Zvýšení kvality vzdělávání na UK

Zvýšení kvality vzdělávání na UK a jeho relevance na trhu práce


Registrační číslo: CZ.02.2.69/0.0/16_015/0002362


Operační program: Výzkum, vývoj a vzdělávání


Celková výše dotace: 189 808 200,36 Kč


Hlavní cíl projektu:


Cílem projektu je zvýšení kvality vzdělávání na Univerzitě Karlově a profilace vzdělávacích aktivit tak, aby byla zajištěna jejich relevance pro trh práce, přičemž aktivity projektu jsou zaměřeny na podporu podnikavosti a posilování dovedností studentů v souladu s poptávkou a predikcí budoucího vývoje trhu práce. Nedílnou součástí celouniverzitního projektu je také posílení internacionalizace výuky, inovace stávajících a tvorba nových studijních programů.


Anotace projektu:


Projekt je zaměřen na zvýšení kvality vzdělávání na Univerzitě Karlově a profilaci vzdělávacích aktivit tak, aby byla zajištěna jejich relevance pro trh práce. Aktivity projektu jsou zaměřeny na rozvoj oborů, které byly identifikovány na trhu práce jako oblasti klíčové pro dosažení evropské úrovně kvality ve VŠ vzdělávání. S cílem zajištění relevance vzdělávacích aktivit pro trh práce a souladu pedagogické činnosti svědecko-výzkumnou činností UK, budou upraveny obsahy stávajících studijních programů, zařazeny nové studijní obory, posílena výuka praktických předmětů a rozpracovány formy distančního vzdělávání. Rozvoj vzdělávacích aktivit relevantních pro trh práce je doplněna posilováním odborných a jazykových kompetencí pedagogů pro kvalitní přenos znalostí na studenty. V rámci realizace projektu jsou respektovány potřeby znevýhodněných skupin studentů a realizace rektorátních aktivit povede ke zlepšení přístupu těchto studentů ke vzdělávání na UK obecně. Aktivity budou realizovány s cílem posílení mezinárodních vazeb fakult, rozvoje studijních pobytů studentů i akademických pracovníků včetně výměnných programů za účelem přenosu poznatků a zkušeností. Dojde tak k dalšímu rozvoji tuzemské a mezinárodní spolupráce s akademickými subjekty, odbornou veřejností a institucemi veřejné správy. Naplnění výše uvedených cílů zajistí rozvoj strategického řízení univerzity jako instituce poskytující prestižní vzdělávání a jako zaměstnavatele podporujícího rozvoj svých akademických a ostatních pracovníků.


Cílové skupiny:


Akademičtí a ostatní pracovníci Univerzity Karlovy se v rámci projektu budou účastnit vzdělávání zaměřeného na rozvoj jejich kompetencí, znalostí a kapacit (např. v oblasti strategického a projektového řízení, v oblasti posílení internacionalizace apod.).


Studenti vysoké školy bakalářského, magisterského a navazujícího magisterského studia, včetně studentů se specifickými potřebami, ze socio-ekonomicky znevýhodněných skupin a z etnických minorit budou absolvovat upravené studijní programy, které jsou relevantní k požadavkům v aplikační sféře. Náplň upravených studijních programů, nové obory a posílená praktická odborná výuka umožní absolventům nabídnout budoucím zaměstnavatelům znalosti a dovednosti na světové úrovni.


Studenti středních škol, kteří mají zájem o vysokoškolské vzdělání, budou oslovováni v rámci aktivit projektu při návštěvách zástupců Univerzity na středních školách.


Tento projekt je spolufinancován EU.Poslední změna: 21. leden 2018 23:49 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám