Předpisy

Činnost univerzity vychází především ze zákona o vysokých školách (zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a změně a doplnění dalších zákonů), který stanovuje základní principy fungování vysokých škol a jejich poslání.


Na činnost univerzity však mají zásadní vliv další zákony a právní předpisy:

zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,

zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů,

zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých zákonů,

zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů,

zákon č. 500/2004 Sb., správní řád a

zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.


nařízení vlády č. 397/2009 Sb., o informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací,

nařízení vlády č. 274/2016 Sb., o standardech pro akreditace ve vysokém školství,

nařízení vlády č. 275/2016 Sb., o oblastech vzdělávání ve vysokém školství.


vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu,

vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 312/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu,

vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 343/2002 Sb., o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách,

vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 276/2004 Sb., kterou se mění vyhláška č. 343/2002 Sb., o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách.


Systém interních předpisů Univerzity Karlovy tvoří

vnitřní předpisy univerzity,

opatření rektora a

opatření kvestora.


Na úrovni fakult a dalších součástí univerzity systém interních předpisů doplňují

vnitřní předpisy fakult a součástí a

opatření děkana nebo ředitele součásti.


Vnitřní předpisy univerzity upravují organizaci a činnost Univerzity Karlovy, jakož i postavení členů akademické obce. Úprava vlastních záležitostí pomocí vnitřních předpisů je projevem práva veřejných vysokých škol na samosprávu; vnitřní předpisy jsou schvalovány akademickým senátem univerzity. Po jejich schválení vnitřní předpisy ještě registruje Ministerstvo školstvím mládeže a tělovýchovy. Vnitřní předisy univerzity musí být v souladu se zákonem o vysokých školách a jinými právními normami. Základní vnitřní předpisy jsou stanoveny vysokoškolským zákonem. Další vnitřní předpisy jsou určeny statutem univerzity.


Vnitřní předpisy fakulty upravují záležitosti fakulty spadající do její samosprávné působnosti a její vztah k univerzitě (pokud nejsou upraveny zákonem nebo vnitřním předpisem univerzity). Vnitřní předpis fakulty schvaluje na návrh děkana akademický senát fakulty. Po jeho schválení fakultním senátem vnitřní předpisy ještě schvaluje akademický senát univerzity. Vnitřní předpisy fakulty musí být v souladu se zákonem o vysokých školách a vnitřními předpisy univerzity.


Vedle vnitřních předpisů existují opatření rektora a opatření kvestora, na jednotlivých fakultách a součástech to jsou opatření děkana nebo opatření ředitele součásti. Tato opatření konkretizují a provádějí to, co je stanoveno vnitřními předpisy univerzity, fakult nebo součásti. Nesmí být s nimi v rozporu.


Statut UK a jeho přílohy

Základním vnitřním předpisem univerzity je její statut. Kromě poslání a činnosti UK určuje práva a povinnosti členů akademické obce, kompetence jednotlivých orgánů a popisuje základní činnosti univerzity. Statut UK má 4 přílohy.


Předpis

Dokument zakládající existenci předpisu

Statut

Zákon o vysokých školách (§ 17 odst. 1 písm. a))

- Příloha č. 1: Organizační řád - fakulty a další součásti UK, jejich názvy v angličtině

Statut UK (čl. 3 odst. 4)

- Příloha č. 2: Poplatky spojené se studiem - poplatky za úkony spojené s přijímacím řízením, za delší studium, za studium v cizím jazyce a řízení o nich

Statut UK (čl. 24)

- Příloha č. 3: Insignie Univerzity Karlovy - pečetidlo, žezla rektora a fakult, medaile rektora, akademických hodnostářů a některých děkanů

Statut UK (čl. 55 odst. 4)

- Příloha č. 4: Znak Univerzity Karlovy - znak ve všech jeho podobách

Statut UK (čl. 56 odst. 4)


Vnitřní předpisy UK stanovené zákonem o vysokých školách


Způsob jakým se utváří samosprávný zastupitelský orgán univerzity, akademický senát, a pravidla pro jeho jednání upravují rovněž zákonem stanovené základní předpisy volební řád a jednací řád Akademického senátu. Podobně v případě vědecké rady pravidla jednání určuje jednací řád Vědecké rady.

Zaměstnanců univerzity se ze základních vnitřních předpisů týká vnitřní mzdový předpis, který stanovuje mzdové třídy, tarify, příplatky a katalog prací, a řád výběrového řízení, který upravuje způsob vypisování a průběh výběrových řízení.

Studijními předpisy jsou studijní a zkušební řád, který základním předpisem pro stanovení rozhodování o právech a povinnostech studentů, určuje organizaci studia v bakalářských, magisterských a doktorských studních programech, a stanovuje kreditní systém a podmínky přerušení i ukončení studia. Průběh disciplinárního řízení a způsob jmenování disciplinární komisí určuje disciplinární řád pro studenty. Ze základních, zákonem stanovených vnitřních předpisů, se studentů týká ještě stipendijní řád, který stanovuje řízení a podmínky pro přiznávání stipendií, jejich druhy a výši.

Pravidla systému zajišťování a vnitřního hodnocení kvality určují principy a nástroje pro hodnocení studijních programů, programů CŽV, tvůrčí činnosti i souvisejících činností na univerzitě.


Předpis

Dokument zakládající existenci předpisu

Volební řád Akademického senátu

Zákon o vysokých školách (§ 17 odst. 1 písm. b))

Jednací řád Akademického senátu

Zákon o vysokých školách (§ 17 odst. 1 písm. c))

Vnitřní mzdový předpis

Zákon o vysokých školách (§ 17 odst. 1 písm. d))

Jednací řád Vědecké rady

Zákon o vysokých školách (§ 17 odst. 1 písm. e))

Řád výběrového řízení

Zákon o vysokých školách (§ 17 odst. 1 písm. f))

Studijní a zkušební řád

Zákon o vysokých školách (§ 17 odst. 1 písm. g))

Stipendijní řád

Zákon o vysokých školách (§ 17 odst. 1 písm. h))

Disciplinární řád pro studenty

Zákon o vysokých školách (§ 17 odst. 1 písm. i))

Pravidla systému zajišťování a vnitřního hodnocení kvality

Zákon o vysokých školách (§ 17 odst. 1 písm. j))

Další vnitřní předpisy UK

Další vnitřní předpisy jsou vymezeny statutem UK.


Předpis a jeho stručný obsah

Dokument zakládající existenci předpisu

Zásady používání a ochrany znaku univerzity

- pravidla pro užívání znaku univerzitou a jinými osobami

Statut UK (čl. 56 odst. 4 a 66 písm. d))

Řád přijímacího řízení pro uchazeče

- podmínky přijetí ke studiu

- přihláška ke studiu

- přijímací řízení

Statut UK (čl. 19 odst. 6 a 66 písm. f))

Rigorózní řád

- konání rigorózních zkoušek na fakultách

- přihlášky ke zkouškám

- poplatky a úhrady nákladů

- zveřejňování rigorózních prací

Statut UK (čl. 32 a čl. 66 písm. i))

Řád celoživotního vzdělávání

- typy programů celoživotního vzdělávání

- úhrady nákladů a typy dokladů o absolvování

- přijímání zájemců

- univerzita třetího věku

Statut UK (čl. 33 odst. 1 a čl. 66 písm. j))

Řád imatrikulací a promocí

- pořad imatrikulace a promoce

Statut UK (čl. 59 odst. 4 a 66 písm. k))

Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem

- průběh habilitačního a jmenovacího řízení na fakultě a před orgány UK

- složení komisí a náležitosti stanovisek

- poplatek za úkony spojené s řízením

Statut UK (čl. 38 odst. 2 a čl. 66 písm. m))

Grantový řád

- orgány Grantové agentury UK

- podávání a hodnocení grantových přihlášek

- rozdělování finančních prostředků

Statut UK (čl. 12 odst. 4 a čl. 66 písm. n))

Ediční řád

- Ediční rada UK

- ediční plán

- autorské smlouvy

Statut UK (čl. 12 odst. 5 a čl. 66 písm. o))

Akreditační řád

- institucionální akreditace

- udělení oprávnění uskutečňovat studijní programy v rámci IA

- akreditace studijních programů

- akreditace habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem

Statut UK (čl. 22 odst. 7, čl. 38 odst. 1 a čl. 66 písm. q))

Řád pro hodnocení vzdělávací činnosti studenty a absolventy

- cíle hodnocení

- druhy hodnocení

- pravidla pro hodnocení

- využívání výsledků

Statut UK (čl. 66 písm. r))

Řád rady pro vnitřní hodnocení

- působnost a organizace RVH

- jednací řád RVH

Statut UK (čl. 9 odst. 7 a čl. 66 písm. s))

Pravidla hospodaření

- příjmy univerzity

- tvorba a využití finančních prostředků

- fondy

- účetnictví

Statut UK (čl. 53 odst. 3 a čl. 66 písm. t))

Pravidla pro správu majetku

- nabývání majetku

- nezcizitelný majetek

- výkon správy majetku

Statut UK (čl. 53 odst. 3 a čl. 66 písm. u))


Řád pro poskytování ubytovacích a stravovacích služeb

- druhy ubytování a úhrad za ubytování

- výběr zájemců o ubytování, zásady ubytování

- samosprávné orgány

- základní podmínky stravování studentů v menzách

Statut UK (čl. 30 odst. 1 a čl. 66 písm. x))

Pravidla podpory zájmové činnosti studentů

- podmínky a formy podpory

- postup při přiznávání podpory

Statut UK (čl. 5 odst. 2 a 66 písm. y))

Řád pro udělování medailí univerzity a fakult

- druhy medailí

- projednávání návrhů na udělení medaile

Statut UK (čl. 61 odst. 3 a čl. 66 písm. z))


Vnitřní předpisy fakult

Základním vnitřním předpisem je statut fakulty, jehož existence podobně jako další základních předpisů fakulty, vychází ze zákona o vysokých školách.


Předpis

Dokument zakládající existenci předpisu

Statut fakulty

Zákon o vysokých školách (§ 33 odst. 2 písm. a))

Volební řád akademického senátu fakulty

Zákon o vysokých školách (§ 33 odst. 2 písm. b))

Jednací řád akademického senátu fakulty

Zákon o vysokých školách (§ 33 odst. 2 písm. c))

Jednací řád vědecké rady fakulty

Zákon o vysokých školách (§ 33 odst. 2 písm. d))

Disciplinární řád fakulty pro studenty

Zákon o vysokých školách (§ 33 odst. 2 písm. e))


Další vnitřní předpisy mohou být stanoveny statutem fakulty. Dva předpisy fakult jsou vyžadovány univerzitními předpisy:


Předpis

Dokument zakládající existenci předpisu

Pravidla pro organizaci studia

statut fakulty na základě

Studijního a zkušebního řádu UK (čl. 19) od 1. 10. 2017

Pravidla pro přiznávání stipendií

statut fakulty na základě

Stipendijního řádu UK (čl. 4) od 1. 10. 2017


Dalšími vnitřními předpisy fakulty mohou být ještě například řád přijímacího řízení, rigorózní řád, řád pro hodnocení výuky studenty nebo ediční řád. Skutečnost, že tyto předpisy na té které fakultě existují vychází z vůle akademických obcí jednotlivých fakult, a jejich existence není tedy pravidlem na všech fakultách.
Poslední změna: 17. leden 2017 10:35 
print
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám