V. úplné znění Přílohy č. 6 Statutu UK (neaktuální)

(Toto znění již není aktuální. Aktuální znění předpisu naleznete zde)V. ÚPLNÉ ZNĚNÍ

Přílohy č. 6 STATUTU UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE

POPLATKY SPOJENÉ SE STUDIEM

ZE DNE 31. LEDNA 2014Část I. Výše, splatnost a forma placení poplatků, žádosti o úlevy

Čl. 1 Poplatky spojené se studiem


 1. Výše poplatků za úkony spojené s přijímacím řízením1) je uvedena v čl. 9.

 2. Výše poplatků spojených se studiem jednotlivých bakalářských a magisterských studijních programů

    a. 

  podle § 58 odst. 3 zákona je za každých započatých šest měsíců studia uvedena v čl. 10,

    b. 

  podle § 58 odst. 4 zákona je za každý započatý rok studia uvedena v čl. 11.

 3. Jestliže by určením základu2) výše konkrétního poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením uvedená v čl. 9 přesáhla částku stanovenou zákonem, stanoví se tento konkrétní poplatek v zákonem stanovené nejvyšší přípustné výši.

 4. Jestliže by určením základu2) výše konkrétního poplatku spojeného se studiem podle § 58 odst. 4 zákona uvedená v čl. 11 přesáhla částku stanovenou zákonem, stanoví se tento konkrétní poplatek v zákonem stanovené nejvyšší přípustné výši.

 5. Výše poplatků spojených se studiem studijního programu uskutečňovaného v cizím jazyce3) je za každý započatý rok studia uvedena v čl. 12.

 6. Stanovená výše poplatku se týká studenta, kterému v daném akademickém roce vznikla povinnost tento poplatek hradit.

_____

1) § 58 odst. 1 zákona o vysokých školách.

2) § 58 odst. 2 zákona o vysokých školách.

3) § 58 odst. 5 zákona o vysokých školách.

Čl. 2 Forma placení a splatnost poplatků

 1. Poplatky podle čl. 1 se platí převodem na bankovní účet univerzity.

 2. Splatnost poplatků uvedených v čl. 1 odst. 1 je stanovena v čl. 8 odst. 4 přílohy č. 5 statutu.

 3. Poplatky uvedené v čl. 1 odst. 2 jsou splatné poslední pracovní den druhého kalendářního měsíce následujícího po dni, kdy studentu vznikla povinnost tento poplatek hradit.

 4. Poplatek uvedený v čl. 1 odst. 5 (dále jen „poplatek za studium v cizím jazyce“) je splatný poslední pracovní den kalendářního měsíce, ve kterém začíná daný akademický rok.


Čl. 3 Rozhodnutí o vyměření poplatku, přezkumné řízení, výzva

 1. Rozhodnutí o tom, že studentovi vznikne povinnost hradit poplatek podle čl. 1 odst. 2 vydá rektor nejpozději 90 dnů před termínem splatnosti poplatku. Toto rozhodnutí se zasílá do vlastních rukou a zpřístupňuje se fakultě, na které je student zapsán.

 2. Náležitostí rozhodnutí podle odstavce 1 je výrok o vyměření poplatku, odůvodnění, proč povinnost hradit poplatek vznikne, sdělení termínu splatnosti poplatku a formy jeho placení, a poučení o možnosti podat žádost o přezkoumání rozhodnutí s tím, že součástí této žádosti může být i žádost o snížení, prominutí nebo odložení termínu splatnosti poplatku.

 3. Student sám, nebo prostřednictvím svého zástupce, kterému udělil písemnou plnou moc, může ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí požádat o přezkoumání rozhodnutí; žádost o přezkoumání se podává rektorovi. Lhůta začíná běžet dnem následujícím po dni, kdy bylo rozhodnutí studentu doručeno.

 4. Rektor žádost zamítne, jestliže byla podána opožděně nebo byla podána neoprávněnou osobou. Rektor jinak změní nebo zruší rozhodnutí, které bylo vydáno v rozporu se zákonem o vysokých školách nebo vnitřním předpisem univerzity, jinak žádost zamítne a původní rozhodnutí potvrdí, nejde-li o případ podle čl. 4.

 5. Rozhodnutí rektora podle odstavce 4 musí být vydáno nejpozději 30 dnů před termínem splatnosti poplatku a musí být vyhotoveno písemně a musí obsahovat výrok, odůvodnění a poučení o tom, že je konečné.

 6. Žádost o přezkoumání a rozhodnutí rektora podle odstavce 4 se bezodkladně zpřístupňuje fakultě, na které je student zapsán.

 7. Neuhradí-li student poplatek podle čl. 1 odst. 2, zašle mu fakulta do 10 dnů výzvu k zaplacení poplatku; tato výzva se zasílá do vlastních rukou. Náležitostí této výzvy jsou údaje obsažené v rozhodnutí podle odstavce 1 související s vyměřením poplatku. Neuhradí-li student poplatek do 30 dnů ode dne zaslání výzvy, postupuje se způsobem upraveným ve studijním a zkušebním řádu univerzity.


Čl. 4 Vyřizování žádostí o úlevy na poplatcích

 1. Rektor může poplatky uvedené v čl. 1 odst. 2 snížit, prominout nebo odložit termíny jejich splatnosti, a to na základě podané žádosti o přezkoumání rozhodnutí o vyměření poplatku, v případě

    a. 

  vynikajících studijních, vědeckých nebo dalších tvůrčích výsledků,

    b. 

  absolvování studijního pobytu organizovaného nebo zajištěného prostřednictvím fakulty anebo univerzity na jiné vysoké škole v zahraničí, pokud jde o poplatek uvedený v čl. 1 odst. 2 písm. a),

    c. 

  tíživé sociální situace nebo z jiných vážných důvodů,

    d. 

  závažného důvodu u studenta, který byl přijat ke studiu před 1. lednem 1999, pokud jde o poplatek uvedený v čl. 1 odst. 2 písm. a).

 2. K žádosti studenta o snížení, prominutí nebo odložení termínu splatnosti poplatku podané v rámci žádosti o přezkoumání se vyjadřuje děkan fakulty, a to ve lhůtě 10 dnů od jejího zpřístupnění fakultě.

 3. Rektor může žádosti vyhovět, zčásti vyhovět, anebo nevyhovět.

 4. Prominout poplatek lze pouze z mimořádných důvodů hodných zvláštního zřetele.

 5. K posuzování žádostí o úlevy na poplatcích se zřizuje poradní komise rektora. Členy této komise jmenuje rektor na základě návrhů děkanů fakult a návrhu senátu. Doporučení komise k jednotlivým žádostem se předkládají rektorovi spolu s odůvodněním; rozhodne-li rektor jinak, než komise navrhla, musí takové rozhodnutí zvlášť odůvodnit.


Čl. 5 Poplatky za studium v cizím jazyce

 1. Postup při vyměření poplatku za studium v cizím jazyce stanoví vnitřní předpis fakulty nebo opatření děkana.

 2. Na žádost studenta může děkan v případech hodných zvláštního zřetele poplatek za studium v cizím jazyce snížit nebo prominout anebo“ a za slova „odložit jeho splatnost“ se vkládají slova „nebo poplatek rozložit do více splátek stanovit odlišné podmínky splnění závazku hradit poplatek, zejména odložit jeho splatnost; postup při podávání takové žádosti a jejím vyřizování může upravit vnitřní předpis fakulty.


Část II. Vznik povinnosti hradit poplatek spojený se studiem

Čl. 6 Poplatek za delší studium

 1. Poplatek uvedený v čl. 1 odst. 2 písm. a) (dále jen „poplatek za delší studium“) je povinen hradit student bakalářského nebo magisterského studijního programu, jehož celková délka studia v bakalářských nebo magisterských studijních programech na vysokých školách (dále jen „celková odstudovaná doba“) překročila standardní dobu studia studijního programu, ve kterém studuje, o více než jeden rok.

 2. Poplatek za delší studium je dále povinen hradit student bakalářského, nebo magisterského studijního programu, který studium jiného bakalářského nebo magisterského studijního programu řádně ukončil po 1. lednu 1999 a jehož délka studia ve studijním programu, ve kterém studuje, přesáhla standardní dobu studia tohoto studijního programu; to neplatí, jde-li o studenta studujícího v navazujícím magisterském studijním programu, který řádně ukončil studium v bakalářském studijním programu.


Čl. 7 Poplatek za další studium

 1. Poplatek uvedený v čl. 1 odst. 2 písm. b) (dále jen „poplatek za další studium“) je povinen hradit student bakalářského nebo magisterského studijního programu, který po 1. lednu 1999 řádně ukončil studium v bakalářském nebo magisterském studijním programu, nejde-li o studenta studujícího v navazujícím magisterském studijním programu, který řádně ukončil studium v bakalářském studijním programu.

 2. Povinnost uvedená v odstavci 1 se nevztahuje na studenta, jehož součet délky studia ve studijním programu, ve kterém studuje a délky studia ve studijním programu, ve kterém studium řádně ukončil, nepřesáhl standardní dobu studia toho studijního programu, jehož standardní doba studia je delší.


Čl. 8 Společná ustanovení

 1. Doby podle předchozích ustanovení se vyjadřují ve dnech, přičemž se má za to, že jeden rok je třistašedesátpět dní.

 2. Do celkové odstudované doby se započítává

    a. 

  doba, která uplynula od zápisu do studijního programu, ve kterém student studuje,

    b. 

  délka studia v bakalářských nebo magisterských studijních programech, které bylo ukončeno podle § 56 odst. 1 písm. a), b) nebo e) zákona o vysokých školách,

  přičemž délka studia podle písmena b) se započítává pouze v rozsahu po 1. lednu 1999 a den, ve kterém student studoval ve více studijních programech ukončených způsobem uvedeným v písmenu b) nebo ve kterém studuje podle písmena a) se započítává pouze jednou.

 3. Do celkové odstudované doby se nezapočítává uznaná doba rodičovství, během které student studoval nebo studuje. Uznanou dobou rodičovství se rozumí doba, po kterou by jinak trvala mateřská nebo rodičovská dovolená studenta4); podrobnosti o evidenci této doby univerzitou a o žádostech o tuto evidenci upravuje opatření rektora.

 4. Den, ve kterém student podle čl. 7 odst. 2 studoval ve studijním programu, ve kterém studium řádně ukončil, i ve studijním programu, ve kterém studuje, se započítává pouze jednou.

 5. Za den, ve kterém student studoval ve studijním programu, se nepovažuje den, ve kterém bylo toto studium přerušeno.

 6. Vznikne-li studentovi daného studijního programu povinnost hradit poplatek za delší studium i poplatek za další studium, hradí pouze poplatek za delší studium.

 7. Student je povinen hradit poplatek za studium v každém studijním programu, ve kterém mu povinnost hradit poplatek vznikla. Je-li student ke studiu téhož studijního programu zapsán vícekrát, považuje se to za studium ve více studijních programech.

_______

4) § 195 až 198 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném znění.  


Část III. Výše poplatků spojených se studiem

Čl. 9 Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením

 1. Výše poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením ke studiu bakalářského nebo magisterského studijního programu činí dvacet procent základu2); při použití elektronické podoby přihlášky ke studiu se výše poplatku snižuje o 50 Kč.

 2. Výše poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením ke studiu doktorského studijního programu činí dvacet procent základu2) mínus 100 Kč.

 3. Jde-li o přijímací řízení k víceoborovému studijnímu oboru, ke kterému se podle vyhlášených podmínek přijímacího řízení podává povinně více přihlášek, stanoví se výše poplatku příslušným podílem, a to stejně u každé z těchto povinně podávaných přihlášek.

 4. Poplatek se vždy zaokrouhluje na celé desetikoruny dolů.

_____

2) § 58 odst. 2 zákona o vysokých školách.

Čl. 10 Poplatek za delší studium

 1. Výše poplatku za delší studium v bakalářském nebo magisterském studijním programu s koeficientem ekonomické náročnosti k 3a) činí:

    a. 

  je-li k rovno 1:

  4,0 * k * základ2),nejméně však 11.000 Kč,

    b. 

  je-li k rovno 1,2:

  4,0 * k * základ2), nejméně však 13.000 Kč,

    c. 

  je-li k rovno 1,65:

  3,5 * k * základ2), nejméně však 15.500 Kč,

    d. 

  je-li k rovno 2,25:

  3,0 * k * základ2), nejméně však 18.000 Kč,

    e. 

  je-li k rovno 2,8:

  3,0 * k * základ2), nejméně však 22.500 Kč,

    f. 

  je-li k rovno 3,5:

  2,75 * k * základ2), nejméně však 26.000 Kč.

 2. Výše poplatku podle odstavce 1 písm. c) se vztahuje též na studijní programy Ekonomické teorie, Mediální a komunikační studia, Mezinárodní teritoriální studia, Politologie a Sociologie uskutečňované Fakultou sociálních věd a výše poplatku podle odstavce 1 písm. d) se vztahuje též na studijní program Informatika.

 3. Poplatek se vždy zaokrouhluje na celé pětisetkoruny nahoru.

_____

2) § 58 odst. 2 zákona o vysokých školách.

3a) § 18 odst. 3 zákona o vysokých školách a „Pravidla pro poskytování příspěvku a dotací veřejným vysokým školám Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy“, v platném znění, vydávaná Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

Čl. 11 Poplatek za další studium

Výše poplatku za další studium je 0 Kč.

Čl. 12 Poplatek za studium v cizím jazyce

Poplatek za studium v cizím jazyce


Výše poplatku za studium v cizím jazyce na jednotlivých fakultách činí:


  a. 

Katolická teologická fakulta, Evangelická teologická fakulta a Husitská teologická fakulta: 70 000 Kč.

  b. 

Právnická fakulta: 130 000 Kč.

  c. 

1. lékařská fakulta, 2. lékařská fakulta, 3. lékařská fakulta, Lékařská fakulta v Plzni a Lékařská fakulta v Hradci Králové:

 1. studijní program Všeobecné lékařství 330 000 Kč,

 2. studijní program Zubní lékařství 360 000 Kč (bez 2. LF a 3. LF) a

 3. doktorské studijní programy 50 000 Kč.

  d. 

Farmaceutická fakulta:

 1. magisterské studijní programy 180 000 Kč a

 2. doktorské studijní programy 100 000 Kč.

  e. 

Filozofická fakulta:

 1. bakalářské a magisterské studijní programy 110 000 Kč a

 2. doktorské studijní programy 70 000 Kč.

  f. 

Přírodovědecká fakulta:

 1. bakalářské studijní programy 190 000 Kč,

 2. magisterské studijní programy 210 000 Kč a

 3. doktorské studijní programy 150 000 Kč.

  g. 

Matematicko-fyzikální fakulta:

 1. bakalářské a magisterské studijní programy 140 000 Kč a

 2. doktorské studijní programy 150 000 Kč.

  h. 

Pedagogická fakulta: 180 000 Kč.

  i. 

Fakulta sociálních věd:

 1. bakalářské studijní programy 190 000 Kč,

 2. magisterské studijní programy 250 000 Kč a

 3. doktorské studijní programy 50 000 Kč.

  j. 

Fakulta tělesné výchovy a sportu:

 1. bakalářské a magisterské studijní programy 220 000 Kč a

 2. doktorské studijní programy 200 000 Kč.

  k. 

Fakulta humanitních studií: 55 000 Kč.

*****

Vybraná ustanovení změn


Přechodné ustanovení

Čl. 2 Změny přílohy č. 6 Statutu ze dne 28. dubna 2006 (druhá změna)


Vyměření poplatku spojeného se studiem podle dosavadní přílohy č. 6 Statutu Univerzity Karlovy v Praze (dále jen „předpis“) provedené před nabytím účinností zákona č. 552/2005 Sb. zůstává touto změnou předpisu nedotčeno.Společná a přechodná ustanovení

Čl. 2 Změny přílohy č. 6 Statutu ze dne 28. dubna 2006 (pátá změna)


 1. Ustanovení přílohy č. 6 Statutu Univerzity Karlovy v Praze (dále jen „předpis“) ve znění této Změny předpisu se poprvé použijí na stanovení výše poplatků spojeného se studiem, u kterých povinnost je hradit vznikne v akademickém roce 2014/15.

 2. Poplatek stanovený ve výši 0 Kč se nevyměřuje.


*****

Změny Statutu Univerzity Karlovy v Praze, změny každé přílohy a z těchto změn vyplývající úplná znění jsou vedeny v samostatně číslovaných řadách.


Změna Přílohy č. 6 Statutu Univerzity Karlovy v Praze (první změna) byla schválena Akademickým senátem Univerzity Karlovy v Praze dne 14. června 2002. Tato změna nabyla platnosti dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, registrována byla dne 20. srpna 2002 a účinnosti nabyla prvním dnem akademického roku 2002/2003, s výjimkou změny v čl. 1 odst. 2 předpisu, která nabyly účinnosti prvním dnem akademického roku 2003/2004.


Změna Přílohy č. 6 Statutu Univerzity Karlovy v Praze (druhá změna) byla schválena Akademickým senátem Univerzity Karlovy v Praze dne 21. dubna 2006. Tato změna nabyla platnosti dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, registrována byla dne 28. dubna 20006 a účinnosti nabývá prvním dnem kalendářního měsíce poté, co nabyla platnosti.


Změna Přílohy č. 6 Statutu Univerzity Karlovy v Praze (třetí změna) byla schválena Akademickým senátem Univerzity Karlovy v Praze dne 26. dubna 2013. Tato změna nabyla platnosti dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, registrována byla dne 11. června 2013 a účinnosti nabývá pět dní po nabytí platnosti.


Změna Přílohy č. 6 Statutu Univerzity Karlovy v Praze (čtvrtá změna) byla schválena Akademickým senátem Univerzity Karlovy v Praze dne 11. října 2013. Tato změna nabyla platnosti dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, registrována byla dne 21. října 2013 a účinnosti nabývá pět dní po nabytí platnosti.


Změna Přílohy č. 6 Statutu Univerzity Karlovy v Praze (pátá změna) byla schválena Akademickým senátem Univerzity Karlovy v Praze dne 24. ledna 2014. Tato změna nabyla platnosti dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, registrována byla dne 31. ledna 2014 a účinnosti nabývá pátým dnem po nabytí platnosti.


Za správnost V. úplného znění:


JUDr. Ing. Josef Staša, CSc.

předseda Legislativní komise AS UK

RNDr. Tomáš Jelínek

kancléř UK


Poslední změna: 12. březen 2018 11:51 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám