Joint Degree a Multiple Degree

Schématem joint degree rozumíme integrované společné studium se zahraničními partnery, na jehož konci student získá společný diplom, popřípadě dva nebo více diplomů partnerských univerzit, podle § 47a a popř. § 81 zákona č. 111/1998 Sb. (zákon o vysokých školách) v platném znění.


Na UK existuje tento druh studia ve dvou základních podobách:


1) na úrovni mezinárodních studijních programů se společným kurikulem na bakalářském, navazujícím magisterském a doktorském stupni – studijních programů joint degree. Zde se uzavírá meziuniverzitní smlouva o implementaci studijního programu joint degree, na jejímž základě partnerské univerzity žádají o akreditaci (podle § 44 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb. - zákon o vysokých školách - lze pod pojem „akreditace“ zahrnout i udělení oprávnění uskutečňovat studijní program v rámci institucionální akreditace, čl. 13 akreditačního řádu) společného studijního programu, podle pravidel platných v každé jednotlivé zemi;


2) na úrovni jednotlivých studentů jakožto doktorské studium pod dvojím vedením, tzv. cotutelle. Partnerské univerzity se dělí o individuální studijní plán vybraného studenta, o jehož studiu se uzavírá individuální meziuniverzitní smlouva o cotutelle.


Podrobnější informace o cotutelle.


Tyto stránky jsou v dalším věnovány výhradně společným studijním programům podle bodu 1) výše současně s čl. 22 odst. 5 Statutu Univerzity Karlovy a čl. 19 odst. 5 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy.


Na programech typu joint degree byl založen evropský vzdělávací program Erasmus Mundus. Jeho základem je spolupráce na kvalitních společných magisterských a doktorských programech vytvořených a nabízených konsorciem minimálně tří evropských univerzit (viz Berlínské komuniké ministrů ze dne 19. září 2003).


Počínaje rokem 2014 jsou společné studijní programy včetně programů joint degree financovány z evropského vzdělávacího programu Erasmus +, který zastřešil dosavadní programy na podporu mobilit: Lifelong Learning Programme (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius and Grundtvig), Mládež v akci a pět programů mezinárodní spolupráce (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink a program spolupráce s průmyslovými zeměmi).


Přihlášky do schválených studijních programů joint degree spolukoordinovaných UK je možno podávat na příslušnou fakultu UK, u programů se zahraničním koordinátorem si lze přihlášku stáhnout z webových stránek programu.

Co značí „integrovaný studijní program“?

Integrovaný studijním program je poskytován konsorciem joint degree, sdružujícím partnerské vysoké školy (alespoň dvě), a má tyto charakteristické rysy:


Integrace na úrovni předmětů: program je vyučován na základě společně koncipovaného a zabezpečovaného studijního plánu, nebo na základě plného uznávání modulů zkoncipovaných a zajišťovaných jednotlivými partnery samostatně, kteréžto dohromady spoluvytvářejí studijní plán vysokého standardu (nejlépe podle standardních kritérií ENQA: Standards and Guidelines).


Společné podmínky pro přijímání do studia a zkoušení: uchazeči musejí mít možnost přihlašovat se do jediného studijního programu / oboru na základě společných podmínek pro přijetí a společného postupu při výběru úspěšných uchazečů v souladu s příslušnou národní legislativou v zemích participujících vysokých škol. Vstupní podmínky musejí být jasně popsány a pro všechny uchazeče jednotné. Zkoušky (kontroly studia) vykonané na jedné instituci konsorcia jsou plně a automaticky uznávány ostatními institucemi konsorcia. Státní zkoušky včetně obhajob závěrečných prací jsou organizovány jako společné a komisionelní.


Mobilita: student musí absolvovat stanovený úsek studia (obvykle alespoň semestr) minimálně na dvou partnerských vysokých školách. Tento výjezd nelze nahradit virtuální mobilitou. Výjezd se také nemůže uskutečnit na instituci mimo konsorcium. Posloupnost úseků studia strávených na různých hostitelských institucích, jakož i rozmanité kombinace nabízených mobilit musejí být v době podávání přihlášek do integrovaného studijního programu známy a s předstihem zveřejněny pro všechny potenciální uchazeče.


Záruka udělení uznávaného společného vysokoškolského diplomu, nebo dvou popř. více uznávaných vysokoškolských diplomů po úspěšném absolvováni studijního programu: požaduje se jasné stanovení povahy a podoby udíleného vysokoškolského titulu. Dvojí nebo vícenásobný diplom (double / multiple degree) jsou definovány jako dva nebo více státem uznávaných diplomů oficiálně vydávaných dvěma nebo více vysokými školami podílejícími se jako partneři na integrovaném studijním programu. Společný diplom (joint diploma) je definován jako jeden dokument vydávaný nejméně dvěma partnery v souladu s § 47a zákona č. 111/1998 Sb. (zákon o vysokých školách) v platném znění. Minimálním požadavkem je možnost vydávání double degree.


Společný poplatek za studium: je-li integrovaný studijní program akreditován v České republice v cizím jazyce, studentům může být účtován poplatek za studium, který je neodvislý od toho kde student začíná studovat, kde pokračuje a kde studium končí tj. od konkrétního průchodu studiem. Poplatek by měl být partnery stanoven jednotně pro všechny studenty; v případě integrovaných studijních programů Erasmus Mundus lze stanovit odlišnou výši poplatku pro „evropské“ a „zámořské“ studenty.


Společné zajišťování kvality: partneři mají společně vytvořený mechanismus interních a externích evaluací, vyhovující standardním kritériím ENQA: Standards and Guidelines).Metodickou pomocí a koordinací celé problematiky společných studijních programů se zahraničním partnerem je na UK pověřen RNDr. Jan Placht z Odboru pro studium a záležitosti studentů. S jakýmkoliv dotazem, konzultací či názorem je možné se na něj kdykoliv obracet.


Poslední změna: 22. leden 2018 00:06 
print
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám