TAČR

Univerzita Karlova v Praze se účastní programů TA ČR svými projekty od roku 2010, kdy byl Technologickou agenturou ČR vyhlášen v rámci veřejné soutěže její první program ALFA. Hlavní úlohou a zaměřením TA ČR je připravovat a implementovat programy aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, a tím přispívat ke zvyšování konkurenceschopnosti a hospodářskému růstu ČR. Mezi významné úkoly TA ČR patří i podpora spolupráce mezi výzkumnými organizacemi a podnikatelskou sférou.


TA ČR zabezepčuje dle zákona č. 130/2002 Sb.:

- přípravu a realizaci programů aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací včetně programů pro potřeby státní správy, veřejných soutěží ve výzkumu, vývoji a inovacích na podporu projektů a zadávání veřejných zakázek

- hodnocení a výběr návrhů programových projektů

- poskytování účelové podpory na řešení programových projektů na základě smluv o poskytnutí podpory nebo rozhodnutí o poskytnutí podpory

- kontrolu plnění smluv o poskytnutí podpory nebo rozhodnutí o poskytnutí podpory a čerpání účelové podpory

- hodnocení a kontrolu průběhu řešení a plnění cílů programových projektů a kontrolu jimi dosažených výsledků

- zpracování návrhu výdajů Technologické agentury ČR a zpráv o její činnosti

- poradenství řešitelům projektů a uživatelům výsledků aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací, zejména v oblasti právní, finanční a ochrany duševního vlastnictví

- podporu komunikace mezi výzkumnými organizacemi a soukromým sektorem a podílové financování programových projektů

- jedná s příslušnými orgány České republiky nebo Evropské unie v otázce posuzování slučitelnosti poskytované podpory se společným trhem

- spolupráci s obdobnými zahraničními agenturami


Programy TA ČR

Technologická agentura ČR připravuje a realizuje v současnosti následujících 7 programů aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací:


Program ALFA - je zaměřen na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje zejména v oblasti progresivních technologií, materiálů a systémů, energetických zdrojů a ochrany a tvorby životního prostředí a v oblasti udržitelného rozvoje dopravy.


Identifikační kód programu: "TA".

Doba trvání programu: 2011 - 2019, tj. 9 let.

Délka řešení programu: min. 24 měsíců (2 roky) - max. 72 měsíců (6 let).Program BETA - je programem veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacíchpro potřeby státní správy. Vprůběhu každého kalendářního roku do roku 2015 včetně proběhne identifikace výzkumných potřeb orgánů státní správy. Vybrané výzkumné potřeby slouží jako základ pro zpracování zadávací dokumentace k veřejným zakázkám ve VaVaI, které budou vyhlašovány po celou dobu trvání programu.


Identifikační kód programu: "TB".

Doba trvání programu: 2012 - 2016, tj. 5 let.

Doba realizace schválených veřejných zakázek: min. 6 měsíců - max. 36 měsíců.Program GAMA - program aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací zaměřený na podporu ověření výsledků VaV z hlediska jejich praktického uplatnění a na přípravu jejich následného komerčního využití. Program je rozdělen na dva podprogramy: PP1 a PP2 odlišujícími se způsobem realizace i možnými příjemci podpory. Délka trvání programu je navržena na 6 let (2014 – 2019).


PP1: proof-of-concept - příjemci pouze VO

PP2: podpora komercializace výsledků VO - příjemci pouze podniky / VO jako další účastníkProgram DELTA - je zaměřen na podporu spolupráce v aplikovaném výzkumu a experimentálním vývoji prostřednictvím společných projektů podniků a výzkumných organizací podporovaných agenturou TA ČR a významnými zahraničními technologickými a inovačními agenturami, se kterými TA ČR v době vyhlášení VS bude spolupracovat. Cílem programu DELTA je zvýšit množství konkrétních výsledků VaV v oblastech, v nichž existuje shoda se zahraničním partnerem, které budou úspěšně zavedeny do praxe a posílí tak konkurenceschopnost ČR, a to podporou bilaterální, příp.multilaterální spolupráce špičkových českých a zahraničních účastníků. Vybrané projekty musí reagovat na aktuální či budoucí potřeby dané země, které jsou v České republice definovány Národními prioritami orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.


Délka trvání programu DELTA: 6 let (2014 – 2019)Program EPSILON - je zaměřen zejména na zlepšení pozice českého i evropského průmyslu pomocí podpory projektů aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje, jejichž výsledky mají vysoký potenciál pro rychlé uplatnění v nových produktech, výrobních postupech a službách v energetice, životním prostředí a dopravě. Program je založen na plnění cílů Národních priorit VaVaI, nikoliv oborově. Program je proto rozčleněn do 3 podprogramů:


PP1: Znalostní ekonomika

PP2: Energetika a materiály

PP3: Životní prostředí


Délka trvání programu: je navržena na 11 let (2015 – 2025).Program OMEGA - hlavním cílem programu je posílení výzkumných aktivit v oblasti aplikovaných společenských věd a uplatnění výsledků těchto aktivit pro zvýšení konkurenceschopnosti České republiky, zvýšení kvality života jejich obyvatel a vyvážený socio-ekonomický rozvoj společnosti v kontextu probíhající evropské integrace a světové globalizace.


Doba trvání programu: 2012 - 2017, tj. 6 let.Program Centra kompetence - má za cíl podpořit vznik a činnost center výzkumu, vývoje a inovací v progresivních oborech s vysokým aplikačním a inovativním potenciálem a perspektivou pro značný přínos k růstu konkurenceschopnosti ČR. Program proto stimuluje vytvoření a činnost takových center VaVaI, která budou inovativní, konkurenceschopná, dlouhodobě udržitelná, budou mít tržní potenciál a ve kterých budou soustředěny výzkumné a aplikační kapacity z veřejného a soukromého sektoru.


Délka trvání programu je 8 let (2012–2019).


Kontaktní informaceKancelář TA ČR 

Evropská 1692/37

160 00 Praha 6


telefon: 234 611 111

fax: 234 611 112

e-mail:  info@tacr.cz


IČ: 72050365

ID datové schránky TA ČR: afth9xpwebové stránky TAČR

Statut TA ČR

Organizační struktura TAČR


Poslední změna: 12. listopad 2014 16:01 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám