Hodnotící zprávy

Podle zákona o vysokých školách je vysoká škola povinna provádět pravidelně hodnocení svých činností a zveřejňovat jeho výsledky. Ustavení systému vnitřního zabezpečování kvality nabývá v poslední době na důležitosti zejména vzhledem k projednávaným změnám zákona o vysokých školách, kdy má například být místo programové akreditace zavedena akreditace institucionální. Aby takovouto akreditaci vysoká škola mohla získat, musí mít vytvořen fungující systém vnitřního zabezpečování kvality.


Dotvoření komplexního vnitřního systému hodnocení kvality si Univerzita Karlova stanovila ve svém Dlouhodobém záměru na léta 2016-2020. Jeho součástí bude jak hodnocení pro účely akreditace, hodnocení sumativní, tak hodnocení formativní, které je základem pro další rozvoj hodnocených oblastí.


Univerzita Karlova zamýšlí maximálně využít existujících prvků. Má vytvořeny metodické opory pro hodnocení kvality výuky studentkami a studenty, pro oblast doktorského studia má UK k dispozici sérii detailních standardizovaných kvalifikovaných šetření hodnocení studia ze strany jeho absolventů. Dále je k dispozici Vlastní hodnotící zpráva Univerzity Karlovy za období 2004-2008. Na tuto zprávu Univerzita Karlova navázala souborem analyticko-hodnotících dokumentů, které se hlouběji věnovaly naplňování DZ UK 2004-2010 v hlavních oblastech činností – výzkumu, vzdělávání, třetí roli a internacionalizaci – a reflektovaly situaci na jednotlivých součástech Univerzity Karlovy.


První z těchto studií, studie Hodnocení činností Univerzity Karlovy v letech 2004-2010: Třetí role (březen 2012), byla věnována tomu, jak Univerzita Karlova naplňuje své záměry v oblastech celoživotního vzdělávání, komercializace výzkumu a vývoje, zapojování do veřejného života či v informačních a poradenských službách. Jako druhá byla zpracována studie Hodnocení internacionalizace činností a akademické obce Univerzity Karlovy v letech 2004-2010 (březen 2012), která se zabývala tématem mezinárodního rozměru hlavních činností Univerzity Karlovy. Další dvě studie byly připraveny paralelně a věnovaly se dvěma hlavním činnostem Univerzity Karlovy, tj. činnosti vzdělávací a činnosti vědecké, a jejich výsledkem je Hodnocení vzdělávací činnosti Univerzity Karlovy v letech 2004-2012, resp. Hodnocení vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti Univerzity Karlovy v letech 2004-2012 (únor 2014).


Všechny tyto čtyři analyticko-hodnotící dokumenty, které vznikly mezi lety 2012-2014, pak byly podkladem pro Vlastní hodnotící zprávu Univerzity Karlovy za období let 2004-2012. Tato zpráva byla schválena Akademickým senátem Univerzity Karlovy na zasedání dne 24. ledna 2014.


Vlastní hodnotící zpráva Univerzity Karlovy v Praze 2004-2012

Vlastní hodnotící zpráva Univerzity Karlovy v Praze 2004-2008


Hodnocení vzdělávací činnosti Univerzity Karlovy v letech 2004-2012

Hodnocení vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti Univerzity Karlovy v letech 2004-2012

Hodnocení internacionalizace činností a akademické obce Univerzity Karlovy v letech 2004-2010: zpráva

Hodnocení internacionalizace činností a akademické obce Univerzity Karlovy v letech 2004-2010: hlavní výsledky

Hodnocení činností Univerzity Karlovy v letech 2004-2010: Třetí role
Poslední změna: 14. březen 2016 16:15 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám