Podpora pregraduálního vzdělávání budoucích učitelů na UK

Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_068/0016093Operační program: Výzkum, vývoj a vzděláváníCelková výše dotace: 47 862 060,18 KčNázev projektu: Podpora pregraduálního vzdělávání budoucích učitelů na UKCíl projektu:Cílem projektu je zkvalitnění počáteční přípravy studentů - budoucích učitelů na Univerzitě Karlově, aby tato naplňovala aktuální požadavky na absolventy na trhu práce, zajistila jim tak výhodu v profesním uplatnění a současně tím docházelo ke kvalitativnímu posunu výuky na základních a střední školách. Aktivity projektu jsou zaměřeny na posílení systémovosti a komplexnosti v počáteční přípravě budoucích učitelů a je v nich kladen důraz na rozvoj reflektovaných pedagogických praxí studentů učitelských oborů jako nedílné součásti výuky. Projekt doplňuje již dříve realizované úpravy a změny ve výuce budoucích učitelů na UK. V rámci projektu jsou též zvyšovány kompetence vysokoškolských pedagogů a učitelů spolupracujících škol, kteří se na přípravě studentů – budoucích učitelů podílejí.


Zapojené fakulty: FF, FTVS, HTF, PedF, PřF.Anotace projektu:Realizací projektu usilujeme o zvýšení kvality přípravy a koncepční proměnu vzdělávání studentů – budoucích učitelů na Univerzitě Karlově. Aktivity projektu jsou koncipovány tak, aby budoucí pedagogové vedle hlubokého teoretického základu získávali další znalosti a kompetence. Jedná se zejména o znalosti moderních (aktivizujících) metod výuky, kompetence pro práci s heterogenní skupinou, kompetence v oblasti pedagogické diagnostiky, evaluace a autoevaluace. Podpoříme rozvoj znalostí, kompetencí a dovedností studentů v různých oblastech a to jak v rámci teoretické složky výuky, tak v rámci praktického nácviku. Zásadní snahou projektu je posílení praktické dovednosti studentů – budoucích učitelů, dojde k inovaci studentských pedagogických praxí v definovaných oblastech prostřednictvím vytvořených ucelených modulů (teoretické příprava se zapojením pedagogů z praxe a praktický nácvik, který bude realizován formou reflektovaných praxí na spolupracujících školách). V rámci projektu dojde také k úpravám obsahu předmětů/kurů nebo vytvoření nových předmětů/kurzů, ve kterém budou upraveny/vytvořeny i sylaby (zahrnující předmětná témata aktivit i metodiku), u stěžejních témat dojde k vytvoření samostatných metodik. V návaznosti na to bude upraven i obsah praxí na spolupracujících školách. Současně bude předmětem projektových aktivit také rozvoj vybraných kompetencí vysokoškolských pedagogů, kteří se podílejí na přípravě studentů – budoucích pedagogů a také na zaváděných úpravách a inovacích pregraduálního vzdělávání na UK. Nedílnou součástí je podpora spolupráce těchto VŠ pedagogů s učiteli spolupracujících škol, popř. absolventy, s cílem přenosu poznatků z praxe do výuky na VŠ, a to jak směrem k VŠ pedagogům, tak též studentům – budoucím pedagogům tak, aby studenti – budoucí učitelé získávali v průběhu studia nejen obecný teoretický základ, ale získali i poznatky z praxe, které jim obecné poznatky přiblíží a umožní vhodně aplikovat ve správných situacích a současně bylo umožněno učitelům v praxi se neustále vzdělávat, rozšiřovat své znalosti a dovednosti o nové informace. K rozvoji kompetencí studentů – budoucích učitelů, VŠ pedagogů, učitelů spolupracujících škol dojde také prostřednictvím získání zkušeností v rámci zahraničních mobilit. Na PřF dojde ke změně koncepce přijímacího řízení do navazujících magisterských programů. Inovace bude spočívat nejen v obsahové změně, ale také v zapojení diagnostiky profesních předpokladů pro výkon učitelského povolání v budoucnosti.
Cílové skupiny projektu:Hlavní cílovou skupinou projektu jsou studenti - budoucí učitelé, dále VŠ pedagogové a učitelé ze spolupracujících škol.Tento projekt je spolufinancován EU.Poslední změna: 27. duben 2020 12:45 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám