Souhrnné údaje za UK pro VS TA ČR

Souhrnné údaje UK pro účely veřejných soutěží ve VaVaI, zejména VS TAČREkonomické údaje pro veřejné soutěže ve VaVaI


Ekonomické informace k veřejným soutěžím TA ČR, MPO TRIO a dalším naleznete na stránkách Ekonomického odboru RUK.Údaje za uchazeče UK pro 2. VS programu EPSILON 2016

Metody a procesy řízení v organizaci (max. 300 znaků)

Řízení Univerzity Karlovy - Řídící orgány jsou definovány zákonem o vysokých školách. Podrobný popis a pracovní metody určují vnitřní předpisy UK.


Samosprávnými akademickými orgány jsou:

rektor

Akademický senát

Vědecká rada

Disciplinární komise


Rektor jedná a rozhoduje ve věcech univerzity. Rektora jmenuje/odvolává na návrh akademického senátu prezident republiky. Funkční období je čtyřleté a může jej vykonávat nejvýše dvě po sobě bezprostředně jdoucí období.


Akademický senát zejména schvaluje rozpočet a kontroluje využívání finančních prostředků, schvaluje dlouhodobý záměr a jeho aktualizace, výroční zprávy, hodnocení činnosti. Na návrh rektora rozhoduje o zřízení, sloučení, rozdělení, zrušení součástí, schvaluje vnitřní předpisy UK a součástí. Schvaluje návrh rektora na jmenování/odvolání členů vědecké rady a disciplinární komise a usnáší se o návrhu na jmenování rektora, popřípadě navrhuje jeho odvolání.


Vědecká rada projednává dlouhodobý záměr, schvaluje studijní programy, které nejsou v působnosti fakult, má působnost v řízení ke jmenování profesorem a v habilitačním řízení. Členy vědecké rady jsou významní představitelé oborů, jedna třetina nejsou členové akademické obce univerzity. Členy jmenuje a odvolává rektor.


Členy Správní rady (nemohou být zaměstnanci školy) jmenuje po projednání s rektorem ministr. Správní rada vydává předchozí písemný souhlas k majetkovým otázkám, vyjadřuje se k dlouhodobému záměru, rozpočtu, výroční zprávě o činnosti a hospodaření.


Hospodaření a vnitřní správu školy řídí kvestor, kterého jmenuje a odvolává na základě výběrového řízení rektor.


Rektora zastupuje v jím určeném rozsahu 7 prorektorů.


Stálými poradními orgány rektora jsou:

Kolegium rektora

Grantová rada

Ediční komise

Historická komise


Výkonným aparátem univerzity je rektorát.


Na fakultní úrovni jsou obdobné řídící orgány. V čele stojí děkan, jmenovaný rektorem na základě návrhu akademického senátu fakulty. Fakulty nemají správní radu. Fakulty mohou rozhodovat ve věcech:

vytváření a poskytování studijních programů

výzkumné orientace a priorit

náboru pracovníků

mezinárodní spolupráce

alokace zdrojů


Děkan je odpovědný rektorovi.

Úkoly tajemníkům ve věcech hospodaření a vnitřní správy ukládá a kontroluje kvestor.Řízení lidských zdrojů (max. 300 znaků)

– měla by vyplnit daná fakulta UK

Projektové řízení (granty) (max. 300 znaků)

– měla by vyplnit daná fakulta UK

Podíl příjmu ze smluvního výzkumu (max. 300 znaků):

Informace za rok 2012:

Podíl příjmu ze smluvního výzkumu za UK v roce 2012 (61 014 tis. Kč) na celkových výnosech UK (8 337 590 tis. Kč) činí 0,73 %.

- Uveďte příklady dlouhodobých smluv v této oblasti.


Informace za rok 2013:

Podíl příjmů ze smluvního výzkumu za UK v roce 2013 (4 160 tis. Kč) na celkových výnosech UK (8 770 864 tis. Kč) činí 0,05 %.


(informace z EO RUK - další informace ke smluvnímu výzkumu lze získat z databáze UK "Granty a projekty"/)

Institucionální a účelové financování:

Informace za rok 2012:

Institucionální podpora (včetně příspěvku, použitá) 4 383 161 tis. Kč.

Účelová podpora (včetně dotace na vzdělávací činnost a zahraničí, použitá) 2 024 471 tis. Kč.


Informace za rok 2013:

Institucionální podpora (včetně příspěvku, použitá) 4 534 004 tis. Kč.

Účelová podpora (včetně dotace na vzdělávací činnost a zahraničí, použitá) 2 432 513 tis. Kč.


(informace z EO RUK)


Komercializace výsledků a jejich reporting (max. 300 znaků)

Součástí jiných pracovišť Univerzity Karlovy v Praze je Centrum pro přenos poznatků a technologií (CPPT), které zajišťuje roli poradenského útvaru pro komercializaci výsledků výzkumu a vývoje jednotlivých fakult a pracovišť univerzity, tzn. spolupráci s patentovými právníky a marketingovými sítěmi, zakládání spin-off společností, spolupráci se strategickými partnery a investory, ekonomickými a finančními poradci a další související činnosti. Podporuje tak další rozvoj inovačních aktivit na UK, zejména tím, že intenzivně pracuje na budování sítě technologických zpravodajů a manažerů pro transfer technologií na jednotlivých fakultách UK, včetně mimopražských. CPPT udržuje kontakty s inovační sférou a sleduje trendy v oblasti inovací a komercializace.


Univerzita Karlova disponuje v současné době poměrně podrobnou metodikou pro aktivity v oblasti transferu znalostí a technologií, která je průběžně rozvíjena a aktualizována. Tato metodika vychází ze Strategie Univerzity Karlovy v Praze v oblasti komercializace poznatků a technologií z 18. 5. 2009 a z navazujícího Opatření rektora UK č. 40/2009 „Nakládání s výsledky výzkumu, vývoje a inovací na Univerzitě Karlově v Praze“ ze dne 15. 12. 2009. Hlavní části této metodiky shrnuje „Komercializace výsledků výzkumu a vývoje na fakultách a dalších součástech Univerzity Karlovy v Praze – Doporučený postup s komentářem“, který je na webových stránkách dostupný všem pracovníkům univerzity. Tento Doporučený postup obsahuje obecné schéma komercializace výsledků výzkumu a vývoje na Univerzitě Karlově, zásady správného ošetření duševního vlastnictví vznikajícího při výzkumu a vývoji, postup při komerčním využití duševního vlastnictví vzniklého na fakultách a dalších součástech UK a pravidla správy „technologického portfolia“ UK (tj. vedení evidence, platby udržovacích poplatků, inkaso licenčních poplatků a účtování o nehmotných statcích). Jeho součástí je interní formulář „Oznámení o objevu / vynálezu“ (OOV) a dále obsahuje Kompendium vzorových smluv.


 • Doporučuje se zdůraznit, že přístupová práva k databázím, knihovnám a duševnímu vlastnictví jsou pouze pro účely společného projektu a nikoliv ke komerčním účelům.

 • Je nutné vyjmenovat veškeré duševní vlastnictví dané fakulty a jejích partnerů, ke kterému mají ostatní vzájemně pro projektové účely partneři přístup, a nikoliv ke komerčním účelům; ostatní IPR UK není partnerům přístupné.

 • Doporučuje se alespoň náznak budoucí dohody o spoluvlastnictví u nového IPR, vč. mechanismu stanovení vlastnických podílů a podílů mezi původci.

 • Je možno také použít odkaz na Strategii UK v oblasti přenosu poznatků a technologií.
5.1.7 Dosavadní spolupráce uchazeče ve VaVaI (v aplikační / komerční sféře)


(požadavek do 2000 znaků)UK má s činností svých fakult rozsáhlé zkušenosti.Mezi aktuální příklady (z let 2014 - 2016) se dá zařadit:


 • Memorandum o spolupráci se společností Globtech Innovations při získávání partnerů pro smluvní výzkum do velkých facilit typu BIOCEV a Biomedicínské centrum Plzeň.

 • Memorandum o spolupráci s Corinth s.r.o. při vývoji obsahu výukových modulů pro vizuální edukaci. Vzniklé výukové moduly získaly prestižní ocenění v oblasti vizuální edukace.

 • Letter of Intent s transferovým centrem Katolické univerzity v Lovani

 • CleverTech – spolupráce na vývoji mobilních systémů sloužících ke snímání, přenosu a zpracování biologických dat z člověka, jejich napojení na dohledovou asistenci a podporu realizace zpětné vazby. Výsledkem je asistenční systém pro seniory Seniorinspect.

 • Spolupráce na výzkumu a vývoji se společností IBM

 • Založení spin-off společnosti HomeBalance s.r.o.Z dřívějších výsledků (před rokem 2014) můžeme zmínit:


 • Nový Katalyzátor na bázi kov-CeO2 pro použití zejm. v palivových článcích a způsob jeho přípravy - patentem UK, MFF č. 301720 ze 17. 10. 2008 (uděleno 22. 4. 2010). Byla podána mezinárodní PCT přihláška WO2010/043189A2 do pěti národních fází a dvou regionů dne 16. 10. 2009. Dosud byly uděleny patenty v USA, Japonsku, Číně a Korei.

 • Přihláška patentové žádosti č. PV 2006-432, původce MUDr. B. Mosinger, Ph.D., týkající se cytotoxického a baktericidního efektu nanotkanin.

5.1.8 Dosavadní zkušenosti uchazeče s aplikací a komercializací výsledků


(požadavek max. do 1000 znaků)
UK se podpoře komercializace věnuje od roku 2007, kdy vzniklo a začalo pracovat Centrum pro přenos poznatků a technologií. Poradním orgánem rektora UK pro komercializační aktivity je Rada pro komercializaci. Jako podpora komercializačních aktivit funguje síť technologických skautů a koordinátorů přenosu poznatků na fakultách UK.Komercializace na UK probíhá ve všech čtyřech základních oblastech.· Smluvní výzkum a poskytování konzultačních a expertních služeb.


· Ochrana a prodej  průmyslového vlastnictví


· Zakládání spin-off společností.


(k 19. 4. 2016 měla UK tři spin-off společnosti)
Doplňující informace


Součástí podpory komercializačních aktivit je také tematické vzdělávání a zapojení UK do projektů podporujících komercializaci.


S cílem nabídnout všem fakultám UK jednotnou výuku problematiky transferu technologií CPPT UK připravilo kurz "Management vědy a inovací", který je jako volitelný předmět určen pro Bc., Mgr. a Ph.D. studenty všech fakult UK. Obsahem kurzu je 14 tematických modulů a je vyučován i v AJ.


1. Management znalostí. Vědecko-výzkumná a inovační scéna. Inovace (prezenční)


2. Analýza informací pro vědecko-výzkumné a inovační projekty (distanční)


3. Finanční zdroje pro vědu, výzkum a inovace v ČR a EU (distanční)


4. Příprava výzkumných a inovačních projektů (distanční)


5. Praktická příprava vlastního projektu (prezenční)


6. Team & time management (distanční)


7. Projektový management (distanční)


8. Komunikační dovednosti (distanční)


9. Ukázky a nácvik komunikačních dovedností (prezenční)


10. Základy transferu znalostí a technologií (distanční)


11. Legislativní minimum pro vědu, výzkum a inovace, ochrana duševního vlastnictví (distanční)


12. Business model. Business plan. Spin-out (distanční)


13. “Good / bad practices” & “Case studies” (prezenční)


14. Shrnutí kurzu. Test. FAQ & Feedback (prezenční)
UK participovala v komercializačních projektech TA ČR GAMA, PRE SEED 1 a PRE SEED 2, v rámci kterých probíhá podpora fáze proof-of-concept a u vybraných aktivit i fáze přípravy komercializace.
Finanční ukazatele uchazeče


"Finanční ukazatele uchazeče" v návrhu projektů programu EPSILON TA ČR nemusí vyplňovat uchazeči, kteří zvolili typ organizace VO - výzkumná organizace (UK tyto informace o finančních ukazatelích uchazeče nemusí vyplňovat).


Aktuální informace k finančním ukazatekům UK (za rok 2011 - 2013) naleznete na stránkách Ekonomického odboru RUK.


Údaje o majetkových účastech uchazeče v jiných právnických osobách a jejich výše


Tj. osoby, v nichž má UK podíl a výše tohoto podílu:


- tento údaj naleznete na stránkách Ekonomickém odboru RUKPozn. k bodům 5.1.5. a 5.1.7.:


5.1.5. Fyzické a právnické osoby s podílem v právnické osobě uchazeče

a

5.1.7. Údaje o právnických osobách, s nimiž je uchazeč v koncernu (holdingu) nebo s nimi má uzavřenou smlouvu o převodu zisku


- uvedené body se za UK nevyplňují, nejsou relevantní


Poslední změna: 18. leden 2017 10:30 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám