Funkční diagnostika

Účel funkční diagnostiky

Vyhotovení posudku funkční diagnostiky (dále jen FDG) a písemný souhlas studenta s evidencí jsou základní podmínky evidence studenta v informačním systému Student jako studenta se speciálními potřebami.


Posudek  FDG je vyhotoven na předepsaném formuláři jako výsledek osobní konzultace studenta s odborným pracovníkem, jehož účelem je identifikovat potřeby a případná omezení studenta v průběhu studia konkrétního studijního oboru a následně navrhnout vhodné mechanismy či opatření vedoucí k jejich uspokojování či kompenzaci.

Poskytovatel funkční diagnostiky

Funkční diagnostiku provádějí k tomuto účelu pověřená odborná pracoviště. Posudek funkční diagnostiky může rovněž provést odborně způsobilý pracovník domovské fakulty studenta. Výběr odborného pracoviště či pracovníka provádí na základě dohody se studentem kontaktní osoba či pracovník studijního oddělení. Kontaktní osoba se následně spojí s příslušným pracovníkem, který bude FDG provádět a vyjedná s ním potřebné náležitosti, kterými je zejména předání informací o studentovi (studijní obor, studijní plán s vyznačením kritických míst) a nakládání s vyhotovenými posudky.


Funkční diagnostiku studentů provádějí následující pracoviště nebo domovské fakultní pracoviště či pracovník na základě domluvy s kontaktní osobou, příp. pracovníkem studijního oddělení.


Poradenské centrum při Katedře psychosociálních věd a etiky HTF UK

všechny typy postižení

Prof. PhDr. Beáta Krahulcová, CSc.


Poradna pro studenty s handicapem při Katedře speciální pedagogiky PedF UK

všechny typy postižení

Dr. Anna Kucharská, Ph.D.


Akademická psychologická poradna při Katedře psychologie PedF UK

specifické poruchy učení a psychické poruchy

Dr. Anna Kucharská, Ph.D.


Ústav jazyků a komunikace neslyšících FF UK

sluchové postižení

Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D.


Psychologické poradenské centrum při katedře psychologie FF UK

všechny typy postižení kromě postižení sluchového

PhDr. Mgr. David Čáp

Provedení funkční diagnostiky

Student si následně s konkrétním pracovníkem vyjedná termín a místo provedení funkční diagnostiky. Odborný pracovník vyhotoví posudek funkční diagnostiky alespoň ve čtyřech originálech. Jeden předá studentovi, další doručí studijnímu oddělení a kontaktní osobě. Čtvrté vyhotovení archivuje v souladu s požadavky na ochranu osobních údajů. Obsah posudku stvrzuje svým podpisem jak pracovník, tak student.


FDG je možné provádět u uchazečů o studium v rámci připravované modifikace přijímacího řízení, u nově přijatých studentů do konce října příslušného akademického roku a dále dle potřeby (změna studijního oboru, zdravotního stavu) kdykoli v průběhu studia. Provedení FDG lze dle potřeby zopakovat, příp. aktualizovat.


Formuláře posudků funkční diagnostiky:

v češtině

v angličtiě

Studenti A1 a A2

Students A1 and A2

Studenti B1 a B2

Students B1 and B2

Studenti C1 a C2

Students C1 and C2

Studenti D

Students D

Studenti E

Students E

Studenti F

Students F

Studenti – kombinované postižení

Students – combined


Využití posudků funkční diagnostiky

Posudek funkční diagnostiky je součástí dokumentace studenta vedené na studijním oddělení a na jeho základě (za splnění dalších podmínek) proběhne evidence studenta v informačním systému Student. Pracovník provádějící FDG informuje studenta o možném využití posudku v průběhu studia, přičemž student může posudek FDG využít zejména k následujícím účelům:

  1. jako podklad pro požadované modifikace studijních podmínek (např. žádost o individuální studijní plán, úpravy formy a průběhu plnění studijních povinností, zápočtů a zkoušek, žádost o asistenci při studiu, tlumočení, zapůjčení pomůcky, digitalizaci apod.)

  2. v kontaktu s vyučujícími zejména při objasňování potřeb studenta v průběhu výuky

O využití posudku FDG (bod 1 a 2) rozhoduje vždy student. Doporučení pro studium, která jsou součástí posudku, nejsou realizována automaticky bez podání žádosti studenta o patřičné úpravy studijních podmínek. To platí i pro informování vyučujících o přítomnosti konkrétního studenta v rámci výuky. Student informuje vyučující sám na podkladě provedené FDG nebo ve spolupráci s kontaktní osobou.

Poslední změna: 22. leden 2018 00:06 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


ALIANCE UK


Jak k nám