Prodloužení výzkumných záměrů zahájených v roce 2004

Prodloužení výzkumných záměrů zahájených v roce 2004


Prodloužení výzkumných záměrů zahájených v roce 2004 s dobou řešení 6 let  


Zákon č. 110/2009 Sb., kterým byl novelizován zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje, umožňuje MŠMT výzkumné záměry, jejichž řešení bylo zahájeno 1. ledna 2004 a k nimž bylo vydáno rozhodnutí o poskytnutí podpory na 6 let, prodloužit až na 7 let, tj. nejdéle do 31. 12. 2010. Tento zákon rovněž upravuje výši institucionální podpory, kterou lze na výzkumné záměry, případně prodloužené výzkumné záměry zahájené v roce 2004, poskytnout. V roce 2010 se příjemcům institucionální podpory na tyto výzkumné záměry poskytnou prostředky ve výši dvou třetin objemu výdajů ze státního rozpočtu uvedené v rozhodnutí o poskytnutí podpory. Tzn., že příjemce podpory musí výzkumné záměry do výše schválených uznaných nákladů uvedené v rozhodnutí dofinancovat z jiných zdrojů než je institucionální podpora výzkumných záměrů. Takovým zdrojem dofinancování může být např. institucionální podpora na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace na základě zhodnocení jí dosažených výsledků, nově poskytovaná od roku 2010.


MŠMT prodlouží řešení a poskytne v roce 2010 institucionální podporu na řešení výzkumného záměru, který by měl být ukončen k 31. prosinci 2009, jestliže:


  • 1.            příjemce do 31. července 2009 předloží MŠMT žádost o jeho prodloužení,

  • 2.            cíle výzkumného záměru v roce 2010 navazují na cíle formulované pro roky 2004 - 2009,

  • 3.            náklady na řešení výzkumného záměru v roce 2010 jsou adekvátní prováděným výzkumným činnostem a nákladům v roce 2009,

  • 4.            příjemce má pro řešení výzkumného záměru zajištěn řešitelský kolektiv o velikosti min. 10 přepočtených pracovních úvazků, pracovní kapacita jednotlivých výzkumných pracovníků - členů řešitelského týmu na řešení výzkumného záměru činí alespoň 50 % pracovního úvazku,

  • 5.            příjemce plní cíle řešení výzkumného záměru (posuzuje se stav k 31. prosinci 2008),

  • 6.            počet, typ, věcný obsah a kvalita výsledků řešení výzkumného záměru dosažených k 31. prosinci 2008 odpovídá cílům deklarovaným ve výzkumném záměru a předpokládaným výsledkům (posuzuje se na základě informací uvedených v žádosti a na základě informací obsažených v registru informací o výsledcích výzkumu a vývoje k datu 30. června 2009),

  • 7.            příjemce nadále splňuje ustanovení § 28 odst. 3 zákona č. 130/2002 Sb. a Rámce společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací., což dokládá výročními zprávami za léta 2004 - 2008,

  • 8.            příjemce se zaváže výzkumný záměr do výše schválených uznaných nákladů dofinancovat z jiných zdrojů než je institucionální podpora výzkumných záměrů.

Při posuzování žádostí o prodloužení řešení výzkumného záměru bude ministerstvo spolupracovat s víceoborovou hodnotící komisí zřízenou v roce 2003. Žádost podle bodu 1. musí být vypracována elektronicky na formulářích vytvořených ministerstvem. Žádost se předkládá odboru programů výzkumu a vývoje v tištěné verzi (dvojmo) a v elektronické verzi uložené na disketě 3,5" nebo CD-nosiči.


Formulář žádosti o prodloužení a čestné prohlášení si můžete stáhnout zde .

Poslední změna: 12. listopad 2014 16:01 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám