Fond rozvoje vysokých škol - FRVŠ

Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ) je fond tvořený prostředky, které Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) po vyjádření Rady vysokých škol (RVŠ) každoročně vyčleňuje z rozpočtu vysokých škol. Těmito finančními prostředky jsou podporovány projekty, které jsou zaměřeny na rozvoj vysokého školství a tvůrčím způsobem rozvíjejí vzdělávací činnost na vysokých školách v působnosti ministerstva. Činnost FRVŠ zabezpečuje Agentura Rady vysokých škol. Výbor FRVŠ shromažďuje návrhy na tematické okruhy, formuluje jejich zadání a předkládá MŠMT a RVŠ návrh na vyhlášení výběrového řízení na projekty.


Vyhlášení VŘ 2013


Schválené projekty


Novinky k Vyhlášení výběrového řízení FRVŠ pro rok 2014!


Termínový kalendář

Termín ukončení podávání žádostí o změnu:

30. 11. 2013

Termín ukončení podávání odstoupení od projektu:

31. 10. 2013

Odstoupení od projektu FRVŠ - informace RUK

Na základě závěrů auditu, který se mj. týkal dotací určených na řešení vzdělávacích projektů a poskytovaných na doporučení Výboru Fondu rozvoje vysokých škol MŠMT byly VVŠ vyzvány k tomu, aby v případě, že ze závažných důvodů odstoupí od řešení některého projektu, postupovaly podle "Rozhodnutí o poskytnutí dotace“ a bez zbytečného odkladu oznámily tuto skutečnost písemně poskytovateli dotace, tj. MŠMT.


Tím se VVŠ při průběžné nebo následné finanční kontrole vyvaruje případného nálezu „zadržení peněžních prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu“, které je podle zákona o rozpočtových pravidlech porušením rozpočtové kázně.


Vložená informace do systému ISAAR-F o tom, že VVŠ odstupuje od řešení projektu má pouze evidenční účinek a nenahrazuje splnění povinnosti stanovené poskytovatelem dotace.


Žádám proto o dodržení výše uvedených pravidel s tím, že event. odstoupení od projektu oznamte, prosím, MŠMT vždy cestou Rektorátu Univerzity Karlovy.


Ing. Josef Kubíček

kvestor Univerzity KarlovyVyhlášení výběrového řízení Fondu rozvoje vysokých škol pro rok 2013

Pro rok 2013 jsou vyhlášeny 3 tématické okruhy A, B a G.

Tématické okruhy C, D, E a F se pro rok 2013 nevyhlašují.


Prostředky dotace poskytnuté ministerstvem vysoké škole na řešení projektu předloženého do „Výběrového řízení Fondu rozvoje vysokých škol pro rok 2013“ lze užít na financování pouze takových aktivit uvedených v žádosti vysoké školy o poskytnutí dotace ministerstvem na řešení daného projektu, na které nebude vysoká škola čerpat jiné prostředky z rozpočtové kapitoly ministerstva ani jiné prostředky ze státního rozpočtu, z rozpočtů územních samosprávných celků, z peněžních fondů státu, z peněžních fondů územních samosprávných celků a z Národního fondu ani prostředky rozpočtu nebo strukturálních nebo jiných fondů Evropské unie ani jiné prostředky ze zahraničí poskytované na základě mezinárodních smluv, aktů práva Evropských společenství, aktů práva jiného členského státu Evropské unie nebo k plnění úkolů veřejné správy, ani jiné veřejné prostředky, ledaže by ministerstvo rozhodnutím stanovilo jinak.


Řešitel uvede v projektu (v části "Odůvodnění, proč nelze financovat z prostředků operačních programů EU") výslovně důvod, pro který nelze navržené vzdělávací aktivity financovat z prostředků operačních programů EU.

Je nutné uvést tuto větu: pražské vysoké školy nemohou čerpat z OPVK.


Využití operačních programů Evropské unie není možné. Realizace aktivit operačních programů probíhá mimo pražský region, pražské instituce mohou realizovat projekt v rámci OP pouze za předpokladu, že cílová skupina, která bude v projektu podpořena, patří do některého z ostatních 13 krajů. Financování ze zdrojů EU není možné a) vzhledem k území dopadu Praha, která nesplňuje podmínky NUTS II, b) nezapadá do vypsaných výzev Magistrátu hl.m. Prahy určených pro Prahu.


Musí být zajištěno udržení řešení projektu a dostupnost výstupů do roku 2015 včetně, pokud zadání TO nestanoví jinak.

Informační systém agendy Agentury Rady VŠ pro FRVŠ vygeneruje automaticky seznam projektů, na které v letech 2009 až 2012 řešitel získal dotaci z FRVŠ.Kontakty

Rada vysokých škol

Agentura rady vysokých škol

Fond rozvoje vysokých škol


fax:

220 560 221

tel.:

220 172 176

FRVŠ+RVŠ

220 172 148-9

FRVŠ

220 560 221

RVŠ

e-mail:

arvs@ftvs.cuni.cz

ARVŠ

frvs@ftvs.cuni.cz

FRVŠ


Poslední změna: 21. leden 2018 23:49 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám