Přijímání zahraničních výzkumných pracovníků

Zde najdete základní právní, finanční a administrativní informace související s přijímání zahraničních výzkumných pracovníků hostitelskou organizací, která je účastníkem projektu 7.RP, specifického programu PEOPLE.


Co je nutné zařídit po zahájení projektu

1. Nábor a výběr vhodného výzkumníka

a) Zveřejnění volného pracovního místa v mezinárodním měřítku (EURAXESS)

b) Ohlášení volného pracovního místa Úřadu práce

2. Základní povinnosti hostitelské organizace a výzkumníka

a) Povolení kpobytu výzkumníka na území ČR

b) Žádost o povolení k zaměstnání

c) Nahlášení pobytu na území ČR na regionálním pracovišti MVČR

d) Uzavření pracovní smlouvy a zahájení pracovního poměru, ověření kvalifikace

e) Evidence rodného čísla výzkumníka

f) Uzavření smlouvy o veřejném zdravotním pojištění

g) Uzavření smlouvy o sociálním zabezpečení

h) Povinnost vůči finančnímu úřadu

i) Otevření bankovního účtu výzkumníka vedeného v Kč

3. Prohlášení o shodě -Declaration on theConformity–oznámení do REA

4. Situace po ukončení pracovního poměru

5. Archivace dokumentů pro účely kontrol


Úkony před vznikem pracovního poměru

Hostitelská organizace:

• zveřejní svůj zájem o přijetí nového zahraničního výzkumného pracovníka v souladu s Grantovou dohodou

• v mezinárodním měřítku např. bezplatné zveřejnění na portálu EURAXESS

• oznámí volné pracovní místo a jeho charakteristiku příslušnému úřadu práce do 10 dnů ode dne, kdy se takové místo vytvořilo nebo uvolnilo (porušení oznamovací povinnosti pokuta až 500 000 Kč)


Povolení k pobytu v ČR - pobyt delší než 3 měsíce

1. výzkumník, který je občanem EU nebo přidružené země nepotřebuje ŽÁDNÉ zvláštní povolení kpobytu ve smyslu zákona o pobytu cizinců na území České republiky. Je však oprávněn zažádat si o vystavení potvrzení o přechodném pobytu - platí i pro rodinné příslušníky výzkumníka, kteří mají dočasný nebo trvalý pobyt vjiném státu EU.

2. výzkumník ze třetí země

• nezbytné získat povolení k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu („vědecké vízum“)

• žádá se na zastupitelském úřadu ČR v zemi původu výzkumníka, přílohou žádosti o vědecké vízum je mimo jiné:

a) dohoda o hostování - mezi hostitelskou organizací a výzkumníkem

b) závazek hostitelské organizace, že uhradí případné náklady spojené s pobytem výzkumníka na území ČR po skončení platnosti oprávnění k pobytu, které vznikly do 6 měsíců ode dne skončení platnosti dohody o hostování a byly hrazeny z veřejných prostředků


Webové stránky Min. zahraničních věcí týkající se dlohodobých víz


Povolení k zaměstnání

• výzkumný pracovník ze zemí EU, EHPa Švýcarska povolení nepotřebuje - postaveni na roveň českým občanům

• výzkumný pracovník z třetích zemí povolení nepotřebuje, pokud:

a) v ČR vykonává soustavnou vzdělávací nebo vědeckou činnost jako vědecký, výzkumný nebo vývojový pracovník, a to ve výzkumné organizaci schválené MŠMT pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí

Univerzita Karlova mezi ně samozřejmě patří.

Seznam těchto schválených organizací na webu MŠMT


Uzavření upravené pracovní smlouvy, akce Marie Curie –Annex III GA

• Mezi hostitelskou organizací a zahraničním výzkumníkem musí vzniknout pracovně právní vztah na dobu určitou (PPV)

• Je to ZÁVISLÁ ČINNOST ne studium, přísluší mzda NE stipendium

PPV se řídí: běžnými zvyklostmi v dané organizaci; Grantovou dohodou projektu, hlavně její přílohou III = Annex III; doporučujeme uzavřít Dodatkovou dohodu k běžné pracovní smlouvě - její vrorová znění najdetePoslední změna: 21. leden 2018 23:44 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám