Studijní plány – SP pro sdružené studium

Studijní plány – SP pro sdružené studium


Obecná pravidla


Při konkrétní realizaci sdruženého studia je student vždy studentem v jednom studijním programu, ve kterém studuje podle hlavního studijního plánu (maior), do tohoto SP koná přijímací řízení, v tomto studijním programu je zapsán; případná „výměna“ hlavního studijního programu a přidruženého studijního programu je možná pouze přes přijímací řízení;


Struktura studijního plánu


Studijní program pro sdružené studium může obsahovat jeden až tři studijní plány: plný studijní plán (dříve jednooborové studium), hlavní studijní plán (maior) a přidružený studijní plán (minor) (dříve dvouoborové studium).

pozn: přidružený studijní plán (minor) nemůže být samostatným studijním plánem SP


Každý studijní plán se pro účely sdruženého studia člení na obecnou část společnou pro fakultu nebo požadovanou v rámci oblasti vzdělávání (např. společný fakultní základ, pedagogicko-psychologická příprava apod.) a na oborovou část specifickou pro daný SP.


Pokud obsahuje plný studijní plán „další profilující předměty“, které nejsou součástí hlavního (maior) nebo přidruženého (minor) studijního plánu, pak se rozdíl v obsahu studia musí promítnout do profilu absolventa a obsahu státní závěrečné zkoušky. Další profilující předměty obsažené pouze v plném studijním plánu ale nemohou být tematicky odlišné a nemohou vést k významně odlišným profilujícím znalostem a dovednostem.


Obecná pravidla pro tvorbu studijního plánu


Pro studijní plán se specializacemi (dohromady společná a specializační část) je nutno také dodržet obecná pravidla pro tvorbu studijního plánu

 • min. 50% kreditů dohromady za PP a profilující skupiny PVP,

 • alespoň jeden povinně volitelný předmět vyučovaný v cizím jazyce (mgr studium)

 • požadavky na personální zabezpečení apod.

Více viz obecné pokyny pro vytváření studijního plánu.
Pravidla pro tvorbu hlavního studijního plánu (maior):


Hlavní studijní plán (maior) je určujícím studijním plánem sdruženého studia.


Neobsahuje-li SP ve sdruženém studiu hlavní studijní plán (maior), musí obsahovat plný studijní plán (pak ale v tomto SP nemůže být zapsán student sdruženého studia).


Součástí hlavního studijního plánu (maior) musí být:

 • ZT PPZ z plného studijního plánu („st. plán“);

 • všechny nebo převážná část PPZ plného st. plánu;

 • povinný předmět nebo předměty pro přípravu závěrečné práce (příp. skupina PVP);

 • předměty společné (obecné) části plného st. plánu (fakultní základ apod.), pokud je plný st. plán obsahuje;


Počet kreditů z hlavního st. plánu (maior) se musí pohybovat mezi 50 a 67 % kreditů z „určeného počtu kreditů“, přičemž počet kreditů z oborové části hlavního st plánu (maior) musí být shodný, nebo téměř shodný s počtem kreditů z přidruženého st. plánu (minor):

Kredity pro volbu studenta by měly být rozděleny poměrně mezi hlavní a přidružený st. plán (typicky 50%). Tzn: tříletý SP - 9 kreditů, dvouletý SP - 6 kreditů.


Hlavní st. plán musí mít takový počet kreditů, aby byly k němu kompatibilní přidružené st. plány druhých SP a aby součet kreditů obou plánů nepřekročil 90 % (příp. 95%) standardního počtu kreditů.


Příklad - NMgr SP:

 • počet kreditů za přidružený studijní plán (minor) = 49 kreditů,

 • počet kreditů za oborovou část hlavního studijního plánu (maior) = 49 kreditů

 • počet kreditů za obecnou část hlavního studijního plánu (maior) = 10 kreditů

 • počet kreditů pro volbu studenta = 12 kreditů (6 maior, 6 minor)


Části státní závěrečné zkoušky (SZZ) příslušející k hlavnímu studijnímu plánu (maior) obsahují:

 • obhajobu závěrečné práce - téma ZP musí souviset s tématem hlavního st. plánu (maior), tzn. se studijním programem, ve kterém je student zapsán; v odůvodněných případech může děkan povolit schválení tématu ZP z přidruženého stud. plánu,

 • jednu nebo více částí SZZ, nebo jeden či více tematických okruhů části SZZ, kterou se prověřují profilující znalosti či dovednosti získané z PPZ obecné části, pokud jsou v hlavním st. plánu obsaženy,

 • jednu nebo více částí SZZ, kterou se prověřují profilující znalosti či dovednosti z PPZ oborové části hlavního st. plánu (maior),

 • u každé části SZZ se uvádí:

  • název části SZZ

  • popis obsahu části SZZ:

   • názvy tematických okruhů s vymezením jejich obsahu (např. uvedením studijních předmětů (názvy, nikoli kódy), na které tematické okruhy navazují, nebo stručným popisem) a způsobu jejich absolvování, nebo volby,

   • v případě, že se část SZZ nedělí dále na tematické okruhy, pak se uvádí obsah části SZZ v podobě výše.


Část nebo části SZZ příslušející k oborové části hlavního st. plánu (maior) by měly rozsahem a obsahem odpovídat části nebo částem SZZ vztahující se k přidruženému st. plánu (minor).


Obecná struktura SZZ – zde.
Pravidla pro tvorbu přidruženého studijního plánu (minor):


Přidružený studijní plán („st. plán“) studijního programu, v rámci kterého je schválen/akreditován, slouží k doplnění hlavního st. plánu (maior) jiného studijního programu.


Podle přidruženého st. plánu (minor) nelze studovat ve studijním programu, v rámci kterého byl schválen, tzn. přidružený st. plán (minor) nemůže být jediným st. plánem studijního programu ve sdruženém studiu.


Součástí přidruženého st. plánu musí být:

 • ZT PPZ hlavního st. plánu (maior), případně plného st. plánu,

 • všechny nebo významná část PPZ hlavního st. plánu (maior), případně plného st. plánu.

Součástí přidruženého st. plánu nejsou předměty obecné části plného studijního programu a předměty pro přípravu závěrečné práce.


Počet kreditů pro předměty přidruženého st. plánu se musí pohybovat mezi 33 a 50 % kreditů z určeného počtu kreditů:

Kredity pro volbu studenta: tříletý SP - 9 kreditů, dvouletý SP - 6 kreditů.


Přidružený st. plán musí mít takový počet kreditů, aby byl kompatibilní s hlavními st. plány jiných SP, ve kterých bude student podle přidruženého st. plánu studovat,současně součet kreditů obou plánů nesmí překročit 90 % (pro regulovaná povolání 95%) standardního počtu kreditů. V odůvodněných případech může vznikat i více verzí přidruženého st. plánu (minor).


Část nebo části SZZ vztahující se k přidruženému studijnímu plánu (minor):


 • Profilující znalosti a dovednosti získané v předmětech přidruženého st. plánu musí být prověřeny alespoň jednou částí SZZ, která bude součástí SZZ studijního programu, ke kterému přísluší hlavní st. plán (maior) a ve kterém bude student zapsán.

 • rozsah a obsah odpovídá části nebo částem SZZ příslušející odborné části hlavního st. plánu (maior)

 • součástí není obhajoba ZP

 • u každé části SZZ se uvádí:

  • název části SZZ

  • popis obsahu části SZZ:

   • názvy tematických okruhů s vymezením jejich obsahu (např. uvedením studijních předmětů (názvy, nikoli kódy), na které tematické okruhy navazují, nebo stručným popisem) a způsobu jejich absolvování, nebo volby,

   • v případě, že se část SZZ nedělí dále na tematické okruhy, pak se uvádí obsah části SZZ v podobě výše.


Obecná struktura SZZ – zde.Poslední změna: 11. říjen 2019 15:56 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám