Předpisy související se studiem na UK

Právní úprava problematiky související se studiem na vysoké škole je obsažena v zákoně č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), který je obecně závazným právním předpisem.


Student veřejné vysoké školy je povinen dodržovat právní řád včetně zákona o vysokých školách a vnitřní předpisy vysoké školy a jejích součástí. Tato povinnost je zakotvena v ustanovení § 63 odst. 2 zákona o vysokých školách.


Podle ustanovení § 6 odst. 2 zákona o vysokých školách upravují organizaci a činnost veřejné vysoké školy, jakož i postavení členů akademické obce její vnitřní předpisy. Vnitřní předpisy veřejné vysoké školy jsou vymezeny v ustanovení § 17 odst. 1 zákona o vysokých školách.
Dle citovaného zákonného ustanovení jsou vnitřními předpisy veřejné vysoké školy souvisejícími se studiem:


a)

statut veřejné vysoké školy,

b)

studijní a zkušební řád,NOVÝ Studijní a zkušební řád - účinný od 1. 10. 2017

c)

stipendijní řád, NOVÝ Stipendijní řád - účinný od 1. 10. 2017

d)

disciplinární řád pro studenty

e)

další předpis, pokud tak stanoví statut veřejné vysoké školy veřejné vysoké školy.Vnitřní předpisy veřejné vysoké školy podléhají registraci Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Vnitřní předpisy veřejné vysoké školy musí být v souladu se zákony a jinými právními předpisy České republiky, jinak Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy žádost o registraci zamítne.


Vnitřní předpisy fakulty upravují záležitosti fakulty spadající do její samosprávné působnosti a její vztah k veřejné vysoké škole, pokud nejsou upraveny zákonem. Vnitřními předpisy fakulty jsou podle ustanovení § 33 odst. 2 zákona o vysokých školách statut fakulty, volební a jednací řád akademického senátu fakulty, jednací řád vědecké rady fakulty, disciplinární řád pro studenty a další předpisy, pokud tak stanoví statut fakulty. Vnitřní předpisy fakult, jakožto součástí veřejné vysoké školy, musí být v souladu jak s právním řádem, tak vnitřními předpisy veřejné vysoké školy, které jsou nadřazeny vnitřním předpisům fakult.
Poslední změna: 22. leden 2018 00:04 
print
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


ALIANCE UK


Jak k nám