Přezkumné řízení ve věci studia

Přezkumné řízení je institut, ve kterém se přezkoumávají nepravomocná rozhodnutí a zkoumá se soulad napadeného rozhodnutí se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a vnitřními předpisy Univerzity Karlovy v Praze.


Zákonná úprava rozhodování o právech a povinnostech studentů vyplývá z ustanovení § 68 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách. . Přezkumné řízení upravuje čl. 16 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy v Praze.

Postup při vyřizování žádostí o přezkum

 1. Student sám, nebo prostřednictvím svého zástupce, kterému udělil písemnou plnou moc, může ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí děkana podle čl. 15 odst. 5 druhé věty požádat o přezkoumání rozhodnutí; žádost o přezkoumání (dále jen "žádost") se podává děkanovi. Lhůta začíná běžet dnem následujícím po dni, kdy bylo rozhodnutí děkana studentu doručeno.

 2. Rektor může prominout zmeškání lhůty k podání žádosti, k němuž došlo ze závažných důvodů, pokud jej o to student prostřednictvím děkana písemně požádá nejpozději do 15 dnů ode dne uplynutí původní lhůty, v jejímž rámci měla být žádost podána.

 3. Přezkoumání - nejčastěji rozhodování ve věcech

    a. 

  povolení mimořádného opravného termínu zkoušky, pokud takovou možnost připouští studijní a zkušební řád

    b. 

  povolení opakovat část studia uvedenou v § 52 odst. 1, pokud takovou možnost připouští studijní zkušební řád

    c. 

  povolení přerušit studium

    d. 

  uznání zkoušek a předepsání rozdílových zkoušek

    e. 

  přiznání stipendia

    f. 

  nesplnění požadavků podle § 56 odst. 1 pís. b)

    g. 

  disciplinárního přestupku

    h. 

  vyloučení ze studia podle § 67

 4. Děkan může sám žádosti pouze vyhovět a rozhodnutí změnit nebo zrušit.

 5. Nerozhodne-li děkan podle odstavce 3, předá žádost spolu se spisovým materiálem včetně všech potřebných podkladů neodkladně rektorovi. Děkan se vyjadřuje ke všem námitkám uvedeným v žádosti. V případě potřeby vyzve rektor děkana, aby podal potřebná vysvětlení či předložil další dokumenty. K těmto úkonům stanoví rektor přiměřenou lhůtu.

 6. Rektor žádost zamítne, jestliže byla podána opožděně nebo byla podána neoprávněnou osobou. Rektor jinak změní nebo zruší rozhodnutí, které bylo vydáno v rozporu se zákonem o vysokých školách nebo vnitřním předpisem univerzity, jinak žádost zamítne a původní rozhodnutí děkana potvrdí.

 7. Rozhodnutí rektora musí být vyhotoveno písemně a musí obsahovat výrok, odůvodnění a poučení o tom, že je konečné. Z odůvodnění musí být zřejmé, jaký je důvod výroku, tj. z čeho rektor při svém rozhodnutí vycházel, včetně úvah, kterými se řídil při hodnocení podkladů a při výkladu předpisů. V poučení se uvede, že opravný prostředek není přípustný. Rozhodnutí se vyhotovuje alespoň ve dvou stejnopisech, z nichž jeden je založen do dokumentace vedené o studentovi fakultou a druhý se zasílá studentovi.

 8. Zruší-li rektor rozhodnutí děkana, může podle okolností vrátit věc děkanovi k novému projednání. Právním názorem rektora je děkan vázán; toto platí i opatřeních podle čl. 17.Poslední změna: 12. listopad 2014 16:29 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám