Zasedání Grémia spolků UK 14. prosince 2016

Přítomni:

David Hurný (místopředseda AS UK), Eliška Kryčerová (tajemnice AS UK, Peďák, spolek studentů a přátel PedF UK), Jakub Šimka (Asociace studentů medicíny), Sabrina Muchová (Spolek Katharsis), Kristýna Boháčová (Východoevropský klub), Jakub Eduard Syřínek (Spolek českých studentů farmacie), Ivana Špačková (Politologický klub FSV UK), Aneta Michálková (Jinospolek), Dorota Vašíčková (Iniciativa filmových studií), Daniel Pražák (Drosophila), Aneta Dedková (Madžlis), Eliška Vávrová (Pražská studentská sekce české archivní společnosti), Veronika Illášová (Spolek veřejná správa a spisová služba), Martin Lundák (Studentská rada FF UK), Jiří Pilip (SUUK), David Pavlorek (SUUK), Martin Jelínek (Studentský Majáles), David Bartáček (Praxis), Pavlína Fúrová (Pražská studentská sekce české archivní společnosti), Vlastimil Křišťán (Spolek studentů historie - FFabula), Aneta Hlavničková (Studentský Majáles), Martin Chaloupka (LSS – Spolek dobrovolných záchranářů), Martina Rybová (BOK), Tereza Kuglerová (BOK), Václav Vidím (Studentská rada FF UK), David Megvinet (Trimed), Eliška Hrbáčová (IFMSA), David Adam (Projekt Andromeda), Peter Korcsok (Matfyzák, spolek studentů a přátel MFF UK, Centrum spolků, studentů a absolventů UK), Martin Mach (Matfyzák), Lukáš Jelínek (IC CUNI), Barbora Stehlíková (Studenti FHS), Sára D. Vidímová (Polis), Milan Válek (PK FSV UK), Vladimír Hurych (PK FSV UK), Tomáš Drábek (Debatní klub), Michal Zima (PříFuk, Centrum spolků, studentů a absolventů UK), Tomáš Bederka (Agora), Lukáš Kostínek.


Návrh programu:

  1. Studentské spolky a jejich podpora na UK

  2. Spolupráce s AS UK (komunikace, podpora a spolupráce s dalšími součástmi RUK)

  3. Univerzitní spolky (současný stav a vize do budoucna)

  4. RůznéDavid Hurný, místopředseda AS UK, uvítal přítomné zástupce jednotlivých studentských spolků UK.


1. Studentské spolky a jejich podpora na UK


David Hurný, místopředseda AS UK, popsal současný stav fungování spolků napříč jednotlivými fakultami UK a prezentoval přítomným zástupcům studentských spolků UK formy podpory ze strany UK, jak po stránce finanční, tak i nabízenou podporu ze strany KaM či IPSC a zvažující se možnost studentských školení v oblasti správy účetnictví.


David Hurný, místopředseda AS UK, otevřel rozpravu.


Následně proběhla diskuze, do které se zapojil: David Hurný, místopředseda AS UK, Jiří Pilip (SUUK), David Megvinet (Trimed), Tomáš Drábek (Debatní klub).


V této diskuzi se projednávala otázka realizace pomoci studentů ve správě účetnictví. S odkazem na fluktuaci a častou roční obměnu členů spolků se namísto kurzů upřednostnila prosba o vyčlenění zodpovědného úředníka na Právním oddělení UK s konzultačními hodinami.  Dále byl vznesen požadavek, zda by komise pro hodnocení fakultních žádostí nemohla zasedat 3x ročně.


David Hurný, místopředseda AS UK, vyjádřil podporu tomuto návrhu, nicméně upozornil na nutnost zapracování návrhu do vnitřních předpisů/ OR a  jednalo by se o výhledové řešení – připomněl, že právě prošly veškeré předpisy schválením AS UK a tato připomínka se neobjevila. Možnosti nabídky kurzů v jiné oblasti budou zváženy.


2. Spolupráce s AS UK (komunikace, podpora a spolupráce s dalšími součástmi RUK)


David Hurný, místopředseda AS UK, popsal současný stav vzájemné komunikace mezi spolky a fakultami a spolky s univerzitou. Apeloval na zástupce studentských spolků, aby se v případě potřeby neváhali obrátit na student@senat.cuni.cz , své zástupce v AS UK, Sociální komisi AS UK či Univerzitní spolek.


David Hurný, místopředseda AS UK, otevřel rozpravu.


Následně proběhla diskuze, do které se zapojil: David Hurný, místopředseda AS UK, David Pavlorek (SUUK), Sára D. Vidímová (Polis), Jiří Pilip (SUUK), Václav Vidím (Studentská rada FF UK).


V rozpravě padla shoda na tom, že spolky mají zájem konat vzájemné setkávání a organizaci kulatých stolů. David Hurný, místopředseda AS UK, přislíbil, že přání konání kulatých stolů bude tlumočit na příslušná místa.


3. Univerzitní spolky (současný stav a vize do budoucna)


David Hurný, místopředseda AS UK, vysvětlil a popsal existenci celouniverzitních spolků. Sdělil, že pro vznik a platné fungování celouniverzitního spolku, je třeba naplnit základní podmínky, především tedy disponovat platnými stanovami spolku, funkčními orgány a webovými stránkami. Zdůraznil, že UK podporuje studentskou zájmovou činnost. Z jeho pohledu je však problém především v časových možnostech studentů a jejich fluktuace.


David Hurný, místopředseda AS UK, otevřel rozpravu.


Následně proběhla diskuze, do které se zapojil: David Hurný, místopředseda AS UK, David Pavlorek (SUUK), Sára D. Vidímová (Polis), Michal Zima (PříFuk, Centrum spolků, studentů a absolventů UK), Lukáš Kostínek, David Bartáček (Praxis), Tomáš Bederka (Agora), Martin Lundák (Studentská rada FF UK).V této rozpravě se projednávaly tyto otázky:


1. Na základě čeho jsou pořádány studentské univerzitní akce typu Jarmark, ples UK, 17. listopad na Albertově atp. a jakým způsobem jsou přidělovány spolkům ke správě?


2. Jak vzniklo Centrum spolků, studentů a absolventů UK a jak porozumět jeho stanovám?


3. Jakým způsobem je přidělována finanční podpora celouniverzitním spolkům?1. David Hurný, místopředseda AS UK, vysvětlil, že pořádání celouniverzitních událostí od počátku již tradičně vyplývá ze zájmů studentů. Pokud je zájem takovou událost pořád, studenti oslovují univerzitu, nikoliv univerzita studenty. Z čehož vyplývá, že i uskupení studentů, které s takovou myšlenkou přichází, má v dikci, kdo událost bude řídit. To vše za předpokladu, že zcela splňují podmínky funkčního a zapsaného spolku UK.


Obava o možnou duplicitu akcí, byla zavrhnuta s odkazem na vlastní zájem organizátorů.


2. Michal Zima (PříFuk, Centrum spolků, studentů a absolventů UK), uvedl, že Centrum spolků, studentů a absolventů UK, vzniklo zcela řádnou a transparentní cestou na základě daných právních norem a v souladu se statutem UK a náležitými opatřeními, tato skutečnost je veřejně dohledatelná a zaznamenaná na příslušných orgánech. Informovat o vzniku spolku všechny spolkové subjekty na univerzitě je svobodná vůle zakladatelů, nikoliv jejich povinnost. Řádné členství v CSSA UK, zdánlivě omezeno počtem 3 spolků z jednotlivých fakult UK, je dáno rozhodnutím pověřeného orgánu (Rada) a vyplývá z mnohaleté zkušenosti aktivity spolků. Členství je nastaveno tak, aby vyvažovalo počty spolků z jednotlivých fakult UK, které se značně liší. Dále připomenul, že stanovy obsahují možnost pozorovatele, primárně určenou spolkům bez právní subjektivity, a dále je také možné zažádat si o výjimku o řádné členství. Zatím však nebyla ani z jedné fakulty UK překročena daná kvóta ani nebyla zaznamenaná žádná žádost o výjimku. Současná aktivita a podílení se na celouniverzitních akcích CSSA UK vzniklo racionální cestou, v rámci pomoci zapojených spolků s nezatěžováním čerpání finanční podpory skrze ně samotné. Pro podrobnější informace a možná jednání navrhnul uspořádání kulatého stolu v lednu 2017, které bylo přítomnými zástupci spolků přijato.


3. David Hurný, místopředseda AS UK, vysvětlil, že přidělování finanční podpory spolků je prováděno na základně platných opatření a standartní cestou tzn.: skrze právní oddělení a Sociální komisi AS U a řešeny jsou pouze takové žádosti, u kterých je prokazatelné, že celouniverzitní spolek splňuje všechny podmínky pro fungování a náležitě vyplní žádost. Jiná jasnější definice by musela být implementována nově do OR.4. Různé


David Hurný, místopředseda AS UK, otevřel bod různé.


Jakub Šimka (Asociace studentů medicíny) se dotázal, jak fakulty podporují spolky, neboť jejich fakulta spolek nepodporuje, naopak je to spolek, který podporuje fakultu a zda se tato skutečnost v žádostech dále zohledňuje.


David Hurný, místopředseda AS UK, sdělil, že přístup podpory ze strany fakult se různí fakulta od fakulty a podpora je zohledňována na zasedání Sociální komise AS UK, dále uvedl, že většinou je snaha vyhovět žádostem.


Zapsala:


Eliška Kryčerová, tajemnice Akademického senátu UK


Za správnost:


David Hurný, místopředseda AS UKPoslední změna: 21. leden 2018 23:21 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: UK POINT
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám