Často kladené otázky

Co je to Affiliated Entity?

Přidružený subjekt - právní subjekt, který je pod přímou nebo nepřímou kontrolou partnera projektu nebo pod stejnou přímou nebo nepřímou kontrolou jako partner v projektu. Přidružený subjekt má zvláštní postavení v projektu - zejména ve vztahu k přístupovým právům.


Co je to Background ?

Jsou to stávající znalosti - informace a znalosti včetně vynálezů, databází apod., které jsou majetkem člena konsorcia před podpisem grantové dohody, a práva k duševnímu vlastnictví, kterých je třeba k realizaci projektu nebo využití nových znalostí.


Co je to Cash-flow ?

Průběh financování projektu (zálohování, vyúčtování a refundace ES). Příspěvek ES zahrnuje:

• zálohovou platbu (vyplacena na začátku projektu, na účet koordinátora je přijata do 45 dnů ode dne, kdy vstoupila v platnost grantová dohoda)

průběžné platby (následují po každém vyúčtovaném období, na účet koordinátora jsou přijaty do 105 dnů od přijetí zpráv a výsledků projektu, lhůta může být v případě nedostatků v dodaných podkladech přerušena),

• finální platba (vyplacena na konci projektu za poslední vykazované období, na účet koordinátora je poukázána po schválení závěrečné zprávy projektu).


Co je to Community Research and Development Information Service (CORDIS) ?

Internetový informační systém, který poskytuje informace o výzkumu a vývoji v Evropě. Součástí CORDIS je také sekce věnující se problematice 7. RP, kde se nacházejí dokumenty a aktuality týkající se 7. RP a informace o jednotlivých specifických programech, vyhlášených výzvách, URF (viz „Unique Registration Facility”), EPSS (viz „Electronic Proposal Submission System”), možnostech pro vyhledávání partnerů, existujících projektech apod. Více informací naleznete na http://cordis.europa.eu.


Co je to Deliverables ?

Plánované výstupy projektu (např. směrnice, protokoly, technické popisy prototypů atd.), ty mohou být buď důvěrné, nebo veřejné. Jejich dosažení je hodnoceno a kontrolováno.


Co je to Electronic Proposal Submission Service - EPSS ?

Elektronický systém podávání návrhů projektů EPSS je nástroj dostupný on-line, sloužící k vytvoření návrhu projektu. Projekt v tomto systému registruje vždy pouze koordinátor od kterého pak jeho partneři získají přístupové kódy. Návrh projektu i povinné dokumenty se předkládají Evropské komisi pomocí tohoto systému.


Co je to Foreground ?

Jsou to nové znalosti - výsledky (hmotné i nehmotné) včetně informací, materiálu a znalostí vytvořených v rámci projektu bez ohledu na skutečnost, jestli budou či nebudou chráněny.


Co je to LEAR ?

Tzv. Legal Entity Appointed Representative je osoba, jmenovaná statutárním zástupcem organizace, která poskytuje Evropské komisy aktuální informace týkající se finančních a právních údajů organizace. Zavazuje se v případě změn tyto informace aktualizovat. LEAR je tedy jediná osoba v organizaci, která může zadávat podněty k provedení změn v centrální databázi URF. LEAR dává ostatním zaměstnancům organizace k dispozici identifikační kód organizace (viz „Participant Identification Code“).

LEAR pro Univerzitu Karlovu je prof. Jaromír Plášek.


Co je to Letter of intent ?

- potvrzení zájmu o spolupráci na přípravě projektu, veškeré informace sdělené ve fázi přípravy projektu jsou již důvěrné. Má dvě části: 1. Nezávaznost - negociace, účast v projektu, podpis konsorciální smlouvy, grantové dohody; 2. Závazné části – povinnost mlčenlivosti („parties commit themselves“)


Co je to Management Activities ?

Manažerské činnosti - jedna ze základních činností projektu. Její součástí je řízení konsorcia, právní, etický, finanční a administrativní management týkající se celého konsorcia, včetně finančních auditů, auditů metodologie apod. Příspěvek ES na tento typ aktivit může dosáhnout až 100 % celkových uznatelných nákladů nezávisle na typu subjektu, který činnost vykonává.


Co je to Memorandum of Understanding ?

- obdobné jako "Letter of Intent" ale podrobnější; závazná část (povinnost mlčenlivosti, jurisdikce, finanční sankce) a nezávazná část (příprava návrhu projektu, negociace s Komisí, negociace při přípravě konsorciální smlouvy a grantové dohody)


Co je to Milestone ?

Milník, mezník - určitý stav řešení projektu, který se stává klíčovým pro úspěšné pokračování projektu a je zároveň spolehlivým ukazatelem průběhu řešení.


Co je to Negotiation Facility - NEF ?

Webová aplikace pomocí které se vyjednává o podmínkách podepsání grantové dohody. Vyjednávání mezi Evropskou komisí a zástupci konsorcia probíhají někdy na základě osobních setkání, někdy prostřednictvím této webové aplikace. Komunikačním nástrojem této aplikace jsou formuláře Grant Agreement Preparation Forms (GPFs), které byly vytvořeny pro usnadnění přípravy Grantové dohody a jsou hlavním administrativně-komunikačním nástrojem mezi koordinátorem a projektovým úředníkem EK. V současné době má do NEF přístup pouze koordinátor, oddělený přístup pro jednotlivé partnery zatím není k dispozici. Výsledkem vyjednávání je finální znění Annexu I, tj. modifikace části B návrhu projektu na základě připomínek hodnotitelů a Evropské komise.


Co je to Other Activities ?

Další činnosti - v některých typech projektů je povolen tento typ činností, ty zahrnují např. školicí a vzdělávací činnosti, šíření výsledků projektu, navazování nových kontaktů, činnosti související s ochranou duševního vlastnictví či studie socio-ekonomického dopadu. Finanční příspěvek ES na tento typ aktivit může dosáhnout až 100 % celkových uznatelných nákladů nezávisle na typu subjektu, který činnost vykonává.


Co je to Personnel Costs ?

Osobní náklady na zaměstnance, kteří pracují na projektu. Do osobních nákladů lze zahrnout hrubou mzdu, sociální a zdravotní pojištění, příspěvek do sociálního fondu, běžné odměny dle zvyklostí organizace a další náklady, pokud vyplývají ze zákona.


Co je to PIC ?

Každé instituci, u které již proběhla validace, je přidělen jedinečný identifikační kód tzv. Participant Identification Code (PIC). Instituce se od té doby bude prokazovat u projektů svým PIC (ne jménem svojí instituce), pod kterým již budou uloženy všechny relevantní informace a dokumenty dané instituce, a příslušné údaje tak budou automaticky vyplněny do formulářů. (jak při podávání projektu prostřednictvím systému Electronic Proposal Submission Service - EPSS, tak při vyplňování formulářů v rámci negociací při přípravě grantové dohody v systému Negotiation Facility - NEF)

Participant Identification Code Univerzity Karlovy je 999923434


Co je to Pre-financing ?

Zálohová platba - část finančního příspěvku ES, která je zaplacena do 45 dní od okamžiku, kdy vstoupí v platnost grantová dohoda. Zálohová platba je zaslána na účet koordinátora, který ji rozdělí ostatním partnerům projektu v souladu s ustanoveními v grantové dohodě a konsorciální smlouvě. Její výše je předmětem vyjednávání s EK, obecně platí, že výše zálohové platby by měla být:

• přibližně 160 % průměrného příspěvku ES na jedno období (projekty s více než dvěma vykazovanými obdobími),

• 60 – 80 % celkového příspěvku ES (projekty s dvěma a méně vykazovanými obdobími).


Co je to Research Infrastructures ?

Výzkumné infrastruktury - zařízení, zdroje a související služby využívané pro výzkum (konkrétní příklady – vědecké sbírky, databáze, knihovny, teleskopy, synchrotrony, velké laboratoře atd.). Mohou být umístěny na jednom místě, distribuované nebo virtuální. Více informací naleznete na http://www.riportal.eu.


Co je to Special Transition Flat Rate ?

= speciální přechodná sazba. Pro vykazovaní nepřímých nákladů mohou:

• neziskové veřejné subjekty,

• instituce středního a vysokoškolského vzdělávání,

• neziskové výzkumné organizace,

• malé a střední podniky

zvolit speciální přechodnou sazbu 60 % z celkových přímých uznatelných nákladů projektu (očištěných od nákladů na subdodávky a nákladů na zdroje poskytnuté třetími stranami, které nebyly využívány v prostorách účastníka). Zmíněné typy organizací musí zároveň splňovat podmínku neschopnosti s jistotou stanovit skutečné nepřímé náklady na konkrétní projekt. Tuto sazbu lze použít pouze v projektech, které zahrnují činnosti výzkumu, technologického rozvoje a demonstrační činnosti.


Co je to URF ?

URF je centrální registr tzv. Unique Registration Facility, kam se ukládají data týkající se právního statutu a existence institucí účastnících se projektu 7.RP. Registr byl spuštěn na konci dubna 2008 a Univerzita Karlova je v něm již registrována! Hlavním znakem nového systému je, že ověřování (validace) existence a právního statutu účastníků a ukládání informací a podpůrných dokumentů k těmto skutečnostem k těmto skutečnostem bude odděleno od vyjednávání podmínek pro přidělení konkrétního grantu projektu. Instituce, u které již proběhla validace a které byl přidělen PIC, nebude muset opakovaně prokazovat svoji existenci a právní statut při účasti v každém dalším projektu 7.RP tak, jak tomu bylo dříve.


Více informací najdete na anglických stránkách webu CORDIS, sekce FAQ.Poslední změna: 12. listopad 2014 16:08 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám