Cíle a struktura programu


Program Erasmus+ je vzdělávací program Evropské unie pro období 2014 – 2020, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu a mládeže. Je nástupcem Programu celoživotního učení, programu Mládež v akci a dalších jako například Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink a další.


Mezi hlavní cíle Erasmu+ patří především podpora tvorby nástrojů pro uznávání a potvrzování dovedností a kvalifikací jak v jednotlivých zemích, tak i v mezinárodním měřítku. Dále pak zajištění volného šíření a využívání výsledků projektů a prosazování otevřeného přístupu k vzdělávacím materiálům, dokumentům a nosičům dat, které byly vytvořeny pod záštitou programu.


Program také navazuje na předchozí v podpoře mezinárodního rozměru především v oblasti vysokoškolského vzdělávání a mládeže, stejně tak jako v kladení důrazu na mnohojazyčnost a výuku cizích jazyků, která je pokládána za základní dovednost, která mladým lidem zajistí lepší připravenost pro trh práce.


Program Erasmus+ je dělen na 3 klíčové akce (KA), ty se pak dále člení podle sektorů vzdělávání, na které jsou zaměřeny. Jednotlivé akce nabízí možnosti financování v rámci množství aktivit.


Klíčové akce jsou následující:


 1. KA 1 Vzdělávací mobilita jednotlivců

 2. KA 2 Spolupráce na inovacích a výměna osvědčených postupů

 3. KA 3 Podpora reforem vzdělávací politiky

Do programu jsou pak nově zahrnuty i aktivity již existujícího programu Jean Monnet a Sport.


Výčet všech aktivit a jejich podrobný popis naleznete v Průvodci programem. Ve výčtu po levé straně uvádíme pouze aktivity jednotlivých akcí, které jsou relevantní pro vysokoškolské instituce.


Do jednotlivých klíčových akcí a aktivit programu se mohou zapojovat programové a partnerské země. Ne vždy je možné zapojení všech, podmínky pro jednotlivé akce jsou vždy specifikovány v Průvodci programem.


Programové země:

 • členské státy EU – 28 zemí

 • členské státy Evropského hospodářského prostoru (Norsko, Island, Lichtenštejnsko)

 • Turecko, Bývalá jugoslávská republika Makedonie


Partnerské země:

 • Partnerské země sousedící s EU

 • Arménie, Ázerbajdžán, Bělorusko, Gruzie, Moldávie, Ukrajina

 • Alžírsko, Egypt, Izrael, Jordánsko, Libanon, Líbie, Maroko, Palestina, Sýrie, Tunisko

 • Albánie, Bosna a Hercegovina, Kosovo, Černá Hora, Srbsko

 • Rusko


Další partnerské země

 • některé Klíčové akce programu Erasmus+ jsou otevřeny jakékoliv partnerské zemi z celého světa, více informací naleznete v části B Příručky k programu Erasmus+
Poslední změna: 8. leden 2015 15:15 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám