mezi studenty doktorského studia v České republice. Studenti byli dotazováni na studijní zázemí, spolupráci se školitelem, finanční zázemí, studium (a motivaci k němu), okolnosti a podmínky ukončení studia, studijní povinnosti, vědeckou a tvůrčí činnost spojenou se studiem, pedagogické aktivity a na plány po ukončení studia.


Doktorandi 2014: výsledky Univerzity Karlovy


Absolventi Univerzity Karlovy

Studii Absolventi Univerzity Karlovy – Univerzita Karlova očima bývalých studentů a postavení absolventů UK na trhu práce zpracovalo pro Univerzitu Karlovu v roce 2014 Středisko vzdělávací politiky PedF UK, které tak navázalo na svou předchozí analytickou zprávu Zaměstnatelnost a uplatnění absolventů Univerzity Karlovy. Studie hodnotí jednotlivé fakulty i celou univerzitu, rozpracovává taktéž srovnání univerzity s jinými domácími vysokými školami. Univerzita Karlova těmito zprávami zahájila realizaci obdobných studií i v příštích letech.


Absolventi Univerzity Karlovy: shrnutí, 2014

Absolventi Univerzity Karlovy: shrnutí, 2012


Prezentace: Absolventi Univerzity Karlovy, Radim Ryška, SVP, 2015

Prezentace: Hlavní výsledky projektu REFLEX na UK v Praze, Martin Zelenka, SVP, 2015

Prezentace: Expanze vysokého školství a UK, Jan Koucký, SVP, 2012


Koncepce ediční politiky Univerzity Karlovy

Jedním z úkolů Dlouhodobého záměru Univerzity Karlovy na léta 2011-2015 je „připravit a realizovat novou nakladatelskou politiku UK, včetně elektronických publikací“. Vedení UK si je vědomo změněných podmínek šíření poznatků v současné společnosti. Mění se celospolečenský rámec určující význam publikační činnosti akademických pracovníků, proměňuje se preference publikačních žánrů, výrazně se změnila úloha jednotlivých nosičů, zejména s rozšířením a využíváním internetu. Předložená Koncepce ediční politiky Univerzity Karlovy byla připravena ve spolupráci s akademickými pracovníky fakult UK a zejména s ediční komisí AS UK a připomínkována představiteli vedení fakult. Po vypořádání připomínek byla projednána a schválena AS UK dne 24. května 2013.


Koncepce ediční politiky Univerzity Karlovy

Příloha: nakladatelská činnost Univerzity Karlovy a jejích součástí 2004-2011


Vyhodnocení dlouhodobých záměrů Univerzity Karlovy a jejích fakult na léta 2011-2015

Analýza z roku 2011 v základních liniích zkoumá, zda, kde a nakolik aktuální strategické dokumenty všech sedmnácti fakult Univerzity Karlovy zapadají či nezapadají do rámce, který byl vytyčen Dlouhodobým záměrem Univerzity Karlovy na období let 2011-2015. Vedle samotné zprávy k jejím výstupům náleží soubor, který obsahuje všechny platné dlouhodobé záměry fakult a dalších součástí v plném znění, a tabulka oblastí a témat, v níž jsou jednotlivé fakultní záměry postaveny vedle sebe.


Dlouhodobé záměry 2011-2015: úplné znění

Dlouhodobé záměry 2011-2015: zpráva

Dlouhodobé záměry 2011-2015: tabulka témat


Poslední změna: 5. duben 2016 15:53 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám