Bezpečnostní problematika

Cílem Univerzity Karlovy je pečovat o své zaměstnance i v krizových a havarijních situacích. Proto má univerzita vypracovány hlavní zásady a důležité postupy při vzniku předvídatelných i nepředvídatelných krizových situací, eventuálních teroristických útoků a požárů. Z těchto zásad a postupů plynou práva a povinnosti pro zaměstance a studenty univerzity týkající se požární ochrany a bezpečnosti a ochranny zdraví při práci.


Odklízení následků povodně v roce 2002 (MFF UK), foto: J. Richter
Odklízení následků povodně v roce 2002 (MFF UK), foto: J. Richter


Základní zásady evakuace při vzniku zvláštní situace

Při krizových situacích většinou dochází k evakuaci. Důvody evakuace mohou být různé, proto i časový prostor jejího provedení je různý, často může být i velmi krátký.


Výzva a pokyny k evakuaci jsou vydávány prostřednictvím hromadných sdělovacích prostředků.


K provedení evakuace slouží evakuační plány objektů, zveřejněné v objektech univerzity. Evakuační plán má zabezpečit opuštění objektu nebo evakuaci osob do méně ohroženého prostoru v případě rizika teroristického útoku, velkoplošného požáru, povodně nebo jiné vážné krizové situace.


Opuštění objektu při vzniku požáru

V případě vzniku požáru je vymezena činnost osob v požárních poplachových směrnicích. Požární poplachové směrnice se zveřejňují tak, aby byly dobře viditelné a trvale přístupné pro všechny osoby vyskytující se v budovách univerzity.


Opuštění objektu při povodni nebo vzniku mimořádné situace

V případech povodní a mimořádných situací vyžaduje evakuace rychlé a přehledné opuštění objektu. Při vyhlášení třetího stupně povodňového ohrožení musí všichni, kdo se nacházejí v ohroženém objektu, objekt opustit. Objektem se rozumí budovy, katedry, kanceláře, posluchárny, laboratoře, speciální pracoviště, menzy, koleje i ohraničená nádvoří a podobně.


Při opuštění objektu se uzavírají všechny přívody elektrické energie, plynu a vody a uzavírají se i okna. Obyvatelé bytů a hosté z hotelu v Karolinu a studenti koleje 17. listopadu v Praze 8 si mohou podle časových možností připravit evakuační zavazadlo, které by mělo obsahovat:


 • osobní doklady, peníze, osobní cennosti a pojistné smlouvy

 • osobní léky, základní toaletní, hygienické a zdravotní prostředky

 • trvanlivé potraviny (na 2 – 3 dny)

 • tekutiny v obalu (nejlépe obyčejná pitná voda)

 • základní předměty denní potřeby (jídelní nádobí, kapesní nůž, otvírák na konzervy)

 • bateriovou svítilnu, zápalky, svíčky, zapalovač

 • bateriový rozhlasový přijímač

 • spací pytel (přikrývka)

 • náhradní prádlo a oblečení (podle klimatických podmínek)

Zavazadlo je nutné označit visačkou se jménem a adresou bydliště.


Nouzové opuštění objektu Karolina při mimořádné situaci nebo při vzniku požáru

V případě vzniku mimořádné situace nebo požáru v objektu Karolina okamžitě tuto skutečnost ohlaste pracovníkovi agentury ochrany Karolina ve vrátnici na lince 200 nebo 201, případně na číslo Hasičského záchranného sboru 150.


Pracovník agentury uvědomí megafonem, telefonem nebo tlukotem na kovové předměty umístěné v přízemí zaměstnance RUK a studenty nacházející se v daném objektu. Současně hlásí vznik mimořádné situace nebo požáru na centrální pult policie, číslo 158.


Zaměstnanci a studenti okamžitě opustí objekt po trasách vyznačených únikovými značkami – šipkami. Při tom je třeba dodržovat následující zásady:

 • před odchodem vypnout elektrické a plynové spotřebiče,

 • při odchodu varovat a vyvést ohrožené osoby z bezprostřední blízkosti ohniska nebezpečí,

 • v objektu nepoužívat výtah,

 • vyvarovat se paniky a snažit se správně odhadnout situaci a vlastní síly,

 • pokud to situace dovoluje, odstranit předměty, které mohou vybuchnout nebo přispět k větší intenzitě požáru.


Charakteristika zvláštní povodně (protržení hrází vltavské kaskády)

Vlivem zemětřesení, sesuvem půdy, případně vojenským nebo teroristickým napadením může dojít k protržení vodních děl na Vltavě.


Doba přílivu vlny ke Karlovu mostu je 55 minut.


V případě této zvláštní povodně by mohlo dojít k zaplavení objektů univerzity:

 • Karolinum, Právnická fakulta, Filozofická fakulta a Fakulta sociálních věd budou zaplaveny do výšky 2 – 4 m,

 • Matematicko-fyzikální fakulta v Tróji do výšky 2,5 – 3,5 m.


V případě protržení vodních děl Orlík a Slapy je doba přílivu také 55 minut.

Výška vlny by v těchto případech byla 22 m a rychlost 30 km/hod.


Doba opadu průlomové vlny je podle stupně naplnění vodních děl 6 – 8 hodin.


Vyhlášení vzniku průlomové vlny

V případech vzniku průlomové vlny všechny městské, státní i komerční sdělovací prostředky ihned přerušují vysílání a zařazují zprávy o povodni.


Sirény integrovaného záchranného systému vyrozumívají přerušovaným tónem po 2 minutách. „Mluvící sirény“ informují podrobněji.


Evakuace osob z objektů univerzity

Po obdržení signálu okamžitě opustit budovy – nezdržovat se zachraňováním majetku.

Budovy opouštět všemi východy a směřovat do evakuačního prostoru Riegrovy sady na Vinohradech.


Při evakuaci nelze používat mosty přes Vltavu k dosažení vyšších míst na levém břehu.


Trasa opuštění záplavového území z objektů Karolina, Právnické fakulty, Filozofické fakulty a Fakulty sociálních věd:

 • Václavské náměstí

 • Muzeum

 • Vinohradská ulice

 • Riegrovy sady

.

Osoby zdravotně postižené nebo neschopné pohybu umístit do 3. pater budov.


Po dobu působení průlomové vlny (zvláštní povodně) objekty neopouštějí u výše uvedených objektů pracovníci Krizových štábů.


Požární ochrana

V požární ochraně je každý zaměstnanec povinen počínat si tak, aby nezavdal příčinu ke vzniku požáru, neohrozil život a zdraví osob a poškození majetku, a to zejména při používání tepelných, elektrických, plynových a jiných spotřebičů, při skladování a používání hořlavých nebo požárně nebezpečných látek a při manipulaci s otevřeným ohněm. To zahrnuje dodržování předpisů o požární ochraně (zákona, vyhlášek, příslušných norem aj.), návodů a pokynů výrobce nebo obchodní organizace.


Při zdolávání požáru a jiných mimořádných událostí je zaměstnanec povinen poskytnout přiměřenou a potřebnou věcnou pomoc, nevystaví-li tím vážnému ohrožení sebe nebo osoby blízké anebo nebrání-li mu v tom důležitá okolnost.


Dále je povinen plnit příkazy a dodržovat zákazy na označených místech (zejména bezpečnostní a požární tabulky).


Nesmí provádět práce nebo činnosti, které mohou vést ke vzniku požáru, pokud nemá odbornou způsobilost pro výkon takových prací. Rovněž nesmí poškozovat nebo zneužívat přenosné hasicí přístroje a jiné věcné prostředky požární ochrany. Musí udržovat volné chodby, schodiště a zejména vyznačené únikové cesty.


Nesmí se kouřit a používat otevřený oheň v místech se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru. (Místa se zvýšeným nebezpečím požáru jsou taková, kde se nachází větší množství hořlavých hmot a jejich charakter umožňuje rychlé šíření požáru, například knihovny, archivy, truhlárny, sklady hořlavých kapalin apod.)


Je zakázáno používat ve všech prostorách neschválené elektrické nebo tepelné spotřebiče.


Bezpečnost práce a ochrana zdraví při práci (BOZP)

O BOZP jsou v zákoně č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, a v dalších legislativních normách týkajících se této problematiky taxativně vymezeny povinnosti zaměstnavatelů a povinnosti a práva zaměstnanců.


Povinností zaměstnavatele je soustavná péče o bezpečnost a ochranu zdraví svých zaměstnanců a vytváření příznivých pracovních podmínek. Plnění úkolů zaměstnavatele v péči o BOZP zajišťují vedoucí zaměstnanci na všech stupních řízení v rozsahu úkolů vyplývajících z jejich funkce.


Zaměstnanci jsou povinni dodržovat zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, se kterými byli seznámeni při vstupním školení, současně však také upozorňovat na další možná rizika, která mohou ohrožovat bezpečnost a zdraví na pracovišti.


V případě úrazu v pracovní době tuto okolnost neprodleně nahlaste svému vedoucímu. Ten je povinen vést evidenci o všech pracovních úrazech v knize úrazů tak, aby obsahovala všechny údaje potřebné k sepsání záznamu o úrazu, a současně nejpozději do pěti pracovních dnů vyplnit Záznam o úrazu na předepsaném formuláři.


Statutární zástupce zaměstnavatele nahlásí událost:

 • příslušné pojišťovně,

 • příslušnému inspektorátu BOZP,

 • případně policii.
Poslední změna: 22. leden 2018 00:20 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám