Evidence studentů

Od roku 2012 došlo k zásadním změnám ve financování služeb poskytovaných studentům se speciálními potřebami v průběhu jejich studia. Veřejné vysoké školy mají právo žádat MŠMT o příspěvek na financování zvýšených nákladů na studium studentů se specifickými potřebami. Výše příspěvku se odvíjí od typu postižení studenta (klasifikace: A1, A2, B1, B2, C1, C2, D, E a F) a studovaného oboru.


Získání tohoto příspěvku je podmíněno vedením evidence studentů se speciálními potřebami. Evidence probíhá v rámci informačního systému Student na domovské fakultě studenta. Do profilu studenta je zanesen záznam o jeho/jejím zdravotním postižení.


První a základní podmínkou pro vedení informace o specifických potřebách studenta v evidenci studentů je udělení informovaného souhlasu studenta (anglická verze). Bez udělení tohoto souhlasu univerzita samozřejmě tyto informace evidovat nebude.


Dalšími podmínkami jsou:


 • Doručení potvrzení o zdravotním postižení studenta

  Uznatelným potvrzením může být:

    a. 

  doklad o zdravotním postižení ve smyslu §67 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, nebo

    b. 

  doklad o invaliditě libovolného stupně ve smyslu §39 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, nebo

    c. 

  průkaz mimořádných výhod libovolného stupně ve smyslu §86 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, nebo

    d. 

  doklad o specifické poruše učení zjištěné na základě obecně dohodnutých výsledků v obecně dohodnutých psychometrických testech, nebo

    e. 

  lékařská zpráva o výsledcích odborného lékařského vyšetření v případě osob s psy­chic­kou poruchou nebo s chronickým somatickým onemocněním, pokud se nemohou prokázat doklady uvedenými výše v písm. a)–c).

 • Provedení funkční diagnostiky studenta


S evidovanými údaji o specifických potřebách studentů je zacházeno jako s údaji důvěrnými a citlivými.


Děkujeme všem studentům za součinnost při zajišťování této evidence, která univerzitě umožňuje adekvátní financování podpůrných služeb.
Poslední změna: 22. leden 2018 00:06 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


ALIANCE UK


Jak k nám