Zasedání Grémia spolků UK 26. února 2019

Přítomni:

zástupci spolků: Marek Boňko (Politologický klub FSV), Michael Glogr (Elsa, PF), Martin Jelínek (Studentský Majáles), Vojtěch Jirka (Studenti FHS), Roman Leuchter (FFénix, FF), Martin Lundák (Studentská rada FF), Renáta Matoušková (Politologický klub FSV), Pavel Obdržálek (Matfyzák, MFF), Jiří Pilip (Studentská unie UK), Linda Sequensová (Miroslava, FSV), Valerie Sobková (Trimed, LF3), Míra Štochel (Matfyzák, MFF), Adéla Vašků (SOCKA, FF), Hana Voběrková (Trimed, LF3), Elizabeth Wagebaertová (waFFle, FF)


zástupci AS UK: Martin Béreš (AS UK), David Hurný (místopředseda AS UK), Peter Korcsok (předseda Sociální komise AS UK), David Pavlorek (člen předsednictva AS UK), Michal Říha (předseda Studijní komise AS UK), Tomáš Sychra (předseda Hodnotící komise pro zájmovou činnost na UK)


zástupci UK: J. M. pan rektor Tomáš Zima, Miroslav Čermák (odbor vnějších vztahů RUK), Věra Katzová (právní odbor RUK), Silvie Nedvědová (IPSC), Ludmila Součková (IPSC), Jan Wagner (vedoucí právního odboru RUK)


Návrh programu:

  1. Úvodní slovo

  2. Informace o podpoře studentských spolků

  3. Informace z IPSC a právního odboru

  4. Vystoupení J. M. pana rektora

  5. RůznéDavid Hurný, místopředseda AS UK, uvítal přítomné zástupce jednotlivých studentských spolků UK.


1. Úvodní slovo

David Hurný, místopředseda AS UK, uvítal přítomné a uvedl, že bod vystoupení J. M. pana rektora bude posunut na později, neboť pan rektor má v době zahájení zasedání jednání. Uvedl, že prezentace a zápis ze zasedání budou spolkům poskytnuty prostřednictvím e-mailu. Představil dále klíčové kontakty pro spolky. Pokud jde o podporu zájmové činnosti, tak ji administruje IPSC a je možné se obracet přímo na Silvii Nedvědovou ( ), která tyto záležitosti zabezpečuje. Upozornil, že na základě minulého jednání bylo dohodnuto také poradenství spolkům v oblasti účetnictví, je vhodné ho využívat s rozvahou, neboť ekonomický odbor RUK je zavalen vlastní agendou, ale pokud je to skutečně potřeba, je možné se obracet na Helenu Stuchlíkovou z ekonomického odboru ( ). Pokud jde o obecné záležitosti spolků, tak uvedl, že byl jmenován pověřencem rektora pro spolkovou činnost, takže je případně možné kontaktovat jej ( ). Zmínil dále informaci o registru spolků na UK, který vede IPSC (https://centrumcarolina.cuni.cz/CC-41.html); spolky by tam měly kontrolovat svoje aktuální údaje, protože skrze kontakty tam uvedené, je univerzita osvojuje. V těchto záležitostech je opět možné kontaktovat přímo Silvii Nedvědovou z IPSC.


2. Informace o podpoře studentských spolků

Tomáš Sychra, předseda Hodnotící komise pro zájmovou činnost na UK, představil fungování podpory spolků. Seznámil přítomné s fungováním Hodnotící komise, daty ke kdy se podávají žádosti o podporu zájmové činnosti na fakultě ze strany UK, upozornil, že zájmovou činnost na univerzitě posuzuje Sociální komise AS UK. Upozornil, že IPSC aktualizovalo webovou stránku Hodnotící komise, kde lze nalézt všechny potřebné informace (https://cuni.cz/UK-8471.html). Dále doporučil v případě dotazů obracet se na IPSC nebo přímo na jednotlivé členy Hodnotící komise.


David Hurný, místopředseda AS UK, upozornil spolky na automatickou povinnost vyúčtování finanční podpory spolkových aktivit, připomněl také další formy podpory spolků ze strany UK, např. zvýhodněné pronájmy. Zdůraznil též to, že je potřeba si kontrolovat to, že spolky při podávání žádostí postupují podle pokynů aktuálního opatření rektora č. 13/2018 a využívají aktuální formuláře. S ohledem na to, že se příslušné opatření čas od času mění, je vhodné to při každém podání žádosti zkontrolovat, jinak to může vést ke zbytečným formálním nedostatkům.


3. Informace z IPSC a právního odboru

Jan Wagner, vedoucí právního odboru RUK, zdůraznil formální náležitosti při žádostech o podporu zájmové činnosti na UK. V prvé řadě žádající subjekt musí mít právní subjektivitu, aby mohl žádat, musí tedy být veden ve spolkovém rejstříku soudem. Je třeba dbát toho, aby spolek měl ve spolkovém rejstříku aktuální údaje, kde je vidět sídlo a kdo aktuálně zastává funkci statutárního orgánu spolku. Pokud tyto náležitosti spolek nemá v pořádku, pak je to problém. Stejně tak je potřeba mít aktuální údaje také v registru univerzitních spolků vedeném IPSC, mít tam aktuální e-mail. Pokud nemají spolky uvedené aktuální sídlo v rejstříku spolků vedeném u soudu a aktuální kontaktní e-mail v registru univerzitních spolků vedeném IPSC, pak je často problém s doručováním písemností a obecně s komunikací se spolky, a pak je těžko možné uzavřít s nimi smlouvu. V případě, že spolek pro účely žádosti zastupuje někdo jiný než statutární orgán, pak by měl také doložit plnou moc od statutárního orgánu. Zdůraznil také, že právní odbor pouze dává právní stanoviska k žádostem, zda splňují podmínky podle předpisů, neadministruje žádosti, což dělá IPSC, ani je nehodnotí, což přísluší Sociální komisi AS UK, resp. Hodnotící komisi. Zdůraznil též automatickou povinnost spolků vyúčtovat finanční podporu, a to do 60 dnů od té chvíle, kdy akce proběhla.


Michael Glogr (Elsa, PF), spolky, které nesplňují podmínky pro to, aby mohly žádat, upozornil na možnost oslovit Centrum spolků, studentů a absolventů UK ( ), které tyto podmínky splňuje a které je schopno studentské aktivity zastřešit. Pak formálně bude Centrum žadatelem, tím také zajistí dotyčným studentům či spolkům administrativní servis.


Silvie Nedvědová (IPSC) se vyjádřila k otázce vzdělávacích workshopů, které i v minulosti IPSC pro spolky organizovalo. IPSC určitě plánuje udělat školící workshop na účetně-právní minimum. Další témata by IPSC chtělo zvolit i na základě poptávky a návrhů spolků. Požádala proto, aby spolky v horizontu 14 dnů napsaly témata, o něž by měly zájem, a IPSC se to pokusí zajistit. Pokud jde o registr univerzitních spolků, uvedla, že různě na stránkách UK visí různé seznamy a že se je snaží sjednocovat tak, aby všechny odpovídaly realitě.4. Vystoupení J. M. pana rektora

J. M. pan rektor se omluvil, že nemohl přijít na úvod jednání z toho důvodu, že měl ještě jiné povinnosti. Přivítal všechny přítomné a poděkoval jim za jejich čas a aktivitu. K otázkám podpory studentských aktivit uvedl, že pro univerzitu je z pochopitelných důvodů prioritní podpora postihující více fakult tak, aby bylo akcentováno propojování studentů napříč univerzitou. V tomto smyslu lze identifikovat dvě takové hlavní akce, které univerzita pravidelně podporuje, a těmi jsou Studentský Majáles a 17. listopad. Uvítal, že po určitých prvotních bolestech se podařilo učesat a uhladit proces podpory spolkových aktivit, který nyní funguje bez zásadních problémů. Dále připomněl i nefinanční možnosti podpory. Zmínil také to, že univerzita nově vyčlenila zvlášť částku na sportovní aktivity, kdy studenti reprezentují univerzitu; tyto prostředky přitom nejdou na úkor klasické podpory spolkům.


David Pavlorek, člen předsednictva AS UK, se zeptal na upřesnění toho, jakým způsobem funguje podpora zmiňovaných sportovních aktivit, jakým způsobem se podávají žádosti.


J. M. pan rektor odpověděl, že systematizovali oblast podpory sportovních aktivit. V minulých letech na tuto podporu šlo přibližně 800 až 900 tis. Kč ročně. Od 1. ledna 2019 je účinné nové opatření rektora č. 53/2018 , které zavádí nový orgán, kterým je Rada sportu UK složená ze zástupců kateder tělesné výchovy na všech fakultách, které takové pracoviště mají. Ta bude fungovat jako poradní orgán rektora v těchto otázkách a doporučovat rektorovi rozdělení prostředků na podporu sportovních aktivit v podobě reprezentací, mistrovství, sportovních dnů apod., na což univerzita vyčlenila prostředky ve výši 1 mil. Kč. Pokud jde o úspěšné studenty-sportovce, tak pan rektor s nimi organizuje setkávání, kdy dostanou nějaký drobný dárek, a na doporučení Rady sportu budou za reprezentaci univerzity dostávat také nějaké stipendium podobně, jako je dostávají studenti za vynikající výsledky a reprezentaci univerzity i v jiných oblastech.


Martin Béreš, člen AS UK, se zeptal na otázku provozování kavárny či jiného restauračního a socializačního zařízení v budově ETF. V minulosti v budově ETF byl provozován podnik Café Marathon, který působil jako určité společenské centrum tamních studentů, ale byly tam nějaké stížnosti a podnik nakonec zavřel. Chtěl by se proto zeptat, zdali existuje doporučení vedení univerzity neprovozovat pohostinské zařízení v těchto prostorách. ETF totiž deklarovala záměr nějaký takový podnik tam nechat provozovat, ale zatím se s tím nic neděje, takže jej zajímá, jestli tomu něco brání.


J. M. pan rektor odpověděl, že ze strany univerzity tomu určitě nic nebrání. Pokud ETF má zájem tam mít nějakou kavárnu či obdobné zařízení, může děkan ETF vypsat poptávkové řízení a podle toho, kdo splní podmínky, ten tam bude moci provozovat zařízení. Jde pouze o to, aby se dodržovaly nějaké obecně závazné podmínky, z nichž jednou je dodržování nočního klidu. Je tady i možnost oslovit ředitele Kolejí a menz, které provozují Studentský klub Celetná a kavárnu U Rotlevů, příp. také restauraci U Supa, pokud by o to byl zájem.


Jan Wagner, vedoucí právního odboru RUK, doplnil, že tam byly opakované stížnosti na MČ Praha 1 a s provozovatelem kavárny se nepodařilo domluvit, aby s tím něco udělal. Je třeba počítat s tím, že okolí je tam na dodržování nočního klidu citlivé. Ze strany univerzity ale nic nebrání tomu, aby tam provozoval kavárnu nějaký nový provozovatel.


J. M. pan rektor poděkoval přítomným za účast, za to, že na univerzitě provozují spolkovou činnost, čímž její život významně obohacují, a popřál přítomným úspěšný zbytek jednání.


5. Různé


a. 17. listopad

David Hurný, místopředseda AS UK, a Miroslav Čermák (odbor vnějších vztahů RUK) připomněli, že letos bude kulaté výročí událostí spojených se 17. listopadem. Bude proto plánován soubor akcí se souhrnným názvem „Svobodný listopad“. Organizační tým chce otevřeně připravovat tyto akce, bude možné se do jeho práce také zapojit. Pozvali proto na informační schůzku k této věci, která proběhne dne 14. března 2019 od 17:00. Prostor schůzky bude upřesněn a spolkům tato informace bude rozeslána e-mailem.


b. Pozvánka na koncert Entropie

David Pavlorek, člen předsednictva AS UK, tlumočil pozvánku na koncert studentského komorního sboru Entropie, který se uskuteční večer v den konání grémia spolků od 19:00 v Kampusu Hybernská. Jedná se o předpremiéru scénického koncertu o Kryštofu Harantovi.Poslední změna: 4. březen 2019 17:12 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: UK POINT
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám