Bezpečnostní odbor

Adresa:

Univerzita Karlova

Bezpečnostní odbor

Ovocný trh 560/5

116 36 Praha 1


Telefon:

+420 224491286

E-mail:1. Komplexní zajišťování úkolů souvisejících s krizovým managementem, brannou pohotovostí státu, případným válečným stavem a jinými mimořádnými situacemi, zejména v oblasti:


  • obrany, ochrany a bezpečnosti

  • mobilizační přípravy

  • přípravy k civilní ochraně a ochraně obyvatelstva

  • ochrany hospodářského a služebního tajemství

  • evidence a ochrany služebních, kulatých razítek se státním znakem rektorátu, fakult a součástí Univerzity Karlovy.


Realizace výše uvedených aspektů se v běžné náplni činnosti bezpečnostního odboru rektorátu Univerzity Karlovy v Praze soustřeďuje na tvorbu, novelizaci a aktualizaci krizových, havarijních a povodňových plánů, plánů dosažitelnosti a vyrozumění vedoucích akademických funkcionářů Univerzity Karlovy, jejích fakult a součástí.


Bezpečnostní odbor spolupracuje s odborem krizového řízení Magistrátu hl.m. Prahy a Hasičským záchranným sborem hl.m. Prahy a zajišťuje návaznost Univerzity Karlovy, jejich fakult a součástí na Integrovaný záchranný systém.


2. Podle zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů a dalších obecně závazných právních předpisů, zajišťuje problematiku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Vede přehled o školních a pracovních úrazech, zpracovává periodické zprávy o stavu úrazovosti za akademický rok za Univerzitu Karlovu. Zajišťuje vstupní školení vedoucích zaměstnanců a zaměstnanců rektorátu Univerzity Karlovy a vede o tom přehled.


3. Zajišťuje požární ochranu v souladu se zákonem č.133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky MV č.246/2001 Sb. (o požární prevenci). Vyhotovuje roční zprávu za Univerzitu Karlovu, po obdržení dílčích zpráv z fakult a součástí, dále plán hlavních úkolů fakult a součástí, plán hlavních úkolů a plán kontrolní činnosti zaměstnance zajišťující požární ochranu. Zajišťuje školení vedoucích zaměstnanců (rektor, prorektoři, kvestor, děkani a tajemníci fakult a ředitelé a tajemníci součástí Univerzity Karlovy).


Činnost bezpečnostního odboru zahrnuje jak vlastní správu rektorátu, tak i metodické řízení fakult a součástí Univerzity Karlovy ve výše uvedených oblastech. V oblasti krizového managementu, branné pohotovosti státu a jiných mimořádných situacích je jeho činnost určována rektorem, kvestorem, resortem MŠMT, MV, HZS ČR a Magistrátem hl.m. Prahy v souladu s normativy České republiky.
Poslední změna: 25. březen 2019 12:26 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám