Fond na podporu výzkumu - CZ09 Research Support Fund


Dne 25.2.2013 byl Ministerstvem zahraničních věcí Norska schválen Program CZ09 „Fond pro podporu výzkumu“, jehož zprostředkovatelem je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Program bude představen na informativní akci pořádané MŠMT v pátek 5. dubna 2013 v budově C v ulici Karmelitská 7, Praha 1.


Více informací o programu a harmonogram akce naleznete v přílohách:.

Zdroj: MF - 58 - odbor Mezinárodní vztahy - 5804 - odd. Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace, publikováno 12. března 2013

________________________________________________________________________________________

Program bilaterální spolupráce ve výzkumu (CZ09 – Research Support Fund) je součástí Finančního mechanismu Norska 2009 – 2014, který přispívá ke snížení ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru. Záměrem bilaterální spolupráce ve výzkumu je posílení excelence a konkurenceschopnosti České republiky. Připravený program čeká na schválení Kanceláří finančních mechanismů.  Cíl programu

Cílem programu je zvýšit vědeckovýzkumnou spolupráci mezi českými a norskými subjekty ve vybraných oblastech a finančně podpořit tvorbu nových vědeckých znalostí a kvalitních výsledků prostřednictvím bilaterálních vědeckovýzkumných projektů základního a aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje.Zprostředkovatel programu

Zprostředkovatelem programu je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, odbor financování mezinárodních programů výzkumu a vývoje. Program byl připraven s partnery z Norska – Norskou výzkumnou radou.Základní charakteristika programu

Program poběží do konce roku 2016.

Každého projektu se musí zúčastnit alespoň jeden účastník z české strany a alespoň jeden účastník z norské strany, účastníky mohou být jak výzkumné organizace, tak malé nebo střední firmy. Součástí bilaterálních vědeckovýzkumných projektů budou aktivity zaměřené na podporu mladých výzkumných pracovníků/pracovnic (zapojení PhD studentů/studentek do projektu, zapojení výzkumných pracovníků vracejících se z rodičovské dovolené, podpora mobility nejen mladých výzkumných pracovníků bezprostředně související s projektem aj.). Příjemcem, se kterým bude sjednána smlouva o poskytnutí prostředků Norských grantů, či v jehož prospěch bude vydáno rozhodnutí o poskytnutí prostředků Norských grantů, bude právnická osoba, fyzická osoba, organizační složka státu nebo její organizační jednotka se sídlem v ČR.


Míru podpory a její výši u jednotlivých projektů stanovil poskytovatel na základě výsledků hodnocení návrhů projektů. Nejvyšší povolená výše podpory mohla být poskytnuta do výše 100% uznaných nákladů v souladu s Rámcem Společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2006/C 323/01). Projektům základního výzkumu mohla být poskytnuta podpora až do výše 100% uznaných nákladů, projektům aplikovaného výzkumu mohla být poskytnuta podpora až do výše 50% uznaných nákladů a experimentálního vývoje v základní výši až do výše 25% uznaných nákladů.Vybrané tematické oblasti:

1. Sociální a humanitní vědy

   a. Demografická a společenská transformace

       i. Stárnutí populace, rodinná politika

       ii. Marginalizace a integrace

       iii. Sociální nerovnosti a rozdíly

       iv. Migrace a mobilita

    b. Kultura, tradice a identita

       i. Proměny hodnotových struktur a životních priorit společnosti ve 21. století

       ii. Národní a regionální identita a tradice

       iii. Hmotné a duševní kulturní dědictví

   c. Postoje a chování domácností, jednotlivců a podniků, pokud jde o:

       i. Chápání a oceňování témat životního prostředí a jeho udržitelnosti, včetně posouzení jejich významu, a chování vůči němu

       ii. Ekonomické aspekty životního prostředí

       iii. Sociální dopady škod na životním prostředí a různá opatření k jejich zmírnění

       iv. Ukazatele doplňující nebo nahrazující stávající hlavní ukazatele jako je HDP


2. Životní prostředí

   a.  Energie a její zdroje

       i. Alternativní zdroje

       ii. Udržitelnost zdrojů

    b.  Klima a globální změny

       i. Klimatické změny a ochrana životního prostředí

       ii. Rizika, extrémy a nevratné změny

       iii. Zmírňující opatření, jejich náležitosti, náklady, přínosy

       iv. Ukazatele globálních změn

    c.  Voda a její ochrana

        i. Reprodukce ryb, populační genetika

        ii. Výživa a krmení ryb

        iii. Inženýrské systémy akvakultury

        iv. Zdraví ryb

        v. Problémy kvality vody a ekologický dopad

        vi. Povrchové studie zatížení vody a sledování kvality sedimentu

        vii. Interakce vody v oblasti přírodní a člověkem upravené krajiny, se zvláštním zaměřením na využívání zemědělské půdy

        viii. Čištění odpadních vod a metody šetrné k životnímu prostředí

     d.  Ochrana ovzduší

         i. Ochrana kvality ovzduší, zejména v postižených oblastech

         ii. Regionální přístup k ochraně ovzduší


3. Zdraví

     a. Výživa a bezpečné potraviny

         i.  Nové strategie v potravinářské toxikologii

         ii.  Chemická bezpečnost potravinářských suplementů/výživových doplňků a jejich certifikace

         iii. Nové kontaminace v lidském potravinovém řetězci

         iv. Kvalita a bezpečnost tepelně zpracovaných potravin

         v. Biologicky aktivní komponenty z netradičních přírodních zdrojů

         vi. Potraviny s nutričními a zdravotními přínosy

      b. Původ a vývoj nemocí

          i. Neurodegenerativní onemocnění

          ii. Nádorová onemocnění

          iii. Psychické zdraví a jeho poškození

          iv. Zřídka se vyskytující dětská onemocnění

     c. Lidské zdraví a jeho kvalita

          i. Zlepšování kvality života lidí postižených mrtvicí, infarktem, nádorovým a somatickým onemocněním

          ii. Stárnutí a s tím spojená onemocněníUznatelné náklady projektu

Finanční prostředky programu se použijí na úhradu nákladů spojených s řešením vybraného bilaterálního projektu. Základní vymezení uznatelných nákladů je definováno v dokumentu Nařízení o implementaci Finančních mechanismů EHP/Norska 2009-2014 (Regulation on the implementation of the European Economic Area (EEA) Financial Mechanism 2009 – 2014) v kapitole 7. Uznatelné náklady mohou být dále specifikovány a upřesňovány v jednotlivých výzvách.Další informace

Termíny výzev není vzhledem k schvalovací fázi programu zatím možné blížeji specifikovat, budou však s dostatečným časovým předstihem sděleny na stránkách MŠMT.


Další informace Vám podá , odbor financování mezinárodních programů výzkumu a vývoje, tel.: +420 234 811 242.
Poslední změna: 12. listopad 2014 16:05 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám