THE

Základní popis a metodologie

Times Higher Education World University Rankings (THE) je žebříček vysokých škol, za nímž stojí britský časopis Times Higher Education. Poprvé byl zveřejněn v roce 2004, od té doby nicméně prošel již několika podstatnými proměnami.


THE se (na rozdíl například od ARWU) nezaměřuje pouze na jednu oblast činnosti vysokých škol a nevyužívá pro srovnávání institucí pouze jednoho zdroje (jako například tzv. Taiwanský žebříček): vedle vědecké, výzkumné a vývojové činnosti se zaměřuje také na vzdělávání, spolupráci s vnějším světem či mezinárodní rozměr instituce; vedle mezinárodní bibliografické databáze Scopus se opírá o data z šetření mezi akademickou obcí. Konkrétně je žebříček THE založen na následujících kompozitních kategoriích a vahách:


  • výuka a vzdělávání. Tato oblast se skládá z pěti proměnných: šetření mezi akademickou obcí zaměřené na výuku a vzdělávání (0,15); počet doktorátů na akademického pracovníka (0,06); počet studujících na akademického pracovníka (0,045); příjem na akademického pracovníka (0,025); počet udělených doktorských titulů na počet udělených bakalářských titulů (0,025). Váha: 0,3.

  • výzkum. Tato oblast se skládá ze tří dílčích ukazatelů: šetření mezi akademickou obcí zaměřené na vědu (0,18); výdaje na vědeckou a tvůrčí činnost (0,06); publikační výstupy na akademického/vědeckého pracovníka (0,06). Váha: 0,3.

  • citace. Váha: 0,3. Zdrojem pro počítání citací je mezinárodní bibliografická databáze Scopus se záznamy za pětileté období, zohledněny jsou odlišné citační zvyklosti jednotlivých oborů.

  • mezinárodní rozměr. Tato oblast je tvořena následujícími proměnnými: podíl studujících ze zahraničí na studentské populaci (0,025); podíl akademických/vědeckých pracovníků ze zahraničí na jejich celkovém počtu (0,025); podíl publikačních výsledků, které vznikly ve spolupráci s alespoň jedním zahraničním pracovištěm (0,025). Váha: 0,075.

  • výnosy na vědeckou a tvůrčí činnost ze soukromých zdrojů. Váha: 0,025.


Kritéria a váhy žebříčku THE


Vedle souhrnného žebříčku osmi set předních světových vysokých škol THE zveřejňuje také žebříček podle kontinentů, skupin oborů či institucí, které vznikly před padesáti a méně lety.


Domácí stránka

Popis metodologie

Univerzita Karlova v THE

Mezi vysokými školami i odborníky dlouhodobě probíhá diskuse, jaké jsou charakteristiky "excelentní univerzity" (world class university). THE v roce 2014 na základě sebraných dat označilo za excelentní takovou univerzitu, která patří mezi jedno procento nejlepších univerzit na světě, tj. nachází se do dvoustého místa světového žebříčku (v tomto případě THE), a spočítalo její "průměrné" charakteristiky:


  • celkové roční výnosy na akademického pracovníka dosahují výše 750 tisíc dolarů;

  • výnosy na vědeckou činnost pak v témže přepočtu 230 tisíc dolarů;

  • poměr studentů a akademických pracovníků je roven 11,7:1;

  • 20 % pracovníků a 19 % studentů pochází ze zahraničí;

  • 43 % publikačních výsledků se opírá o mezinárodní spolupráci.


Na většině univerzit v této elitní dvoustovce taktéž studuje zhruba 20-25 tisíc studentů, i když výjimky existují. Indikativní srovnání Univerzity Karlovy s takovou univerzitou např. ukazuje, že celkové výnosy a výnosy v oblasti vědecké činnosti jsou v případě Univerzity Karlovy přibližně osmkrát nižší, přičemž počet jejích studentů naopak dosahuje přibližně dvojnásobku. Univerzita Karlova se odlišuje od "průměrné" excelentní univerzity i v dalších ohledech: např. akademičtí pracovníci ze zahraničí tvoří v současné době přibližně 5 % všech pracovníků, v případě studentů dosahuje podíl mezinárodních studentů 14 %. Jediný ukazatel, kde se UK může poměřovat s první dvoustovkou elitních světových univerzit, je podíl publikačních výsledků, které vznikly v mezinárodní spolupráci.


Pro období 2016-2017 byla Univerzita Karlova klasifikována na 401-500. místě.


Výstupy

THE World University Rankings 2016-2017

THE World University Rankings 2015-2016

THE World University Rankings 2014-2015

THE World University Rankings 2013-2014

THE World University Rankings 2012-2013


Poslední změna: 21. leden 2018 23:49 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám