Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků Univerzity Karlovy

MMVP UK

Registrační číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_027/0008495


Operační program: Výzkum, vývoj a vzdělávání


Celkové zdroje: 90 813 106 Kč


Datum zahájení realizace: 1. 12. 2017


Předpokládané datum ukončení: 31. 12. 2021


Hlavní cíl projektu:


Hlavním cílem projektu je zlepšení podmínek pro výuku spojenou s výzkumem a pro rozvoj lidských zdrojů v oblasti výzkumu a vývoje na Univerzitě Karlově podporou mezinárodní mobility výzkumných pracovníků. Prostřednictvím příjezdů post-dok a zkušených vědeckých pracovníků ze zahraničí a výjezdů českých vědeckých pracovníků-juniorů a seniorů na pracovní pobyty na zahraničních výzkumných institucích dojde k posílení profesního růstu těchto pracovníků a zároveň rozvoji UK v oblasti lidských zdrojů.


Anotace projektu:


Cílem projektu je úspěšná realizace jednotlivých klíčových aktivit, tzn. individuálních mobilit. V rámci projektu je navrženo 93 individuálních výjezdů či příjezdů výzkumných pracovníků v jasně definovaných vědeckých oblastech, které jsou řešeny na jednotlivých fakultách UK. Cílem těchto individuálních mobilit - klíčových aktivit je výběr výzkumného pracovníka na základě jasně stanovených kritérií transparentního výběrového řízení, jeho nominace k účasti na pracovním pobytu na Univerzitě Karlově (příjezdy), nebo ve spolupracující zahraniční výzkumné instituci (výjezdy) a rozvoj konkrétní vědecké oblasti vedoucí k dosažení vědeckých cílů stanovených aktuálním výzkumem na jednotlivých fakultách UK. Rozvoj konkrétních výzkumných témat definovaných v rámci popsaných klíčových aktivit je zaměřen na transfer znalostí a výzkumných postupů ze zahraničí na UK, podporu vědecké excelence a otevřenosti výzkumu, posílení internacionalizace jednotlivých vědecko-výzkumných týmů a posílení interpersonálních kompetencí zaměstnanců Univerzity a také rozšíření jejich profesních odborných sítí v rámci účasti na mobilitách v zahraničí. Přímým realizačním dopadem projektu je pak rozvoj zkušeností jednotlivých fakult s přijímáním vědeckých pracovníků v souladu s principy Evropské charty pro výzkumné pracovníky a Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků a v neposlední řadě také zvýšení mezinárodní prestiže Univerzity Karlovy.


Cílové skupiny:


Pro oblast příjezdů do ČR (podporovaná aktivita 1 a 2) jsou cílovou skupinou pracovníci zahraničních výzkumných organizací vybraných na základě stávající nebo nově vzniklé spolupráce s Univerzitou Karlovou. Pracovníci budou vybráni formou transparentního výběrového řízení a přijati do pracovního poměru na UK. Zahraniční pracovníci budou zařazeni do výzkumných týmů v rámci jednotlivých fakult UK, které identifikovaly v jednotlivých klíčových aktivitách projektu potřebnost individuální mobility a přínos pro výzkumnou činnost na dané fakultě UK.


Pro oblast výjezdů do zahraničí (podporovaná aktivita 3 a 4) jsou cílovou skupinou výzkumní pracovníci jednotlivých fakult Univerzity Karlovy, kteří pracují ve vědě a výzkumu v oblastech, které byly identifikovány jako potřebné pro další kvalitativní rozvoj vědecké činnosti na UK. Pracovníci UK, která je vedle vzdělávací rovněž výzkumnou organizací, budou vysláni na jednotlivé zahraniční pracovní pobyty ve výzkumných organizacích aktuálně spolupracujících s UK nebo na základě nově vzniklé spolupráce. Pracovníci budou vybráni v rámci transparentního výběrového řízení dle přesně specifikovaných kritérií, a kteří v souladu s popisem jednotlivých klíčových aktivit (mobilit), nejlépe naplní cíle a očekávaný přínos jednotlivých mobilit.


Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.Poslední změna: 11. červenec 2018 14:00 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám