Jednací řád Fondu mobility UK


 • Rada Fondu mobility je tvořena členy akademické obce, kteří jsou navrženi děkanem příslušné fakulty. Rada je tvořena lichým počtem členů, minimální počet je sedm.

 • Členy Rady jmenuje rektor.

 • Předsedou Rady je prorektor pro zahraniční styky a mobilitu.

 • Rada se schází dvakrát ročně v termínech pro příslušný kalendářní rok schválených rektorem, jednou v letním a jednou v zimním semestru.

 • Zasedání Rady řídí její předseda.

 • Rada je schopná usnášení při nadpolovičním počtu členů. K přijetí stanoviska Rady je zapotřebí souhlasu nadpolovičního počtu členů.

 • Každý člen Rady připravuje doporučení k Radou přidělených žádostí o pobyt na zahraniční univerzitě a posuzuje především obsahovou stránku projektu, jeho věcnost, úplnost a přínos pro Univerzitu Karlovu.

 • Při výběru projektů určených k finanční podpoře vycházejí členové Rady z aktualizovaného seznamu priorit.

 • V případě více žadatelů z jedné fakulty se přihlíží též k pořadí navrženému fakultou, definitivní pořadí je pak stanoveno Radou při jejím zasedání na základě posouzení dle bodů 7 a 8.

 • Rada navrhuje jednotlivým vybraným žadatelům finanční podporu (tzv. cestovní grant), jejíž výše závisí na místě a délce pobytu.   

 • O výsledku jednání Rady se pořizuje zápis se jmenovitým přehledem všech žadatelů, který je předložen rektorovi ke schválení.                                                             

 • Ve výjimečných případech je možné posoudit návrh „per rolam“. O výsledku rozhodnutí členů Rady pořídí předseda zápis.

 • Rada připravuje ve spolupráci se zahraničním oddělením rektorátu UK souhrnnou zprávu o činnosti fondu mobility


Poslední změna: 22. leden 2018 00:07 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám