Cotutelle - doktorát pod dvojím vedením

Doktorské studium pod dvojím vedením disertační práce (známé pod francouzským názvem cotutelle) probíhá na základě spolupráce mezi Univerzitou Karlovou a zahraniční vysokou školou. Společné vedení disertační práce je zajištěno dvěma školiteli z obou zapojených institucí a posluchač tráví část doktorského studia na partnerské instituci. Tato spolupráce významně přispívá k prohloubení internacionalizace doktorského studia a v dlouhodobém hledisku podporuje zapojení vědy a výzkumu na fakultách do mezinárodního prostoru. Základní podmínky tohoto studia na Univerzitě Karlově stanovuje Opatření rektora č. 57/2017.


Pro každý doktorát připravovaný v rámci cotutelle uzavírají partnerské instituce individuální Dohodu o dvojím vedení disertační práce, která stanovuje podmínky, časový harmonogram a ostatní náležitosti studia a obhajoby disertační práce. Podepisuje ji doktorand a jeho školitelé, děkan fakulty, rektor UK a příslušní představitelé partnerské instituce.


Doktorand je přihlášen a zapsán ke studiu na obou partnerských univerzitách podle platných pravidel a má tam všechna odpovídající akademická práva a povinnosti. Ustanovení v rámci uzavřené dohody mají přispět k tomu, aby se předešlo administrativním a průběhovým komplikacím. Nesmí být v rozporu s platnými předpisy pro doktorské studium v obou zemích a na příslušných univerzitách a fakultách.


Univerzity v zahraničí přistupují k uzavírání dohod o dvojím vedení disertačních prací různě, proto může docházet k dílčím modifikacím.Metodické pokyny

Zájemci o doktorské studium pod dvojím vedením disertační práce se obracejí na fakultní koordinátory pověřené touto agendou. Fakultní koordinátoři při přípravě dohody spolupracují s Odborem kvality vzdělávací činnosti a akreditací Rektorátu Univerzity Karlovy. Mohou přitom využít následující metodický pokyn:


Metodika cotutelle


Pracovní vzory dohod

Doporučeným jazykem dohody je angličtina. Požaduje-li partnerská univerzita dohodu v jiném cizím jazyce, je třeba vyhotovit odpovídající verzi také v angličtině, nebo češtině. Doporučujeme použít jeden z níže uvedených vzorů dohody, které již byly schváleny právním a studijním odborem RUK.


Pracovní vzory Dohody o dvojím vedení disertační práce v českém, anglickém, francouzském a německém jazyce (poslední aktualizace 6. 12. 2016):


Pracovní vzor dohody v ČJ

Pracovní vzor dohody v AJ

Pracovní vzor dohody ve FJ

Pracovní vzor dohody v NJ


Pracovní vzory Dodatku k Dohodě o společném vedení disertační práce v českém, anglickém, francouzském a německém jazyce (poslední aktualizace 10. 11. 2016):


Pracovní vzor dodatku v ČJ

Pracovní vzor dodatku v AJ

Pracovní vzor dodatku ve FJ

Pracovní vzor dodatku v NJ


Přehledy uzavřených dohod

Přehledy uzavřených dohod o dvojím vedení disertační práce uzavřených na institucionální úrovniMožnosti financování

Univerzita Karlova podporuje doktorát pod dvojím vedením formou příspěvku z Fondu mobility (Fond mobility), další možností je požádat o podporu fakultu či partnerskou univerzitu. Dále můžete využít nabídky různých nadací, grantových agentur a dalších institucí podporujících studentskou mobilitu.

Chcete-li uskutečnit doktorát pod dvojím vedením na některé univerzitě ve Francii, můžete se ucházet o stipendium francouzské vlády, která tyto aktivity finančně podporuje. Bližší informace naleznete zde: Doktorát pod dvojím vedenímKontakt:

RNDr. Jan Placht

Odbor pro studium a záležitosti studentů

E-mail: jan.placht@ruk.cuni.czPoslední změna: 7. září 2020 15:04 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám