Administrativní a finanční pravidlaHlavní novinky v realizaci Horizontu 2020 (výňatek z COM/2011/0808 Horizon 2020 - The Framework Programme for Research and Innovation - Communication from the Commission, str. 3)


Horizont 2020 má řadu nových prvků, jejichž hlavním cílem je podpora růstu a řešení společenských výzev:


 • Jednodušší stavba programu, jednotný soubor pravidel účasti aplikovaný na všechny části programu, méně byrokracie díky jednoduššímu způsobu úhrady přímých nákladů s větší mírou akceptování obvyklých účetních postupů příjemců, jednotné kontaktní místo pro účastníky, méně papírování při přípravě návrhů, méně kontrol a auditů – to vše s hlavním cílem snížit průměrnou dobu mezi uzavřením výzvy a udělením grantů o 100 dnů;

 • otevřený přístup zaměřený na nové účastníky, což zajistí, aby se vynikající výzkumní pracovníci a inovátoři z celé Evropy i dalších zemí mohli na tomto programu podílet;

 • propojení výzkumu a inovací poskytnutím souvislého financování od rozvinutí nápadu až po uvedení na trh;

 • větší podporu pro inovace a činnosti v těsné návaznosti na trh, které povedou přímo k ekonomickým podnětům;

 • silný důraz na vytváření podnikatelských příležitostí i mimo oblasti pokryté pilířem společenských výzev;

 • více možností pro nové účastníky a mladé nadějné vědce, aby mohli představit své nápady a získat finanční prostředky.


Níže jsou některé novinky, které jsou určeny především navrhovatelům a řešitelům předcházejícího 7. RP.


ADMINISTRATIVNÍ ZÁLEŽITOSTI


 • přechod na "elektronický podpis" Grantových dohod a případných dodatků - osoba LSIGN - „Legal Signatory per organisation“ (v případě UK jsou to děkané jednotlivých fakult a ředitelé součástí)

  v případě podpisu konkrétního projektu je třeba, aby se osoba LSIGN dostala do role PLSIGN, do té může být nominována pouze tzv. Participant Contactem

 • elektronický podpis finančních vyúčtování - osoba FSIGN „Financial Signatory per organisation"


FINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ


 • Úhrada celkových způsobilých nákladů je až do výše 100%.

 • Byla změněna výše uznatelných nepřímých nákladů (Overhead/indirect costs). V 7. RP existovalo několik variant závisejících na typu projektu, resp. volbě uchazeče (20%, 60% nebo skutečné nepřímé náklady). V rámcovém programu H2020 platí pro všechny projekty sazba jediná, rovnající se 25%.

 • DPH je pro neplátce uznatelným nákladem.ETIKA A PRÁCE S DATY V PROJEKTECH H2020

 • Pokud se partneři v projektu dotazují na zákony, jež v ČR nějakým způsobem ošetřují práci s daty a přístup k informacím, je možné uvést:

  • Act No. 101/2000 Coll., on the Protection of Personal Data (2000-2014) (Here)

  • Act N 412/2005 Coll on the Protection of Classified Information (Here)

  • Act on Authors Rights 121/2000

  • Act on Free Access to Information 106/1999 (Here)

  • Archival Law No. 499/2004

  • Act on Cyber Security 2014 (Here) – týká se pouze velkých infrastruktur

 • V projektu je pak třeba především rozpracovat plán nakládání s daty a jejich ochranu (dle výše zmíněných zákonů).

  Výčet otázek, na které je dobré si při sestavování tzv. Data Management Plan odpovědět:

  • s jakým know how do projektu jdeme, co do něj vkládáme?

  • kde se data budou sbírat?

  • jak se s nimi bude manipulovat/zacházet (ukládání)?

  • s kým je budeme sdílet (zveřejnění, poskytování – partnerům, třetím stranám)?

  • budu v projektu pracovat s utajovanými informacemi?

  • ohrožuji nakládáním s daty něčí bezpečnost?

 • Pokyny Evropské komise k sestavování plánu

 • Pro konzultaci plánů se můžete obracet na nebo kontaktovat i z TC AV ČR.


DALŠÍ NOVINKY

 • Podle pravidel H2020 musí všichni příjemci grantů v projektech H2020 zajistit volný přístup k recenzovaným vědeckým publikacím, které souvisí s projektovými výsledky. Příjemci grantů konkrétně musí zajistit, aby tyto publikace bylo možné alespoň číst online, stahovat a tisknout.


Poslední změna: 21. leden 2018 23:43 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám