Opatření rektora UK č. 5/2011

Název:

Uskutečňování mezinárodně uznávaných kursů na Univerzitě Karlově v Praze

K provedení:

čl. 36a odst. 4 Statutu Univerzity Karlovy v Praze

Účinnost:

12. dubna 2011


Uskutečňování mezinárodně uznávaných kursů na Univerzitě Karlově v Praze


Čl. 1

Záměr uskutečňovat mezinárodně uznávaný kurs


 1. Záměr fakulty nebo vysokoškolského ústavu uskutečňovat mezinárodně uznávaný kurs orientovaný na zvýšení odbornosti studentů nebo absolventů zahraniční vysoké školy 1) (dále jen „záměr“ a „kurs“) obsahuje zejména

    a. 

  název kursu,

    b. 

  charakteristiku kursu a jeho zaměření,

    c. 

  profil absolventa kursu,

    d. 

  délku kursu vyjádřenou v semestrech,

    e. 

  předměty vyučované v rámci kursu, počet vyučovacích hodin,

    f. 

  způsob a požadavky na přijímání uchazečů do kursu,

    g. 

  podmínky, které musí účastník splnit během studia kursu a způsob jejich hodnocení,

    h. 

  podmínky, které musí účastník splnit pro absolvování kursu,

    i. 

  mezinárodně uznávaný titul, má-li být absolventům kursu udělován,

    j. 

  výši úplaty za účast na kursu,

    k. 

  personální zabezpečení výuky v kursu, včetně základní charakteristiky dosavadní vědecké a pedagogické práce předpokládaných vyučujících a

    l. 

  prostorové a informační zabezpečení pro uskutečňování kursu.

  Součástí záměru podle písmena b) a i) je doložení, že kurs, popř. titul, splňuje podmínky podle § 60a zákona č. 111/1998 Sb., v platném znění.

 2. V záměru se též uvede, v jakém období má být kurs uskutečňován.

 3. Náležitostí záměru je též doporučení alespoň dvou renomovaných zahraničních profesorů příslušného oboru k uskutečňování kursu, včetně odůvodnění.

 4. Záměr musí též obsahovat kalkulaci výnosů a nákladů na uskutečňování kursu; výše úplaty za účast na kursu podle odstavce 1 písm. j) musí být stanovena na základě této kalkulace.

 5. Záměr předkládá děkan fakulty nebo ředitel vysokoškolského ústavu rektorovi spolu s vyjádřením vědecké rady fakulty nebo vysokoškolského ústavu.

_______________________

1) § 60a zákona o vysokých školách.


Čl. 2

Přijímání uchazečů


 1. Do kursu přijímá fakulta nebo vysokoškolský ústav uchazeče podle svých kapacitních možností a v souladu s opatřením děkana fakulty nebo ředitele vysokoškolského ústavu.

 2. Splnění požadavků na přijetí do kursu může být ověřováno doklady nebo přijímací zkouškou.



Čl. 3

Absolvování kursu


 1. Absolventům kursu vydá univerzita osvědčení.

 2. V osvědčení se též uvede mezinárodně uznávaný titul, je-li absolventům tohoto kursu udělován.

 3. Osvědčení podepisuje rektor a děkan fakulty nebo ředitel vysokoškolského ústavu.

 4. Vzor osvědčení stanoví rektor.

 5. Podmínkou absolvování kursu je vždy vykonání závěrečné zkoušky, jejíž součástí může být písemná práce.



Čl. 4

Úplata


 1. Výši úplaty za účast na kursu stanoví děkan fakulty nebo ředitel vysokoškolského ústavu v souladu se schváleným záměrem; tato úplata je příjmem dané součásti univerzity.

 2. Výši úplaty za vydání osvědčení o absolvovaném kursu vzdělávání stanoví na základě kalkulace rektor; tato úplata je příjmem univerzity.

 3. Zaplacení úplaty podle odstavce 1 se prokazuje zpravidla nejpozději při zahájení kursu; podrobnosti, včetně způsobu zaplacení, určí opatřením děkan fakulty nebo ředitel vysokoškolského ústavu.

 4. Zaplacení úplaty podle odstavce 2 je podmínkou pro vydání osvědčení.



Čl. 5

Rozhodnutí rektora o uskutečňování kursu, hodnocení kursu


 1. O uskutečňování kursu rozhoduje rektor.

 2. Rektor záměr neschválí zejména v případě, kdy vědecká rada univerzity k tomuto záměru zaujala nesouhlasné stanovisko.

 3. Součástí kladného rozhodnutí rektora o uskutečňování kursu je zejména schválený záměr kursu a dále určení

    a. 

  období, ve kterém se mezinárodně uznávaný kurs může uskutečňovat a

    b. 

  období, za které bude vypracováno hodnocení kursu a náležitosti tohoto hodnocení.

 4. Způsob vypracování hodnocení kursu stanoví v přiměřené lhůtě rektor nebo prorektor (čl. 7 odst. 3). Období, za které bude vypracováno hodnocení kursu nemůže překročit dvojnásobek délky kursu.

 5. K hodnocení kursu přihlédne rektor, popř. vědecká rada univerzity, zejména při

    a. 

  posuzování žádosti děkana fakulty nebo ředitele vysokoškolského ústavu o prodloužení období, ve kterém se mezinárodně uznávaný kurs může uskutečňovat nebo

    b. 

  rozhodování o zkrácení tohoto období z vlastního podnětu.



Čl. 6

Zveřejňování informací o kursech


 1. Fakulta nebo další součást zveřejňuje informace o kursu prostřednictvím sítě Internet.

 2. Uchazeči o přijetí do kursu musí být s tímto opatřením, prováděcím opatřením děkana fakulty nebo ředitele vysokoškolského ústavu podle čl. 7 odst. 1, schváleným záměrem a dalšími podstatnými skutečnostmi předem seznámeni.



Čl. 7

Společná a závěrečná ustanovení


 1. Další podrobnosti mohou být v souladu s tímto opatřením upraveny opatřením děkana fakulty nebo ředitele vysokoškolského ústavu.

 2. Jde-li o společný záměr více součástí univerzity, je součástí záměru též vymezení vzájemné spolupráce a odpovědnosti těchto součástí.

 3. Uskutečňování kursů na univerzitě je koordinováno prorektorem, do jehož agendy spadá celoživotní vzdělávání.

 4. Toto opatření nabývá účinnosti dnem 12. dubna 2011.



V Praze dne 12. dubna 2011


prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.

rektor


.doc ke stažení


Poslední změna: 12. listopad 2014 15:01 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám