UNIVERZITA KARLOVA
Č.j. 175/2000-I/IV

Zápis ze zasedání vědecké rady Univerzity Karlovy konaného
dne 27. ledna 2000 v Karolinu

Přítomni:
 • Prof. JUDr. Karel Malý, DrSc.
 • Prof. MUDr. Michal Anděl, CSc.
 • Doc. MUDr. Martin Bojar, CSc.
 • Doc. RNDr. Petr Čársky, DrSc.
 • Prof. RNDr. Petr Čepek, CSc.
 • Prof. PhDr. František Daneš, DrSc.
 • Prof. ThDr. Pavel Filipi
 • MUDr. Jiří Forejt, DrSc.
 • plk. Prof. MUDr. Josef Fusek, DrSc.
 • Prof. PhDr. Eva Hajičová, DrSc.
 • Prof. Ing. Václav Havlíček, CSc.
 • Prof. PhDr. Zdeněk Helus, DrSc.
 • Prof. JUDr. Dušan Hendrych, CSc.
 • PhDr. Vilém Herold, CSc.
 • Doc. PhDr. Jan Karger
 • Prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc.
 • Prof. MUDr. Josef Koutecký, DrSc.
 • Doc. MUDr. Boris Kreuzberg, CSc.
 • Prof. ThDr. Zdeněk Kučera
 • Ing. Miroslav Kuchař, DrSc.
 • Prof. RNDr. Jaroslav Kurzweil, DrSc.
 • Prof. RNDr. Eva Kvasničková, CSc.
 • Prof. Ing. Lubomír Mlčoch, CSc.
 • PhDr. Milan Mráz, CSc.
 • Prof. JUDr. Jan Musil, CSc.
 • Prof. RNDr. Ivan Netuka, DrSc.
 • Prof. MUDr. Bohuslav Ošťádal, DrSc.
 • Prof. PhDr. Jaroslav Pánek, DrSc.
 • Prof. RNDr. Zdeněk Pertold, CSc.
 • Prof. PhDr. Josef Petráň, CSc.
 • Prof. PhDr. Miloslav Petrusek, CSc.
 • Prof. ThDr. Jaroslav Polc
 • RNDr. Ivan Saxl, DrSc.
 • Doc. RNDr. Vladimír Semecký, CSc.
 • Prof. PhDr. Pavel Slepička, DrSc.
 • Prof. PhDr. Alexander Stich, CSc.
 • Doc. MUDr. Štěpán Svačina, CSc.
 • Prof. MUDr. Josef Syka, DrSc.
 • Prof. PhDr. František Šmahel, DrSc.
 • Prof. MUDr. Ivo Šteiner, CSc.
 • Prof. RNDr. Josef Štěpán, DrSc.
 • Prof. Ing. Karel Štulík, DrSc.
 • Prof. ThDr. Ing. Jakub S. Trojan
 • Prof. Ing. Jaroslav Valenta, DrSc.
 • Prof. PhDr. Josef Válka, CSc.
 • Doc. PhDr. František Vrhel, CSc.
 • Prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc.
 • Omluveni:
 • Prof. PhDr. František Vaverka, CSc.
 • Čestní členové:
 • Prof. MUDr. Zdeněk Lojda, DrSc.
 • Prof. PhDr. Radim Palouš, CSc.
 • Hosté:
 • Prof. MUDr. Vladimír Bencko, DrSc.
 • Prof. PhDr. Jiří Hoskovec, CSc.
 • Prof. MUDr. Otto Hrodek, DrSc.
 • Prof. Ing. Jiří Gasparič, DrSc.
 • Prof. MUDr. Oldřich Nečas, DrSc.
 • Prof. MUDr. Stanislav Trojan, DrSc.
 • Doc. MUDr. Vladimír Komárek
 • Doc. JUDr. Jan Kuklík, Dr.
 • Doc. JUDr. Vladimír Kindl
 • Doc. RNDr. Jaroslav Dušek, CSc.
 • Doc. PhDr. Jaroslav Čechura, DrSc.
 • Doc. MUDr. RNDr. Miroslav Červinka,CSc.
 • Doc. Ing. Bohuslav Otáhal, CSc.
 • Doc. PhDr. Pavel Vašák, DrSc.
 • Doc. JUDr. Aleš Gerloch, CSc.
 • Doc. RNDr. Petr Kolář, CSc.
 • Mgr. Jana Čechurová, Dr.
 • Ze 48 členů vědecké rady Univerzity Karlovy bylo přítomno 47 členů. Vědecká rada byla schopna usnášet se ve všech projednávaných otázkách.

  Program:
  1. Schválení zápisu
  2. Sdělení rektora
  3. Vědeckopedagogické tituly
  4. Vědecké hodnosti
  5. Akreditace nových doktorských studijních programů a stejnojmenných studijních oborů: a studijního oboru " obecná a srovnávací literatura (komparatistika)"
  6. Zásady vnitřního grantového systému
  7. Výzkumné záměry - hodnotící zprávy
  8. Různé

  Prof. JUDr. Karel Malý uvítal přítomné členy vědecké rady a hosty. Navrhovaný program byl přijat bez připomínek.

  I. Schválení zápisu

  Vědecká rada Univerzity Karlovy vzala na vědomí zápis ze zasedání vědecké rady dne 25. listopadu 1999.

  Úvodem rektor UK předal zlaté medaile UK dvěma prorektorům UK, Prof. PhDr. Jaroslavu Pánkovi, DrSc. a Prof. Ing. Ivanu Wilhelmovi, CSc. Poděkoval všem členům kolegia za jejich práci, kterou v kolegiu rektora pro univerzitu vykonali. (Ostatní prorektoři byli vyznamenáni medailí už dříve).

  Rozhodnutím akademických senátů jednotlivých fakult byli zvoleni kandidáti na děkany:

  Všem zvoleným děkanům rektor UK předal jmenovací dekrety a popřál jim hodně úspěchů v jejich další práci.

  Poté děkan Husitské teologické fakulty Prof. ThDr. Zdeněk Kučera poděkoval Prof. JUDr. Karlu Malému, DrSc., jehož působení ve funkci rektora významnou měrou přispělo k začlenění teologických fakult do Univerzity Karlovy a předal mu zlatou medaili fakulty.

  Doc. MUDr. Štěpán Svačina, CSc. ve svém vystoupení zdůraznil význam působení rektora UK během jeho šestiletého funkčního období zejména pro lékařské fakulty. Vzhledem k tomu, že medaili 1. LF rektor UK již obdržel, předal mu děkan fakulty na základě usnesení kolegia děkana čestný diplom.

  Poděkování vyslovil odcházejícímu rektorovi též emeritní rektor UK Prof. PhDr. Radim Palouš, CSc.

  Prof. JUDr. Karel Malý, DrSc. poděkoval všem nejen za spolupráci, ale též za opravdovou pomoc.

  II. Sdělení rektora

  1. V parlamentu je iniciována novela vysokoškolského zákona. Podrobně bylo o ní jednáno na konferenci rektorů , která se konala před týdnem v Liberci. Na ní se absolutní většinou hlasů proti jednomu rektoři vysokých škol postavili proti legislativnímu návrhu, s výjimkou např. povolení podnikatelské aktivity vysokých škol. Důvodem je obava, že pokus o novelizaci by se mohl dotknout i ostatních částí vysokoškolského zákona, zejména ve smyslu omezení autonomie a svobod vysokých škol. Navíc se rektoři domnívají, že až na zmíněnou navrhovanou podnikatelskou aktivitu vše ostatní, co navrhovatelé novely sledují, současný zákon umožňuje.10. února se bude v parlamentu z podnětu navrhovatelů, zejména poslance Matějů, konat kulatý stůl, na kterém budou novela a její cíle projednávány. Prorektor Wilhelm požádal děkany, aby podali svá stanoviska k některým aspektům novely, zejména povinného absolvování bakalářského stupně ve všech studijních programech. Dále účastníci rektorské konference velmi ostře protestovali proti snižování rozpočtu pro vysoké školy a požadovali jeho navýšení.Současná analýza vývoje rozpočtové kapitoly pro vysoké školy ukazuje, že propad by nemusel existovat za předpokladu, že do přírůstku budou započteny finanční prostředky určené na vědeckou činnost a mohlo by to pro UK znamenat nepatrný nárůst 1 %.
  2. Dle sdělení prorektora Wilhelma bude vědecká rada v tomto složení pokračovat ještě v březnu, kde budou projednávány návrhy na excelentní centra. Prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc. požádal členy vědecké rady o setrvání ve funkcích, nová vědecká rada bude v souladu se Statutem UK koncipována do 3 měsíců od nástupu rektora UK do funkce.Vědecká rada, která by měla projednat návrhy projektů na zřizování center výzkumu je plánována na 9. března 2000. V únoru se vědecká rada konat nebude.
  3. Členové vědecké rady si na této vědecké radě mohou převzít dárek, sborník Památky univerzity Karlovy, jehož hlavním autorem a redaktorem je Prof. Petráň, kterému rektor UK poděkoval stejně tak jako řediteli Nakladatelství Karolinum Dr. Jirsovi za péči, kterou této publikaci věnovali.

  III.Vědecko-pedagogické tituly

  Prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc. v úvodu uvítal přítomné hosty a požádal členy vědecké rady o drobnou korekci v předkládaných materiálech. U pana doc. Otáhala došlo k chybnému uvedení křestního jména, místo Stanislav je uvedeno Bohuslav. Současně upozornil na omyl, ke kterému došlo na minulé vědecké radě, na které byl členům vědecké rady předložen k projednání návrh na jmenování docentem MUDr. Alexandera Čelka, CSc., který nebyl vědeckou radou v tajném hlasování schválen, ale na téže vědecké radě omylem nedošlo k hlasování o zdůvodnění tohoto rozhodnutí. Návrh tedy musí být znovu projednán (původní rozhodnutí bude anulováno) a vědecká rada musí, v případě negativního rozhodnutí, hlasovat o zdůvodnění tohoto rozhodnutí. Členové vědecké rady obdrží dodatečně hlasovací lístek.

  Za skrutátory byli navrženi Doc. MUDr. Štěpán Svačina, CSc. a Prof. PhDr. Josef Válka, CSc., vědecká rada návrh přijala bez připomínek.

  Vědecká rada UK projednala ve smyslu § 74 odst. 6 zákona č. 111/Sb., o vysokých školách , níže uvedené návrhy na jmenování profesorem:

  Vědecká rada UK projednala ve smyslu § 72 odst. 11 zákona č. 111/Sb., o vysokých školách , níže uvedené návrhy na jmenování docentem:

  IV. Vědecké hodnosti

  Vědecká rada projednala ve smyslu § 35 odst. 2 vyhlášky České komise pro vědecké hodnosti č. 64/1977 Sb., o řízení při udělování vědeckých hodností níže uvedené návrhy na udělení vědecké hodnosti doktora věd.

  Skrutátory byli: Doc. MUDr. Štěpán Svačina, CSc. a Prof. PhDr. Josef Válka, CSc.

 • Návrh děkana 1. lékařské fakulty UK na udělení vědecké hodnosti doktora lékařských věd Doc. MUDr. Ladislavu Hegyimu, CSc., docentu katedry medicínské pedagogiky Institutu pro další vzdělávání zdravotnických pracovníků v Bratislavě

  K návrhu se vyjádřil Prof. MUDr. Vladimír Bencko, DrSc., předseda komise pro obhajoby.

  Usnesení IV/6 : 47 přítomných členů odevzdalo v tajném hlasování 42 kladných hlasů, 2 záporné, 1 neplatný hlas, 2 nehlasovali. Vědecká rada rozhodla, aby Doc. MUDr. Ladislavu Hegyimu, CSc. byla udělena vědecká hodnost doktora lékařských věd.

 • Návrh děkana 1. lékařské fakulty UK na udělení vědecké hodnosti doktora lékařských věd Doc. MUDr. Janu Kvasničkovi, CSc., přednostovi oddělení klinické hematologie I. interní kliniky 1. LF UK v Praze

  K návrhu se vyjádřil Prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc., předseda komise pro obhajoby.

  Dotaz Prof. RNDr. Zdeňka Pertolda, CSc. se týkal předkládané disertační práce, která je souborem 3 nepublikovaných závěrečných zpráv výzkumných projektů, což je neobvyklé, ale dle sdělení prof. Klenera to neodporuje příslušným právním předpisům. V diskusi dále vystoupili Prof. MUDr. Bohuslav Ošťádal, DrSc. a Prof. MUDr. Josef Syka, DrSc.

  Usnesení IV/7 : 47 přítomných členů odevzdalo v tajném hlasování 30 kladných hlasů, 10 záporných, 5 neplatných hlasů, 2 nehlasovali. Vědecká rada rozhodla, aby Doc. MUDr. Janu Kvasničkovi, CSc. byla udělena vědecká hodnost doktora lékařských věd.

 • Návrh děkana 1. lékařské fakulty UK na udělení vědecké hodnosti doktora lékařských věd Doc. MUDr. Tomáši Zimovi, CSc., přednostovi Ústavu klinické biochemie 1. LF UK

  K návrhu se vyjádřil Prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc., předseda komise pro obhajoby.

  Usnesení IV/8 : 47 přítomných členů odevzdalo v tajném hlasování 36 kladných hlasů, 3 záporné, 6 neplatných hlasů, 2 nehlasovali. Vědecká rada rozhodla, aby Doc. MUDr. Tomáši Zimovi, CSc. byla udělena vědecká hodnost doktora lékařských věd.

 • Návrh děkana 2. lékařské fakulty UK na udělení vědecké hodnosti doktora lékařských věd Doc. MUDr. Jiřímu Zemanovi, CSc., docentu kliniky dětského a dorostového lékařství 1. LF UK v Praze

  K návrhu se vyjádřil Prof. MUDr. Otto Hrodek, DrSc., předseda komise pro obhajoby.

  Usnesení IV/9 : 47 přítomných členů odevzdalo v tajném hlasování 44 kladných hlasů, 0 záporných, 1 neplatný hlas, 2 nehlasovali. Vědecká rada rozhodla, aby Doc. MUDr. Jiřímu Zemanovi, CSc. byla udělena vědecká hodnost doktora lékařských věd.

 • Návrh děkana 1. lékařské fakulty UK na udělení vědecké hodnosti doktora honoris causa lékařských věd Prof. Dr. Louis J. Ignarrovi

  S důvody, které vedly k předložení vědecké radě seznámil vědeckou radu děkan fakulty, Doc. MUDr. Štěpán Svačina, CSc.

  Usnesení IV/10 : 47 přítomných členů odevzdalo v tajném hlasování 45 kladných hlasů, 0 záporných, 0 neplatných hlasů, 2 nehlasovali. Vědecká rada rozhodla, aby Prof. Dr. Louis J. Ignarrovi byla udělena vědecká hodnost doktora honoris causa lékařských věd.

 • Návrh děkana Filozofické fakulty UK na udělení vědecké hodnosti doktora honoris causa filozofických věd Prof. Miguel León-Portillovi

  Osobnost navrhovaného vědecké radě přiblížil děkan fakulty, Doc. PhDr. František Vrhel, CSc.

  Usnesení IV/11 : 47 přítomných členů odevzdalo v tajném hlasování 43 kladných hlasů, 0 záporných, 2 neplatné hlasy, 2 nehlasovali. Vědecká rada rozhodla, aby Prof. Miguel León-Portillovi byla udělena vědecká hodnost doktora honoris causa filozofických věd.

  V. Akreditace

  nových doktorských studijních programů a stejnojmenných studijních oborů:

 • didaktika geografie
 • didaktika chemie
 • didaktika biologie
 • a doktorského studijního oboru " obecná a srovnávací literatura (komparatistika)"

  Materiály jsou vědecké radě předkládány na vědomí a s jejím doporučením by měly být předloženy k akreditačnímu řízení.

  1. Didaktika geografie, didaktika chemie ,didaktika biologie

   O uvedení materiálu týkajícího se didaktiky biologie a chemie, který společně předkládá PeF a PřF UK, požádal prof. Malý děkana Heluse, který mino jiné informoval vědeckou radu o snaze Akreditační komise o zdůraznění významu didaktik na pedagogických fakultách. Dotaz Doc. RNDr. Petra Čárského, DrSc. se týkal jeho pochybností, které vzbudil záměr udělovat absolventům studia v oboru didaktika chemie titul PhD. Odpověděl Prof. Ing. Karel Štulík, DrSc., který zdůraznil zatím ještě ne zcela vyhovující úroveň středních škol v požadovaných oborech a tím spíše by kvalitní učitel měl kvalitně bádat a nevidí tedy důvod, proč by jeho disertační práce nemohla být založena na řešení odborného problému stejného typu jako u běžných PhD. s důrazem na didaktickou stránku. V další diskusi vystoupili Prof. PhDr. Zdeněk Helus, DrSc. a RNDr. Ivan Saxl, DrSc.

   O uvedení materiálu týkajícího se didaktiky geografie požádal prof. Malý děkana fakulty předkládající návrh Prof. Ing. Karla Štulíka, DrSc., který zdůraznil, že na Přírodovědecké fakultě existuje prakticky jediné geografické pracoviště u nás a vzhledem k omezené výuce geografie a k absenci výuky geologie na střední škole pokládá za velmi žádoucí, aby stejný typ studia jako pro chemii a biologii, byl na fakultě též pro geografii. Prof. Helus připomněl dokument připravený ve spolupraci s děkanem MFF UK o spolupráci fakult, kde bylo zdůrazněno, že jeden ze směrů této spolupráce by mělo být bádání v oblasti didaktik. Předložený materiál je dokladem naplnění této spolupráce.

   Usnesení V/12 : Vědecká rada bere všechny tři materiály na vědomí a doporučuje jejich předložení Akreditační komisi. Usnesení bylo jednomyslně přijato.

  2. Doktorský studijní obor " obecná a srovnávací literatura (komparatistika)"

   Materiál uvedl děkan fakulty Doc. PhDr. František Vrhel, CSc., který ho označil za pokus o novou moderní podobu komparatistiky.

   Připomínka Prof. PhDr. Františka Daneše, DrSc. se týkala názvu oboru, který se mu nezdá být vhodný, za výstižnější by pokládal název literární komparatistika. S tímto názorem děkan Vrhel souhlasí, výhledově by se mohlo uvažovat o změně názvu. Prof. PhDr. Alexander Stich, CSc. navrhuje název srovnávací literární věda. Se změnou názvu souhlasí i Prof. RNDr. Jaroslav Kurzweil, DrSc., navrhuje však změnu provést dodatečně po úvaze.

   Usnesení V/13: Vědecká rada bere materiál s pracovním názvem literární komparatistika na vědomí a doporučuje jeho předložení Akreditační komisi. Usnesení bylo jednomyslně přijato.

  VI. Zásady vnitřního grantového systému

  Bod VI. byl stažen z programu, členové vědecké rady se neseznámili s textem, který byl k dispozici v sekretariátu rektora UK a v odboru pro vědu RUK. Zůstávají v platnosti stávající Zásady vnitřního grantového systému.

  VII. Výzkumné záměry - hodnotící zprávy

  Text materiálu, který měl více než 100 stran, byl též k dispozici v sekretariátu rektora UK a v odboru pro vědu RUK. Materiál uvedl Prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc., který informoval vědeckou radu, že ne všechny přidělené prostředky (3, 5 mil.), zejména neinvestiční, byly fakultami vyčerpány a vracejí se, bohužel, do státního rozpočtu.

  Usnesení VII/14:

  VR se seznámila s informací rektora UK a prorektora UK, jakým způsobem bylo provedeno hodnocení plnění Opatření rektora ve věci přípravy roční zprávy o dosažených výsledcích výzkumných záměrů UK.

  Konstatuje se:

  Závěry:

  Vědecká rada Univerzity Karlovy se na svém zasedání zabývala výzkumnými záměry UK, jejichž úplný seznam je přílohou tohoto výpisu ze zasedání vědecké rady a konstatuje, že průběžné hodnocení všech VZ bylo provedeno s kladným výsledkem. Výzkumné záměry jsou v souladu se záměry Univerzity Karlovy v oblasti její vědecké a výzkumné činnosti a odpovídají jejímu Statutu. Vědecká rada doporučuje jejich pokračování i v roce 2000. Usnesení bylo vědeckou radou jednomyslně schváleno.

  VIII. Různé

  1. Prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc. informoval o návrzích na udělení Hlávkovy ceny za rok 1999, které byly schváleny kolegiem rektora UK na minulém zasedání. V oblasti společenských věd byla doporučena monografie Mikroekonomie sounáležitosti se společenstvím Prof. Hlaváčka, za přírodní vědy Pravděpodobnost a matematická statististika Prof. Dupače a Prof. Huškové a za lékařské vědy Vnitřní lékařství Prof. Klenera.
   Vědecká rada jednomyslně doporučila, aby návrhy na udělení Hlávkovy ceny byly postoupeny Nadaci Českého literárního fondu a Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových.
  2. Prof. RNDr. Petr Čepek, CSc. informoval členy vědecké rady konání grémia správních rad za přítomnosti vedení Kolejí a menz UK, kde bude připravována metodika přidělování kolejí studentům pro příští rok. Grémium se koná 10. 2. 2000 ve 14. 00 ve Voršilské ulici.

  Usnesení vědecké rady UK schvaluji.

  V Praze dne 28. ledna 2000

  Prof. JUDr. Karel M a l ý, DrSc.
  rektor Univerzity Karlovy

  Zapsala: J. Klapuchová - odbor pro vědu RUK
  Poznámka: Doslovný průběh jednání je zaznamenán na kazetě, která je uložena v organizačním oddělení RUK.