Další možnosti

Pokud chcete absolvovat studijní pobyt na zahraničních univerzitách nebo jiných vzdělávacích institucích mimo tradiční mobilitní programy Univerzity Karlovy, můžete využít řady dalších programů jejichž aktuální nabídku najdete na těchto stránkách. Jedná se o pobyty organizované zahraničními univerzitami a vědeckými institucemi, vzdělávacími nadacemi, institucemi navázanými na velvyslanectví dané země, neziskovými vládními organizacemi atd. Tyto nabídky jsou buď částečně nebo zcela financovány pořádající zahraniční institucí, případně si je hradí zájemci sami.


Stipendijní pobyt na École Normale Supérieure de Paris, Francie – magisterské studium

ENS Paris nabízí každý rok třiceti zahraničním studentům stipendium na absolvování dvouletého až tříletého magisterského studia. Studenti mají zajištěné ubytování. On-line přihláška je obvykle přístupná od 2. týdne ledna do 2. týdne března na inscriptions


Bližší informace lze nalézt na

guide

calendrier

Stipendia francouzské vlády

Francouzské velvyslanectví v České republice nabízí vysokoškolským studentům české národnosti možnost obdržet stipendium francouzské vlády na uskutečnění:


- výzkumné stáže o délce 1 až 3 měsíců

nebo

- doktorandských studií pod dvojím vedením (doctorat en cotutelle)


v následujících přírodovědeckých oborech (a souvisejících disciplínách):


  • věda a život na Zemi

  • exaktní inženýrské vědy

  • ekonomické a právní vědy

  • humanitní a společenské vědy

  • lékařství

  • literatura a jazykové vědy


Bližší informace ke stažení naleznete zde:

Doktorát pod dvojím vedením -Cotutelle

Stáže

 

Copernic je studijní program managementu navazující na master II pro mladé diplomanty magisterského studia univerzit zemí střední a východní Evropy. Je určen inženýrům, právníkům nebo ekonomům do 30 let s dobrou znalostí francouzského jazyka.


Informace jsou také k nalezení na webových stránkách Francouzského institutu: http://www.ifp.cz/-Bourses-pour-etudiants-?lang=cs

The Paul Robitschek Scholarship, University of Nebraska-Lincoln, USA

Každoroční stipendium je určené českým a slovenským studentům VŠ, kteří v jeho v rámci absolvují dvousemestrální studium na University of Nebraska-Lincoln (Nebraska, USA).

Stipendium pokryje školné a univerzitní poplatky, ubytování a stravu, učebnice a zpáteční letenku. Požaduje se výborná znalost angličtiny, ochota komunikovat s koordinátorem programu a pracovat na částečný úvazek v kampusu univerzity.

Kandidát musí mj. prokázat dostatečnou akademickou způsobilost a zájem o politické, ekonomické a kulturní dění v USA.


Termín pro přihlášky je vždy 1. března pro následující akademický rok. Bližší informace lze nalézt na stránkách UNL:

http://global.unl.edu/cost-and-aid/scholarships/robitschek.aspx


Informace o University of Nebraska-Lincoln jsou obsaženy na webových stránkách http://www.unl.edu/

Nabídka stipendijního pobytu na National Institutes of Health/National Institute of Child Health and Human Development (Bethesda, USA)

Nabídka je určena studentům doktorského studijního programu (Ph.D.) lékařských fakult a přírodovědecké fakulty UK.

Kandidáti předloží na základě doporučení fakultní oborové rady děkanovi fakulty projekt svého výzkumu v oblasti biomedicíny a dalších lékařských oborů, děkan nominaci předá prorektorovi UK pro zahraniční vztahy a mobilitu, prof. Škrhovi.

V případě schválení projektu Univerzitou Karlovou i partnerskou institucí obdrží doktorand stipendium NICHD, které pokryje jeden až dva roky výzkumné práce pod vedením tamního školitele.


Kandidáti musí mít ukončený alespoň jeden rok doktorského studia a k výběrovému řízení předloží v angličtině životopis, vědecký záměr, výpis studijních výsledků za celé vysokoškolské studium a dva doporučující dopisy.


Nabídka se týká následujících výzkumných programů: gynaecology, bone and extracellular matrix branch, cell biology and metabolism, cellular regulation and metabolism, developmental and molecular immunity, developmental endocrinology and genetics, developmental neuroscience, genomics of differentiation, molecular medicine, perinatal research and obstetrics, physical biology, reproductive and adult endocrinology, nervous system development and plasticity, physical biochemistry.


Přihlášky lze podávat kdykoli v průběhu akademického roku.


Bližší informace o NICHD se nacházejí na webové adrese http://www.nichd.nih.gov/


S případnými dotazy se obraťte na Janu Pištorovou z Odboru pro zahraniční vztahy RUK: tel: 224 491 304

Stipendia Vanderbilt University, USA

Vanderbilt University nabízí možnost PhD studia v oboru biomedicína. Podrobnější informace lze nalézt na webových stránkách univerzity:

https://medschool.vanderbilt.edu/bret/


Dále je možné se přihlásit na letní školu v oboru biomedicína:

www.medschool.vanderbilt.edu/visra/

Baden-Württemberg-Stipendium

Baden-Württemberg-STIPENDIUM je stipendijní program podporující mezinárodní výměnu univerzitních studentů, studentů středních škol a absolventů odborných škol. Ročně udělí kolem 1200 stipendií na podporu zahraničních pobytů.


http://www.bw-stipendium.de/

Nadační fond Martiny a Tomáše Krskových

Stipendijní nabídka Nadačního fondu  Martiny a Tomáše Krskových, který poskytne až 10 stipendií pro mladé talentované studenty na prestižních univerzitách ve Velké Británii a USA.


Stipendium je určeno k úhradě školného po dobu 1 roku studia magisterského programu.


Finační podpora je určena studentům, kteří byli přijati na magisterské studium technických oborů, přírodních věd, ekonomie, historie a politologie na univerzitách Harvard, Oxford, Cambridge, Caltech, Chicago, Columbia, MIT, Princeton, Stanford a UC Berkeley.


Přihlášky se podávají během celého roku.


Bližší informace je k dispozici na http://www.zahranici-stipendium.cz/scripts/detail.asp?id=4412

Nadace Gerda Henkel Stiftung/ The Gerda Henkel Foundation, Německo

Nadace Gerda Henkel Stiftung/Gerda Henkel Foundation se sídlem v Düsseldorfu nabízí stipendijní programy.

Týkají se historických humanitních věd, zejména historie, archeologie, dějin umění, právních dějin apod.


Podrobnosti k aktuálně nabízeným programům včetně přihlášek jsou k dispozici na webové adrese nadace:

http://www.gerda-henkel-stiftung.de

BAYHOST - stipendia na bavorských univerzitách

BAYHOST (Das Bayerische Hochschulzentrum für Mittel-, Ost- und Südosteuropa) - podpora spolupráce mezi bavorskými univerzitami a univerzitami ze zemí střední, východní a jihovýchodní Evropy:


Nabídka stipendií

http://www.uni-regensburg.de/bayhost/

Česko-německý fond budoucnosti

Stipendijní program Česko-německého fondu budoucnosti je určen pro české a německé studenty, kteří by chtěli během studijního pobytu v sousední zemi pracovat na projektu s česko-německou tematikou.


Délka pobytu je 10 měsíců, tzn. dva semestry. Výše stipendia činí 650 € měsíčně plus jednorázový příspěvek na náklady ve výši 650 €.


O stipendium se mohou ucházet studenti a doktorandi humanitních a společenskovědních oborů.


Uzávěrka pro příjem žádostí o stipendium pro následující akademický rok je 15. 12.


Podrobné informace včetně přihlášky ke stažení najdete na internetových stránkách:

http://www.fondbudoucnosti.cz/

Huygens Scholarship Programme

Huygens Scholarship Programme Nizozemského Ministerstva školství nabízí talentovaným studentům možnost studia na nizozemských univerzitách. Přihlásit se mohou studenti do 35 let ze všech zemí světa. Program je zaměřen na studenty, kteří chtějí zakončit svá bakalářská nebo magisterská studia v Nizozemsku.


Podrobné informace včetně přihlášky lze nalézt na webové stránce www.nuffic.nl/hsp

Stipendia Herderova institutu/Herder-Institut Marburg/SRN - Centrum pro historický výzkum střední a východní Evropy

Herderův institut v Marburgu byl založen v roce 1950. Působí jako jedna z centrálních německých vědeckých institucí se zaměřením na výzkum historie a kultury střední a východní Evropy. Institut je členem "Leibniz-Gemeinschaft". http://www.herder-institut.de


Nabízí stipendijní program:

1. Leibniz Graduate School

2. Herder-Stipendien


Více informací na: http://www.herder-institut.de/startseite/stipendienprogramme.html


O stipendia se mohou ucházet doktorandi a vědečtí pracovníci, kteří se zabývají historickou tematikou související se střední a východní Evropou.

Program CEEPUS

CEEPUS je středoevropským výměnným univerzitním programem zaměřeným na spolupráci v rámci sítí univerzit.


Členské země programu jsou: Albánie, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Černá Hora, Česká republika, Chorvatsko, Maďarsko, Makedonie, Moldavsko, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko. Spolupracuje Priština- Kosovo.


Program je určen pro pregraduální a postgraduální studenty a akademické pracovníky veřejných vysokých škol.


Stipendium lze získat v rámci sítí vysokých škol nebo jako tzv. frremover.


www.dzs.cz

Program AKTION

AKTION Česká republika - Rakousko je program pro podporu bilaterální spolupráce ve vzdělávání a vědě v terciárním sektoru.


Podporuje rozvoj dvoustranné spolupráce ve vědě a vzdělávání ve všech vědních oborech.


Poskytuje stipendia na studijní a vědecké pobyty v druhé zemi a k účasti na letních jazykových a odborných školách.


www.dzs.cz

DAAD

DAAD je jednou z největších organizací na světě zabývající se výměnou pracovníků na poli vědy. Organizace byla založena v roce 1925 a hlavní sídlo má v německém Bonnu.


Uděluje stipendia pro uchazeče ze zahraničí, podporuje vynikající studenty během jejich působení na německých vysokých školách a výzkumných institutech.


Uchazečům z České republiky je každoročně uděleno kolem 150 stipendií.


http://www.daad.cz/

Sciex Švýcarsko

Program SCIEX-NMSch (Scientific Exchange Programme between the New Member States of the EU and Switzerland) – Fond na stipendia je součástí Programu švýcarsko-české spolupráce.


Jeho úkolem je snížení sociálních a ekonomických nerovností v rozšířené Evropské unii pomocí posilování vědeckých kapacit a posilování spolupráce ve vědě mezi osmi novými členskými státy EU (ČR, Estonsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Polsko, Slovensko, Slovinsko) - nově i Bulharskem a Rumunskem - a Švýcarskem.


Fond na stipendia je určen doktorandům nebo post-doktorandům (tzv. Junior Researcher) působícím české na instituci, která je oprávněným žadatelem programu.


http://www.sciex.ch/

The Europaeum

Europaeum je sdružení deseti prestižních evropských univerzit, mezi něž patří i UK. Studentům členských univerzit hradí účast na některých svých aktivitách, např. pobyty na letních školách či workshopech. Podrobnější informace lze nalézt na webových stránkách


http://www.europaeum.org/europaeum/

Nadace Open Society Fund Praha

V rámci grantového programu Vzdělávání a mladí lidé uděluje Nadace OSF stipendia studentům a studentkám vysokých škol, jež jim umožňují studovat na prestižních zahraničních školách a získávat mezinárodní zkušenosti. Aktuální nabídky najdete na webových stránkách nadace


http://www.osf.cz/stipendia/

Stipendia Fulbrightova programu

Fulbrightovy stipendijní programy financované českou a americkou vládou poskytují českým studentům, kteří již získali bakalářský titul, příležitost studovat či provádět výzkum v USA. Přihlášky do jednotlivých programů je možné podávat ve všech oborech s výjimkou MBA a klinické medicíny.

Výběrové řízení se pro každý program koná jednou ročně, obvykle na podzim nebo v zimě pro pobyt v následujícím akademickém roce.


Podrobné informace o stipendiích najdete na webových stránkách Fulbrightovy komise:


http://www.fulbright.cz/stipendia

Mezinárodní visegrádský fond

Mezinárodní visegrádský fond byl založen v roce 2000. Členskými státy jsou: Česká republika, Maďarsko, Polsko a Slovensko.


Fond má přispívat k rozvíjení užší spolupráce mezi členskými státy a posilovat vzájemné vazby v oblasti kultury, vědy a výzkumu, vzdělávání, výměn mládeže, turismu a přeshraniční spolupráce.


Visegrádská stipendia: Jsou určena ke studiu v magisterských studijních programech a k postgraduálnímu studiu/výzkumu na dobu 1 až 4 semestrů na všech akreditovaných veřejných nebo soukromých univerzitách nebo akreditovaných pracovištích Akademie věd v zemích V4, resp. v dalších zemích.


Podrobné informace najdete na webových stránkách fondu:


visegradfund.org/

German Study Center

GERMAN STUDY CENTER je německá jazyková škola zaměřena na studenty, kteří se chtějí naučit německý jazyk a přitom pracovat v Německu.


Podrobné informace najdete na webových stránkách organizace:


www.germanstudycenter.de


Informační leták


Plakát

Stipendijní programy na Université de Fribourg (Švýcarsko):


  • 3-4semestrální stipendijní programy v Master Studies (European Business, English Language and Literature, Biology, Chemistry, Computer Science, Earth Sciences, Geography, Mathematics, Physics).

  • 4-6měsíční výzkumné pobyty pro doktorandy

  • 1-3měsíční výzkumné pobyty pro postdoktorandy


Bližší informace najdete na scholarship programme


Poslední změna: 22. leden 2018 00:02 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor pro studium a záležitosti studentů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám