DVK

Výňatek z II. úplného znění Volebního a jednacího řádu AS UK ze dne 31. ledna 2006

Část I. Volební řád pro volby do akademického senátu Univerzity Karlovy

Čl. 1 Vyhlášení voleb

 1. Volby do příslušného sboru akademického senátu Univerzity Karlovy (dále jen "univerzita") se konají v měsíci listopadu. Volby vyhlásí předsednictvo akademického senátu univerzity (dále jen “předsednictvo senátu”) do konce měsíce září. Neučiní-li tak, vyhlásí volby rektor.

 2. Konkrétní termín a místo nebo místa konání voleb stanoví akademický senát fakulty tak, aby šlo nejméně o dva a nejvýše o čtyři po sobě následující dny, kdy se na fakultě koná výuka, tak, aby každý den bylo možno hlasovat na každém stanoveném místě nejméně čtyři hodiny. U voleb konaných na dalších součástech univerzity učiní uvedený úkon předsednictvo senátu; volby se konají v pracovních dnech.

 3. Usnesení o vyhlášení voleb se zveřejňuje na úřední desce univerzity a na úředních deskách dotčených fakult. Údaje podle odstavce 2 musí být zveřejněny na úřední desce fakulty, v případě voleb na dalších součástech univerzity na úřední desce univerzity, nejpozději 21 dnů před prvním dnem voleb.


Čl. 2 Seznamy

 1. Nejpozději do 15 dnů před prvním dnem voleb (čl. 1 odst. 2) vypracuje děkanát fakulty a předá předsedovi akademického senátu fakulty

    a. 

  seznam studentů, kteří jsou členy akademické obce fakulty,

    b. 

  seznam akademických pracovníků, kteří jsou zařazeni na fakultě.

 2. Předseda akademického senátu fakulty vyškrtne ze seznamů podle odstavce 1 osoby, které si zvolily pro účely voleb do akademického senátu univerzity jinou fakultu (čl. 5 odst. 8 statutu univerzity) a vytvoří tak

    a. 

  ze seznamu podle odstavce 1 písm. a) seznam voličů, kteří jsou oprávněni volit členy akademického senátu univerzity z řad studentů,

    b. 

  ze seznamu podle odstavce 1 písm. b) seznam voličů, kteří jsou oprávněni volit členy akademického senátu univerzity z řad akademických pracovníků.

 3. Ustanovení odstavce 2 se přiměřeně použije i pro osoby, které jsou současně akademickými pracovníky i studenty téže fakulty.

 4. Nejpozději do 15 dnů před prvním dnem voleb vytvoří rektorát seznam akademických pracovníků, kteří jsou zařazeni na dalších součástech univerzity a předá jej tajemníkovi akademického senátu univerzity (dále jen “tajemník senátu”), přičemž v seznamu zvlášť vyznačí osoby, které jsou současně zařazeny na některé z fakult.


Čl. 3 Volební komise

 1. Zřizují se hlavní volební komise a dílčí volební komise. Dílčí volební komise se zřizuje pro každou fakultu. Na dalších součástech univerzity působí jedna dílčí volební komise.

 2. Předsedu, místopředsedu a pět dalších členů hlavní volební komise jmenuje a odvolává předsednictvo senátu z řad členů akademické obce univerzity, každý z nich musí vykonávat volební právo do akademického senátu univerzity na jiné fakultě, nebo na dalších součástech univerzity.

 3. Předsedu a další členy dílčí volební komise na fakultě jmenuje a odvolává akademický senát fakulty, jejich počet stanoví s ohledem na počet míst, na nichž se koná hlasování, tak, aby na každém místě byli stále přítomni alespoň dva členové dílčí volební komise. Dílčí volební komisi pro další součásti jmenuje předsednictvo senátu.

 4. V případě, že člen volební komise přijme kandidaturu ve volbách, jeho členství ve volební komisi zaniká. Členství dále zaniká vzdáním se funkce, odvoláním (odstavec 2) nebo spolu se zánikem členství v akademické obci univerzity. Na uvolněné místo musí být neprodleně jmenován jiný člen.

 5. Hlavní volební komise je oprávněna kontrolovat činnost dílčích volebních komisí; z podnětu voliče uskuteční kontrolu v potřebném rozsahu neprodleně. Kontrolu vykonává prostřednictvím svých pověřených členů.


Čl. 4 Kandidáti

 1. Za kandidáta může být navržen akademický pracovník nebo student, který je členem akademické obce příslušné fakulty, u dalších součástí akademický pracovník, který je zařazen na některé z nich. To neplatí o akademických pracovnících a studentech, kteří si zvolili pro výkon práva volit a být volen do akademického senátu univerzity jinou fakultu, popřípadě další součást (čl. 5 odst. 8 statutu univerzity).

 2. Navrhovat kandidáty může každý člen akademické obce příslušné fakulty, nebo akademický pracovník zařazený na další součásti.

 3. Nestanoví-li akademický senát fakulty, popřípadě předsednictvo senátu, jinak, musí být písemné návrhy předány pověřeným členům příslušné dílčí volební komise nejpozději jeden týden před prvním dnem voleb; odchylně stanovená lhůta nesmí být kratší než dva dny. K později podaným návrhům nelze přihlédnout.

 4. S přijetím kandidatury musí navržený vyslovit písemný souhlas; vyjádření kandidáta vyžádá dílčí volební komise.

 5. Na fakultách a dalších součástech se mohou konat předvolební shromáždění. Předvolební shromáždění nelze konat ve dnech voleb.


Čl. 5 Kandidátní listiny, hlasovací lístky a další úkony k přípravě voleb

 1. Dílčí volební komise zveřejní kandidátní listiny alespoň dva dny před prvním dnem voleb. Kandidátní listina obsahuje jmenný seznam kandidátů z řad studentů, nebo kandidátů z řad akademických pracovníků. Další údaje může určit akademický senát fakulty, popřípadě předsednictvo senátu.

 2. Dílčí volební komise zajistí prostřednictvím děkanátu fakulty, popřípadě rektorátu, vytištění hlasovacích lístků. Údaje na hlasovacím lístku musí být uvedeny tak, aby jednotlivé kandidáty nebylo možno zaměnit. Hlasovací lístek musí být učleněn tak, aby hlasování bylo možno provést jednoduše.

 3. Dílčí volební komise provede kontrolu a zapečetění schránek pro odevzdávání hlasovacích lístků.


Čl. 6 Průběh voleb

 1. Ve volební místnosti nebo jinak určeném prostoru pro hlasování musí být umožněna úprava hlasovacích lístků tak, aby bylo zajištěno tajné hlasování.

 2. Volič prokáže svoji totožnost přítomným členům dílčí volební komise. U voleb na dalších součástech učiní volič, který je v seznamu zvlášť vyznačen (čl. 2 odst. 3), před přítomnými členy dílčí volební komise prohlášení o tom, že si pro účely voleb do akademického senátu univerzity nezvolil některou z fakult (čl. 5 odst. 8 statutu univerzity).

 3. Po provedení úkonů podle odstavce 2 je voliči vydán hlasovací lístek pro volbu studentů, nebo hlasovací lístek pro volbu akademických pracovníků.

 4. Každý volič může použít k hlasování jeden hlasovací lístek.

 5. Volič na hlasovacím lístku označí nejvýše dva kandidáty; je-li označeno více kandidátů nebo nelze-li označení s jistotou rozpoznat, je hlas neplatný.


Čl. 7 Výsledky voleb

 1. Výsledky voleb zjišťuje dílčí volební komise. Vyhodnocení výsledků se provede nejpozději v den následující po posledním dni voleb.

 2. Zvoleni jsou vždy ti dva z navržených akademických pracovníků a ti dva z navržených studentů, kteří získají nejvyšší počet hlasů. Dojde-li na druhém a třetím místě, nebo i na dalších místech rozhodných pro zvolení kandidáta, k rovnosti hlasů, určí to, kdo je zvolen, los. Losování provede dílčí volební komise.

 3. Zjištěné výsledky předá předseda dílčí volební komise nebo jím pověřený člen dílčí volební komise bezodkladně hlavní volební komisi. Vzor protokolu o průběhu a výsledcích voleb stanoví hlavní volební komise.

 4. Zjištěné výsledky se zveřejňují na úřední desce univerzity a na úředních deskách dotčených fakult.

 5. Proti přípravě, průběhu a výsledkům voleb může podat volič stížnost hlavní volební komisi, a to nejpozději do osmi dnů ode dne zveřejnění výsledků voleb. Stížnost musí být písemná a musí v ní být uvedeny důvody. Hlavní volební komise posoudí platnost volby do 21 dnů ode dne, kdy obdržela oznámení podle odstavce 3, popřípadě stížnost.

 6. Skutečnost, že kandidát byl platně zvolen, vyhlásí předseda hlavní volební komise nebo jím pověřený člen hlavní volební komise na prvním zasedání akademického senátu univerzity konaném po 1. únoru. Zvolenému členovi se předá písemné osvědčení.


Čl. 8 Opakování voleb

 1. Volby se opakují tehdy, došlo-li k pochybení, které mohlo mít vliv na výsledky voleb, pokud jde o zvolené členy. Došlo-li k takovému pochybení, pokud jde o pořadí náhradníků, platí, že náhradníci od místa, kde k pochybení došlo, včetně, nejsou zvoleni.

 2. Opakování voleb z důvodu uvedeného v odstavci 1 se nemůže uskutečnit, pokud již byl učiněn některý z úkonů podle čl. 7 odst. 6.

 3. O opakování voleb rozhoduje hlavní volební komise nebo dílčí volební komise; dílčí volební komise oznámí své rozhodnutí bezodkladně hlavní volební komisi.

 4. Pro opakované volby jinak platí ustanovení o volbách.


Čl. 9 Náhradníci

 1. Kandidáti, kteří nebyli zvoleni, jsou pro příslušné funkční období náhradníky v pořadí podle počtu získaných hlasů. To neplatí, jestliže kandidát obdržel hlasy méně než 10 % těch voličů z příslušné fakulty, popřípadě z dalších součástí, kteří se dostavili k volbám. Ustanovení čl. 7 odst. 2 věty druhé platí obdobně.

 2. Náhradníka povolává hlavní volební komise na výzvu předsedy akademického senátu univerzity (dále jen “předseda senátu”). Ustanovení čl. 7 odst. 6 platí obdobně. Náhradník může povolání písemně odmítnout, učiní-li tak bezodkladně. V takovém případě zůstává náhradníkem a za člena senátu je povolán další náhradník; odmítne-li povolání náhradník poslední v pořadí, postupuje se dle čl. 10.

 3. Člen senátu, který se vzdal mandátu, může v písemném prohlášení, v němž tak učinil, prohlásit, že hodlá nadále zůstat náhradníkem.

 4. Člen senátu, který byl zvolen jako student a řádně ukončil bakalářský studijní program a přihlásil se na téže fakultě do navazujícího magisterského studijního programu nebo řádně ukončil magisterský studijní program a přihlásil se na téže fakultě do doktorského studijního programu, může písemně prohlásit, že hodlá nadále zůstat náhradníkem. Prohlášení musí být do sedmi dnů ode dne ukončení studia doručeno předsednictvu senátu. V takovém případě bude první náhradník v pořadí povolán do senátu až po zápisu do studia tohoto uchazeče, nebo bude další náhradník v pořadí povolán do senátu po nabytí právní moci rozhodnutí o nepřijetí uchazeče ke studiu, nejdéle však po čtyřech měsících ode dne doručení prohlášení; není-li uchazeč v této lhůtě ke studiu přijat, přestává být náhradníkem.

 5. Ustanovení odstavce 4 platí obdobně, pokud jde o postavení náhradníka z řad studentů.

 6. Každý se může vzdát svého postavení náhradníka. Písemné prohlášení se doručuje předsedovi akademického senátu fakulty, který je bezodkladně předloží předsednictvu senátu; účinky nastávají dnem doručení předsedovi akademického senátu fakulty.


Čl. 10 Doplňovací volby

 1. Doplňovací volby se konají v případě, že na uvolněné místo člena akademického senátu univerzity není náhradník nebo všichni náhradníci povolání odmítli. Doplňovací volby se nemusejí konat v případě, že místo bylo uvolněno v posledních devíti měsících funkčního období a jestliže se na tom usnese akademický senát fakulty.

 2. Pro doplňovací volby platí přiměřeně ustanovení o volbách.

 3. Nezvolení kandidáti v doplňovacích volbách se nestávají náhradníky.*****


Za správnost znění:

Mgr. Daniel Feranc

tajemník AS UK


V Praze 13. června 2007
Poslední změna: 21. leden 2018 23:20 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám