UNIVERZITA KARLOVA
Č.j. 2264/2000-I/IV

Zápis
ze zasedání vědecké rady Univerzity Karlovy konaného
dne 27. dubna 2000 v Karolinu

Přítomni:
 • Prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc.
 • Prof. MUDr. Jan Betka, DrSc.
 • Prof. PhDr. Petr Blahuš, DrSc.
 • Doc. MUDr. RNDr.Miroslav Červinka,CSc.
 • Prof. Ing. Ferdinand Devínský, DrSc.
 • RNDr. Vladimír Dvořák, DrSc.
 • Prof. PhDr. Eva Hajičová, DrSc.
 • Prof. MUDr. Richard Jelínek, DrSc.
 • Prof. RNDr. Jan Kalvoda, DrSc.
 • Prof. RNDr. Rolf Karlíček, DrSc.
 • Prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc.
 • Prof. ThDr. Zdeněk Kučera
 • Ing. Miroslav Kuchař, DrSc.
 • Prof. MUDr. Jaroslav Masopust, DrSc.
 • Prof. MUDr. Jiří Mazánek, DrSc.
 • Prof. MUDr. Bohuslav Ošťádal, DrSc.
 • Prof. RNDr. Richard Pastorek, CSc.
 • Prof. RNDr. Zdeněk Pertold, CSc.
 • Doc. RNDr. Petr Pikálek, CSc.
 • Prof. PhDr. Ivan Poledňák, DrSc.
 • Prof. Ing. Josef Rosenberg, DrSc.
 • Prof. RNDr. Bedřich Sedlák, DrSc.
 • Doc. RNDr. Vladimír Semecký, CSc.
 • Prof. RNDr. Vladimír Sklenář, DrSc.
 • Prof. PhDr. Pavel Slepička, DrSc.
 • Prof. PhDr. Alexander Stich, DrSc.
 • Prof. RNDr. Václav Suchý, DrSc.
 • Doc. RNDr. Jaroslava Svobodová, CSc.
 • Prof. MUDr. Josef Syka, DrSc.
 • Prof. PhDr. František Šmahel, DrSc.
 • Prof. RNDr. Josef Štěpán, DrSc.
 • Prof. ThDr. Ing. Jakub S. Trojan
 • Prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc.
 • Prof. Ing. Jaroslav Valenta, DrSc.
 • Doc. PhDr. František Vrhel, CSc.
 • Prof. PhDr. Petr Wittlich, CSc.
 • Prof. ThDr. Václav Wolf
 • Prof. MUDr. Zdeněk Lojda, DrSc.-čest. člen
 • Prof. PhDr. Radim Palouš, CSc. - čestný člen
Omluveni:
 • Prof. MUDr. Jan Bubeník, DrSc.
 • plk. Prof. MUDr. Josef Fusek, DrSc.
 • Prof. Ing. Václav Havlíček, DrSc.
 • Prof. PhDr. Zdeněk Helus, DrSc.
 • PhDr. Vilém Herold, DrSc.
 • Doc. RNDr. Helena Illnerová, DrSc.
 • Prof. RNDr. Jaroslav Kurzweil, DrSc.
 • Prof. JUDr. Karel Malý, DrSc.
 • Prof. ThDr. Petr Pokorný, DrSc.
 • Prof. Ing. Milan Sojka, CSc.
 • Prof. JUDr. Jiří Švestka, DrSc.
Hosté:
 • Prof. JUDr. Jiří Boguszak, DrSc.
 • Prof. MUDr. Jan Herget, DrSc.
 • Prof. RNDr. Miloslav Feistauer, DrSc.
 • Doc. JUDr. Vladimír Kindl, CSc.
 • Doc. RNDr. František Kaprálek, CSc.
 • Doc. MUDr. Jana Málková, CSc.
 • Prof. MUDr. Zdeněk Mařatka
 • Prof. Ing. Vladimír Mařík, DrSc.
 • Prof. RNDr. Ivan Netuka, DrSc.
 • Doc. RNDr. Jiří Paleček, CSc.
 • Prof. MUDr. Ctibor Povýšil, DrSc.
 • Doc. RNDr. Jiří Rohn, DrSc.

Ze 48 členů vědecké rady Univerzity Karlovy bylo přítomno 37 členů. Vědecká rada byla schopna usnášet se ve všech projednávaných otázkách.

P r o g r a m:
 1. Schválení zápisu
 2. Ceny rektora za tituly vydané v roce 1999
 3. Sdělení rektora
 4. Vědeckopedagogické tituly
 5. Vědecké hodnosti
 6. Výroční zpráva o činnosti UK za rok 1999
 7. Aktualizace dlouhodobého záměru UK pro rok 2000
 8. Různé

Prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc. všechny přítomné uvítal na prvním zasedání vědecké rady tohoto funkčního období. Informoval členy vědecké rady o poněkud netradičním složení nové vědecké rady, ve které nejsou proti tradici děkani jednotlivých fakult a všichni prorektoři Univerzity Karlovy. V důsledku toho došlo k organizační změně, prorektoři, děkani fakult a ředitelé součástí se společně zúčastňují rozšířeného zasedání kolegia rektora, poradního orgánu rektora, který se schází zpravidla jednou měsíčně, jinak podle potřeby. Jsou zde projednávány otázky, problémy a potřeby fakult ve vztahu k univerzitě. Dosavadní organizaci lze pokládat za významný handicap vzhledem k tomu, že vědecká rada a akademicky senát jsou orgány univerzitní samosprávy a všichni členové těchto orgánů zastupují a obhajují především zájmy univerzity. Složení této vědecké rady je voleno tak, aby zde byl zastoupen co největší počet jednotlivých oborů. V této souvislosti rektor UK zdůraznil nutnost projednávat na vědecké radě celou řadu koncepčních otázek, kterým by se nově sestavená vědecká rada měla věnovat ve zvýšené míře. K projednávání těch bodů, které budou fakultami předkládány, budou zváni děkani, kteří budou mít možnost se k nim vyjádřit. Dále pak představil prorektora pro vědu a výzkum prof. MUDr. Pavla Klenera, DrSc. a prorektorku pro studijní záležitosti doc. RNDr. Jaroslavu Svobodovou, CSc., kteří jsou členy vědecké rady a požádal všechny přítomné členy vědecké rady, aby se též postupně představili.

Navrhovaný program vědecké rady byl přijat bez připomínek.

 1. Schválení zápisu
  Usnesení I/1:
  Vědecká rada Univerzity Karlovy schválila zápis ze zasedání vědecké rady dne 9. března 2000 bez připomínek.
 2. Ceny rektora za tituly vydané v roce 1999

  Prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc. předal ceny za tituly přítomným autorům nebo vedoucím kolektivu autorů.

  Za učební texty: Za vědecké publikace
 3. Sdělení rektora

  Rektor UK informoval vědeckou radu, že tento bod bude využíván pouze v případě, kdy vznikne aktuální problém, ke kterému by měla vědecká rada zaujmout stanovisko. Nikdo z členů vědecké rady neměl k tomuto bodu připomínku či dotaz.

 4. Vědecko-pedagogické tituly

  Prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc. v úvodu navrhl za skrutátory doc. MUDr. RNDr. Miroslava Červinku, CSc. a prof. MUDr. Josefa Syku, DrSc., návrh byl vědeckou radou přijat. Uvítal také přítomné hosty, kteří byli přizváni, aby presentovali před vědeckou radou stanovisko komise v případě 4 návrhů na jmenování profesorem, 1 návrhu na jmenování docentem a 2 návrhů na udělení vědecké hodnosti doktorky věd, 2 ze 4 uchazečů na jmenování profesorem, doc. JUDr. Luboše Tichého, CSc. a Doc. RNDr. Jiřího Rohna, DrSc. a děkany příslušných fakult.

  Vědecká rada UK projednala ve smyslu § 74 odst. 6 zákona č. 111/Sb., o vysokých školách, níže uvedené návrhy na jmenování profesorem:


 5. Návrh děkana Právnické fakulty UK na jmenování profesorem doc. JUDr. Luboše Tichého, CSc., vedoucího katedry evropského práva Právnické fakulty UK.
 6. Se závěry hodnotící komise seznámil členy vědecké rady její předseda, prof. JUDr. Jiří Boguszak, DrSc. Jeho vystoupení krátce doplnil děkan fakulty, doc. JUDr. Vladimír Kindl, CSc.

  Poté prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc. vyzval ke krátkému vystoupení doc. Tichého. V diskusi vystoupil s dotazem na doc. Tichého RNDr. Vladimír Dvořák, DrSc., uchazeč ho uspokojivě zodpověděl.

  Usnesení IV/2:
  37 přítomných členů odevzdalo v tajném hlasování 29 kladných hlasů, 1 záporný hlas, 7 neplatných hlasů. Vědecká rada doporučuje, aby návrh byl předložen prostřednictvím ministra školství, mládeže a tělovýchovy ČR prezidentu republiky.

 7. Návrh děkana Přírodovědecké fakulty UK na jmenování profesorem doc. RNDr. Václava Hořejšího, CSc., vědeckého pracovníka Ústavu molekulární genetiky AV ČR, externího docenta katedry fyziologie živočichů a vývojové biologie PřF UK.
 8. Se závěry komise seznámil vědeckou radu člen hodnotící komise, doc. RNDr. Jiří Paleček, DrSc., proděkan PřF UK, který současně presentoval stanovisko nepřítomného děkana fakulty. Prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc. omluvil nepřítomného uchazeče, který se VR nezúčastnil z důvodů neodkladných pedagogických povinností.

  Stanovisko hodnotící komise podpořili v diskusi doc. RNDr. Petr Pikálek, CSc., prof. MUDr. Josef Syka, DrSc., prof. RNDr. Bedřich Sedlák, DrSc. a doc. MUDr. RNDr. Miroslav Červinka, CSc.

  Usnesení IV/3:
  37 přítomných členů odevzdalo v tajném hlasování 35 kladných hlasů, 1 záporný, 1 neplatný hlas. Vědecká rada doporučuje, aby návrh byl předložen prostřednictvím ministra školství, mládeže a tělovýchovy ČR prezidentu republiky.

 9. Návrh děkana Matematicko-fyzikální fakulty UK na jmenování profesorem doc. Ing.. Františka Plášila, CSc., zástupce vedoucího katedry softwarového inženýrství MFF UK.
 10. Se závěry hodnotící komise seznámil členy vědecké rady její předseda, prof. Ing. Vladimír Mařík, DrSc. Jeho vystoupení krátce doplnil děkan fakulty, prof. RNDr. Ivan Netuka, DrSc., který současně omluvil doc. Plášila, který je v současné době v USA. V diskusi vystoupili prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc. a prof. RNDr. Bedřich Sedlák, DrSc.

  Usnesení IV/4:
  37 přítomných členů odevzdalo v tajném hlasování 30 kladných hlasů, 2 záporné hlasy, 5 neplatných hlasů. Vědecká rada doporučuje, aby návrh byl předložen prostřednictvím ministra školství, mládeže a tělovýchovy ČR prezidentu republiky.

 11. Návrh děkana Matematicko-fyzikální fakulty UK na jmenování profesorem doc. RNDr. Jiřího Rohna, DrSc., docenta katedry aplikované matematiky MFF UK.
 12. Se závěry hodnotící komise seznámil členy vědecké rady její předseda, prof. RNDr. Miloslav Feistauer, DrSc. K návrhu se vyjádřil děkan fakulty, prof. RNDr. Ivan Netuka, DrSc.

  Poté se vědecké radě představil uchazeč, doc. RNDr. Jiří Rohn, DrSc.

  Usnesení IV/5:
  37 přítomných členů odevzdalo v tajném hlasování 36 kladných hlasů, 0 záporných, 1 neplatný hlas. Vědecká rada doporučuje, aby návrh byl předložen prostřednictvím ministra školství, mládeže a tělovýchovy ČR prezidentu republiky.

  Vědecká rada UK projednala ve smyslu § 72 odst. 11 zákona č. 111/Sb., o vysokých školách níže uvedený návrh na jmenování docentem:

 13. Návrh děkana 2. lékařské fakulty UK na jmenování docentem MUDr. Jana Bruthanse, CSc., odborného asistenta interní kliniky 2. LF UK.
 14. Prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc. seznámil vědeckou radu s osobností dr. Bruthanse, který pedagogicky působí od r. 1986, nejprve na 1. LF, později byl převeden na 2. LF. Jeho pedagogická činnost je velmi bohatá, dle prof. Klenera je dobrým pedagogem. Důvod, který vedl rektora UK k předložení návrhu vědecké radě UK je však vědecká, resp. publikační činnost uchazeče. Z 25 položek, které jsou na seznamu uvedeny lze považovat za práce vědecké pouze 5 prací v domácích časopisech. Ostatní práce jsou publikovány např. v časopise Ekonom, jedna publikace (Křesťanský lékař v islámském světě) je na seznamu uvedena třikrát, jedná se o překlad jedné práce v češtině do angličtiny a francouzštiny. Habilitant předložil habilitační práci s potvrzením o přijetí do tisku, později byla dokonce práce v rekordním čase vytištěna. Pensum jeho publikační činnosti však dle prof. Klenera neodpovídá schopnostem uchazeče. Na vědecké radě 2. LF byl návrh projednán a obdržel z 34 přítomných 24 kladných a 10 záporných hlasů.

  O stanovisko k návrhu požádal prof. Klener členku habilitační komise doc. MUDr. Janu Málkovou, CSc., k návrhu se v zastoupení děkana fakulty vyjádřil prof. MUDr. Jan Herget, DrSc., proděkan pro vědu.

  V diskusi vystoupili prof. MUDr. Josef Syka, DrSc., prof. MUDr. Richard Jelínek, DrSc., prof. MUDr. Bohuslav Ošťádal, DrSc., prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc., prof. RNDr. Bedřich Sedlák, DrSc.

  Usnesení IV/6:
  37 přítomných členů odevzdalo v tajném hlasování 11 kladných hlasů, 21 záporných, 5 neplatných hlasů. Vědecká rada nedoporučuje, aby MUDr. Jan Bruthans, CSc. byl jmenován docentem pro obor vnitřní nemoci.

  Podle čl. 4 odst. 4 Řádu habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem Univerzity Karlovy v Praze se vědecká rada Univerzity Karlovy na témže zasedání usnesla většinou ze všech jejích členů (ze 37 přítomných členů hlasovalo 36 pro navrhované zdůvodnění, 1 člen se hlasování zdržel) na níže uvedených důvodech svého rozhodnutí.

  Důvody rozhodnutí VR:
  Na základě připomínek v diskusi, které se týkaly kvality a rozsahu publikační činnosti navrhovaného, rozhodla vědecká rada UK toto habilitační řízení zastavit.

  Připomínka prof. RNDr. Vladimíra Sklenáře, DrSc. se týkala nepřítomnosti 2 uchazečů o jmenování profesorem na vědecké radě UK. Reagoval na ni rektor UK sdělením, že jde prozatím o doporučení účasti navrhovaných profesorů na VR, uchazeč má toto právo ve smyslu ustanovení Jednacího řádu vědecké rady UK a Řádu habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem UK. V budoucnosti by to mohla být věc obligatorní a lze pokládat za chybu, když členové vědecké rady nemají možnost se s kandidátem seznámit. Vnitřní předpisy vysoké školy však musí schválit Akademický senát školy a musí být registrovány MŠMT ČR.

 15. Vědecké hodnosti

  Vědecká rada projednala ve smyslu § 35 odst. 2 vyhlášky České komise pro vědecké hodnosti č. 64/1977 Sb., o řízení při udělování vědeckých hodností níže uvedený návrh na udělení vědecké hodnosti doktorky věd.

  Skrutátory byli doc. MUDr. RNDr. Miroslav Červinka, CSc. a prof. MUDr. Josef Syka, DrSc.

 16. Návrh děkana 1. lékařské fakulty UK na udělení vědecké hodnosti doktorky lékařských věd doc. MUDr. Terezii Pelikánové, CSc. přednostce Centra diabetologie Institutu klinické a experimentální mediciny v Praze
 17. S předkládanou disertační prací a s průběhem obhajoby vědeckou radu seznámil prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc., předseda komise pro obhajoby. V diskusi vystoupil s doporučujícím stanoviskem prof. MUDr. Josef Syka, DrSc.

  Usnesení V/7:
  37 přítomných členů odevzdalo v tajném hlasování 34 kladných hlasů, 2 záporné, 1 neplatný hlas. Vědecká rada rozhodla, aby doc. MUDr. Terezii Pelikánové, CSc. byla udělena vědecká hodnost doktorky lékařských věd.

 18. Návrh děkana Matematicko-fyzikální fakulty UK na udělení vědecké hodnosti doktorky fyzikálně-matematických věd RNDr. Alici Valkárové CSc., vědecké pracovnici Ústavu částicové a jaderné fyziky MFF UK v Praze
 19. O průběhu jednání a vědeckém profilu uchazečky informoval členy vědecké rady předseda komise pro obhajoby, doc. Ing. Vladimír Hnatowicz, DrSc. V diskusi vystoupili prof. ThDr. Ing. Jakub S. Trojan, doc. Ing. Vladimír Hnatowicz, DrSc., prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc.

  Usnesení V/8:
  37 přítomných členů odevzdalo v tajném hlasování 36 kladných hlasů, 0 záporných, 1 neplatný hlas. Vědecká rada rozhodla, aby RNDr. Alici Valkárové, CSc. byla udělena vědecká hodnost doktorky fyzikálně-matematických věd.

  Prof. PhDr. Radim Palouš, CSc. oslovil vědeckou radu v krátkém příspěvku, ve kterém hovořil o poslání univerzity a vyslovil se ve prospěch nové organizační struktury vědecké rady UK.

  Prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc. znovu zdůraznil, že své zastoupení ve vědecké radě má každá fakulta, minimálně jedním členem a k projednávání je děkan zván k těm bodům, které fakulta předkládá. Dále by pokládal za užitečné, kdyby se vědecká rada více do hloubky věnovala koncepci a strategii univerzity, zejména pokud jde o vědeckou činnost. Zdůraznil význam univerzity jako instituce nejen v rámci tohoto státu, ale dnes i v rámci mezinárodních vztahů, které navázala a pěstuje. Právě rozšiřování této spolupráce v oblasti vědeckých činností, participování na společných projektech, vytváření společných pracovišť a projektů by mělo být jedno z velmi širokých a velmi intenzivních témat, kterým by se měla vědecká rada také věnovat. V budoucnosti budou proto alespoň někteří z členů vědecké rady požádáni o jakési rozpracovanější stanovisko k předkládaným materiálům, aby se jimi mohla vědecká rada hlouběji zabývat.

  Vzhledem k tomu, že prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc. musel ze služebních důvodů z vědecké rady předčasně odejít, předal členům informaci o nejkrásnější publikaci, kterou již potřetí za sebou získalo Nakladatelství Karolinum. Cena za publikaci "Zlaté časy reklamy" bude předána na Strahově. Minulý rok tuto cenu získalo za Santiniho, předminulý rok za Egyptologii.

  Dle dalšího sdělení prof. MUDr. Pavla Klenera, DrSc. se na vědeckou radu UK obrátil prof. MUDr. Petr Goetz, CSc. z 2. LF a MUDr. Josef Drbal, ředitel Masarykova onkologického ústavu. Žádost se týká zřízení Centra pro výzkum a léčbu hereditárních forem nádorových onemocnění, jehož nositelem je Masarykův onkologický ústav v Brně a spolunositeli projektu jsou 1. a 2. LF UK. Vzhledem k tomu, že projekt nebyl vypracován včas, nemohl být předložen ke schválení březnové vědecké radě UK a následně pak k podpisu rektora UK. Na MŠMT byla předběžně projednána možnost dodatečného schválení VR UK a podepsání návrhu smlouvy rektorem UK vzhledem k tomu, že se jedná pouze o spolunositele projektu, nikoliv hlavního nositele.

  V diskusi poté vystoupili prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc., prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc., prof. PhDr. Pavel Slepička, DrSc. a prof. RNDr. Bedřich Sedlák, DrSc.

  Vědecká rada hlasovala o možnosti návrh na zřízení Centra pro výzkum a léčbu hereditárních forem nádorových onemocnění na vědecké radě dodatečně projednat. Ze 37 přítomných členů 29 hlasovalo proti, 8 se hlasování zdrželo. Vědecká rada rozhodla, že se předloženým materiálem na svém zasedání dne 27. dubna 2000 nebude zabývat.

 20. Výroční zpráva o činnosti UK za rok 1999

  O smyslu a záměru výroční zprávy UK za rok 1999 informoval vědeckou radu prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc., zdůraznil, že zpráva není hodnotící, je to popis činností, které na univerzitě probíhaly v roce 1999 včetně zprávy o hospodaření. Poté požádal členy vědecké rady o připomínky, názory a dotazy.

  Své připomínky presentovali:

  Prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc. dále informoval VR, že o předložené zprávě nyní bude jednat správní rada UK, 12. května 2000 ji bude schvalovat Akademický senát UK a pak bude připravena ke zveřejnění.

  Usnesení VI/9:
  Vědecká rada souhlasí s takto sestavenou výroční zprávou o činnosti a hospodaření Univerzity Karlovy. Usnesení bylo vědeckou radou jednomyslně schváleno.
 21. Aktualizace dlouhodobého záměru UK pro rok 2000

  Předkládaný materiál je stejně jako předchozí dle informace rektora UK vyžadován zákonem o vysokých školách a má být předložen MŠMT ČR také do 15. 5. každého běžného roku. Týká se konkretizace dlouhodobého záměru, který je vypracován jako strategický materiál na období několika let. Prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc. zdůraznil, že aktualizace dlouhodobého záměru je vypracována tak, aby byla splnitelná, konkrétní a jasně kontrolovatelná.

  Připomínky k materiálu presentovali:
  Usnesení VII/10:
  Vědecká rada souhlasí se zněním Aktualizace dlouhodobého záměru UK pro rok 2000 Univerzity Karlovy. Usnesení bylo vědeckou radou jednomyslně schváleno.
 22. Různé

  Grantový řád Grantové agentury UK vyžaduje, aby v dozorčí radě této agentury byl jeden člen vědecké rady UK. Prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc. navrhl doc. MUDr. RNDr. Miroslava Červinku, CSc.

  Usnesení VII/11:
  Vědecká rada souhlasí, aby členem dozorčí radě Grantové agentury UK byl jmenován doc. MUDr. RNDr. Miroslav Červinka, CSc. Ze 37 přítomných členů hlasovalo pro návrh 36, 1 se hlasování zdržel.

  Prof. PhDr. František Šmahel, DrSc. poskytl vědecké radě krátkou informaci týkající se 17. fakulty UK. Akreditační komise pozastavila řízení, důvodem je skutečnost, že není možné převést obory již akreditované na jedné fakultě na fakultu novou. Akreditace musí být zrušeny a musí být požádáno o nové. Dále musí být doplněny materiály týkající se garantů jednotlivých oborů o životopisy a vědecké práce za posledních 5 let.

  Rektor UK prozatím z Akreditační komise žádné informace neobdržel.

  Prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc. seznámil vědeckou radu se změnou v harmonogramu zasedání vědecké rady. Ve čtvrtek 25. května 2000 (původně plánované zasedání vědecké rady UK) je zasedání České konference rektorů v Opavě, která bude jednat o principiálních otázkách. Vědecká rada se bude proto konat ve čtvrtek 1. června 2000 ve 13. 30 hodin. Původně plánované zasedání 29. 6. 2000 by se konalo pouze v případě, že by vznikla mimořádná nutnost.

  Dále upozornil na organizační záležitost. Univerzita Karlova provede refundaci nákladů spojených s účastí mimopražských členů vědecké rady.

  Poté rektor UK všem členům vědecké rady poděkoval pozornost a zasedání vědecké rady ukončil.


Usnesení vědecké rady UK schvaluji.

V Praze dne 10. května 2000

Prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc.
rektor Univerzity Karlovy

Zapsala: J. Klapuchová - odbor pro vědu RUK
Poznámka: Doslovný průběh jednání je zaznamenán na kazetě, která je uložena v organizačním oddělení RUK.