• Uchazeči
 • Odvolací řízení ve věci přijetí ke studiu

Odvolací řízení ve věci přijetí ke studiu

Uchazeč může proti rozhodnutí ve věci přijetí ke studiu podat odvolání. Odvoláním jakožto řádným opravným prostředkem se zahajuje odvolací řízení, ve kterém rektor jako odvolací správní orgán přezkoumává, zda je napadené rozhodnutí a řízení, které vydání napadeného rozhodnutí předcházelo, v souladu s právními předpisy a vnitřními předpisy univerzity a fakulty a podmínkami přijetí stanovenými fakultou, či správnost napadeného rozhodnutí.


Postup při vyřizování odvolání


 • uchazeč sám, nebo prostřednictvím svého zástupce může ve lhůtě 30 dnů ode dne oznámení rozhodnutí děkana podat odvolání; lhůta je zachována, je-li poslední den lhůty podána poštovní zásilka, která obsahuje odvolání, držiteli poštovní licence

 • odvolání se podává u děkana, který může rozhodnutí zrušit nebo změnit, pokud tím plně vyhoví odvolání; proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat

 • jestliže děkan odvolání nevyhoví, předá jej rektorovi jako odvolacímu orgánu, a to do 30 dnů ode dne doručení odvolání; v případě nepřípustného nebo opožděného odvolání děkan předá spis rektorovi do 10 dnů

 • odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení; odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné

 • z odvolání musí být patrno, proti kterému rozhodnutí směřuje a co se navrhuje, odvolatel musí uvést své jméno, příjmení, trvalý pobyt, případně adresu pro doručování, dále to, v čem je spatřován rozpor rozhodnutí nebo řízení, které mu předcházelo, s právními předpisy anebo vnitřními předpisy univerzity či jednotlivých fakult nebo s podmínkami přijetí ke studiu stanovenými fakultou, případně námitky týkající se správnosti rozhodnutí, a svůj podpis

 • odvolatel může požádat o prominutí zmeškání odvolání do 15 dnů ode dne, kdy pominula překážka, která mu bránila odvolání podat; se žádostí musí spojit zmeškaný úkon, tedy odvolání

 • rektor přezkoumává soulad napadeného rozhodnutí a řízení, které vydání rozhodnutí předcházelo, s právními předpisy a vnitřními předpisy univerzity a jednotlivých fakult a podmínkami přijetí ke studiu stanovenými fakultou; správnost napadeného rozhodnutí přezkoumává jen v rozsahu námitek uvedených v odvolání, jinak jen tehdy, vyžaduje-li to veřejný zájem

 • opožděné nebo nepřípustné odvolání rektor zamítne

 • rektor změní nebo zruší rozhodnutí, které bylo vydáno v rozporu s právními předpisy nebo vnitřními předpisy univerzity a fakulty nebo podmínkami přijetí ke studiu stanovenými fakultou nebo které je nesprávné, jinak odvolání zamítne a napadené rozhodnutí potvrdí

 • zruší-li rektor rozhodnutí děkana, může podle okolností vrátit věc děkanovi k novému projednání, právním názorem rektora je děkan vázán; proti novému rozhodnutí se lze odvolat

 • proti rozhodnutí rektora o odvolání se nelze dále odvolatPoslední změna: 21. leden 2018 23:54 
print
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


ALIANCE UK


Jak k nám