Sluchová postižení

Studenti se sluchovým postižením mají nárok na služby podle Opatření rektora UK č. 23/2017 a podle Metodiky MŠMT v platném znění.


Jedná se o následující služby a podporu:


  • Asistence při studiu na UK

  • Tlumočnické služby

  • Přepisovatelské služby

  • Zapisovatelské služby

  • Časová kompenzace při plnění studijních povinností a kontrol studia

  • Individuální výuka (příležitostná / přechodná / soustavná)

  • Technické zpřístupnění výuky (FM systémy, indukční smyčky apod.) a studijní literatury


Asistence při studiu na UK

Asistence při studiu je klíčovou službou pro všechny studenty se speciálními potřebami. Podpora v rámci této služby vychází z individuálních potřeb a z provedené funkční diagnostiky. Studenti s postižením sluchu využívají zejména obecnou podporu při studiu, zápisy z přednášek, doučování atd. Služba je založena na mezistudentské pomoci.


Více o asistenci při studiu


Tlumočnické služby

Tlumočnické služby jsou studentům poskytovány nejčastěji v průběhu výuky a konzultací s vyučujícími, při vyřizování studijních záležitostí (např. na studijním oddělení), při komunikaci s pracovníky UK a ve všech dalších situacích spojených se studiem. Na odborné akce zajišťují tlumočníky buď kontaktní osoby fakult, nebo Kancelář pro studenty a zaměstnance se speciálními potřebami, a to dle organizátora dané akce.


Po dohodě se studentem a ve spolupráci s vyučujícími zajišťují poskytování tlumočnických služeb pro jednotlivé studenty kontaktní osoby pro studenty se speciálními potřebami dané fakulty. Kontaktní osoba vyjedná s tlumočníkem specifika a rozsah spolupráce a následně dohlíží na plnění podmínek smluvního vztahu. Na jednotlivých termínech tlumočení se již tlumočníci domlouvají individuálně s jednotlivými studenty. Studenti mohou využít při přednáškách i služeb více tlumočníků.


Přepisovatelské služby

Jako přepisovatelské služby označujeme tzv. simultánní přepis. Simultánní přepis je doslovný přepis mluvené řeči v reálném čase a tuto službu poskytují profesionální a náležitě proškolení přepisovatelé, kteří dle „diktátu mluvčího“ v reálném čase píší na elektronické klávesnici připojené k PC či notebooku. Text simultánního přepisu může být zobrazován na běžném monitoru PC nebo notebooku (pokud je text určen pro jednu osobu), na větší obrazovce (pro malou skupinu), promítáním na velkou plochu (pro větší skupiny osob), nebo systémem polygraf (nezávisle na velikosti skupiny příjemců).


Přepisovatelské služby jsou zajišťovány podobně jako služby tlumočnické.


Zapisovatelské služby

Zápis je možné přirovnat k pořizování poznámek v průběhu výuky. Poznámky mohou být po výuce (zejm. vyučujícím) doplněny o další informace, které jsou k dané látce podstatné. Zapisovatelské služby poskytují studentům s postižením sluchu většinou jejich kolegové v rámci služby asistence při studiu. Studenti – asistenti pořizující zápis se mohou nechat v zapisování proškolit u pracovníků Ústavu jazyků a komunikace neslyšících na FF UK.


Při zajišťování těchto služeb je vhodné využít metodickou oporu pracovníků Ústavu jazyků a komunikace neslyšících na FF UK.


Časová kompenzace při plnění studijních povinností a kontrol studia

Uvedenou službu garantuje kontaktní osoba ve spolupráci s vyučujícími na základě podkladů z provedené funkční diagnostiky studenta.


Individuální výuka

(příležitostná/přechodná/soustavná)


Individuální výuka je poskytována po domluvě s kontaktní osobou na základě oficiálně podané žádosti.


Technické zpřístupnění výuky (FM systémy, indukční smyčky apod.) a studijní literatury

Technické zpřístupnění výuky je v kompetenci jednotlivých fakult. Studijní literaturu v potřebné můžete získat v knihovnách UK. Tisk a kopie studijních dokumentů můžete zdarma obdržet v Informačním, poradenském a sociálním centru UK.


Poslední změna: 22. leden 2018 00:06 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


ALIANCE UK


Jak k nám