Programové období 2014 - 2020


V programovém období 2014 – 2020 Univerzita Karlova doposud předložila bezmála 120 projektových žádostí za více než 13,5 mld. Kč. Zhruba v dalších 40 projektových žádostech figuruje UK jako partner jiných vysokých škol a VaV institucí v ČR (AV, ČVUT, MU ad.).


Přibližně třetina projektových žádostí směřovala do výzev Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) zaměřených na posilování kapacit pro kvalitní výzkum (003-Podpora excelentních výzkumných týmů, 013-Výzkumné infrastruktury a 019-Excelentní výzkum). Do takzvané „čtyřvýzvy“ – tj. výzev 015-ESF výzva pro VŠ, 016-ERDF výzvy pro VŠ, 017-Výzkumné infrastruktury pro vzdělávací účely a 018-Rozvoj výzkumně zaměřených studijních programů – předložila UK celkem 51 žádostí za více než 4,5 mld. Kč s celkovou úspěšnosti přes padesát procent.


Konkrétní přehled aktuálně realizovaných projektů uvádí tabulky níže:OP VVV

OP PR

OP Z

OP ŽP

počet schválených projektů

33

1

2

1


výše schválené podpory v mil. Kč1 848,3


23,8


6,6


2,7
Projekty realizované na Univerzitě Karlově v rámci Operačních programů financovaných ze strukturálních fondů EU 2014 – 2020 (k 01-09-2017)


Projekty realizované ze strukturálních fondů EU 2014 – 2020, ve kterých Univerzita Karlova figuruje jako partner (k 01-09-2017)Strategický plán rozvoje UK


Strategický plán rozvoje Univerzity Karlovy (SPR) byl vypracován na základě požadavků uvedených v Programovém dokumentu Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV). Jedná se o základní poklad pro zdůvodnění projektových žádostí předkládaných do jednotlivých výzev OP VVV pro programové období 2014 – 2020. SPR identifikuje styčné body mezi strategickými dokumenty UK a OP VVV. SPR byl schválen na zasedání Akademického senátu UK dne 22. ledna 2016. Aktualizovaná verze 2.0 byla schválena na zasedání AS UK dne 20. března 2017.


Strategický plán rozvoje UK

Příloha č. 1 SPR UK


(aktualizovaná verze SPR UK, vz. 2.0, k 20. 3. 2017)

Informace pro fakulty a další součásti UK k přípravě strategických dokumentů pro OP VVV


Strukturální fondy - Programové období 2014 - 2020

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání


Poslední změna: 11. prosinec 2018 09:13 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor pro vědu a výzkum
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám