Projekty a konference SVV na UK

Projekty a konference SVV řešené v aktuálním období

součást

hlavní řešitel

název projektu/konference

KTF

doc. ThLic. Jaroslav Brož, Th.D., S.S.L. 

Pramenná, strukturující a motivační funkce biblického textu v dějinách a současnosti

KTF

doc. PhDr. Michaela Ottová, Ph.D.

Reflexe křesťanské duchovní tradice v evropské vizuální kultuře od jejích počátků po současnost

KTF

Doc. PhDr. Martin Zlatohlávek, PhD

Autorita - Tradice - Originalita

ETF

doc. Petr Sláma, Ph.D.

Boží slovo a lidské slovo: Teologie jako umění překladu

HTF

doc. ThDr. Jiří Vogel, Th.D.

Proměny náboženské identity v křesťanství a judaismu

HTF

prof. ThDr. Jan Blahoslav Lášek

Teologická vědecká studentská konference

PF

JUDr. Jan Brodec, LL.M., Ph.D.

Udržitelný rozvoj a další mimoprávní faktory tvorby, interpretace a aplikace soukromého práva

PF

doc. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D.

Vývoj finančněprávní a trestněprávní regulace pod vlivem normotvorby Evropské unie 

PF

JUDr. Katarzyna Žák Krzyžanková, Ph.D.

Integrující úloha lidských práv v současném právu

PF

Mgr. Tomáš Friedel, PhD.

Profesní etika právníků v měnícím se světě 21. století (institucionální, technologické a osobní výzvy)

PF

Doc. JUDr. Jakub Handrlica Ph.D. 

Vlastnické právo a jeho omezení v zrcadle právního dualismu: teoretické a aplikační otázky

PF

JUDr. PhDr. Marek Antoš, Ph.D., LL.M.

Současné problémy ústavního práva

PF

prof. JUDr. Milan Damohorský, DrSc.

Law nad Climate Change: Protection of Water Resources

PF

prof. JUDr. Jan Pichrt, Ph.D.

Ochrana oznamovatelů (whistleblowing)

LF1

MUDr. Yvona Angerová, Ph.D., MBA.

Vytvoření nových diagnosticko-terapeutických postupů vrehabilitaci pacientů po poškození mozku a u ortopedicko-traumatologických pacientů, kteří jsou uživateli návykových látek

LF1

Prof. MUDr. Robert Jech, Ph.D.

NEST V. – NEuroscience for Students

LF1

Prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc.

Patofyziologické mechanismy a časné markery počínající alternace a destabilizace kardiorespiračních funkcí

LF1

prof. Ing. Stanislav Kmoch, CSc.

Experimentální metody v biomedicíně VIII.

LF1

MUDr. Zdeněk Kostrouch

Genová exprese v normě a za patologických stavů

LF1

Prof. MUDr. Jaroslav Lindner, CSc.

Vaskulární transplantace v experimentu i klinice

LF1

prof. MUDr. RNDr.Petr Maršálek, Ph.D.

Mezibuněčná komunikace a cesty přenosu signálu k buňkám v biomedicinských souvislostech

LF1

MUDr. Zora Mělková

Studium infekčních chorob a jejich příčinných agens

LF1

Doc. RNDr. Jiří Petrák, Ph.D.

Molekulární mechanismy vybraných onkologických, kardiovaskulárních a infekčních onemocnění - od identifikace klíčových molekul k jejich klinickému využití.

LF1

prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc.  

Disociativní symptomy a jejich psychofyziologické projevy u psychóz a afektivních poruch

LF1

Prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc.

Nemoci ledvin a systémové autoimunitní choroby, jejich patogeneze, klinický obraz a prognóza II.

LF1

prof. MUDr. Libor Vítek, Ph.D., MBA

Biologické mechanismy v patogenezi zánětlivých a nádorových onemocnění

LF1

prof. MUDr. Jiří Widimský, CSc.

Diagnosticke a lecebne aspekty u vybranych KV a metabolickych chorob

LF2

Doc.MUDr.Štěpánka Průhová, Ph.D.

Od genetické příčiny k rozvoji nemoci 

LF2

prof. MUDr. Jan Trka, Ph.D.

Genetika, genomika a imunitní a neurologické aspekty onemocnění 

LF2

Babjuk Marek, prof. MUDr., CSc.

Výzkum jednotlivých aspektů ovlivňujících výsledky operační léčby 

LF3

prof. RNDr. Ilona Hromadníková, PhD.

Vztah exprese mikroRNA asociovaných s kardiovaskulárními a cerebrovaskulárními onemocněními v plné periférní žilní krvi k jednotlivým rizikovým kardiovaskulárním faktorům u matek a dětí po komplikované graviditě

LF3

prof. MUDr. Tomáš Vaněk, CSc.

Studentský výzkum kardiovaskulárních chorob

LF3

RNDr. Petr Heneberg, Ph.D.

Multidisciplinární výzkum mechanismů regulace lidského metabolismu

LF3

prof. MUDr. Valér Džupa, CSc.

Epidemiologické, morfologické a klinické souvislosti vybraných poranění pohybového aparátu a topograficky blízkých orgánů – etapa 2020-2022

LF3

prof. MUDr. Romana Šlamberová, Ph.D.

Neuropsychofarmakologický výzkum na 3.LF UK 2020-2022

LF3

prof. MUDr. Romana Šlamberová, Ph.D.

Studentské vědecké konference pořádané 3. lékařskou fakultou UK 2020-2022

LFP

doc. MUDr. Václav Liška, Ph.D. 

Využití softwarového modelování v chirurgii hepatopankreatobiliární oblasti v experimentu na velkém zvířeti

LFP

prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D.

Studium interakce buněk a mezibuněčného prostředí v nádorově změněných či regenerujících tkáních. 

LFP

prof. MUDr. Otto Mayer, CSc

Teorie a realita péče o pacienty s chronickým srdečním selháváním

LFP

doc. MUDr. Jitka Kuncová, Ph.D.

Patofyziologie a diagnostika neuropatologických a zánětlivých stavů

LFP

prof. MUDr. Milan Hora, Ph.D., MBA

Studium imunohistochemických a molekulárně-genetických vlastností nádorů, včetně biomarkerů a jejich konsekvence pro klinickou praxi

LFP

Mgr. Monika Holubová, Ph.D.

Interakce imunitních buněk s okolním prostředím a jejich úloha v regeneraci kostní tkáně.

LFP

prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc.

60., 61. a 62. Studentská vědecká konference LF UK v Plzni

LFHK

prof. MUDr. Jan Bureš, CSc.

Personalizovaná medicína v interních oborech

LFHK

prof. MUDr. Stanislav Mičuda, Ph.D.

Mechanizmy orgánových patologií – rizikové faktory a možnosti nových diagnostických a terapeutických intervencí.

LFHK

MUDr. Radomír Hyšpler, Ph.D.

Nové metody a postupy v diagnostice a hledání prediktivních a prognostických markerů nádorových onemocnění

LFHK

doc. MUDr. RNDr. Milan Kaška, Ph.D.

Rozvoj diagnostiky a terapie v chirurgických oborech

LFHK

prof. MUDr. RNDr. Miroslav Červinka, CSc.

Conferences in Medical Sciences 2020-2022. Mezinárodní lékařská postgraduální konference (International Medical Postgraduate Conference) 2020-2022.

FaF

Prof. RNDr. Milan Pour, Ph.D.

Strukturní variace, analytické hodnocení a technologie vybraných privilegovaných struktur

FaF

Prof. RNDr. Petr Solich, CSc.

Studium vybraných léčiv a dalších biologicky aktivních látek přírodního původu

FaF

Prof. PharmDr. František Štaud, Ph.D.

Studium farmakokinetických a farmakodynamických vlastností molekul

FaF

Prof. Ing. Vladimír Wsól, Ph.D.

Xenobiotika a jejich účinek na biologický systém

FaF

Prof. RNDr. Jiří Vlček, CSc.

Analýza faktorů měnících terapeutickou hodnotu léčiva a jejich ovlivnění politickými, managerskými, zdravotnickými a ekonomickými opatřeními v současnosti a v historii

FF

Mgr. Dora Poláková, Ph.D.

Kontinuita a diskontinuita ve filosofii, literatuře a umění 

FF

doc. PhDr. Jan Wiendl, Ph.D.

Literatura v interdisciplinárních souvislostech

FF

prof. PhDr. Jan Čermák, CSc.

Středověká studia ve studentské perspektivě

FF

PD Dr. phil. Markus Giger

Jazyk jako fenomén systémový a sociální

FF

PhDr. Jiří Vinopal, Ph.D.

Adaptace aktérů a institucí na vývoj současné společnosti

FF

doc. Mgr. Marie Koldinská, Ph.D.

Historie mezi minulostí, současností a budoucností

FF

doc. PhDr. Marek Jakoubek, Ph.d. et Ph.D.

Hranice a identity v propojujícím se světě

PřF

Jan Černý

BUNĚČNÁ BIOLOGIE - MOLEKULÁRNÍ MECHANISMY FYZIOLOGICKÝCH I PATOLOGICKÝCH BUNĚČNÝCH ODPOVĚDÍ

PřF

Pavel Coufal

Moderní separační, optické a elektrochemické metody stanovení biologicky aktivních a toxikologicky významných látek

PřF

Fatima Cvrčková

Experimentální biologie rostlin -  od molekulárn po ekosystémovou úroveň

PřF

Tomáš Herben

Diverzifikace rostlin a hub: klíčové molekulární a ekologické mechanismy

PřF

Ivan Hrdý

Buněčné a molekulární faktory virulence a mechanismy interakcí mezi parazitem a hostitelem

PřF

Jan Jehlička

Geomateriály-Geoprocesy-2020

PřF

Martin Kotora

Vývoj metodiky pro syntetickou chemii

PřF

Josef Novotný

Podpora kvality vědecko-výzkumných výstupů studentů sociogeografických a demografických programů 

PřF

Tomáš Obšil

Studium struktury, funkce a interakcí molekulárních a supramolekulárních systémů pomocí experimentálních a teoretických přístupů

PřF

Zdena Palková

Molekulární podstata životních procesů buněčných organizmů a virů

PřF

Adam Petrusek

Interakce mezi organismy a prostředím v ekologickém i evolučním kontextu

PřF

Petr Štěpnička

Nové anorganické molekuly a materiály a jejich aplikace

PřF

Pavel Stopka

Integrativní biologie živočichů

PřF

Miroslav Šulc

Studium biochemických dějů a molekulární dynamiky biomakromolekul v organismu, (struktura, funkce, aktivita a metabolismus, inhibice, vzájemné interakce a regulace

PřF

Václav Treml

Projevy klimatických změn v přírodě v různých časových a prostorových škálách

PřF

Tomáš Cajthaml

Aktuální témata ve studiu životního prostředí a současné hrozby

MFF

doc. RNDr. Ondřej Čepek, Ph.D. 

Teoretické základy informatiky a výpočetní lingvistiky.

MFF

prof. RNDr. Zdeněk Doležal, Dr.

Studentský výzkum v částicové a jaderné fyzice

MFF

doc. RNDr. Zdeněk Drozd, Ph.D.

Studentský výzkum v oblasti didaktiky fyziky a matematického a počítačového modelování

MFF

doc. RNDr. Jiří Fiala, Ph.D.

Diskrétní modely a algoritmy

MFF

doc. RNDr. Lenka Hanyková, Dr.

Výzkum studentů v oboru makromolekulárních látek

MFF

doc. RNDr. Zdeněk Hlávka, Ph.D.

Stochastické modely, jejich aplikace a příbuzné problémy

MFF

Mgr. Peter Huszár, Ph.D.

Studentský výzkum v geofyzice a meteorologii

MFF

prof. Mgr. Pavel Javorský, Dr.

Studentský výzkum v oboru fyziky kondenzovaných látek a materiálového výzkumu

MFF

doc. RNDr. Michal Johanis, Ph.D.

Moderní metody při studiu problémů matematické analýzy,  matematického a numerického modelování

MFF

doc. Mgr. Iva Matolínová, Dr. 

Studentský výzkum ve fyzice povrchů a nízkodimenzionálních struktur 

MFF

doc. RNDr. Jiří Pavlů, Ph.D.

Synergie zkušeností a mládí ve fyzice plazmatu

MFF

prof. RNDr. Marek Procházka, Ph.D.

Studentský výzkum v oboru biofyzika a chemická fyzika

MFF

doc. RNDr. Oldřich Semerák, DSc.

Aktuální problémy teoretické fyziky, astronomie a astrofyziky

MFF

prof. RNDr. Tomáš Skopal, PhD

Vývoj modelů softwarových systémů pro data science a další aplikace

MFF

doc. Mgr. et Mgr. Jan Žemlička, Ph.D.

Metody moderní algebry a geometrie a jejich aplikace

MFF

doc. RNDr. František Trojánek, Ph.D.

Studentský výzkum v oboru kvantová optika a optoelektronika

MFF

prof. RNDr. Jana Šafránková, DrSc.

Mezinárodní vědecká konference studentů fyzikálních programů, Week of Doctoral Students (WDS)

PedF

doc. RNDr. Naďa Vondrová, Ph.D.

Vývoj, výchova, vzdělávání: konstanty a změny

PedF

prof. PhDr. Jiří Pokorný, CSc.

Mediální moc, kulturní pamě't, společenská odpovědnost

FSV

Tomáš Nigrin

Liquid Times? Politika, společnost a ekonomiky Evropy a Severní Ameriky…

FSV

Jan Karlas

Politických řád v čase změn

FSV

Jan Balon

Politiky, interakce a instituce ve veřejném prostoru: analýzy vývoje současných společností

FSV

Evžen Kočenda

Doctoral Research Support: Alternative Approaches to Modelling in Economics …

FSV

Anna Shavit

Strukturální změny ve společnosti, globální hrozby a jejich reflexe …

FTVS

prof. Ing. František Zahálka, Ph.D.

Pohybové aktivity a aktivní životní styl současné společnosti 

FTVS

doc. PhDr. Jiří Suchý, Ph.D.

Scientia Movens 2020

FHS

doc. ing. Marie Dohnalová, CSc.

Sociální inovace, sociální práce a marginalizované skupiny

FHS

PhDr. Lucie Storchová, Ph.D.

Sociálně antropologický výzkum

FHS

doc. Pavel Mücke

Historicko-antropologický výzkum

FHS

Mgr. Jaroslav Novotný, Ph.D.

Aktuální otázky filosofie

FHS

Mgr. Martin Švantner, Ph.D.

Výzkum kognice, jazyka a poznávacích procesů

CERGE

doc. Ing. Michal Kejak, M.A., CSc.

Modely rozhodování, makroekonomické analýzy, aplikovaná mikroekonomie a ekonometrie.


projekty a konference SVV řešené v předcházejících období


zpět na stánku SVV


Poslední změna: 2. červen 2020 12:57 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám