Jean Monnet


Program Jean Monnet je primárně zaměřen na podporu vynikající úrovně výuky a výzkumu v oblasti studií Evropské unie. Mezi ústřední témata, dle Průvodce programu, spadají:

 • evropská studia a srovnávací regionální studia

 • komunikační a informační studia EU

 • hospodářská studia EU

 • historická studia EU

 • studia mezikulturního dialogu EU

 • mezioborová studia EU

 • studia mezinárodních vztahů a diplomacie EU

 • studia práva EU

 • politická a správní studia EU


Nicméně k těmto mohou být přiřazeny i další tematické oblasti jako je sociologie, filozofie, religionistika, geografie, studia literatury, umění, přírodních věd, studia životního prostředí, globální studia a další. Srovnávací studia mohou být zahrnuta pouze pod podmínkou, že se věnují různým světovým integračním procesům.


Obecně můžeme říci, že téma musí zahrnovat hledisko výuky, výzkumu nebo reflexe EU a musí přispívat k europeizaci studijních programů.


Cílem aktivit podporovaných v rámci programu Jean Monnet je navýšení kapacity v oblasti výuky a výzkumu týkajících se témat EU, vylepšení či inovace výukových osnov tak, aby obory byly schopny přilákat vynikající studenty. Mezi cíle patří také posílení spolupráce s partnery z ostatních zemí a podpora profesního rozvoje mladých výzkumných pracovníků a profesorů.


Aktivity podporované programem Jean Monnet jsou následující:


Žádosti o grant u všech aktivit se předkládají u Výkonné agentury pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast v Bruselu (EACEA).


Moduly Jean Monnet

Krátkodobé výukové programy (kurzy) v oblasti studií EU. Může jít o obecné či úvodní kurzy týkající se záležitostí EU, specializovanou výuku o vývoji EU, nebo o plně uznávané letní, případně intenzivní kurzy.


Délka modulu je minimálně 40 vyučovacích hodin za akademický rok – vyučování může probíhat ve formě skupinových konzultací, přednášek, seminářů…nemůže však jít pouze o individuální konzultace.


Délka projektu může být maximálně 3 roky.


Max. finanční podpora je 30 000 euro (pokrytí 75% celkových nákladů).


Financování probíhá na bázi kombinace stupnic jednotkových nákladů a paušálního financování. Financování je určeno na náklady na výuku a dodatečné náklady.


Šíření výsledků:

 • vydání minimálně 1 recenzovaného článku

 • účast na akcích k šíření výsledků a informačních akcí na celostátní a evropské úrovni

 • pořádání akcí s tvůrci politik

 • šíření výsledků svých činností organizováním seminářů nebo přednášek

 • vytváření sítí s ostatními katedrami Jean Monnet, koordinátory modulů, centry excelence a podporovanými institucemi


Katedry Jean Monnet

Držitelem titulu katedra Jean Monnet je vždy pouze 1 profesor. Ten zajišťuje minimálně 90 vyučovacích hodin za akademický rok. Katedry Jean Monnet si kladou za cíl podporu mladé generace učitelů a výzkumných pracovníků zabývajících se tématy EU. V rámci výuky garant cílí na prohloubení výuky v oblasti studií EU, může provádět či sledovat výzkum témat týkající se EU, poskytuje poradenství a odborné vedení dalším osobám.


Délka projektu může být maximálně 3 roky.


Max. finanční podpora je 50 000 euro (pokrytí 75% celkových nákladů).


Financování probíhá na bázi kombinace stupnic jednotkových nákladů a paušálního financování. Financování je určeno na náklady na výuku a dodatečné náklady.


Šíření výsledků:

 • vydání minimálně 1 knihy

 • účast na akcích k šíření výsledků a informačních akcí na celostátní a evropské úrovni

 • šíření výsledků svých činností organizováním seminářů nebo přednášek

 • vytváření sítí s ostatními katedrami Jean Monnet, koordinátory modulů, centry excelence a podporovanými institucemi


Centra excelence

Centra excelence navazují na Katedry Jean Monnet – odpovědnost za centrum musí převzít držitel titulu katedra Jean Monnet. Centrum propojuje odborné znalosti a kompetence odborníků na vysoké úrovni a rozvíjí synergie mezi různými obory a zdroji v rámci evropských studií.


V rámci center excelence je podporováno organizování a koordinace lidských a dokumentárních zdrojů, řízení výzkumných činností v oblastech týkajících se konkrétních témat EU, rozvoj obsahu a nástrojů týkajících se témat EU za účelem aktualizace a doplnění stávajících kurzů a osnov, posílení debaty a výměny zkušeností o EU a systematické zveřejňování výsledků výzkumných činností.


Délka projektu může být maximálně 3 roky.


Max. finanční podpora je 100 000 euro (pokrytí 80% celkových nákladů).


Výše grantu se určuje na základě přímých a nepřímých nákladů.


Šíření výsledků:

 • účast na akcích k šíření výsledků a informačních akcí na celostátní a evropské úrovni

 • pořádání akcí s tvůrci politik na místní, regionální a celostátní úrovn

 • šíření výsledků svých činností organizováním seminářů nebo přednášek

 • vytváření sítí s ostatními katedrami Jean Monnet, koordinátory modulů, centry excelence a podporovanými institucemi


Podpora institucím

V rámci této aktivity je nabízena podpora institucím, které zlepšují činnosti v oblasti výuky a odborné přípravy v souvislosti s tématy EU na postgraduální úrovni a zaměřují se na vypracování, analýzu a popularizaci témat EU.


Podporovány jsou instituce zaměřující se na shromažďování, vypracování, analýzy, šíření…znalostí o EU. Stejně tak je možné žádat podporu n organizaci magisterských programů či dalších vzdělávacích kurzů ohledně problematiky EU.


Délka projektu může být maximálně 3 roky.


Výše finanční podpory je neomezena.


Podpora spolkům

Cílem této aktivity je podpora evropského integračního procesu. Podporovaná sdružení by měla být mezioborová a otevřená všem profesorům, učitelům a výzkumným pracovníkům, kteří projeví zájem a kteří se specializují na záležitosti EU.


Mezi činnosti, které by měly být podporovány patří vydávání informačních materiálů, vytvoření specializovaných www stránek, pořádání výroční schůze správní rady, organizování zvláštních propagačních akcí zaměřených na seznamování širší veřejnosti s faktickými údaji o Evropské unii a k zlepšení aktivního občanství.


Délka projektu může být maximálně 3 roky.


Max. finanční podpora je 50 000 euro (pokrytí 80% celkových nákladů).


Výše grantu se určuje na základě přímých a nepřímých nákladů.


Sítě Jean Monnet (Politická debata s akademickým světem)

I v této akci jde především o podporu zakládání a rozvoje konsorcií mezinárodních účastníků (vysokoškolských institucí, center excelence, kateder, týmů, jednotlivých odborníků atd.) v oblasti studií Evropské unie. Základním cílem je posílení spolupráce mezi různými vysokoškolskými institucemi a jinými příslušnými subjekty z Evropy a z celého světa za účelem výměny poznatků a odborných znalostí.


Síť musí být vytvořena minimálně 5 institucemi z 5 různých zemí.


Délka projektu může být maximálně 3 roky.


Finanční podpora je maximálně 300 000 euro (pokrytí 80% celkových nákladů).


Výše grantu se určuje na základě přímých a nepřímých nákladů.


Projekty Jean Monnet

Projekty podporují inovaci, vzájemné podněcování rozvoje a rozšiřování obsahu týkajícího se Evropské unie.


Dělí se dále na 3 typy:

 • „Inovační“ projekty zkoumají nové úhly pohledu a odlišné metody zaměřené na zvyšování přitažlivosti tematiky Evropské unie a přizpůsobené různým cílovým skupinám (např. projekty v rámci iniciativy „Učení o EU ve škole“).

 • „Vzájemně podněcující“ projekty podporují diskuzi a reflexi otázek Evropské unie a prohlubují znalosti Unie a jejích procesů. Účelem těchto projektů je podněcovat poznávání EU v konkrétních souvislostech.

 • Projekty „rozšiřující obsah“ zahrnují především činnosti shromažďování a šíření informací.


V rámci projektů jsou podporovány různé aktivity, například vypracování a testování nově navržených metodik, obsahu a nástrojů týkajících se konkrétních témat EU; rozvíjení akademického obsahu a nástrojů určených výslovně pro studenty fakult/škol, které se obvykle otázkami EU nezabývají; vytváření virtuálních tříd pro zvláštní tematické oblasti; návrhy, vytvoření a uplatňování nástrojů sebevzdělávání, které v EU prosazují aktivní občanství a další.


Žádosti v tomto případě může předkládat 1 instituce, další se mohou připojit posléze.


Finanční podpora je 60 000 euro (pokrytí 75% celkových nákladů).


Všechny aktivity je možné plánovat na 12 až 24 měsíců.


Poslední změna: 21. leden 2018 23:43 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám