Opatření rektora UK v roce 2016

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017


Barevně

jsou vyznačena platná a aktuální opatření.


Číslo

Název

K provedení

Účinnost

1/2016

Statut ceny Arnošta z Pardubic pro vynikajícího vyučujícího UK a za vynikající počin ve vzdělávací činnosti na Univerzitě Karlově v Praze

-

1.2.2016

2/2016

Změna opatření rektora 13/2015, kterým se vydávají zásady pro poskytování podpory zájmové činnosti studentů 

-

1.2.2016

3/2016

Harmonogram akademického roku 2016/17

[Zrušuje se s účinností ke 31.10.2017 - viz OR č. 14/2017]

čl. 3 odst. 1. a 2. Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy v Praze

19.2.2016

4/2016

Harmonogram přijímacího řízení ke studiu pro akademický rok 2017/2018

[Zrušuje se s účinností ke 31.10.2017 - viz OR č. 15/2017]

čl. 4 odst. 1. a čl. 5 odst. 1. Přílohy č. 5 Statutu Univerzity Karlovy v Praze

Řád přijímacího řízení (dále jen „ŘPŘ UK“)

19.2.2016

5/2016

Změna opatření rektora č. 50/2014 o poskytování příspěvku univerzity ze sociálního fondu na školkovné a na udržení nebo zlepšení zdravotního stavu


Čl. 16b odst. 3 písm. b) a e) přílohy č. 8 Statutu Univerzity Karlovy v Praze

1.3.2016

6/2016

Česko - čínské centrum Univerzity Karlovy v Praze

-

15.3.2016

7/2016

Svěření nemovitého majetku do správy Lékařské fakulty v Hradci Králové

Čl. 49 a 53 Statutu Univerzity Karlovy v Praze a čl. 7 odst. 2 Pravidel pro správu majetku Univerzity Karlovy v Praze

1.5.2016


8/2016

Změna opatření rektora č. 12/2015

-

1.5.2016

9/2016

Podmínky doktorského studia pod dvojím vedením disertační práce

Čl. 11 odst. 2 a čl. 19 odst. 4 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy v Praze

1.5.2016

10/2016

Náležitosti osvědčení o absolvování programu celoživotního vzdělávání a mezinárodně uznávaného kurzu

Čl. 5 odstavce 2 Řádu celoživotního vzdělávání Univerzity Karlovy v Praze

1.9.2016

11/2016

Institut pro studium strategických regionů při Univerzitě Karlově v Praze

-

16.5.2016


12/2016

Změna Opatření rektora č. 26/2014 o zavedení a používání průkazů na Univerzitě Karlově v Praze

Čl. 5 odstavce 2 Řádu celoživotního vzdělávání Univerzity Karlovy v Praze

1.7.2016

13/2016

Opatření rektora o svěření nemovitého majetku do správy Fakulty humanitních studií

Čl. 49 a 53 Statutu Univerzity Karlovy v Praze a

Čl. 7 odst. 2 Pravidel pro správu majetku Univerzity Karlovy v Praze

1.7.2016

14/2016

Opatření rektora o svěření nemovitého majetku do správy Ústavu jazykové a odborné přípravy

Čl. 49 a 53 Statutu Univerzity Karlovy v Praze a

Čl. 7 odst. 2 Pravidel pro správu majetku Univerzity Karlovy v Praze

15.6.2016

15/2016

Zásady soutěže Primus

-

15.6.2016

16/2016

Zásady programů Progres

-

15.6.2016

17/2016

Změna opatření rektora č. 36/2009 ve znění opatření rektora č. 16/2010

Čl. 6a odst. 1 Grantového řádu Univerzity Karlovy

1.9.2016

18/2016

Postup při uveřejnění smluv v registru smluv

Zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv)

1.7.2016

19/2016

Vyhlášení 14. kola Grantové agentury Univerzity Karlovy v Praze (rok 2017)

čl. 4 odst. 7 Zásad činnosti Grantové agentury Univerzity Karlovy v Praze

1.9.2016

20/2016

Změna Opatření rektora č. 34/2009

Čl. 2 odst. 2 Grantového řádu Univerzity Karlovy

1.9.2016

21/2016

Pravidla podpory studentů a uchazečů o studium s uděleným azylem v akademickém roce 2016/17

-

1.7.2016

22/2016

Vyhlášení 1. ročníku soutěže Primus UK (rok 2017)

[zrušeno OR č. 19/2017]

čl. 1 odst. 1 Zásad soutěže Primus

20.7.2016

23/2016

Zpřístupnění elektronické databáze závěrečných prací

[zrušeno OR č. 13/2017]

Čl. 18a odst. 7 Studijního a zkušebního řádu UK a čl. 6a odst. 7 Rigorózního řádu UK

1.2.2017, s výjimkou ust. čl. 13 odst. 1., které nabývá účinnosti 31.12.2016

24/2016

Knihovní řád Univerzity Karlovy

Zákon č. 257/2001 Sb., knihovní zákon, v platném znění

1.10.2016

25/2016

Poskytování stipendií na podporu ubytování na UK v akademickém roce 2016/2017

Čl. 7a Stipendijního řádu Univerzity Karlovy v Praze

1.10.2016

26/2016

Poskytování sociálních stipendií na UK v akademickém roce 2016/2017

Čl. 7b Stipendijního řádu Univerzity Karlovy v Praze

1.10.2016

27/2016

Pravidla pro zadávání veřejných zakázek v rámci Univerzity Karlovy

-

1.10.2016

28/2016

Zavedení personálních identifikátorů pro jednoznačnou identifikaci autora publikovaného výsledku na Univerzitě Karlově

-

15.10.2016

29/2016

Postup při podávání žádostí o přidělení podpory malého rozsahu (de minimis)

-

1.1.2017

30/2016

Zásady udělování výzkumné podpory Donatio Universitatis Carolinæ

-

15.10.2016

31/2016

Pravidla jednotného vizuálního stylu Univerzity Karlovy

Čl. 56 odst. 4 Statutu Univerzity Karlovy

1.1.2017

32/2016

Svěření nemovitého majetku do správy Přírodovědecké fakulty

Čl. 49 a 53 Statutu Univerzity Karlovy a čl. 7 odst. 2 Pravidel pro správu majetku Univerzity Karlovy

1.11.2016

33/2016

Krizová komunikace a intervence při mimořádných událostech a krizových situacích v rámci studentské mobility

-

1.1.2017

34/2016

Zásady studentské grantové soutěže na Univerzitě Karlově pro rok 2017

Čl. 3 písm. b) usnesení vlády ze dne 17. srpna 2009 č. 1021


30.11.2016

35/2016

Vyhlášení 8. kola Projektů specifického vysokoškolského výzkumu na Univerzitě Karlově (rok 2017)

Čl. 6 Zásad uskutečňování Projektů specifického vysokoškolského výzkumu na Univerzitě Karlově


1.12.2016

36/2016

Obsah průběžné zprávy o činnosti Univerzitních výzkumných center a další podrobnosti o způsobu jejího předkládání a hodnocení

čl. 8 odst. 5 Zásad Univerzitních výzkumných center

1.1.2017

37/2016

Změna Opatření rektora č. 26/2014 o zavedení a používání průkazů na Univerzitě Karlově v Praze, ve znění Opatření rektora č. 12/2016


- úplné znění (příloha OR 37/2016)

-

1.1.2017
Poslední změna: 28. březen 2017 14:42 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám