Beneficiaries site

Erasmus Mundus Joint Masters Degrees


Erasmus + Key Action 1 - Erasmus Mundus Joint Master Degrees, 2014-2020 (dále „JMD“) navazuje na úspěšnou praxi založenou magisterskými programy Erasmus Mundus (Erasmus Mundus Master Courses) při zvyšování přitažlivosti evropského prostoru vysokoškolského vzdělávání („EHEA“) v celosvětovém měřítku a dokumentování vynikající kvality (excelence) a vysokého stupně integrace společných studijních programů evropských univerzit, přičemž tuto praxi dále rozvíjí a posiluje. Přispívá tak mj. k naplnění cílů Strategie Evropa 2020 a strategického rámce Vzdělávání a výchova (ET2020).


Základní cíle

 • podpora zvyšování kvality, inovacím, špičkovým pracovištím a internacionalizaci na vysokých školách;

 • posilování kvality a atraktivity EHEA a podpora aktivitám EU navenek na poli vysokoškolského vzdělávání poskytováním stipendií na plné magisterské studium nejnadanějším magisterským studentům z celého světa;

 • zlepšení úrovně dovedností a obecných způsobilostí absolventů, zvláště pak jejich uplatnitelnosti na trhu práce zvýšeným zapojením zaměstnavatelů.


Typy aktivit

JMD podporuje následující aktivity:


 • uskutečňování programů JMD odpovídajících 60, 90 nebo 120 kreditům zajišťované mezinárodním konsorciem vysokých škol rovněž za účasti zvaných odborníků (hostujících profesorů / lektorů) za účelem výuky, výcviku a/nebo výzkumu;

 • udílení stipendií vynikajícím studentům z celého světa k zajištění jejich účasti v těchto programech JMD.


Cílové skupiny a státy

JMD je otevřen všem zemím světa, aktuální výzva vždy stanoví podmínky pro zapojení jednotlivých zemí.


Program je určen následujícím skupinám žadatelů, kteří se budou aktivně podílet na uskutečňování JMD (úplný výčet oprávněných žadatelů a jejich možností pro zapojení do programu najdete v dokumentu Erasmus+ Programme Guide):


 • vysokoškolské instituce z evropských a mimoevropských zemí

 • veřejné nebo soukromé malé, střední nebo velké podniky (včetně sociálních institucí)

 • veřejné orgány na místní, regionální a celostátní úrovni

 • neziskové organizace, sdružení, nevládní instituce

 • výzkumné organizace

 • studenti (uchazeči) s nostrifikovaným minimálně bakalářským diplomem

 • akademičtí a výzkumní pracovníci (hostující profesoři / lektoři)


Složení konsorcia, udělované diplomy

Minimální požadavek na složení konsorcia žádajícího grant jsou 3 vysoké školy ze 3 různých tzv. programových zemí (Programme Countries). Programové země jsou, jak bylo uvedeno v přechozím odstavci, definovány v průvodci Erasmus + Programme Guide. Jedná se zhruba o země EU/EFTA a další, přidružené státy, pokud mají s EU podepsanou příslušnou dohodu. Ostatní státy se nazývají „partnerské země“. Jinak nejsou počet členů konsorcia, země jejich původu ani jejich institucionální charakter omezeny, ale musejí být v momentě podávání grantu přesně určeni. Členové konsorcia mezi sebou uzavírají dohodu o konsorciu (Consortium Agreement) a nazývají se „plnými partnery“ (full partners). Všechny VŠ z programových zemí, které jsou plnými partnery, se musejí podílet na udělování diplomů. Na programu se mohou dále podílet tzv. přidružení partneři (associated partners), kteří nejsou členy konsorcia.


Každý student JMD musí získat minimálně 30 kreditů minimálně ve dvou programových zemích (v případě JMD s 90 nebo 120 kredity) nebo 20 kreditů (u JMD s 60 kredity).


Všichni absolventi programu získávají minimálně od dvou VŠ ze dvou různých programových zemí společný diplom uznávaný podle příslušných národních legislativ, nebo dva (resp. příslušný počet) nezávislých diplomů, každý platný podle příslušné národní legislativy.


Jak se zapojit

Klíčová akce (aktivita) 1 – Erasmus Mundus Joint Master Degrees je centralizovaná, tzn. je řízena Evropskou komisí a fakticky implementována její Výkonnou agenturou pro vzdělávání, audiovizi a kulturu (EACEA). Evropská komise v rámci jednotlivých akcí programu vypisuje výzvy k předkládání návrhů projektů. Informace a podmínky pro žadatele jsou stanoveny v dokumentu Erasmus + Programme Guide.


Vysokoškolské instituce aktivní v oblasti vysokoškolského vzdělávání podávají návrhy projektů Výkonné agentuře pro vzdělávání, audiovizi a kulturu (EACEA) v souladu s podmínkami stanovenými v dokumentu Erasmus + Programme Guide (upozorňujeme hlavně na str. 83 a str. 233) a v příslušné výzvě k předkládání návrhů. Žádost o projekt podává za celé konsorcium koordinující univerzita (koordinátor projektu). Studijní program JMD musí v momentě podání žádosti o grant existovat a být připraven ke spuštění.


Financování sestává z paušální částky 50000 € na každý turnus implementace projektu (navázaný na přijímací řízení), plus 20000 € na přípravný rok, a z částky na určitý počet individuálních studentských stipendií (orientačně v první fázi: 13-20 stipendií). Maximální roční grant na 1 stipendium je 25000 €. Náklady na hostující akademické pracovníky (v první fázi minimálně 4) jsou hrazeny z paušálu. Celková předpokládaná výše grantu na jeden projekt je 2-3 miliony €. Grant je udělován v první fázi na 4-5 let podle doby studia včetně přípravného roku (tj. 3 přijímací řízení). Udělení dalšího grantu na další max. 4 roky (3 příjímací řízení), tj. druhou fázi projektu, je vázáno na úspěšné absolvování evaluace (quality review) na začátku třetího roku financování. Druhý grant již obsahuje spoluúčast.


Individuální žadatelé (tj. studenti, akademičtí pracovníci atd.) směřují své žádosti přímo na konsorcium resp. jeho koordinátora (VŠ) v souladu s podmínkami stanovenými konsorciem zajišťujícím daný program/projekt (přihlášky bývají na webu projektu). Výše stipendií záleží na typu a délce mobility, a dále na národnosti žadatele.


V případě potřeby konzultace je možné se obrátit na:


 • Výkonnou agenturu EACEA

 • Národní agentury programu Erasmus + (tzv. Erasmus + National Structures, v České republice NAEP)

 • Odbor pro studium a záležitosti studentů RUK, oddělení akreditací.

Poslední změna: 22. leden 2018 00:06 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám