Doktorandské stipendium

Doktorandské stipendium je upraveno v čl. 6 Stipendijního řádu Univerzity Karlovy.


NOVÝ Stipendijní řád - účinný od 1. 10. 2017Doktorandské stipendium je přiznáváno všem studentům doktorských studijních programů v prezenční formě studia s následujícími výjimkami:


  • po dobu přerušení studia, do níž se zahrnují všechny kalendářní měsíce, ve kterých měl student přerušeno studium alespoň jeden den

  • pokud studentovi běží lhůta k osvědčení při podmíněném vyloučení ze studia

  • pokud celková prezenční odstudovaná doba přesáhla standardní dobu studia studijního programu, ve kterém student studuje. Do celkové odstudované doby se započítává

    a. délka studia v prezenční formě studia ve studijním programu, ve kterém student studuje,

     b. délka studia v prezenční formě studia v doktorských studijních programech, které bylo ukončeno podle § 56 odst. 1 písm. a), b) nebo e) zákona o vysokých školách,


V prvním roce prezenční formy studia výše doktorandského stipendia činí 6300 Kč měsíčně.


Rozmezí výše doktorandského stipendia v druhém a třetím, popř. čtvrtém roce prezenční formy studia činí 7.600 Kč až 13.000 Kč.


Konkrétní výši stanoví v rámci tohoto rozmezí, v souladu s vnitřním předpisem fakulty (Pravidly pro přiznávání stipendií na fakultě) a po vyjádření akademického senátu fakulty děkan.


Po úspěšném složení státní doktorské zkoušky nebo obhájení doktorské disertační práce se od následujícího kalendářního měsíce doktorandské stipendium navyšuje o 2.000 Kč měsíce.


V případě, že pravidelné hodnocení konstatuje plnění individuálního studijního plánu (čl. 8 odst. 4 písm. a)  studijního řádu) a jde-li o studenta doktorského studijního programu dosahujícího ve studiu vynikajících výsledků, může děkan na návrh školitele nebo oborové rady studentovi jednorázově přiznat další doktorandské stipendium, a to až do výše 30.000 Kč.


V případě, že pravidelné hodnocení konstatuje neplnění některých částí individuálního studijního plánu bez závažných důvodů ((čl. 8 písm. b) Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy v Praze)), může děkan na návrh školitele nebo oborové rady studentovi individuálně snížit doktorandské stipendium až o 50%. Snížení je účinné od následujícího kalendářního měsíce do kalendářního měsíce, ve kterém děkan na návrh školitele nebo oborové rady výši stipendia opět stanoví podle odstavce 3 (tj. 7.600 až 13.000 Kč), nejdéle však do dalšího pravidelného hodnocení.


Podrobnější úpravu pravidel a podmínek pro přiznávání doktorandského stipendia obsahuje vnitřní předpis fakulty, zpravidla nazvaný Pravidla pro přiznávání stipendií na fakultě, příp. opatření děkana. 
Poslední změna: 22. leden 2018 00:05 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám