Metodický pokyn k přípravě žádostí o akreditaci

UNIVERZITA KARLOVA

Odbor pro studium a záležitosti studentů

Oddělení akreditací

Kamila Klabalová

- podání žádostí o akreditaci

tel: 224 491 264

- žádost o přidělení kódů STUDPROG, KKOV

- akreditační databáze

- rozhodnutí MŠMT


RNDr. Jan Placht

- podání žádostí o akreditaci

tel: 224 491 661

- joint degree, Erasmus Mundus
Ing. Hana Müllerová

- podání žádostí o akreditaci

tel: 224 491 673

- evidence akreditačního procesu a platnosti akreditace

Obsah


I.Typy a formy žádostí o akreditaciII.Právní úprava žádosti o akreditaciIII.Doporučené metodické podklady AKIV.Postup schvalování žádosti o akreditaciV.Harmonogram akreditačního procesuVI.Počet vyhotovení žádosti o akreditaciVII.Číselné kódy studijního programu ( STUDPROG) a studijního oboru (KKOV )VIII.Jednooborový a dvouoborový studijní oborIX.Uskutečňování studijního programu / oboru společně více fakultami, nebo fakultou a vysokoškolským ústavemX.


Uskutečňování studijního programu / oboru společně se zahraniční vysokou školou (programy typu joint degree) – ERASMUS MUNDUSXI.Garant studijního programu a oborový garantXII.


Oborová rada
poslední aktualizace 11.11. 2013I. Typy a formy žádostí o akreditaci


1. Bakalářské, magisterské a navazující magisterské studijní programy


a)


Žádost o akreditaci nového studijního programu se studijním oborem.


b)


Žádost o akreditaci nového studijního programu bez studijního oboru – v tomto případě se údaje ve formuláři pro studijní obor vztahují ke studijnímu programu.


c)


Žádost o akreditaci studijního programu / oboru spolu s jinou institucí (úplné znění zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (dále jen zákon č. 111/1998 Sb.,) § 81); spolu se žádostí je předkládána i smlouva o vzájemné spolupráci při uskutečňování studijního programu / oboru (aktualizováno v září 2010).


d)


Žádost o rozšíření akreditace studijního programu o nový studijní obor.


e)


Žádost o rozšíření akreditace studijního programu / oboru o jinou formu studia.


f)


Žádost o prodloužení  platnosti akreditace studijního programu se studijním oborem ( v rámci žádosti o prodloužení lze žádat i o rozšíření stávajícího studijního programu / oboru o jinou formu studia, rigorózní řízení atd. ).


g)


Žádost o prodloužení platnosti akreditace studijního programu bez studijního oboru ( viz b ).


h)


Žádost o prodloužení platnosti akreditace studijního programu se studijním oborem a současně žádost o rozšíření akreditace na jinou instituci ( zákon č. 111/1998 Sb., § 81 ); spolu se žádostí je předkládána i smlouva o vzájemné spolupráci při uskutečňování studijního programu / oboru (aktualizováno v září 2010).


i)


Žádost o akreditaci studijního programu / oboru s výukou v cizím jazyce (v případě studijního programu / oboru, který není akreditován v českém jazyce); spolu se žádostí jsou předkládány děkanem podepsané požadavky pro akreditaci studijního programu / oboru s výukou v cizím jazyce.


j)

Žádost o akreditaci / prodloužení akreditace studijního programu / oboru spolu se zahraniční vysokou školou v rámci schématu joint, double, multiple degree – „programy typu joint degree“ ( zákon č. 111/1998 Sb., § 47a a § 81 ) : formuláře + komentáře. Týká se rovněž programů podle pravidel programu Evropské komise Erasmus Mundus. Spolu se žádostí je předkládána meziuniverzitní smlouva.Formuláře pro výše uvedené typy žádostí o akreditaci s výjimkou bodu j) spolu s komentářem pro vyplňování jednotlivých údajů (aktualizováno 10.10.2015)

Samostatné formuláře žádostí bez doprovodného komentáře (aktualizováno 10.10.2015)

Samostatný komentář pro vyplňování jednotlivých údajů bez formulářů (aktualizováno 10.10.2015)

Požadavky AK pro kombinovanou formu studia
2. Doktorské studijní programy


a)


Žádost o akreditaci nového studijního programu se studijním oborem.


b)


Žádost o akreditaci nového studijního programu bez studijního oboru – v tomto případě se údaje ve formuláři pro studijní obor vztahují ke studijnímu programu.


c)


Žádost o akreditaci studijního programu / oboru spolu s jinou institucí ( zákon č. 111/1998 Sb., § 81 ); spolu se žádostí je předkládána i smlouva o vzájemné spolupráci při uskutečňování studijního programu / oboru ( specifickým případem jsou smlouvy s ústavy AV ČR ) (aktualizováno v září 2010).


d)


Žádost o rozšíření akreditace studijního programu o nový studijní obor.


e)


Žádost o prodloužení platnosti akreditace studijního programu se studijním oborem.


f)


Žádost o prodloužení platnosti akreditace studijního programu bez studijního oboru (viz b).


g)


Žádost o prodloužení platnosti akreditace studijního programu se studijním oborem a současně žádost o rozšíření akreditace na jinou instituci ( zákon č. 111/1998 Sb., § 81 ); spolu se žádostí je předkládána i smlouva o vzájemné spolupráci při uskutečňování studijního programu / oboru ( specifickým případem jsou smlouvy s ústavy AV ČR ) (aktualizováno v září 2010).


h)


Žádost o akreditaci studijního programu / oboru s výukou v cizím jazyce ( v případě studijního programu / oboru, který není akreditován v českém jazyce ) spolu se žádostí jsou předkládány děkanem podepsané požadavky pro akreditaci studijního programu / oboru s výukou v cizím jazyce.


i)

Žádost o akreditaci / prodloužení akreditace studijního programu / oboru spolu se zahraniční vysokou školou v rámci schématu joint, double, multiple degree – „programy typu joint degree“ ( zákon č. 111/1998 Sb., § 47a a § 81 ): formuláře + komentáře. Týká se rovněž programů podle pravidel programu Evropské komise Erasmus Mundus. Spolu se žádostí je předkládána meziuniverzitní smlouva.Formuláře pro výše uvedené typy žádosti o akreditaci s výjimkou bodu i) spolu s komentářem pro vyplňování jednotlivých údajů (aktualizováno 10.10.2015)

Samostatné formuláře žádosti bez doprovodného komentáře (aktualizováno 10.10.2015)

Samostatný komentář pro vyplňování jednotlivých údajů bez formulářů (aktualizováno 10.10.2015)
3. Zkrácené formy žádostí o akreditaci pro všechny typy studijních programů (aktualizováno v srpnu 2013)


a)


Žádost o akreditaci studijního programu / oboru s výukou v cizím jazyce v bakalářském a magisterském typu studia, v doktorském typu studia v případě studijního programu / oboru s platnou akreditací v českém jazyce.


b)


Žádost o rozšíření akreditace studijního programu / oboru s platnou akreditací na jinou instituci v případě, že v souvislosti s rozšířením na jinou instituci nedojde ke změně v profilu absolventa a obsahu studia v bakalářském a magisterském typu studia, v doktorském typu studia; součástí žádosti je smlouva o vzájemné spolupráci při uskutečňování studijního programu / oboru.


c)


Žádost o změnu názvu studijního programu / oboru s platnou akreditací v bakalářském a magisterském typu studia, v doktorském typu studia bez změny v obsahu studia, profilu absolventa a obsahu státní závěrečné zkoušky.


d)


Žádost o prodloužení platnosti akreditace studijního programu / oboru na dostudování stávajících studentů v bakalářském a magisterském typu studia, v doktorském typu studia.


e)


Žádost o rozšíření akreditace magisterského studijního programu / oboru o rigorózní řízení.II. Právní úprava žádosti o akreditaci

řídí se následujícími dokumenty:


1.

§ 78–86 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách v platném znění

2.

Vyhláška MŠMT ČR č. 42/1999 Sb., ze dne 10.2.1999 o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb.

3.

Akreditační řád pro studijní programy – vnitřní předpis UK

4.

§ 14 zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, v platném znění

5.

§ 46 zákona č. 96 /2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů ( zákon o nelékařských zdravotnických povoláních ), v platném znění

6.

Vyhláška MZ ČR č. 39/2005 Sb., z 11.1.2005, kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotního povolání, ve znění vyhl. č. 129/2010 Sb.

7.

Směrnice Evropského parlamentu a rady 2005/36/ES ze dne 6.7.2005 o uznávání odborných kvalifikací (v anglickém jazyce)

8.

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění zákonů č. 383/2005 Sb., č. 179/2006 Sb., č. 264/2006 Sb., č. 189/2008 Sb. a č. 384/2008 Sb., č. 223/2009 Sb., č. 422/2009 Sb., č. 227/2009 Sb., č. 159/2010 Sb., č. 420/2011 Sb., č. 198/2012 Sb. a č. 333/2012 Sb.III. Doporučené metodické podklady AK

Přehled metodických podkladů doporučených Akreditační komisí pro předkladatele žádosti o akreditaci, které lze nalézt na webových stránkách MŠMT:1.Náležitosti žádosti


a)

Bakalářské a magisterské studijní programy – náležitosti žádosti o akreditace, jejich rozšíření a prodloužení platnosti (6.11.2012)


b)

Doktorské studijní programy – náležitosti žádosti o akreditace, jejich rozšíření a prodloužení platnosti  (6.11.2012)


c)

Požadavky pro akreditaci studijního programu s výukou v cizím jazyce (27.5.2010)


d)


Akreditace studijních programů ve spolupráci se zahraniční vysokou školou - joint degree (8.6.2011)


e)


Specifika žádostí o akreditaci bakalářských a magisterských studijních programů, které mají být uskutečňovány distanční formou nebo kombinací distanční a prezenční formy studia (25. 5. 2010)


f)


Požadavky k žádostem o akreditaci studijních programů zdravotnického zaměření (květen 2010)


g)


Zpřesňující požadavky pro akreditaci studijních programů zaměřených na přípravu k výkonu regulovaného povolání2.Standardy pro studijní programy


a)


Standardy Akreditační komise pro posuzování žádostí o akreditaci, rozšíření akreditace a prodloužení doby platnosti akreditace studijních programů a jejich oborů (září 2012)


b)


Standardy pro garance studijních programů podle § 70 odst. 5 zákona o vysokých školách (září 2012)


c)


Standardy Akreditační komise pro studijní programy z oblasti aplikované informatiky (4.7.2013)


d)


Standardy akreditační komise pro studijní program Speciální pedagogika (říjen 2012)


e)


Standardy akreditační komise pro studijní programy z oblasti aplikovaného managementu (únor 2013)


f)


Personální zabezpečení doktorského programu: Podrobnější kritéria stálých pracovních skupin Akreditační komise (27.5.2010) 


g)


Příručka pro posuzovatele (8.4.2010)


h)


Zásady případných úprav obsahu studijních programů a jejich studijních oborů v době platnosti akreditace (27.5.2010)


i)


Zpřesňující informace pro akreditaci filologických programů (27.5.2010)


j)


Specifické požadavky pro akreditaci oborů v oblasti matematiky a informatiky  (27.5.2010)


k)


Specifické požadavky pro akreditaci oborů z oblasti sociální práce  (27. 5. 2010)

l)


Informace k žádostem o akreditaci v oblasti lékařství a zdravotnictví (květen 2010)


m)


Požadavky pro akreditaci oborů s filologickým zaměřením (květen 2010)IV. Postup schvalování žádosti o akreditaci

1.


Návrh na podání žádosti (tedy nikoli konečnou verzi žádosti) o udělení, rozšíření a prodloužení platnosti akreditace (dále jen návrh žádosti) předkládá rektorovi děkan fakulty po vyjádření akademického senátu fakulty a schválení vědeckou radou fakulty, popřípadě vědeckými radami dalších spolupracujících fakult či vysokoškolských ústavů (zákon č. 111/1998 Sb., § 29, 30, Akreditační řád pro studijní programy UK čl. 2).

2.


Současně s projednáváním návrhu žádosti se vědecká rada fakulty vyjadřuje také k návrhu na pověření, případně odvolání garanta studijního programu a oborového garanta. V případě návrhu žádosti o udělení akreditace novému doktorskému studijnímu programu či v případě rozšíření stávajícího doktorského studijního programu o nový studijní obor se vědecká rada fakulty současně vyjadřuje také k návrhu na jmenování členů oborové rady.

3.


Informace o udělení akreditace novým studijním programům a informace o rozšíření akreditace studijních programů o nové studijní obory musí být projednány na poradě děkanů v rámci výhledu akreditací na další kalendářní rok (případně akademický rok).

4.


Návrh žádosti je provázen průvodním dopisem děkana, který obsahuje: odůvodnění žádosti o akreditaci, data projednání v akademickém senátu a schválení ve vědecké radě fakulty a návrh na pověření, případně odvolání garanta studijního programu a oborového garanta. Součástí průvodního dopisu k návrhu žádosti o akreditaci nového doktorského studijního programu / oboru je také návrh na jmenování členů oborové rady. Nové garanty nebo členy oborové rady pověří výkonem funkce rektor UK po obdržení rozhodnutí MŠMT o akreditaci.

5.

Návrh žádosti o akreditaci nového studijního programu / oboru může rektor UK předložit k vyjádření Vědecké radě UK (Akreditační řád pro studijní programy UK čl. 8).

6.

Žádost o akreditaci předkládá Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy vysoká škola, tj. Univerzita Karlova, resp. její statutární zástupce = rektor (vyhláška MŠMT ČR č. 42/1999 Sb. ze dne 10. 12. 1999 § 1).V. Harmonogram akreditačního procesu

1.


Návrh žádosti, postoupený děkanem fakulty rektorovi, je posouzen z hlediska formálních náležitostí studijním odborem RUK a předložen k projednání Kolegiu rektora, které ho doporučí rektorovi k předložení MŠMT.

2.


Rektor postoupí žádost MŠMT do 4 měsíců od obdržení žádosti z fakulty. Do této doby se nezapočítává doba, po kterou byly odstraňovány závady, a doba, po kterou fakulta připravovala konečnou podobu žádosti pro Akreditační komisi (Akreditační řád pro studijní programy UK čl. 9).

3.


Žádost o prodloužení platnosti akreditace je na základě požadavku Akreditační komise nutno postoupit MŠMT nejpozději 6 měsíců před koncem platnosti.

4.

Akreditační komise žádost posoudí do 4 měsíců od obdržení žádosti ( zákon č. 111/1998 Sb., § 79, bod 2 ). Výsledek projednávání žádosti je uveřejněn v zápise Akreditační komise přibližně 14 dní po jejím zasedání.

5.

Shledá-li  Akreditační komise v žádosti o akreditaci nedostatky (chybějící či chybné údaje), přeruší posuzování žádosti ( zákon č. 111/1998 Sb., § 79, bod 3 )  a své výhrady uvede do zápisu. V případě, že ze zápisu není zcela zřejmé, jak žádost o akreditaci upravit, požádá studijní odbor RUK sekretariát Akreditační komise o podrobnější stanovisko. Po úpravě a doplnění je plná verze žádosti s uvedením změn postoupena sekretariátu Akreditační komise v elektronické formě prostřednictvím studijního odboru RUK.

6.


Harmonogram zasedání Akreditační komise je uveřejněn na webových stránkách Akreditační komise: http://www.akreditacnikomise.cz/cs/terminy-zasedani.html .

7.

MŠMT po obdržení stanoviska Akreditační komise do 30 dnů rozhodne o udělení akreditace (zákon č. 111/1998 Sb., § 79, bod 4).

8.


Rozhodnutí MŠMT o udělení, prodloužení nebo rozšíření akreditace vstoupí v platnost 15 dnů ode dne doručení na RUK (zákon č. 111/1998 Sb., § 105 a zákon č. 500/2004 Sb., § 152, odst. 1, správní řád, lze do 15 dnů od jeho doručení podat rozklad proti tomuto rozhodnutí).

9.

Akreditační proces trvá přibližně 8 měsíců od okamžiku postoupení návrhu žádosti rektorovi UK. Dobu nezbytnou pro akreditační proces je nutno zohlednit při vyhlašování přijímacího řízení; pokud studijnímu programu / oboru končí platnost akreditace v daném kalendářním roce, nemůže být pro akademický rok začínající v následujícím kalendářním roce vypsáno přijímací řízení.

10.

Originál rozhodnutí o akreditaci je uložen na RUK, fakulta obdrží kopii.

11.

Akreditace studijního programu se uděluje na dobu nejvýše deseti let (zákon č. 111/1998 Sb., § 80).VI. Počet vyhotovení žádosti o akreditaci

1.


Děkan fakulty předkládá rektorovi UK jednu verzi návrhu žádosti o akreditaci v písemné, nesvázané podobě a jednu verzi v elektronické podobě.

2.


Po projednání Kolegiem rektora, příp. po posouzení Vědeckou radou UK, fakulta připraví dvě písemné verze konečné podoby žádosti o akreditaci (se žlutým titulním listem se znakem UK) a dvě verze elektronické na CD. Písemná verze s originálními podpisy životopisů a CD je pevně svázána (většinou v kroužkové vazbě) a předána Akreditační komisi. Písemná verze s kopiemi podpisů je nesvázaná a spolu s druhou elektronickou verzí zůstává archivována na rektorátu UK.VII. Číselné kódy studijního programu (STUDPROG) a studijního oboru (KKOV)

1.


Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy je studijním programům, akreditovaným v ČR, přidělen kód STUDPROG, studijním oborům, akreditovaným v ČR, kód KKOV. Kód KKOV je rovněž přidělován studijním programům bez oboru (tzv. pseudokód).

2.


Číselný kód STUDPROG pro studijní program a číselný kód KKOV pro studijní obor, případně jejich návrh, jsou součástí žádosti o akreditaci studijního programu / oboru.

3.


V případě žádosti o nový studijní program / obor, příp. o změnu názvu stávajícího studijního programu / oboru, fakulta použije již existující číselný kód, pokud již stejnojmenný program/obor v rámci ČR existuje.

Aktuální přehled studijních programů v rámci ČR spolu s přidělenými kódy STUDPROG je uveden na webu MŠMT – vysoké školství – studijní programy – kódy studijních programů vysokých škol

Aktuální přehled studijních oborů v rámci ČR spolu s přidělenými kódy KKOV je uveden na webu Ústavu pro informace ve vzdělávání - číselníky – název číselníku KKOV, identifikátor číselníku AKVO

4.


V případně studijního programu / oboru, dosud neuvedeného v číselnících, fakulta v žádosti o akreditaci navrhne nový číselný kód pro studijní program / obor.

5.

Studijním programům, popřípadě studijním oborům je nutno přiřadit i kód ISCED97 (metodika.VIII. Jednooborový a dvouoborový studijní obor

1.


Studijní obor může být jednooborový nebo dvouoborový. Dvouoborový studijní obor nemůže být studován samostatně, ale pouze v kombinaci s dalším dvouoborovým studijním oborem.

2.


Žádost o akreditaci dvouoborového studijního oboru ( ev. rozšíření akreditace studijního programu o dvouoborový studijní obor ) je předkládána jako samostatná žádost o akreditaci se všemi požadovanými údaji.

3.


Profil absolventa, státní závěrečná zkouška a obsah studia v žádosti o akreditaci dvouoborového studijního oboru by měly odpovídat dvouoborovému studiu, studijní plán dvouoborového studijního oboru je z hlediska rozsahu kreditů poloviční (Bc studium (tříleté) - 90 kreditů, NMgr studium (dvouleté) - 60 kreditů nebo NMgr studium (tříleté) – 90 kreditů, Mgr studium (pětileté n. šestileté) – 150 nebo 180

4.


Studijní obor může být akreditován jako jednooborový i dvouoborový současně; počet kreditů shodných stejnojmenných předmětů je u obou variant studia stejný, pokud je studijním plánem přidělen počet kreditů jiný, je třeba předměty odlišit názvem.

5.


Číselný kód dvouoborového studijního oboru (KKOV) je shodný s číselným kódem stejnojmenného jednooborového studijního oboru.IX. Uskutečňování studijního programu/oboru společně více fakultami, nebo fakultou a vysokoškolským ústavem

1.

V souladu se Statutem UK (č. 22, odst. 3) může být studijní program / obor uskutečňován společně více fakultami.

2.

Žádost o akreditaci jednooborového studijního programu / oboru předloží společně zúčastněné fakulty. V případě rozšíření stávající akreditace na další fakultu předkládá tuto žádost fakulta, která akreditaci již má.  

3.


Žádost o akreditaci jednooborového studijního programu / oboru, předkládaného více fakultami, případně žádost o rozšíření akreditace na další fakultu, schvalují Vědecké rady a berou na vědomí Akademické senáty všech zúčastněných fakult.

4.


Žádost o akreditaci studijního oboru dvouoborového, který je zamýšlen pro mezifakultní studium, předkládá fakulta samostatně, bez ohledu na akreditaci druhého ( komplementárního ) studijního oboru.

5.

Pro realizaci mezifakultního studia je nutné uzavřít mezifakultní dohodu.X. Uskutečňování studijního programu/oboru společně se zahraniční vysokou školou (programy typu Joint Degree) - Erasmus Mundus

1.

V souladu se Statutem UK (č. 22, odst. 5) může být studijní program / obor uskutečňován ve spolupráci se zahraniční vysokou školou.

2.

Žádost o akreditaci studijního programu / oboru předkládá v České republice pouze Univerzita Karlova pro celé studium. Žádost je koncipována jako společná, včetně studijního plánu. Součástí žádosti jsou i údaje o zahraniční akreditaci / akreditacích.

3.

Součástí žádosti musí být meziuniverzitní smlouva o uskutečňování společného studijního programu podepsaná statutárními zástupci všech partnerů.  XI. Garant studijního programu a oborový garant

1.


Žádost o akreditaci nového studijního programu, resp. žádost o rozšíření akreditace studijního programu o nový studijní obor obsahuje návrh garanta studijního programu, případně údaj o již pověřeném garantovi studijního programu, a návrh oborového garanta.

2.

Žádost o prodloužení platnosti akreditace studijního programu / oboru obsahuje jméno stávajícího garanta studijního programu a oborového garanta.

3.

Pokud fakulta navrhuje spolu s žádostí o prodloužení platnosti akreditace studijního programu / oboru změnu garanta studijního programu / oborového garanta, je v žádosti uvedeno jméno navrhovaného garanta studijního programu / oborového garanta i jméno stávajícího garanta studijního programu / oborového garanta, který je tímto navrhován k odvolání.

4.

Návrh nového garanta, případně návrh na odvolání stávajícího garanta musí být spolu s žádostí o akreditaci či prodloužení akreditace projednán vědeckou radou fakulty.

5.

Návrh garanta studijního programu a oborového garanta musí odpovídat požadavkům Standardů AK pro posuzování žádostí a pro garance studijních programů, a Statutu UK a Opatření rektora UK č. 10/2013 " Činnost garantů studijních programů, oborových garantů a oborových rad"

6.

Garant studijního programu a oborový garant budou rektorem pověřeni či odvoláni na základě údajů uvedených v návrhu žádosti o akreditaci a v průvodním dopise děkana do jednoho měsíce po obdržení rozhodnutí MŠMT o akreditaci.XII. Oborová rada

1.

Návrh žádosti o akreditaci nového doktorského studijního programu, resp. návrh žádosti o rozšíření akreditace doktorského studijního programu o nový studijní obor obsahuje návrh na jmenování členů oborové rady.

2.

Návrh na jmenování členů oborové rady musí být projednán vědeckou radou fakulty, případně vědeckými radami všech zainteresovaných fakult spolu s návrhem žádosti o akreditaci či prodloužení akreditace a musí být uveden v průvodním dopise děkana, případně děkanů všech zúčastněných fakult, k návrhu žádosti.

3.

Členové oborové rady budou rektorem pověřeni na základě údajů uvedených v návrhu žádosti o akreditaci a v průvodním dopise děkana / děkanů do jednoho měsíce po obdržení rozhodnutí MŠMT o akreditaci.


Zpracovaly: PhDr. Vladislava Kůželová,

Kamila Klabalová, Mgr. Ivana Příbramská.

Materiál byl zpracován s použitím materiálů Akreditační komise


Poslední změna: 31. srpen 2017 20:08 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám