Uvažujete o pobytu (stáži) v zahraničí?

Po ukončení studia absolventi hledají uplatnění v pracovním procesu. Ve většině případů schází absolventům praxe - konkrétní pracovní zkušenosti, což v vede k znevýhodnění absolventů na trhu práce. K získání potřebných zkušeností mohou absolventům napomoci stáže, které nabízí stále více podniků a organizací v ČR i v zahraničí. Také studenti mohou již během studia využít tyto nabídky.


Stáž znamená krátkodobou pracovní činnost studentů či absolventů VŠ v přijímací organizaci (podniku), jejímž účelem je poskytnout stážistům možnost získání praktických dovedností, pracovních návyků, možnost uplatnit své znalosti v praxi a zlepšit své vyhlídky na budoucí zaměstnání. Cílem stáže není na rozdíl od brigády finanční zisk, ale získání konkrétních odborných znalostí a schopností. Od stáží je také nutné odlišovat studijní pobyty typu Erasmus. Někteří stážisté se po skončení stáže stávají zaměstnanci organizace, která jim stáž umožnila.


Pro stáže se běžně používají termíny „studentské praxe“, „trainee program“, „traineeship“, „internship“ či „Praktikum“/„Praktika“ (v německy mluvících zemích).

Jaké přínosy lze od stáže očekávat?

 • získání potřebné praxe

 • možnost najít zaměstnání podle vlastních představ

 • seznámení se s konkrétní firmou, organizací

 • upevnění pracovních návyků

 • zlepšení profesních dovedností a kompetencí

 • zlepšení jazykových dovedností

 • účast na školení a jiných vzdělávacích aktivitách

 • možnost vypracovat diplomovou práci, jejíž téma zadá poskytovatel stáží

 • finanční odměna a jiné výhody (příspěvek na bydlení, životní pojištění apod.)

 • doklad o absolvování stáže

Jak se v nabídce stáží orientovat?

Nabídka stáží je velmi rozsáhlá, na těchto stránkách můžete nalézt některé z nich.

Stáže jsou uvedeny v abecedním pořadí. Portály, nabízející stáže a nabídky komerčních zprostředkovatelů, jsou uvedeny na konci seznamu.


Pro studenty a absolventy je určené široké spektrum stáží. Předpokladem k nalezení vhodné stáže je získání maxima informací o podmínkách, za kterých stáže probíhají. Jako vodítka pro orientaci v rozsáhlé nabídce stáží mohou sloužit následující kritéria:


  a. 

Jsou stáže finančně odměňované?

Stáže se liší v tom, zda je pracovní činnost stážisty finančně odměňována či nikoli. Řada podniků nabízí plat. Jiné organizace odměňují stážisty v podobě stipendií či grantu (např. EU). Jinde jsou zajištěny pouze ubytování, strava, doprava. Neplacené stáže jsou také velmi časté (např. UNESCO).


  b. 

Jaký je právní vztah mezi přijímací organizací a stážisty?

Vztah mezi stážistou a přijímací organizací upravuje pracovní smlouva, dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti či zcela specifická dohoda zejména u neplacených stáží.


  c. 

Pro koho jsou stáže určeny?

Stáže jsou zpravidla nabízeny lidem mladším 30 let. Nejdůležitějším kritériem v tomto ohledu je ale dosažené vzdělání.

Stáže jsou tak určeny pro:

a) studenty

b) studenty 3. a vyšších ročníků

c) absolventy

d) všem předchozím skupinám.

Větší firmy mají vypracované projekty pro studenty i pro absolventy. Nabízí současně stáže, ale i zaměstnání určené pro absolventy.


  d. 

Jak dlouho stáže trvají?

Délka stáže je u každé přijímací organizace odlišná – od několika týdnů až po dva roky. Zpravidla stáž trvá několik měsíců. Některé společnosti mají pevně stanovenou dobu stáže, v jiných organizacích závisí délka stáže na dohodě se stážisty.


  e. 

Jaké je odborné zaměření stáže?

Stáže se liší podle zaměření a typu činnosti přijímacích organizací. Mezi nejčastější zaměření stáží patří:

 • ekonomie, finance a bankovnictví

 • management

 • marketing

 • personalistika

 • logistika

 • informační technologie

 • farmacie

 • přírodní vědy

 • technické zaměření

 • medicína

 • právo

 • jazyky/ překladatelství

 • společenskovědní obory

 • sociální práce

Některé instituce (např. EU) mají rozsáhlý aparát, kde se mohou uplatnit studenti a absolventi všech studijních oborů. V řadě případů není pro přijetí rozhodující zaměření, ale motivace, jazykové a komunikativní dovednosti, ochota učit se novým věcem a vlastní iniciativa.


  f. 

Jaké jsou požadavky pro přijetí?

Podmínky pro přijetí zájemce o stáž se liší (nároky na ukončené vzdělání, zaměření, jazyky). Obecně ale platí, že zájemci o stáž musí vyplnit a odeslat přihlášku společně se životopisem. Častý je také přijímací pohovor či výběrové řízení ve formě tzv. assessment center. Poskytovatelé stáží za velice důležitý předpoklad pro přijetí považují vlastní motivaci a zájem uchazeče. Absolventi jsou povinni připojit kopii diplomu. Mezi další obvyklé formální požadavky patří doklad o znalosti jazyků,  motivační dopis, doporučující dopis z univerzity a výborné studijní výsledky.


  g. 

Je možné v rámci stáže pracovat na diplomové práci?

Zvláštním typem je stáž, jejíž podstatou je zpracování diplomové práce. Témata  diplomových prací vypisují poskytovatelé stáží podle svého uvážení a potřeb. Hlavní aktivitou stáže se tak stává vlastní výzkum a měření stážisty s cílem vypracovat diplomovou práci v přijímací organizaci. Tato stáž umožňuje studentům spojit vlastní studium s praxí. Úspěšné diplomové práce jsou pak přijímacími organizacemi honorovány, popř. zajistí stážistům zaměstnání v této organizaci. Jako příklad lze uvést stáž ve spol. Škoda, Bosch či Eurotel.


  h. 

Platí se za zprostředkování stáže?

Většinu stáží nabízí přímo konkrétní organizace nebo podnik. V tomto případě neplatí uchazeč žádný poplatek. Řada zahraničních stáží je zprostředkována společnostmi, které si za toto zprostředkování (výběr, zajištění stáže a umístění v konkrétní organizaci či podniku) účtují poplatky (např. agentury GTS, Alfa-Agency).

Stáže v ČR

Asociace pro mezinárodní otázky - Více informací v češtině a v angličtině + projekt/project


IBM - půlroční stáže s přiděleným konzultantem; šance získat v budoucnu i práci v IBM


Česká účetní kancelář - jste studentem 3. nebo 4. ročníku vysoké školy se zaměřením na ekonomii? Pak je právě pro Vás určena tato nabídka.


Mamaison Hotels & Apartments - We have an opening for 2 Interns (6 months each), one full time one part time to assist our Sales and Marketing team and learn from the best!Amnesty International - neplacené stáže, celoročně, nabídka krátkodobých i dlouhodobých brigád pro studenty i dobrovolníky z různých oborů.


ABB – brigády, stáže i zaměstnání pro studenty a absolventy technických oborů, nabídka témat diplomových prací.


Bosch – studentské stáže pro studenty ekonomických a technických oborů, nabídka témat bakalářských a diplomových prací.


Business Leaders Forum – neplacené stáže v oblasti managementu pro studenty.


Career Market – nabídka stáží a pracovních příležitostí pro studenty a absolventy přírodovědných oborů.


Centrum komunitních aktivit – placené i neplacené stáže pro studenty sociální práce, speciální pedagogiky apod.


ČKD v Kutné Hoře – nabídka uplatnění pro absolventy


Člověk v tísni - různé typy placených i neplacených stáží v ČR i v zahraničí.


ČSOB – stáže pro absolventy VŠ ekonomického, právního, technického zaměření: program „Křepelky“ a program „Foxes“ 


Evropská rozvojová agentura - Trainee program ERA pro studenty VŠ a pro absolventy SŠ a VŠ.


Francouzské velvyslanectví v ČR - nabídka stipendia francouzské vlády na stáž ve Francii v několika vědních oborech.


KMPG – stáže pro studenty 4. a 5. ročníků a absolventy ekonomických oborů.


Komerční banka – stáže pro studenty.


MZV - stáže na MZV a na zastupitelských uřadech v ČR i v zahraničí.


OSN - Informační centrum v Praze - nabíbídka stáže pro studenty minimílně na 3 měsíce.


Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR - Parlamentní institut - – stáže pro studenty.


Rakona – stáže pro studenty.


Siemens - stáže pro studenty 4. a 5. ročníků.  


T-Mobile – stáže pro studenty.


Ústav mezinárodních vztahů – stáže pro studenty společensko-vědních oborů, možnost zpracování diplomové či disertační práce.


Zentiva – stáže pro studenty a absolventy v oblasti farmacie.

Stáže v zahraničí

Fulltime and Internship Opportunities with Microsoft


The Borealis Commercial Graduate Programme 2011


EADS internship possibilities - stáže v EADS


Stáže v Rakousku


Dobrovolníci pro Afriku čtěte zde


Nabídka stáže u společnosti Sony:

www.sonycareers.com a sony

Brožura Pracovní programy pro mladé lidi v Kanadě


PERACH – izraelský tutorský a mentorský program pro sociálně znevýhodněné děti a děti se speciálními potřebami. Projekt může být užitečným zdrojem informací a inspirace nejen pro studenty a akademické pracovníky v oblasti pedagogiky, psychologie, speciální pedagogiky, sociální péče apod.

Spirofrog – německý portál nabízející stáže po celém světě

Amnesty International – neplacené stáže

Council on International Educational Exchange – stáže pro studenty a absolventy v USA

Deutsches Studentenwerk a Robert Bosch Stiftung – nabídka stáží v SRN pro studenty a absolventy

Euradio Editorial Staff - stáže pro novináře a redaktory

Eurodesk – portál Evropské informační sítě pro mládež na svých stránkách nabízí množství odborných stáží  v evropských institucích

Evropská centrální banka – stáže pro absolventy

Evropská dobrovolná služba - stáže a krátkodobé pracovní pobyty po celé Evropě pro studenty

Evropské centrum moderních jazyků - stáže pro absolventy se zaměřením na knihovnictví a informatiku

Google - tříměsíční stáže pro studenty různých oborů: IT, matematika, ekonomie aj. Stáže se konají v několika destinacích v Evropě a severní Americe.

Institute of International Education Europe- neplacené stáže pro VŠ. Stáž probíhá v Budapešti. Potenciální stážisté by měli projevovat zájem o oblast vzdělávání. Informace také zde.

Leonardo da Vinci – stáže pro absolventy.

Microsoft - stáže pro studenty i absolventy v USA

NATO - stáže pro studenty a absolventy oborů politologie, mezinárodních vztahů, ekonomie, sociologie, lidské zdroje aj. do 30 let věku. Místem stáží, které trvají 6 měsíců, je Brusel.

Open Society Fund  – nadace nabízející stipendia pro absolventy pedagogických fakult

OSN – neplacené stáže  New Yorku v rámci Rozvojový program OSN určené pro absolventy VŠ. Další stáže u OSN

Program Kafka – stáže v SRN pro studenty různých studijních oborů. Organizuje Hertie Stiftung.

SONY – nabídka stáží pro studenty a absolventy ekonomických oborů po celé Evropě

Světová banka -stáže pro VŠ studenty a absolventy v oblasti ekonomie, financí, antropologie, sociologie, zemědělství, životní prostředí aj.

UNESCO – neplacené stáže pro studenty a zaměstnání pro absolventy

Úřad pro harmonizaci vnitřního trhu – placené stáže pro absolventy

Portály pro vyhledávání zahraničních stáží a komerční nabídky

Job and Career Blog

Jobs and Internships

Jobs and International Jobs

Energy and alternative Energy Jobs and Internships

AIESEC – světová studentská organizace nabízející pracovní příležitosti a výměnné pobyty

AIPT – Asociace pro mezinárodní odborný výcvik -  portál nabízející stáže v USA pro studenty a absolventy

Alfa Agency - komerční nabídky neplacených stážích pro studenty v USA a v Kanadě

iAgora - portál nabízející stáže v SRN

Praktikumsbörse Osteuropa -  portál nabízející stáže v SRN a východní Evropě

Praktikus – portál nabízející stáže v SRN v sociální sféře

Student Agency  - komerční nabídky stáží pro studenty

Studserv - portál nabízející stáže v SRN 

USA Internships - databáze stáží v USA

WSIA – komerční nabídky studentských stáží v AustráliiPoslední změna: 22. leden 2018 00:19 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: UK POINT
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám