Strategické řízení lidských zdrojů

Zkvalitnění strategického řízení na Univerzitě Karlově v oblasti lidských zdrojů ve VaV


Registrační číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_028/0006210


Operační program: Výzkum, vývoj a vzdělávání


Celkové zdroje: 40 371 525 Kč


Datum zahájení realizace: 1. 12. 2017


Předpokládané datum ukončení: 31. 5. 2021


Hlavní cíl projektu:


Projekt se zaměřuje na posílení strategických pilířů rozvoje UK v Praze, mezi které patří (i) institucionální nastavení podmínek řízení a rozvoje lidských zdrojů v souladu s mezinárodními pravidly kvality a HR Award, (ii) nastavení interního hodnocení kvality dosahovaných výsledků vědecké činnosti a (iii) rozvoj aktivit institucionálně zaměřených na popularizaci a další využití výzkumných výsledků realizovaných na UK. Výsledkem bude efektivní nastavení strategických procesů rozvoje univerzity.


Anotace projektu:


Projekt se zaměřuje na posilování strategických pilířů rozvoje Univerzity Karlovy, mezi které patří: (i) institucionální nastavení podmínek řízení a dalšího kariérního rozvoje lidských zdrojů v souladu s mezinárodními pravidly kvality – tzv. HR Award; (ii) nastavení kritérií pro interní hodnocení kvality dosahovaných vědeckovýzkumných výsledků a výstupů v rámci UK; (iii) nastavení a rozvoj aktivit institucionálně zaměřených na popularizaci a další využití výzkumných výsledků realizovaných zaměstnanci univerzity.


Projekt představuje institucionální komplement vůči univerzitou dříve podanému projektu do výzvy č. 15 OP VVV, který se zaměřoval na koordinovaný rozvoj fakult a dalších součástí univerzity. Aktuálně předkládaný projekt tak synergicky umožní posílit dopady realizace dříve předloženého projektu a to zejména díky zajištění institucionální infrastruktury a kapacity pro dlouhodobou udržitelnost nově nastavených procesů strategického řízení, a také díky zajištění efektivního fungování servisní podpory konkrétních oddělení rektorátu UK. Výsledkem realizace projektu pak bude dlouhodobě efektivní nastavení strategických procesů univerzity, zejména pak procesů týkajících se hodnocení kvality a procesů s přímým dopadem na personální politiku organizace, což významně posílí atraktivitu univerzity jako zaměstnavatele, jak na národní, tak na mezinárodní úrovni.


Aktivity projektu umožní analyzovat stávající opatření a návazně navrhnout a testovat inovované institucionální nástroje pro hodnocení kvality a podporu popularizace výsledků výzkumu. Navržené inovace v neposlední řadě také umožní posílit institucionální orientaci na vysoce kvalifikované vědecké a pedagogické lidské zdroje. Jedním z klíčových výstupů projektu je vedle uvedených nástrojů rovněž revize původních a implementace nových opatření směřujících k získání mezinárodního ocenění tzv. HR Award, což je v rámci konkurence ostatních evropských univerzit zcela esenciální značka kvality. HR Award avizuje potenciálním zájemcům o práci či studium na UK, že univerzita je tradiční vzdělávací institucí s implementovanými prvky moderního přístupu ke vzdělávání, stejně tak jako k dalšímu profesnímu rozvoji svých zaměstnanců.


Z dlouhodobé perspektivy pak výsledky projektu umožní univerzitě, aby se dlouhodobě úspěšně profilovala jak v prostředí ČR, tak zejména na mezinárodním poli, jako moderní a atraktivní pracoviště, v jehož rámci mohou talentované lidské zdroje maximálně realizovat svůj intelektuální a pedagogický potenciál. Efektivní implementace dílčích realizačních výstupů do interních směrnic a opatření univerzity, pak umožní dlouhodobě kultivovat a udržet vysoce kvalitní lidské zdroje univerzity. UK tak bude atraktivním místem jak pro zahraniční špičkové odborníky, tak pro stávající absolventy univerzity, kteří se rozhodli část své profesní kariéry strávit v zahraničí a z různých důvodů se rozhodli vrátit zpět do ČR. Pro dlouhodobý úspěch považuje vedení UK za klíčové, aby univerzita byla schopna efektivně těžit tento potenciál svých úspěšných absolventů a nikoliv aby univerzita pouze fungovala jako zdroj talentů, které ovšem po ukončení studia odcházejí pracovat jinam.


Cílové skupiny:


Rozvoj kariérního a grantového poradenství je primárně zacílen na vědeckovýzkumné pracovníky UK. Nově nastavený systém kariérního poradenství a kariérního rozvoje je cílen především na mladé vědecké pracovníky a postdoktorandy. Z efektivního interního systému grantového poradenství budou profitovat především excelentní vědečtí pracovníci, kteří mají ambice získat mezinárodní granty.


Vědečtí pracovníci Univerzity Karlovy jakožto výzkumné organizace, kteří vykazují výsledky své vědecké práce a budou tedy díky tomu vstupovat do systému hodnocení vědecké činnosti, budou mít k dispozici systém hodnocení výsledků vědecké činnosti, který umožní i mezioborové srovnání.


KA1 - Nastavení strategického řízení výzkumné organizace v souladu s podmínkami pro získání ocenění "HR Award"

KA2 - Řízení projektu

KA3 - Strategické nastavení a rozvoj systému vnitřního hodnocení vědecké činnosti na UK

KA4 - Strategické nastavení a rozvoj popularizace výzkumu a vývoje na UK


Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií
Poslední změna: 16. srpen 2018 10:01 
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor pro vědu a výzkum
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám