Mobilita pracovníků UK MSCA-IF

Zlepšení internacionalizace v oblasti výzkumu a vývoje na Univerzitě Karlově, prostřednictvím podpory kvalitních projektů MSCA-IF

Registrační číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/17_050/0008466


Operační program: Výzkum, vývoj a vzdělávání


Celkové zdroje: 24 069 120 Kč


Datum zahájení realizace: 1. 4. 2018


Předpokládané datum ukončení: 31. 10. 2021


Hlavní cíl projektu:


Hlavním cílem projektu je posílení mezinárodní spolupráce a rozvoj lidských zdrojů v rámci Univerzity Karlovy prostřednictvím podpory příjezdů a výjezdů vědeckých pracovníků. Mobility budou realizovány na základě kvalitních projektů Marie Sklodowska-Curie Actions - Individual Fellowship, které byly odsouhlaseny Evropskou komisí a dostaly se na tzv. seznam no money projektů.


Anotace projektu:


Cílem projektu je umožnit zrealizovat Evropskou komisí schválené kvalitní projekty, které z důvodu nedostatečných prostředků nemohly být podpořeny přímo v programu MSCA-IF.


Cílem aktivity příjezdy zahraničních vědeckých pracovníků na UK, kteří zde budou realizovat své výzkumné projekty, je přenos zahraničních zkušeností do výzkumné organizace prostřednictvím jejich zapojení do výzkumných týmů Univerzity. Příjezdy výzkumníků tak pomohou Univerzitě Karlově k dosažení, prohloubení a udržení špičkové úrovně výzkumu na příslušných fakultách. Realizované mobility přispějí také k posílení mezinárodní reputace instituce žadatele a šíření dobrého povědomí o poskytovaném zázemí výzkumným a vědeckým pracovníkům a v neposlední řadě k přenosu znalostí mezi partnerskými výzkumnými institucemi a posílení internacionalizace výzkumu na UK.

Výjezdy českých vědeckých pracovníků do zahraničních výzkumných institucí na pracovní pobyt budou realizovány s cílem jejich dalšího profesního rozvoje a dalšího vzdělávání prostřednictvím nabývání zkušeností v zahraničí. Výjezdy tak přispějí díky návratové fázi k transferu nejnovějších znalostí a využívaných postupů na partnerské instituci do domácího prostředí, umožní další rozvoj a zvýšení kvality lidských zdrojů UK, a to jak samotných vyjíždějících výzkumníků (rozvoj odborných i jazykových znalostí, a interpersonálních dovedností díky mezinárodní zkušenosti), tak i dalších členů akademické a vědecké obce prostřednictvím diseminace získaných poznatků.

Cílem projektu je rozvoj Univerzity Karlovy a navázání hlubší a dlouhodobé spolupráce s konkrétními partnerskými institucemi a univerzitami.


Cílové skupiny:


Pracovníci Univerzity Karlovy, kteří předložili v letech 2015 a 2016 projekt v rámci Horizonu 2020, Marie Skłodowska-Curie Actions - IF, a jejichž projekt byl Evropskou komisí schválen (dosáhl min. 70 % bodů), a je proto uvedený v tzv. no-money seznamu. Sekundární cílovou skupinou jsou pracovníci UK, kteří budou profitovat z mobility v rámci návratové fáze a v rámci vědeckých týmů na UK.


Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.
Poslední změna: 11. červenec 2018 14:04 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám