Poplatky spojené se studiem

Povinnost hradit poplatky spojené se studiem stanoví zákon o vysokých školách v ustanovení § 58. V témže paragrafu jsou uvedeny druhy poplatků spojených se studiem (poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením, poplatek za delší studium ve studijních programech akreditovaných v českém jazyce, poplatek za studium v cizím jazyce) a je zde též stanoven způsob vyměření poplatků a podávání odvolání proti rozhodnutí o vyměření poplatku spojeného se studiem.


Příloha č. 2 Statutu Univerzity Karlovy (dále jen „příloha“) konkretizuje celý postup ve věci poplatků spojených se studiem – určuje pravidla pro stanovení výše, formu placení a splatnost poplatků. Tento přehled lze shrnout takto (jde pouze o základní informativní souhrn, přesné formulace jsou uvedeny v příloze a v dalších vnitřních předpisech UK):


Poplatek za delší studium v bakalářských a magisterských studijních programech akreditovaných v českém jazyce

VZNIK POVINNOSTI HRADIT POPLATEK


1. Povinnost hradit poplatek za delší studium je upravena v § 58 odst. 3. Povinnost hradit poplatek za delší studium vzniká studentovi, jehož celková odstudovaná doba překročila standardní dobu studia studovaného studijního programu o více než rok, přičemž


  • započítává se doba předchozích neúspěšných studií  v bakalářských a magisterských studijních programech v částech, které se nepřekrývají se stávajícím studiem

  • nezapočítává se doba předchozího neúspěšného studia, po jehož ukončení student řádně ukončil studijní program stejného typu absolvováním (rozlišují se 2 typy studijních programů: bakalářský a magisterský)

  • nezapočítává se doba, po kterou bylo studium přerušeno

  • nezapočítává se uznaná doba rodičovství


2. Poplatek za delší studium se hradí za každých započatých šest měsíců studia. Výše poplatků která je uvedena v sekci Druhy a výše poplatků se stanovuje v návaznosti na ekonomickou náročnost studijních programů a v souladu s přílohou č. 2 Statutu UK: Koeficienty ekonomické náročnosti.


3. Poplatky za delší studium jsou výhradně příjmem stipendijních fondů fakult.


ROZHODNUTÍ O VYMĚŘENÍ POPLATKU


4. O vyměření poplatku rozhoduje rektor. Rozhodnutí se účastníkovi řízení zasílá do vlastních rukou na adresu jeho trvalého bydliště, nebo případně na odlišnou adresu pro doručování – tyto adresy a jejich změny je student povinen oznámit na studijním oddělení fakulty. Účastníkem řízení je ten, u něhož byly naplněny důvody pro vyměření poplatku. Poplatek je splatný 90.den od nabytí právní moci rozhodnutí o vyměření poplatku.


ODVOLÁNÍ PROTI ROZHODNUTÍ O VYMĚŘENÍ POPLATKU SPOJENÉHO SE STUDIEM, ÚLEVY NA POPLATCÍCH


5. Student může podat odvolání proti rozhodnutí o vyměření poplatku spojeného se studiem, a to ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí. Za den doručení se mj. považuje i 10. den, kdy byla oznámená písemnost (rozhodnutí)  uložena na poště nebo 15. den po vyvěšení na úřední desce, je-li doručováno rozhodnutí veřejnou vyhláškou. Odvolání může podat účastník řízení, nebo osoba, kterou student zplnomocnil. V takovém případě je však nutné doručit plnou moc. Prominout zmeškání lhůty k podání odvolání lze jen ze závažných důvodů, které je třeba uvést a současně doložit. Žádost o prominutí zmeškání lhůty musí být podána společně s odvoláním proti rozhodnutí o vyměření poplatku spojeného se studiem.


6. V odvolání proti rozhodnutí o vyměření poplatku spojeného se studiem může účastník řízenít zejména rozporovat skutečnost, že mu povinnost hradit poplatek nevznikla (důvodem mohou být např. chybné údaje z celostátní evidence studentů o studiu na jiné vysoké škole) nebo žádat o úlevu (snížení, prominutí) na vyměřeném poplatku. V případě, že byl studentovi vyměřený poplatek za delší studium, aniž by došlo k odečtení uznané doby rodičovství od celkové doby studia je možné se odvolat a vše doložit příslušnými doklady. Uznanou dobu rodičovství lze evidovat počínaje 1.dubnem 2013.


7. Každé odvolání studenta proti rozhodnutí o vyměření poplatku  je posuzováno individuálně a komplexně na jednání poradní poplatkové komise rektora, jejíž členové jsou zástupci akademické obce z jednotlivých fakult Univerzity Karlovy. Stanovisko poradní poplatkové komise rektora je pouze doporučující. Rektor může v rámci rozhodování o odvolání proti rozhodnutí o vyměření poplatku, poplatek snížit nebo prominout. Důvody, které mohou vést k úlevě na poplatku je nutné doložit - jsou konkretizovány zde.


7a. Na základě řádně podaného a doloženého odvolání proti rozhodnutí o vyměření poplatku spojeného se studiem je úleva na poplatku za delší studium vždy poskytnuta v případě důvodů, uvedených v opatření rektora č. 45/2017:


  1. přerušení studia v období, na které byl v témže studiu stanoven předchozí poplatek za delší studium (přesný popis - viz opatření rektora č. 45/2017, čl. 1)

  2. narození dítěte v období 9 měsíců přede dnem vzniku poplatku (přesný popis - viz opatření rektora č. 45/2017, čl. 2)

  3. vznik poplatkové povinnosti po uplynutí maximální doby studia (přesný popis - viz opatření rektora č. 45/2017, čl. 3)

  4. absolvování studia nejpozději do jednoho měsíce ode dne vzniku poplatkové povinnosti (přesný popis - viz opatření rektora č. 45/2017, čl. 4)

  5. absolvování státní či soukromé školy – nezapočítání předchozího neúspěšného studia stejného typu (přesný popis – viz opatření rektora č.45/2017 ve znění opatření rektora č. 1/2018, čl. 4a)

  6. ostatní skutečnosti uvedené v tabulce Přehled důvodů pro prominutí nebo snížení poplatku za delší studium, jež je přílohou č.1 opatření rektora č. 45/2017. Aktuální tabulka.


7b. Ustanovení o splátkových kalendářích je uvedeno v čl. 6 opatření rektora č. 45/2017. Žádost o splátkový kalendář v případě aktuálního poplatku se podává výhradně děkanovi fakulty viz příloha č. 2 opatření rektora č. 45/2017.


8. Vzorový formulář pro odvolání proti rozhodnutí o vyměření poplatku spojeného se studiem je uveden zde.


9. Rozhodnutí rektora v odvolacím řízení je konečné.


10. Často kladené otázky a odpovědi k poplatkům jsou uvedené zde. V závažných případech lze navštívit kancelář poplatků spojených se studiem na Odboru pro studium a záležitosti studentů RUK v těchto úředních hodinách: středa 10:00 - 12:00 a 13:00 - 16:00 hodin.


POSTUP PŘI NEUHRAZENÍ POPLATKU


POZOR! Při placení je vždy nutné uvést správný účet fakulty, variabilní a specifický symbol - vše je uvedeno v rozhodnutí o vyměření poplatku, jinak nemusí být platba fakultou identifikována


11. Univerzita bohužel musela přistoupit stejně jako jiné vysoké školy k vymáhání poplatků spojených se studiem, neboť řada dlužníků dobrovolně poplatky neuhradila. Univerzita je povinna poplatky stanovit i vymáhat a naplňovat jimi stipendijní fond. Poplatky vybrané od studentů konkrétní fakulty jsou využity na stipendia pro studenty právě této fakulty, k jiným účelům je univerzita nesmí použít.


12. Dotazy k vymáhaným poplatkům lze zasílat přes e-mail .


Poplatek za studium v cizím jazyce

Povinnost hradit poplatek za studium v cizím jazyce je upravena v zákoně o vysokých školách v § 58 odst. 4. Poplatek za studium v cizím jazyce se stanoví za započatý akademický rok. Výše poplatků jsou uvedeny v příloze č. 2 Statutu Univerzity Karlovy. Poplatek je splatný 15. den od nabytí právní moci rozhodnutí o vyměření poplatku.

O vyměření poplatku za studium v cizím jazyce rozhoduje v prvním stupni děkan. Postup pro podání odvolání proti rozhodnutí o vyměření tohoto poplatku je obdobný jako v případě poplatku za delší studium.

Poplatek za studium v cizím jazyce může prominout či snížit ve zcela výjimečném případě výlučně rektor – viz opatření rektora 45/2017, čl. 5 odst. 2. Podkladem pro rozhodnutí rektora je vyjádření děkana. Pravidla pro úlevy na poplatcích za studium v cizím jazyce jsou uvedeny v příloze č. 3 opatření rektora č. 45/2017 ve znění opatření rektora č. 67/2017.


V případě neuhrazení poplatku za studium v cizím jazyce se postupuje v souladu se Studijním a zkušebním řádem Univerzity Karlovy a studium se přeruší.


Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením

Povinnost hradit poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením je upravena v zákoně o vysokých školách v § 58 odst. 1. V témže paragrafu jsou též stanoveny meze pro určení výše tohoto poplatku. Další podrobnosti jsou vedeny v příloze č. 2 Statutu Univerzity Karlovy.Poslední změna: 6. březen 2019 14:50 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


ALIANCE UK


Jak k nám