Zápis ze zasedání Akademického senátu Univerzity Karlovy

v Praze dne 30. 11. 2001

 

 

Přítomno 55 členek a členů senátu:

1. LF

Marek, Matouš,

Pokorný

LF Plzeň

Reischig, Jansa

PedF

Banýr, Stracený

Dušek

FSV

Šobr, Plechanovová

Kudláček, Kučerová

2. LF

Benešová, Hampl,

Pelíšek

FaFHK

Dršata, Kopecký,

Červený

FTVS

Hošek, Kirchner,

Srb

KTF

Cardal, Pastrňák,

Pučalík

3. LF

Rokyta, Horák,

Řeháková

FF

Dohalská, Kuklík

Filip, Štoček

PřF

Sýkora, Žižka

Skyba, Frynta

ETF

Sláma, Ruml,

Kranát

LF HK

Geršl, Červinková,

Grim

PF

Staša, Salač

Benda, Kern

MFF

Hála, Zahradník

Hanika, Foniok

HTF

Kučera

FHS Další součásti a RUK

Dohnalová, Kačírek, Krausová Bojar, Pressl

 

Omluveno celkem 7 členek a členů senátu:

Kusenda, Třeška, Solich, Kračmar, Mašek, Světlík, Kocsi

 

Hosté:

Prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc., J. M. rektor UK

Prof. RNDr. Eva Kvasničková, CSc., prorektorka UK

Doc. RNDr. Jaroslava Svobodová, CSc., prorektorka UK

Prof. PhDr. Jiří Kraus, DrSc., prorektor UK

Ing. Josef Kubíček, kvestor UK

RNDr. Tomáš Jelínek, kancléř UK

Mgr. Václav Hájek, tiskový mluvčí UK

Prof. RNDr. Jan Bednář, CSc., místopředseda RVŠ

Ing. Karel Höfer, ředitel KaM UK

Dr. Jettmarová, předsedkyně AS FF UK

Ing. Hromádková, předsedkyně AS FSV UK

Dr. Brož, proděkan KTF UK

Prof. Wolf, KTF

J. Zásměta, předseda Grémia kolejních rad

Mgr. T. Petráček, KTF

Ing. P. Mikeš, KTF

J. Smejkal, KTF

J. Ruckl, KTF

M. Pielec, KTF

P. Štica, KTF

Š. Boswart, FF

M. Červenka

p. Kub

 

 

 

 

 

Program jednání:

 1. Zahájení
 2. Určení skrutátorů
 3. Kontrola zápisu z řádného zasedání AS UK ze dne 12. 10. 2001
 4. Vystoupení J. M. rektora UK
 5. Vystoupení prorektorek a prorektorů UK
 6. Změna Vnitřního mzdového předpisu UK v Praze
 7. Změna přílohy č. 2 Statutu UK v Praze (Organizační řád UK)
 8. Záměr navýšit kolejné o inflaci
 9. Rozdělení části rezervy UK
 10. Pravidla pro rozdělování dotace na r. 2002 v podmínkách UK
 11. Vnitřní předpisy fakult a součástí UK (změny)
 12. Smlouvy
 13. Informace z Rady Vysokých škol
 14. Informace předsedů komisí
 15. Informace o činnosti předsednictva AS UK
 16. Různé

 

1. Zahájení

Doc. Geršl (LF HK), předseda AS UK, přivítal členy AS UK a přítomné hosty.

Mgr. Skyba (PřF), člen volební komise AS UK, předal osvědčení člena AS UK následujícím novým členům

AS UK:

Jan Foniok MFF UK

Bc. Miroslav Kudláček FSV UK

PhDr. Jiří Kirchner FTVS UK

Tomáš Kaštovský 1. LF UK, nepřítomen

K navrženému programu nebyly připomínky.

Usnesení:

AS UK schvaluje pořad jednání.

Hlasování: 49-0-0

2. Určení skrutátorů

Skrutátory byli stanoveni K. Kučerová (FSV), dr. Grim (LF HK), Mgr. Kranát (ETF), Mgr. Hanika (MFF).

3. Kontrola zápisu z řádného zasedání AS UK ze dne 12.10.2001

K předloženému navrhovanému znění zápisu ze zasedání AS UK ze dne 8.12.2001 nebyly vzneseny žádné připomínky.

Usnesení:

AS UK schvaluje zápis ze zasedání senátu dne 12. 10. 2001.

Hlasování: 44-1-4

4. Vystoupení J. M. rektora UK

Prof. Wilhelm, J. M. rektor UK úvodem poděkoval členům AS UK za přijetí Deklarace AS UK ze dne 12.10.2001 a informoval o proběhlých jednáních v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR na téma vysoké školství. Seznámil přítomné s alarmující situací v přírodovědných a technických oborech, kdy studium dokončí pouze nízká část zapsaných. Akcentoval potřebu zvýšení počtu studentů v bakalářských programech i rozšíření struktury nabízených bakalářských programů.

Dále seznámil členy AS UK s aktivitou poslance Matějů v souvislosti s přípravou věcného návrhu Zákona o změně principů financování studia na VŠ a prezentoval stanovisko České konference rektorů, která ve svém prohlášení konstatovala nutnost změn ve financování VŠ s tím, že školné - jako jeden z prvků vícezdrojového financování - chápe jako příspěvek na krytí nákladů spojených se studiem.

Rektor dále seznámil přítomné se stavem na KTF UK. Situace je vážná, v současné době fakulta nemá akademický senát, hrozí stav, kdy nebudou reakreditovány studijní programy na KTF, dokonce se diskutuje i možnost odnětí akreditace v některých programech. Před půlrokem rektor požádal MŠMT o omezení kompetencí orgánů KTF UK, ministerstvo zatím ještě nerozhodlo. Dále rektor zmínil svou schůzku se studenty oboru historie na FF UK. Situaci na FF nevnímá jako problematickou. Zájem médií považuje za legitimní.

Prof. Wilhelm informoval též o proběhlém přijímacím řízení pro akademický školní rok 2001/2002. UK přijímá každoročně přes dvanáct tisíc studentů. Letos bylo přijato o cca 13% uchazečů více, nicméně ke studiu se zapsalo jenom o 250 studentů více než v uplynulém roce. Tím pádem UK nenaplnila limit financovatelného počtu studentů v prvních třech letech studia. Rektor rozebral možné příčiny takového odlivu přijatých uchazečů. Jedním z mnoha faktorů může být otevření řady programů celoživotního vzdělávání na UK, kdy byla neúspěšným uchazečům v přijímacím řízení nabízena možnost studovat v takových programech za úplatu, a tedy následná absence uchazečů pro doplňovací kolo přijímacího řízení.

Rozprava:

Doc. Hampl (2. LF UK) navrhl změnu přijímacího řízení tak, aby mohli být dodatečně přijati další uchazeči. Rektor v odpovědi rozebral princip tzv. doplňovacího přijímacího řízení.

V. Filip (FF UK) se zajímal o další možné příčiny poklesu počtu zapsaných studentů a zda existuje analýza pro jednotlivé fakulty a studijní programy.

Prof. Wilhelm, rektor UK konstatoval, že takovou analýzou se bude vedení UK zabývat, přičemž její výsledky je nutné mít k dispozici tak, aby je bylo možné použít již pro následující přijímací řízení. Seznámil přítomné s tím, že na některých studijních programech byla přijata řada uchazečů do programu celoživotního vzdělávání a na jiných na téže fakultě se studentů nedostává.. Jiná situace je např. na PF UK, kdy fakulta při existenci jednoho studijního programu přijala méně uchazečů než v loňském roce, ale přijala asi 180 lidí do kurzů CŽV.

Š. Kern (PF UK) navrhl praktikovat zápis do prvního ročníku již v červenci.

Doc. Geršl (LF HK) připomněl absenci jednoho maturitního ročníku v předešlém školním roce. Prezentovaná fakta by měla být impulsem pro iniciování komplexní analýzy.

Prof. Wilhelm, rektor UK, souhlasil s navrženým postupem. Za všech okolností by se ale měla naplnit nejprve kapacita pro studium ve studijních programech a až poté přijímat uchazeče do CŽV.

Doc. Matouš (1. LF UK) zmínil jako jednu ze záležitostí, která může působit demotivačně na uchazeče

o studium na UK, špatnou dostupnost kolejí. Přimluvil se za včasné provedení analýzy důvodů, proč se přijatí uchazeči nezapisují ke studiu na UK.

V. Filip (FF UK) seznámil přítomné s novou strategií přerozdělování kolejí pro studenty prvních ročníků. Pro první ročníky bylo vyčleněno procentuálně více kapacity než v uplynulých letech. Kolej se přiděluje na základě výsledků přijímacího řízení.

Usnesení:

AS UK bere na vědomí vystoupení rektora UK prof. Wilhelma.

Hlasování: 51-0-0

5. Vystoupení prorektorek a prorektorů UK

Doc. Svobodová, prorektorka pro studijní záležitosti, doplnila údaje týkající se počtu studentů na UK k 31.10. V souvislosti s tím bude svolána porada studijních proděkanů. Dále informovala přítomné s proběhlou akcí Gaudeamus, kde se každoročně prezentují vysoké školy. Výstavy se zúčastnily všechny fakulty UK. Zájem o informace o studiu na UK byl značný. Na UK probíhá sběr dat pro databázi výuky. Soubory anotací studijních předmětů dodala zatím jenom asi polovina fakult UK.

Za zimní semestr bylo podáno a děkany doporučeno asi 250 žádostí o prominutí poplatků spojených se studiem. Vyhověno bylo 220 z nich, převážně se jedná o poplatky za překročení standardní doby studia navýšené o jeden rok. Nevybraná částka činí 1 281 001 Kč, v loňském roce se odpustilo téměř 6 milionů korun. Udávaným důvodem byly převážně sociální a zdravotní problémy, zahraniční stáže a další.

V rámci vyhlášených rozvojových projektů pro podporu bakalářských studií, pro podporu mobility studentů, pro podporu spolupráce mezi vysokými školami podaly fakulty UK asi 120 grantových žádostí v celkové výšce téměř 40 miliónů Kč.

 

Rozprava:

Dr. Kučera (HTF UK) se zajímal o počet studentů, kteří ve skutečnosti platí poplatky spojené se studiem. Doc. Svobodová informovala o tom, že na rektorát UK se posílají pouze žádosti o prominutí poplatků spojených se studiem a proto vedení UK nemá aktuální informace o počtu plátců uvedených poplatků.

Doc. Zahradník (MFF UK) se zajímal, zda je známo, jestli přijatí uchazeči na UK, kteří se nezapsali, nastoupili na jinou vysokou školu. Doc. Svobodová informovala o rozdílech nezapsaných studentů v jednotlivých oborech. Existují obory, které mají tématický překryv s podobnými obory na jiných fakultách UK i mimo UK a počet studentů, kteří se nezapíše je tedy každoročně vysoký.

Dr. Jettmarová (FF UK) diskutovala s doc. Svobodovou problematiku anotací studijních oborů na FF UK.

Prof. Kvasničková, prorektorka pro sociální záležitosti, seznámila přítomné s počty neubytovaných žadatelů o ubytování na kolejích na UK. V současné době je neubytováno celkem 476 studentů, kteří podali žádost o ubytování v řádném termínu, z toho 271 pro 1. ročník a 205 pro ročníky vyšší. Dále se rozbíhá dotazníková akce pro studenty UK, kde se mají vyjádřit k problémům souvisejícím s ubytováním a stravováním na KaM UK. Dochází k formování pravidel pro ubytování na kolejích UK v příštím akademickém roce, a to společně s Grémiem Kolejních rad a Sociální komisí AS UK.

Rozprava:

M. Kudláček (FSV UK) komentoval stav, kdy se údajně ředitelství KaM UK rozšířilo na úkor pokojů na koleji Voršilská. Dále komentoval hospodaření KaM UK. Prof. Kvasničková přislíbila brzkou diskusi i nad hospodařením KaM UK v souvislosti s připravovaným souhrnným materiálem.

Dr. Kučera (HTF UK) se zajímal o problematiku Areálu Vltava. Prof. Wilhelm, J.M. rektor UK, informoval přítomné o současné situaci.

Dr. Salač (PF UK) připomněl mladé začínající pedagogy, kteří často nemají ubytování v místě zaměstnání. Prof. Kvasničková upozornila na 60 míst na Hlávkově koleji, kde již mladí akademičtí pracovníci bydlí.

Š. Kern (PF UK) se zajímal o možnost rozlišení cen jídel podle skutečných nákladů v jednotlivých menzách.

S. Štoček (FF UK) upozornil na stav, kdy řada zájemců z řad studentů o ubytování na koleji již rezignovala na podávání žádosti. Proto se čísla prezentovaná Prof. Kvasničkovou zdají býti optimističtější, než jsou ve skutečnosti.

Prof. Kraus, prorektor pro zahraniční záležitosti, informoval o současném stavu Fondu mobility. Těžiště vidí zejména v dlouhodobějších pobytech studentů v zahraničí a v přijímání osobností na poli vědeckém na UK. Ve spolupráci s proděkany jednotlivých fakult řešili možnosti způsobu započítávání složených zkoušek v zahraničí. Do budoucna se plánuje navýšení počtu studentů, kteří vycestují na zahraniční university. Proběhlo jednání se zástupci University v Rochestru, která uvolnila pro UK dotaci na studium hluchoněmých.

Rozprava:

Dr. Jettmarová (FF UK) informovala o přípravě akreditace programu Tlumočení českého znakového jazyka na FF UK. Prof. Wilhelm, rektor UK , informoval o příznivém rozvoji mobility studentů UK. Předloni vycestovalo 550 studentů UK, v uplynulém roce již téměř 800 a letos pravděpodobně až 1300.

Usnesení:

AS UK bere na vědomí vystoupení prorektorek a prorektorů UK

Hlasování: 51-0-0

6. Změna Vnitřního mzdového předpisu UK v Praze.

Dr. Ing. Staša (PF UK), předseda Legislativní komise AS UK, okomentoval předložený návrh. Stanovisko Legislativní komise doporučuje schválení ve znění modifikovaném předkladatelem. Ve stanoveném termínu nebyly doručeny žádné pozměňovací návrhy. Ing. Kubíček , kvestor UK, uvedl navrhovanou změnu.

J. Srb (FTVS UK) upozornil na existenci čtyřletého doktorského studia na FTVS UK, ale v novele mzdového předpisu se kalkuluje pouze ze započtením pouze tří let. Ing. Kubíček, kvestor UK, odpověděl, že každá fakulta má možnost řešit tuto záležitost ve fakultní kolektivní smlouvě. Dr. Kučera (HTF UK) komentoval otázku délky studijních programů a lhůty uvedené v zákoně o VŠ.

Doc. Geršl (LF UK), předseda AS UK, připomněl způsob připomínkování návrhů vnitřních předpisů UK.

Usnesení:

AS UK schvaluje změnu Vnitřního mzdového předpisu UK v Praze ve znění upraveném předkladatelem.

Hlasování: 51-1-0

7. Změna přílohy č. 2 Statutu UK v Praze (Organizační řád UK)

Dr. Ing. Josef Staša, předseda Legislativní komise AS UK, uvedl návrh změny Organizačního řádu UK, která souvisí s navrhovaným zněním Organizačního řádu Agentury Rady vysokých škol a upravuje působení ředitele Agentury RVŠ jako součásti UK tak, aby mohl nakládat s prostředky Agentury RVŠ, které spravuje UK. Návrh počítá s rozšířením seznamu ředitelů součástí UK, kteří mohou s prostředky UK disponovat.

Ve stanoveném termínu nedošel žádný pozměňovací návrh. Stanovisko Legislativní komise AS UK je kladné.

Usnesení:

AS UK schvaluje změnu přílohy č. 2 Statutu UK v Praze - Organizačního řádu UK.

Hlasování: 52-0-1

8. Záměr navýšit kolejné o inflaci.

Ing. Kubíček, kvestor UK, připomněl usnesení AS UK z roku 1997, kdy AS UK schválil záměr navýšit kolejné vždy o procento inflace. Dále kvestor avizoval, že v následujícím kalendářním roce bude muset proběhnout širší debata o cenách kolejného. Nevyloučil, že bude nezbytné ceny kolejného výrazněji změnit.

J. Pokorný (1. LF) oponoval návrhu tím, že na některých kolejích zůstává stav jejich vybavení nezměněn a tím i reálně klesá kvalita ubytování. Proto se nedomnívá, že je správné plošně zvyšovat kolejné o inflaci.

Ing. Kubíček konstatoval, že uvedený záměr byl schválen již jednou AS UK a připomněl, že v uplynulých letech došlo k významné deregulaci cen energií. Koleje UK byly rozděleny do kategorií dle úrovně ubytování a na jaře příštího roku se tato záležitost bude dále rozebírat.

Doc. Geršl (LF HK) připomněl, že prorektorka pro sociální záležitosti připravuje ve spolupráci se Sociální komisí AS UK a Grémiem kolejních rad komplexní řešení této problematiky. Projednávaný návrh vychází ze záměru již schváleného AS UK.

S. Štoček (FF UK) se zajímal, proč KaM nezdražily kolejné o inflaci již v loňském roce, když k tomu měly mandát AS UK. Podle rámcových propočtů se jedná o únik jednoho až dvou milionů korun českých na nevybraném kolejném. Nejedná se o nezanedbatelnou částku v porovnání například s náklady na zavádění internetu na koleje UK. Dle jeho názoru se předkladatelé návrhu nemohou opírat na usnesení AS UK z roku 1997, protože v uvedeném usnesení se hovoří o tom, že kolejné bude počínaje rokem 1998 upravováno automaticky podle oficiálně vyhlášené roční hodnoty inflace za předchozí rok, nikoli za dva předchozí roky a to vždy od 1.9. daného roku, nikoli od 1.1.

Ing. Kubíček souhlasil s tím, že se navrhovaná změna měla uskutečnit již dříve. S. Štoček (FF UK) vyjádřil politování nad tím, že se nepovedlo do projednávaného návrhu zohlednit již zmíněnou kategorizaci kolejí. Usnesení AS UK z roku 1997, na které se předkladatelé odvolávali, se mělo prezentovat členům AS UK dříve, než došlo k projednávání tohoto bodu, zvlášť když navrhované znění odporuje tomuto usnesení.

V. Filip (FF UK) uvedl, že KaM UK mají stále nedostatek finančních prostředků na provoz kolejí a menz a přitom ani nevyužijí všech možností, které jim byly dány. Navrhl vypustit část navrhovanou část usnesení ve znění: "Tento návrh vychází z usnesení AS UK ze dne 4.4.1997."

Doc. Geršl (LF HK) prezentoval návrh usnesení, které citovanou pasáž neobsahuje.

V. Filip (FF UK) vyjádřil naději na brzké komplexní dořešení problematiky cen kolejného zahrnující kategorizaci kolejí UK, na které se v současné době intenzivně pracuje.

Doc. Geršl (LF HK) souhlasil, že nečinnost v záležitosti zdražování kolejného o inflaci je kolektivní chybou všech zainteresovaných, tedy i vedení KaM UK, které hospodaří s diskutovanými prostředky.

J. Pokorný (1. LF) uvedl, že tento problém nebyl prvním manažerským pochybením vedení KaM UK a ve vedení KaM stále zůstává stejná skladba zaměstnanců. M. Kudláček (FSV UK) podpořil vyjádření J. Pokorného.

Ing. Kubíček přiznal i svůj podíl na opomnění průběžného zvyšování kolejného o inflaci. Podněty nepřišly ani z jednotlivých kolejních rad. S. Štoček (FF UK) prezentoval odhodlání Sociální komise AS UK i Grémia kolejních rad jednat o navyšování kolejného i o více, než byla inflace v předešlém roce, pokud obdrží podkladové materiály pro takové rozhodnutí v odpovídající kvalitě. Jako příklad uvedl již roční čekání na odpovědi vedení KaM UK na dotazy Sociální komise AS UK. Doc. Matouš (1. LF UK) shrnul výsledek diskuse a navrhl dát hlasovat o usnesení k projednávanému bodu.

Usnesení:

AS UK bere se souhlasem na vědomí návrh rektora na úpravu výše kolejného (o vyhlášenou míru inflace za rok 1999 a 2000, tj. 6 %) k 1. 1. 2002.

Hlasování: 43- 3- 3

 1. Rozdělení části rezervy UK

Prof. Rokyta (3. LF UK), předseda Ekonomické komise AS UK, prezentoval usnesení komise ze dne 6.11. a 27.11.2001, viz příloha. Komise projednala mimo jiné i půjčku Pedagogické fakultě UK ve výši 3 mil. Kč se splatností na tři roky, půjčku Evropskému informačnímu středisku a návrhy smluv na pronájem nebytových prostor. Dále odkázal na text obou usnesení ekonomické komise.

Usnesení:

AS UK schvaluje návrh ekonomické komise ze dne 6. 11. 2001 na čerpání rezervy na celouniverzitní aktivity (viz přiložená tabulka) a přijal následující usnesení:

a. AS UK schvaluje příspěvek na úhradu nákladů souvisejících s odstraněním havarijních stavů v objektech fakult a dalších součástí z rezervy na celouniverzitní aktivity dle přiloženého seznamu.

b. AS UK schvaluje půjčku Pedagogické fakultě ve výši 3 mil.Kč se splatností na 3 roky

Hlasování: 48-0-1

Usnesení:

AS UK schvaluje půjčku Evropskému informačnímu středisku ve výši 500 000 Kč se splatností na 2 roky.

Hlasování: 47-0-1

10. Pravidla pro rozdělování dotace na r. 2002 v podmínkách UK

Doc. Geršl (LF HK) uvedl bod a požádal kvestora UK a předsedu Ekonomické komise AS UK o komentář. Ing. Kubíček, kvestor UK, připomněl, že Pravidla pro rozdělování dotace je jeden z dokumentů, který vyplývá ze Statutu UK. Kvestor doporučil přijetí doporučení Ekonomické komise AS UK, které mění v návrhu předloženém vedením UK výraz "...podíl interních absolventů doktorského studia" za výraz "...podíl všech absolventů doktorského studia."

Doc. Hampl (2. LF UK) komentoval stav, že jedním z kritérií pro přidělení dotace je počet habilitovaných pracovníků. Domnívá se, že toto pravidlo nutí fakulty snižovat nároky na habilitaci akademických pracovníků. Další nevýhodou současného systému je nemožnost obdržení dotace na stravování v zařízení, které není menzou UK. Např. ve Fakultní nemocnici v Motole se takto nemohou stravovat studenti 2. LF UK. Dále se zajímal, proč je pevně stanovená horní hranice mezd a fakulty tedy nemohou svobodně operovat.

Ing. Kubíček vysvětlil problematiku dotací na stravování studentů a zdůraznil, že limitem pro celkovou výši mzdových prostředků je výše příjmů v hlavní resp. doplňkové činnosti.

Prof. Wilhelm, rektor UK, komentoval diskutované přepočítávání státní dotace dle počtu habilitovaných akademických pracovníků. Jeho smyslem je tlak na zvyšování kvality pedagogického sboru, nikoli masové otevírání habilitačních řízení. Rektor zmínil i problém habilitovaných pedagogů, kteří jsou garanty jednotlivých studijních oborů na několika vysokých školách zároveň. Dotaci na stravování a ubytování v současné době dostávají vysoké školy na svá účelová zařízení - koleje a menzy, nikoli jednotliví studenti a tedy záleží na statutu zařízení, zda může obdržet státní dotaci. Rektor také připomněl, že každá veřejná vysoká škola přijímá státní dotaci s určitými závazky a tedy nemůže libovolně nakládat s těmito prostředky.

Prof. Rokyta (3. LF UK) uvedl, že ani na UK nejsou jednotná kritéria pro udělování titulu Ph.D. Diskutovaný problém přidělování státních dotací podle počtu habilitovaných pracovníků označil za zásadní otázku českého vysokého školství. UK má nejtvrdší kriteria pro habilitační a jmenovací řízení.

V. Filip (FF UK) prohlásil, že změna systému přidělování dotací na stravné a ubytování by prospěla všem studentům na UK. J. Pokorný (1. LF) seznámil přítomné s tím, že předložený návrh poslance Matějů počítá se změnou příjemců dotací na ubytování a stravu.

Usnesení:

AS UK schvaluje Principy rozdělování státní neinvestiční dotace na provoz veřejné vysoké školy v r. 2002 v podmínkách UK v Praze se zapracovanými připomínkami (vypuštění v čl. 3 slova prezenční formy a upravení textu na Poměr absolventů doktorských studijních programů k celkovému počtu studentů ).

Hlasování: 53 1-1

11. Vnitřní předpisy fakult a součástí UK (změny)

Dr. Ing. Staša (PF UK), předseda Legislativní komise, seznámil přítomné s navrhovanými změnami vnitřních předpisů. Za prvé jde o celý blok předpisů KTF UK - Statut KTF, Studijní a zkušební řád, Volební a jednací řád AS KTF, Disciplinární řád, Jednací řád VR KTF. Legislativní komise projednala uvedené předpisy na své schůzi 27. 11. a doporučuje AS UK tyto předpisy neschválit z důvodu rozporu návrhu vnitřních předpisů KTF s právními předpisy a platnými vnitřními předpisy UK, přičemž prezentoval stanovisko Legislativní komise AS UK .(Viz. Příloha.)

Prezentované předpisy byly schváleny Kongregací pro katolickou výchovu v Římě, nyní jsou předloženy AS UK ke schválení.

Na základě citovaných rozporů Legislativní komise doporučuje jejich neschválení a následné přepracování.

Současná situace je složitější z důvodu absence AS KTF.

Rozprava:

M. Pastrňák (KTF UK) podrobněji seznámil přítomné se situací, která nastala na KTF UK. Neexistuje Akademický senát KTF UK, vypsané volby byly stornovány po konzultaci s Legislativní komisí AS UK z důvodu neexistence volebního řádu. Nyní AS UK vrací návrh vnitřních předpisů KTF UK k přepracování, ale na fakultě neexistuje orgán, který by mohl případné korektury uskutečnit. Když AS KTF předložil návrh vnitřních předpisů KTF UK, musel brát ohled na soulad návrhu předpisů s právem církevním i s platnými zákony ČR. Tento návrh byl konzultován s právními experty UK. Proto je závěr Legislativní komise AS UK pro KTF překvapením. Návrh vnitřních předpisů byl schválen Kongregací v Římě. AS KTF musel zohlednit požadavky církevního práva a nemůže nyní řešit konflikt práva světského a církevního. Přiznal určité nedostatky v návrhu, které ale nejsou dle jeho názoru natolik rozporné, aby bránily přijetí vnitřních předpisů KTF UK. Dále zmínil schválený statut CMTF University Palackého v Olomouci.

Dr. Ing. Staša (PF UK) zhodnotil vnitřní předpisy zmíněné CMTF UP jako diametrálně jiné, než navrhované znění předpisů KTF UK. Legislativní komise AS UK obdržela návrh vnitřních předpisů KTF UK čtrnáct dní před zasedáním AS UK. Komise nemůže být v žádném případě viněna, že by měnila své stanovisko.

Mgr. et Mgr. Hanika (MFF UK) se ohradil proti obvinění ze snižování církevních autorit AS UK. Kongregace pro katolickou výchovu posuzuje soulad předloženého textu s normami kanonického práva. AS UK nemá odborné zázemí pro posuzování souladu návrhu předpisů s normami kanonického práva, ale má odborné zázemí pro posuzování této normy v souladu se Zákonem o VŠ a s vnitřními předpisy UK. K tomu, aby se předpisy staly platnými musí mít nezávislý souhlas ze strany církevní i universitní.

Mgr. Skyba (PřF UK) se také nedomnívá, že by se stanoviskem Legislativní komise AS UK snižovala autorita církevních orgánů. AS KTF neexistuje, ale scházel se dostatečně dlouhou dobu, aby mohly být přijaty vnitřní předpisy KTF UK. Možná neexistuje dostatečný kontakt mezi AS UK a KTF UK. Zástupci KTF UK se účastní zasedání AS UK minimálně.

K. Kučerová (FSV UK) se otázala na další postup, pokud AS UK nepřijme předložené znění předpisů KTF, když na KTF v současné době neexistuje Akademický senát, který by navrhl přepracované znění Statutu KTF.

M. Pastrňák (KTF) připomněl, že proběhla jednání s právními experty UK o konečné podobě Statutu KTF UK a požádal přítomného proděkana KTF UK Dr. Brože o komentář. Dr. Brož (KTF), proděkan KTF UK, zasvětil přítomné do práce AS KTF UK, který - dle jeho vyjádření - významně pracoval po celé funkční období. Připodobnil Statut CMTF UP, který byl schválen AS UP. Před odesláním do Říma proběhla konzultace návrhu s Prof. Malým (PF UK) a Dr. Francovou (RUK). Legislativní komise AS UK oslovena nebyla.

Dr. Jelínek, kancléř UK seznámil přítomné se dvěmi pracovními setkáními zástupců KTF UK s Dr. Francovou a s ním. U některých formulací návrhů došlo ke shodě a ty nyní nejsou LK AS UK rozporovány, u jiných záležitostí ke shodě nedošlo a ty rozporovány jsou.

Dr. Salač (PF UK) uvedl, že současná situace je vyústěním spíše rozporů mezi právem světským a církevním. Proto je nezbytné dosáhnout kompromisu mezi obojím právem.

Dále se přimluvil k urychlenému řešení problému z důvodu nezbytnosti včasného řešení situace na KTF UK.

Doc. Matouš (1. LF UK) navrhl společný postup AS UK i orgánů KTF UK při přepracovávání předložené normy.

Prof. Wilhelm, rektor UK, zdůraznil, že AS UK má svobodnou možnost předložené dokumenty odmítnout či přijmout. Pokud AS UK schválí návrh vnitřních předpisů KTF UK, budou vypsány volby do AS KTF UK a fakulta bude mít všechny své orgány. Bohužel došlo k vypršení funkčního období AS KTF UK. Pokud AS UK shledá rozpory v navrženém textu za zásadní a neschválí předpisy KTF UK, tak rektor považuje za vhodné řešení hledat vyústění ze stávající situace v rámci daném stávající legislativou. Vyjádřil přesvědčení o možnosti řešení situace KTF, i pokud nedojde k přijetí navržených vnitřních předpisů AS UK.

Doc.Geršl (LH UK) navrhl, aby v případě potvrzení stanoviska Legislativní komise Akademickým senátem UK bylo předsednictvo AS UK pověřeno jednáním s KTF o dalším postupu.

M. Pastrňák (KTF) položil otázku, kdo bude v případě neschválení předpisů KTF zastupovat fakultu na jednání s orgány UK, když neexistuje AS KTF. Prof. Wilhelm, rektor UK, upřesnil, že fakultu v jednáních zastupuje děkan.

Mgr. Hanika (MFF UK) zohlednil nezbytnost volby AS KTF UK, který by navrhl nový návrh vnitřních předpisů KTF. Otázkou zůstává, zda pomůže uskutečnění voleb schválení navrhovaného Volebního a jednacího řádu AS KTF, který obsahuje řadu zásadních rozporů.

Š. Kern (PF UK) se otázal na možnosti zvolení Akademického senátu KTF UK.

Dr. Salač (PF UK) informoval o možnosti schválení normy s omezením účinnosti normy na dobu určitou.

Dr. Ing. Staša (PF UK) oponoval, že navržený Volební a jednací řád neupravuje žádným způsobem průběh voleb.

Prof. Wolf (KTF) jako dlouhodobý účastník přípravy návrhu vnitřních předpisů KTF UK komentoval jejich vývoj. Materiály byly rozpracovány již na výjezdním zasedáním AS UK v Seči a později schváleny Kongregací v Římě. Nemůžeme žádat zástupce v Římě o další schvalování předpisů KTF UK. Vyjádřil názor, že - pokud problémy přetrvají - může nastat obdobná situace jako na Universitě v Budapešti, kdy po dlouhých neshodách Apoštolský nuncius dal pokyn a tamní Katolická teologická fakulta musela vystoupit ze svazku University a založila vlastní katolickou universitu v Budapešti se třemi fakultami, což je však výsledek, ke kterému nikdo nechce dojít. Dále požádal o schválení alespoň Volebního a jednacího řádu AS KTF.

Mgr. Skyba (PřF UK) odmítl nátlak na schválení navržených předpisů KTF z důvodu již proběhlého schválení v Římě. Současné situaci bylo možné předejít, pokud by před odesláním do Říma byla oslovena Legislativní komise AS UK. Dr. Salač (PF UK) znovu navrhl přijmout část vnitřních předpisů KTF s omezenou platností a účinností. V. Filip (FF UK) podal návrh na ukončení diskuse.

Mgr. Petráček (KTF UK) informoval o praktikách na KTF UK. Nedomnívá se, že by AS KTF pracoval výkonně, zpravidla zasedal velmi krátce (několik minut), jednání byla často utajována před studenty. Volby do AS KTF nebyly oficiálně vyhlášeny na úřední desce. AS nekomunikoval s akademickou veřejností. Pokud členové akademické obce KTF žádali o zpřístupnění návrhů vnitřních předpisů KTF, byli odmítnuti. Vyzval k urychlenému řešení situace na KTF UK. Proděkan KTF UK, Dr. Brož, v reakci na vystoupení Mgr. Petráčka uvedl, že AS KTF se v minulém funkčním období scházel častěji než jiné akademické senáty a veškerá zasedání AS KTF byla předem avizována na úřední desce.

Dr. Kučera (HTF UK) navrhl možnost prodloužení stávajícího funkčního období AS KTF UK. Následně by mohly být případně přijaty stejné předpisy jako přijala CMTF UP.

Prof. Bednář (MFF UK) vyjádřil naději na brzké vyřešení problémů na KTF a názor, že současnému vyhovění světskému i církevnímu právu je obtížné, leč reálné.

Návrh na ukončení diskuse.

Hlasování: 29-14-6

Usnesení:

AS UK schvaluje návrh Statutu Katolické teologické fakulty UK č.j. 246a/2001.

Hlasování: 0-38-11

Usnesení:

AS UK schvaluje návrh Volebního a jednacího řádu Akademického senátu Katolické teologické fakulty UK č.j. 246b/2001

Hlasování: 8-28-13

Usnesení:

AS UK schvaluje návrh Studijního a zkušebního řádu Katolické teologické fakulty UK č.j. 246c/2001.

Hlasování: 3-32-13

Usnesení:

AS UK schvaluje návrh Jednacího řádu Vědecké rady Katolické teologické fakulty UK č.j. 246d/2001.

Hlasování: 4-25-21

Usnesení:

AS UK schvaluje návrh Disciplinárního řádu Katolické teologické fakulty UK č.j. 246e/2001.

Hlasování: 1-34-14

Závěr: AS UK neschválil návrh předložených vnitřních předpisů Katolické teologické fakulty UK

 

Usnesení:

AS UK doporučuje, aby předsednictvo AS UK pomohlo při další přípravě návrhů vnitřních předpisů KTF.

Hlasování: 48-0-2

Dr. Ing. Staša (PF UK), předseda Legislativní komise AS UK, uvedl další navrhované změny vnitřních předpisů fakult a dalších součástí UK. Legislativní komise doporučuje schválení všech následujících navrhovaných změn vnitřních předpisů fakult a dalších součástí UK.

Usnesení:

AS UK schvaluje změnu Statutu Právnické fakulty UK č.j. 243/2001.

Hlasování: 45-0-1

Usnesení:

AS UK schvaluje změnu Studijního a zkušebního řádu 2.lékařské fakulty UK č.j. 189/2001

Hlasování: 47-0-1

Usnesení:

AS UK schvaluje změnu Statutu Filozofické fakulty UK č.j. 185 a/ 2001.

Hlasování: 47-0-1

Usnesení:

AS UK schvaluje změnu Statutu Filozofické fakulty UK č.j. 185 c/ 2001.

Hlasování: 47-0-1

Usnesení:

AS UK schvaluje změnu Stipendijního řádu Filozofické fakulty UK č.j. 185 b/ 2001.

Hlasování: 44-1-3

Usnesení:

AS UK schvaluje změnu Studijního a zkušebního řádu Filozofické fakulty UK č.j. 185 d/ 2001.

Hlasování: 47-0-1

Usnesení:

AS UK schvaluje změnu Organizačního řádu Agentury Rady VŠ č.j. 183/ 2001.

Hlasování: 43-0-1

Usnesení:

AS UK schvaluje změnu Jednacího řádu Vědecké rady CTS UK č.j. 272 b/ 2001.

Hlasování: 44-0-0

12. Smlouvy

Ing. Kubíček, kvestor UK, informoval o předkládaných nájemních smlouvách a o záměrech UK na odkoupení pozemků pro potřebu UK. Doc. Geršl (LF HK), předseda AS UK, navrhl hlasování o kupních smlouvách najednou a o nájemních smlouvách najednou v hlasování druhém.

Hlasování: 43-2-3

Dr. Bojar (RUK) se otázal, zda je standardní schvalovat nájemní smlouvy na dobu devíti a patnácti let. Ing. Kubíček, Kvestor UK, přítomné informoval, že dobu trvání smlouvy navrhla FTVS. S. Štoček (FF UK) navrhl hlasovat samostatně o nájemní smlouvě v objektu menzy Větrník společnosti Cataralla z důvodu nutnosti urychleného vyjádření Kolejní rady koleje Větrník k uvedené nájemní smlouvě. Doc. Geršl (LF HK), předseda AS UK, informoval S. Štočka o již schváleném způsobu hlasování o nájemních smlouvách.

Usnesení:

AS UK bere se souhlasem na vědomí smlouvy o nájmu nebytových prostor /1/ v objektu FTVS MUDr. M. Formánkové /2/ v objektu FTVS MUDr. V. Fiamové /3/ v objektu LF HK Dr. Volencovi /4/ v objektu LF HK VLA JEP - MO ČR /5/ v objektu menzy Albertov Agentuře Carolinum /6/ v objektu menzy Větrník společnosti CATARALLA, s.r.o. /7/ v domech Celetná 22 a 24 společnosti U Supa s.r.o.

Hlasování: 41-2-1

Usnesení:

AS UK projednal záměr na odkoupení těchto pozemků pro potřebu UK:

od Pozemkového fondu ČR: - v k.ú. obce Břevnov p.č. 3496/1 (část pozemku)

- v k.ú. obce Teplice p.č. 1317/1, p.č. 1318, p.č. 1331

- v k.ú. obce Plzeň p.č. 11587/1, p.č. 11589

- v k.ú. obce Pec pod Sněžkou p.č. 217/7, p.č. 217/8, p.č. 217/9 a části pozemků

p.č. 217/2, p.č. 217/5, p.č. 217/6

- v k.ú. obce Horní Malá Úpa p.č. 311/GP

- v k.ú. obce Albeř p.č. 1612, p.č. 1613, p.č. 1616

od Okresního úřadu Plzeň-sever: v k.ú. obce Plzeň p.č. 11328/6

od obce Horní Poříčí: v k.ú. obce Horní Poříčí p.č. 51/2

od B. Kadlece a M. Javorské: v k.ú. obce Albeř p.č. 1827

a souhlasí s tím, aby tento záměr byl předložen Správní radě UK k vydání předchozího souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. a) zák. č. 111/1998 Sb.

Hlasování: 44-0-0

13. Informace z Rady vysokých škol

Prof. Bednář (MFF UK), místopředseda RVŠ, informoval o stanovisku RVŠ k současnému stavu financování vysokých škol v ČR. Navýšení kapitoly vysokého školství o dvě miliardy korun neřeší neuspokojivou situaci VŠ, je třeba hledat systémové řešení. Sněm RVŠ projednával rychlý vznik nových vysokých škol s malým počtem studentů. Sněm RVŠ varuje před uvedeným nárůstem a zástupci RVŠ budou prezentovat toto stanovisko Akreditační komisi vlády ČR. Na půdě RVŠ probíhá dotazníková anketa, která má za úkol zmapovat názory členů RVŠ na problematiku školného. Naprosto shodně jsou přijímány tři následující premisy. O zavedení školného lze uvažovat pouze jako o součásti komplexu změn financování VŠ v ČR. Podíl financí plynoucí od státu by měl směřovat k situaci obvyklé v zemích OECD. Zavedení školného se nesmí stát sociální bariérou v přístupu na VŠ. Dále se RVŠ intenzivně zabývá otázkami evaluace, akreditací. Prof. Bednář dále poděkoval AS UK za schválení změny Organizačního řádu Agentury RVŠ.

J. Pokorný (1. LF), člen Studentské komory RVŠ, seznámil přítomné s výsledky posledních dvou zasedání Studentské komory Rady vysokých škol. SK RVŠ v souvislosti se situací na veřejných vysokých školách vyzvala Ministra školství, mládeže a tělovýchovy, aby odstoupil z funkce ministra.

Předsedou Komise pro vnější a zahraniční vztahy SK RVŠ byl zvolen delegát UK Jan Pokorný.

SK RVŠ zorganizovala petiční akci, ve které komentuje situaci na českých veřejných vysokých školách. Petici podepsali členové AS jednotlivých universit. SK RVŠ se setkala s poslancem Matějů, který seznámil členy SK RVŠ s Návrhem věcného záměru zákona o změnách principů financování studia na VŠ.

Proběhla informační schůzka zástupců SK RVŠ s Ministrem školství, mládeže a tělovýchovy, na které ministr obvinil vysoké školy z nedostatku aktivity při získávání prostředků ze zahraničí, konkrétně hovořil o medializovaných "bruselských šesti miliardách" určených pro české VŠ.

Zástupci SK RVŠ se zúčastnili Evropské studentské konvence pořádané Evropskou studentskou unií v Bruselu. Byla přijata deklarace evropských studentů, studenti podpořili Běloruskou studentskou unii, kterou běloruská vláda plánuje zrušit. Dále J. Pokorný informoval o Mítinku rektorů a studentských lídrů ze střední Evropy, na který byl vyslán předsednictvem AS UK.

Prof. Wilhelm, rektor UK, komentoval situaci ohledně evropských finančních prostředků určených pro české VŠ. Existují prostředky na podporu programů vědeckých a vzdělávacích. Ve vědeckých programech ČR získává z evropských fondů více finančních prostředků, než vydává. V programech vzdělávacích, které jsou převážně určené pro mobilitu studentů, ČR vyslala do zahraničí nejvíce studentů z kandidátských zemí EU.

Usnesení:

AS UK bere na vědomí informaci prof. Bednáře a J. Pokorného z RVŠ.

Hlasování: 42-0-0

14. Informace předsedů komisí

Prof. Dohalská (FF UK), předsedkyně Ediční komise AS UK, informovala o práci Ediční komise, o stoupajícím zájmu o nákup knih v prodejně Carolina i o tom, ze práce na dokončení umístění tiskárny UK se chýlí ke konci.

Ediční komise i nadále žádá senátory o sledování plánu skript a učebnic, řada rukopisů je stále dodávána značně opožděně.

V. Filip (FF UK), předseda Sociální komise AS UK, informoval přítomné o přípravách kritérií pro ubytování studentů na kolejích UK a o situaci na kolejích UK v Plzni. Postěžoval si na nezájem členů AS UK o práci v Sociální komisi AS UK.

Doc. Šobr (FSV UK), předseda Studijní komise AS UK, prezentoval záměr komise zabývat se problémem vysokého počtu přijatých uchazečů, kteří se ale následně nezapsali do studia na UK. Dále se bude zabývat implementací hodnocení výuky a celoživotním vzděláváním na UK.

Dr. Ing. Staša (PF UK), předseda Legislativní komise AS UK, uvedl návrh novely Volebního a jednacího řádu AS UK. Jedná se o návrh Mgr. et Mgr. Haniky.

Usnesení:

AS UK bere na vědomí informace předsedů komisí senátu.

Hlasování: 37-0-0

15. Informace o činnosti předsednictva AS UK.

Doc. Geršl (LF HK), předseda AS UK, informoval o korespondenci s náměstkem Ministra školství, mládeže a tělovýchovy, doc. Průšou, vyvolanou Deklarací AS UK ze dne 12.10.2001.

Dále předsednictvo jmenovalo Mgr. Skybu novým členem Hlavní volební komise AS UK. Novým tajemníkem AS UK se stal Jan Pokorný.

Dr. Stracený (PedF ) se zajímal o další postup předsednictva AS UK po přijetí deklarace AS UK na minulém zasedání. Doc. Geršl (LF HK) informoval o dění kolem přijaté deklarace. Nebylo nutné přistoupit k dalším protestním akcím. Dále seznámil přítomné s reakcemi jednotlivých politiků na přijatou Deklaraci.

Usnesení:

AS UK bere na vědomí informace o jednání předsednictva AS UK ze dne 8. 11. 2001 a 29. 11. 2001

Hlasování: 37-0-0

16. Různé

Dr. Bojar (RUK) informoval přítomné členy AS UK o vzniku Filmového klubu UK. Elektronická adresa klubu je http://certik.ruk.cuni.cz/filmklub. Dále informoval o elektronických konferencích komisí AS UK.

M. Pastrňák (KTF) se omluvil členům AS UK za vystoupení některých zástupců KTF UK na zasedání AS UK a vyzval AS UK, aby napříště podobným vystoupením zabránil.

J. Zásměta (MFF), předseda Grémia kolejních rad, vznesl dotaz, kde je možné získat anglické mutace vnitřních předpisů UK a dalších dokumentů UK.

Dr. Ing. Staša (PF UK) upozornil na neautentičnost všech cizojazyčných verzí Vnitřních předpisů UK. To však nevylučuje jejich informativní použití.

Doc. Geršl (LF HK), předseda AS UK, poděkoval členům AS UK za účast na jednání, pozval přítomné na Vánoční koncert dne 20.12. 2001 a popřál všem příjemné prožití vánočních svátků a vše dobré v novém roce.

 

 

 

 

 

 

 

 

Doc. MUDr. Vladimír Geršl CSc.

předseda AS UK

 

 

Zapsal: J. Pokorný

 

Usnesení AS UK ze dne 30. 11. 2001

 

1. AS UK schválil pořad jednání.

2. AS UK schválil zápis ze zasedání senátu dne 12. 10. 2001.

3. AS UK schválil změnu Vnitřního mzdového předpisu UK v Praze ve znění upraveném předkladatelem.

4. AS UK schválil změnu přílohy č. 2 Statutu UK v Praze - Organizačního řádu UK.

5. AS UK vzal se souhlasem na vědomí návrh rektora na úpravu výše kolejného (o vyhlášenou míru inflace za rok 1999 a 2000, tj. 6 %) k 1. 1. 2002.

6. AS UK schválil návrh ekonomické komise ze dne 6. 11. 2001 na čerpání rezervy na celouniverzitní aktivity (viz přiložená tabulka ze dne 6.11. a 27.11.2001) a přijal následující usnesení:

a. AS UK schválil příspěvek na úhradu nákladů souvisejících s odstraněním havarijních stavů v objektech fakult a dalších součástí z rezervy na celouniverzitní aktivity dle přiloženého seznamu.

b. AS UK schválil půjčku Pedagogické fakultě ve výši 3 mil.Kč se splatností na 3 roky.

7. AS UK schválil Principy rozdělování státní neinvestiční dotace na provoz veřejné vysoké školy v r. 2002 v podmínkách UK v Praze se zapracovanými připomínkami (vypuštění v čl. 3 slova prezenční formy a upravení textu na Poměr absolventů doktorských studijních programů k celkovému počtu studentů ).

8. AS UK schválil půjčku Evropskému informačnímu středisku ve výši 500 000 Kč se splatností na 2 roky.

9. AS UK neschválil návrh vnitřních předpisů Katolické teologické fakulty UK:

Statut fakulty č.j. 246a/2001

Volební a jednací řád AS č.j. 246b/2001

Studijní a zkušební řád č.j. 246c/2001

Jednací řád VR č.j. 246d/2001

Disciplinární řád č.j. 246e/2001

10. AS UK doporučil, aby předsednictvo AS UK pomohlo při další přípravě návrhů vnitřních předpisů KTF.

11. AS UK schválil vnitřní předpisy a změny vnitřních předpisů fakult a dalších součástí UK:

- Právnické fakulty:

změna Statutu č.j. 243/2001

- 2. lékařské fakulty:

změna Studijního a zkušebního řádu č.j. 189/2001

- Filozofické fakulty:

změna Statutu č.j. 185 a/2001, b),

změna Statutu č.j. 185 c/2001

změna Stipendijního řádu č.j. 185 b/2001

změna Studijního a zkušebního řádu č.j. d/2001

- Organizační řád Agentury Rady VŠ č.j. 183/2001

- CTS: Jednací řád VR č.j. 272/2001

12. AS UK vzal se souhlasem na vědomí smlouvy o nájmu nebytových prostor /1/ v objektu FTVS MUDr. M. Formánkové /2/ v objektu FTVS MUDr. V. Fiamové /3/ v objektu LF HK Dr Volencovi /4/ v objektu LF HK VLA JEP - MO ČR /5/ v objektu menzy Albertov Agentuře Carolinum /6/ v objektu menzy Větrník společnosti CATARALLA, s.r.o. /7/ v domech Celetná 22 a 24 společnosti U Supa s.r.o.

AS UK projednal záměr na odkoupení těchto pozemků pro potřebu UK:

od Pozemkového fondu ČR: - v k.ú. obce Břevnov p.č. 3496/1 (část pozemku)

- v k.ú. obce Teplice p.č. 1317/1, p.č. 1318, p.č. 1331

- v k.ú. obce Plzeň p.č. 11587/1, p.č. 11589

- v k.ú. obce Pec pod Sněžkou p.č. 217/7, p.č. 217/8, p.č. 217/9 a části pozemků p.č.
217/2, p.č. 217/5, p.č. 217/6

- v k.ú. obce Horní Malá Úpa p.č. 311/GP

- v k.ú. obce Albeř p.č. 1612, p.č. 1613, p.č. 1616

od Okresního úřadu Plzeň-sever: v k.ú. obce Plzeň p.č. 11328/6

od obce Horní Poříčí: v k.ú. obce Horní Poříčí p.č. 51/2

od B. Kadlece a M. Javorské: v k.ú. obce Albeř p.č. 1827

a souhlasil s tím, aby tento záměr byl předložen Správní radě UK k vydání předchozího souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. a) zák. č. 111/1998 Sb.

13. AS UK vzal na vědomí vystoupení rektora UK prof. Wilhelma.

14. AS UK vzal na vědomí vystoupení prorektorek a prorektorů UK.

15. AS UK vzal na vědomí informaci prof. Bednáře a J. Pokorného z RVŠ.

16. AS UK vzal na vědomí informace předsedů komisí senátu.

17. AS UK vzal na vědomí informace o jednání předsednictva AS UK ze dne 8. 11. 2001 a 29. 11. 2001.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doc. MUDr. Vladimír Geršl, CSc.

předseda AS UK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stanovisko Legislativní komise AS UK k návrhům vnitřních předpisů KTF UK

 

Legislativní komise AS UK projednala dne 27. listopadu 2001 návrhy vnitřních předpisů KTF UK a přijala následující stanovisko:

Legislativní komise AS UK doporučuje AS UK vnitřní předpisy KTF UK neschválit pro nesoulad se zákonem o vysokých školách a vnitřními předpisy UK.

K odůvodnění se příkladmo uvádí:

1. V rozporu se zákonem o vysokých školách nebo vnitřními předpisy UK

jsou následující ustanovení návrhů:

- V čl. 3 odst. 3 návrhu statutu je uvedeno, že státní rigorózní zkouška je určena studijním a zkušebním řádem fakulty (zatímco tato zkouška není součástí studijního programu). Na to navazuje čl. 8 návrhu studijního a zkušebního řádu.

- V čl. 7 odst. 1 návrhu statutu je uvedeno, že počet externích členů vědecké rady má

(nikoli musí) tvořit alespoň jednu třetinu z celkového počtu členů.

- V čl. 8 odst. 4 písm. l) návrhu statutu je uvedeno, že děkan řeší stížnosti, oznámení a odvolání studentů (právo obracet se se stížnostmi je širší, o opravných prostředcích děkan s výjimkou autoremedury nerozhoduje).

- V čl. 10 odst. 1 návrhu statutu je uvedeno, že tajemník fakulty zabezpečuje její hospodářský a správní chod (nemůže tak činit obecně).

- V čl. 13 odst. 1 návrhu statutu je realizace akademických svobod studentů umožněna v souladu s ustanoveními statutu (takové omezení je vzhledem k jeho dalšímu obsahu nepřípustné).

- V návrhu volebního a jednacího řádu akademického senátu není dostatečně upraven volební proces, zejména pokud jde o lhůty a zveřejňování návrhů kandidátů a výsledků voleb.

- V čl. 5 návrhu jednacího řádu vědecké rady je řečeno, že zasedání vědecké rady jsou neveřejná (to neplatí obecně).

2. Obecnějším problémem, jehož odrazem je v některých případech nejasnost, jak předmětná ustanovení interpretovat a aplikovat, ale v některých i rozpor se zákonem o vysokých školách a vnitřními předpisy UK, je vztah k vnitřním předpisům katolické církve. Pokud se do textu vnitřních předpisu fakulty mají vnitřní předpisy katolické církve promítat, je třeba vyjádřit, že nemohou být závazné pro fakultní a univerzitní. To znamená přinejmenším text návrhu výrazně strukturálně upravit. Ve zjevnému rozporu se zákonem o vysokých školách a disciplinárním řádem UK je pak čl. 1 návrhu disciplinárního řádu pro studenty, když za disciplinární přestupek označuje zaviněné porušení povinnosti stanovených vnitřními předpisy katolické církve.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čerpání rezervy na celouniverzitní aktivity k 27.11.2001

Požadavky fakult a dalších součástí UK

Fakulta

Místo

Popis akce

Požadavek

Přiznáno

Fakulta

Součást

EK AS

zůstatek

EIS

Revoluční 26, Praha 1

Půjčka na provoz

918

500

418

CELKEM

918

500

418

Rekapitulace čerpání

v tis.Kč

v tis.Kč

Zdroje

Hodnota

Čerpání

Hodnota

Zůstatek rezervy k 6.11.2001

1726

Zůstatek rezervy k 6.11.2001

1726

Půjčka na provoz

500

Zůstatek rezervy k 27.11.2001

1226

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čerpání rezervy na celouniverzitní aktivity k 6.11.2001

Požadavky fakult a dalších součástí UK

Fakulta

Místo

Popis akce

Požadavek

Přiznáno

Fakulta

Součást

EK AS

zůstatek

3.LF

Ke Karlovu 4, Praha 2

Havarijní stav hl.rozvaděče

416

250

166

3.LF

Ruská 87, Praha 10

Havarijní stav řídícího systému UT

633

380

253

LF HK

Šimkova 870, Hradec Králové

Oprava klimatizace v datovém centru

191

191

0

Př.F

Hlavova 8, Praha 2

Havarijní stav stoupaček a sociálních zařízení

3000

1800

1200

Př.F

Rejvíz 77

Havrijní stav střechy

250

150

100

FTVS

Nosticova 4, Praha 1

Havarijní stav el. Rozvodů

800

480

320

CELKEM

5290

3250

2040

Rekapitulace čerpání

v tis.Kč

v tis.Kč

Zdroje

Hodnota

Čerpání

Hodnota

Zůstatek rezervy k 1.10.2001

4976

Zůstatek rezervy k 1.10.2001

4976

Požadavky na havarie

3250

HK NET

146

Zůstatek rezervy k 6.11.2001

1726